UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

08-10-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-10-2014 22:00:00


PUNKTER

157. Godkendelse af dagsorden til mødet 8. oktober 2014
158. Beslutning om indtræden af stedfortræder for Finn Martensen til byrådets møde den 8. oktober 2014
159. Beslutning - 2. behandling af budget 2015-2018
160. Beslutning om rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune
161. Beslutning om at sende forslag til ny organisering i høring157. Godkendelse af dagsorden til mødet 8. oktober 2014

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. dagsordenen til mødet 8. oktober 2014 bliver godkendt.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 08-10-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling158. Beslutning om indtræden af stedfortræder for Finn Martensen til byrådets møde den 8. oktober 2014

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
  1. byrådet godkender, at betingelserne for, at Steffen Hænningh Sandager indtræder som suppleant for Finn Martensen i byrådsmødet den 8. oktober 2014, er opfyldt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Socialdemokraterne ved Sine Agerholm har den 29. september 2014 anmodet om, at der bliver indkaldt stedfortræder for byrådsmedlem Finn Martensen til byrådsmødet den 8. oktober 2014.

 

Finn Martensen har forfald til mødet, jf. § 15, stk. 1, 1. pkt., i lov om kommunernes styrelse.

 

Som stedfortræder er indkaldt 1. suppleanten, Steffen Hænningh Sandager.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

§ 15, stk. 1 og 4, i lov om kommunernes styrelse.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 08-10-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling159. Beslutning - 2. behandling af budget 2015-2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet.

Beslutningssag.

 
 

Fristen for ændringsforslag var fastsat til torsdag den 25. september kl. 12. Der er inden fristens udløb indkommet forslag fra to grupperinger:

  1. Venstre, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre, Det konservative Folkeparti og Socialdemokraterne (V, O, B, C, A).

  1. Enhedslisten (Ø).

 
 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. Ændringsforslag fra Enhedslisten (Ø) sættes til afstemning.

  2. Ændringsforslag fra flertalsgruppen (V, O, B, C, A) sættes til afstemning.

  3. Budget 2015-2018 godkendes med de ændringer, der lige er vedtaget.

  4. Der iværksættes en proces med henblik på lukning af skoleafdeling Hagested og skoleafdeling Østre.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet behandlede budgetforslag 2015-2018 første gang, den 27. august 2014. Siden har budgettet været i høring og de politiske partier har haft mulighed for at stille forslag til ændringer af budgetforslaget.

 

Nu skal budgettet behandles for anden gang – og byrådet skal beslutte hvilke ændringer, der skal indarbejdes, inden vi har det endelige budget.

 

Der er indkommet to ændringsforslag, hvori der også er taget stilling til indkomstskatteprocent, grundskyldspromille, dækningsafgift for forretningsejendomme og kirkeskat.

 
 

Enhedslistens (Ø) ændringsforslag er sammensat på følgende måde:

 

I mio. kr.

2015

2016

2017

2018

Ændringer på drift

34,9

35,2

35,2

35,2

Ændringer på anlæg

0,9

6,5

0,0

0,0

 

 

 

 

 

Dækningsafgift på forretningsejendomme på 3 prm.

-6,0

-6,5

-10,3

-10,9

Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 23,65

-

-

-

-

Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastsættes til uændret 0,96 pct. med udskrivningsgrundlag på 8.884 mio. kr.

 

-

 

 

-

 

-

 

-

Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 10.748 mio.kr. og en skatteprocent på 25,3 svarende til en ændring i indkomstskatteindtægten på:

 

 

-21,5

 

 

-22,1

 

 

-22,5

 

 

-22,9

 

 

 

 

 

Administrative ændringer

-7,7

-12,1

-11,0

-19,4

I alt påvirkning af resultatet

0,6

1,0

-8,6

-18,0

 
 

Flertalsgruppens (V, O, B, C, A) ændringsforslag er sammensat på følgende måde:

 

I mio. kr.

2015

2016

2017

2018

Ændringer på drift

11,7

12,1

12,1

12,1

Ændringer på anlæg

-19,0

-5,8

-5,0

-5,8

Ændring i lånoptag

20,0

10,0

10,0

10,0

 

 

 

 

 

Foreninger betaler ikke grundskyld

0,1

0,1

0,1

0,1

Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 23,65

-

-

-

-

Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastsættes til uændret 0,96 pct. med udskrivningsgrundlag på

8.884mio. kr.

 

-

 

 

-

 

-

 

-

Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 10.748 mio.kr. og en skatteprocent på 25,1

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

Administrative ændringer

-7,7

-12,1

-11,0

-19,4

I alt påvirkning af resultatet

5,0

4,2

6,1

-2,3

 
 

I bilagsmaterialet findes to totaloversigter, som viser de planlagte udgifter og indtægter i perioden 2015-2018. Den ene baserer sig på Enhedslistens (Ø) budgetforslag, og den anden bygger på budgetaftalen indgået mellem Venstre (V), Dansk Folkeparti (O), Det radikale Venstre (B), Det konservative Folkeparti (C), og Socialdemokraterne (A).

 
 

Fristen for underændringsforslag udløber tirsdag den 30. september kl. 12.00.

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Budgetforslaget har været i høring hos kommunens borgere, medarbejdere, ældreråd, forældrebestyrelser, nævn, lokalfora med flere fra 28. august til 19. september.

 

Der er indkommet 60 høringssvar, som er offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside.

 
 

Lovgrundlag – link

§38 i lov om kommunernes styrelse:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=161763

 

Budget- og Regnskabssystem for kommuner:

http://budregn.oim.dk/budget-og-regnskabssystem-for-kommuner/5-form-og-procedurekrav-til-budgettet.aspx

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2014
Ad 1-3: Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender budgetforslaget 2015-2018 med de ændringer, flertalsgruppen har forslået.
 
Ad 4: Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 08-10-2014
Ad 1 – 3.
For ændringsforslaget fra Enhedslisten (Ø) stemte 2 (Ø). Imod stemte 29 (V, O, B, C og A).
 
For ændringsforslaget fra flertalsgruppen (V, O, B, C, A) stemte 29 (V, O, B, C,
og A). Imod stemte 2 (Ø).
 
Budget 2015 – 2018 er herefter godkendt med de af flertalsgruppen foreslåede ændringer med 29 for (V, O, B, C og A) og 2 imod (Ø).
 
Ad 4.
For indstillingen stemte 26 (Bjarne Kongsted, Christina Krzyrosiak Hansen, Emrah Tuncer, Finn Nielsen, Henrik Mosbæk, Inge Riis Langseth, Jens Kristiansen, John Harpøth, Jørgen Jensen, Kurt Næsted, Lars Dinesen, Maria Friis, Michael Suhr, Morten Bjørn Nielsen, Ole Brockdorff, Pernille Kruse, Peter Hansen, Rasmus Brandstrup Larsen, Rolf Rasmussen, Sine Agerholm, Solvej Pedersen, Søren Kjærsgaard, Søren Harboe Rasmussen, Steen Klink Pedersen, Steffen Sandager og Willy Lisby).
 
Imod stemte 3 (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø samt Ole Hansen, A).
 
2 (Christian Ahlefeldt Laurvig og Søren Stavnskær, V, undlod at stemme).
 

Sagsfremstilling
Referat

3714759e1.pdf
3714763e2.pdf
3714767e3.pdf
3714794e4.pdf
3714536e5.pdf
3715019e6.pdf
3715025e7.pdf

Bilag

Budgetaftale 25 september 2014
Enhedslistens ændringsforslag
Totaloversigt flertalsgruppe
Totaloversigt enhedslisten
Takstoversigt 2015 SAMLET
Likviditetsgraf 2014-2018 - Flertalsgruppen
Likviditetsgraf 2014-2018 - Ø-gruppen


160. Beslutning om rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalg – Byråd

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at byrådet:

  1. godkender rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

 

Holbæk Kommunes kerneopgaver har været et omdrejningspunkt for både det politiske arbejde og arbejdet på de enkelte arbejdspladser i 2014.

 

På byrådets temamøde d. 10. september drøftede byrådet kommunens kerneopgaver ud fra de bidrag, der var kommet fra de stående udvalg.

 

Rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune

 

Byrådet sætter nu rammen for kerneopgaverne i Holbæk kommune med 6 overordnede kerneopgaver:

Kerneopgaverne er beskrevet i bilaget.

 

Dialogen om kerneopgaverne skal fortsætte

 

Kerneopgaverne er den forskel, vi skal skabe for og med borgerne, og derfor skal der løbende være dialog om, hvad kerneopgaverne er.

 

Dialogen om kommunens kerneopgaver vil fortsat være central i det politiske arbejde bl.a. i ”Holbæk i Fællesskab”.

 

Dialogen om kerneopgaven vil også fortsætte på den enkelte arbejdsplads i organisationen – med udgangspunkt i den ramme for kerneopgaverne, som byrådet har formuleret.

 

Den værdi for borgere og virksomheder, som byrådet vil skabe med kerneopgaverne, skal være helt tydeligt. Derfor skal dialogen om kerneopgaverne også handle om, hvilken kvalitet og værdi byrådet forventer at få ud af de penge, der afsættes i budgettet.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 08-10-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3711896e8.docx

Bilag

Holbæk Kommunes kerneopgaver


161. Beslutning om at sende forslag til ny organisering i høring

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg – Byråd

Beslutningssag

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at byrådet

  1. beslutter at sende forslag til ny organisering i høring

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget besluttede i september 2014 at lægge op til en forandring af den administrative organisering af Holbæk Kommune. Forandringen skal være styret af ét overordnet princip:

Holbæk Kommunes nuværende administrative organisation (’Tid til strategisk tænkning og handling’, april 2010) har bidraget til robust økonomistyring og prioritering af strategisk udvikling.Byrådet har med ’Holbæk i Fællesskab’ sat udvikling af fremtidens kommune for og med borgerne øverst på dagsordenen. Derfor er der nu brug for at forandre den måde, vi er organiseret på. ’En stærk medspiller’ beskriver direktionens forslag til ny organisation (vedlagt som bilag).Forslaget betyder, at Holbæk Kommune som organisation får kerneopgaven i centrum: Læring & trivsel, Uddannelse til alle unge, Alle kan bidrage, Sund og aktiv hele live, Ansvar for fremtiden og Fællesskab.Forslag skal i høring i MED-organisation (kommunens samarbejdsfora for medarbejdere og ledere), Ældreråd og Handicapråd forinden endelig beslutning i byrådet den 12. november.En ny organisering vil kunne træde i kraft 1. januar 2015.De største forandringer


Med forslaget til ny organisation lægger direktionen op til en række større forandringer:


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Forslaget bidrager til byrådets beslutning om færre ledere i Holbæk kommune.

 

Øvrige konsekvenser

Medarbejdere, hvis opgaver flytter fra et område til et andet, flytter som udgangspunkt med opgaverne.

 
 

Høring

Forslaget ’En stærk medspiller’ skal i høring i MED-organisation, Ældreråd og Handicapråd fra den 9. til den 24. oktober 2014.Direktionen inviterer ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til dialogmøder i høringsperioden. 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 08-10-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3714121e9.pdf

Bilag

En stærk medspiller - forslag til høring