UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

10-09-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-09-2014 22:00:00


PUNKTER

156. Orientering om aftaleindgåelse vedr. befordring af visiterede borgere156. Orientering om aftaleindgåelse vedr. befordring af visiterede borgere

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:

  1. tager orienteringen omkring ny aftaleindgåelse til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet orienteres hermed om varetagelsen af situationen på befordringsområdet, som anslået vil medføre en merudgift for Holbæk Kommune på 2,9 mio. kr. Der er indgået aftaler om befordring til og fra følgende institutioner:

Holbæk Kommune har den 12. juni 2013 givet Movia fuldmagt til at gennemføre udbud og indgå kontrakt på befordringsområdet med opstart august 2014. Handicap Befordring A/S vandt via udbuddet de fleste af Holbæk Kommunes kørsler.


Selskabet har trods mange års erfaring med handicap befordring ikke formået at varetage opgaven i Holbæk Kommune tilfredsstillende. Situationen på befordringsområdet har vist sig uholdbar kort efter kontraktstart. Holbæk Kommune og Movia har derfor taget skridt til ophævelse af kontrakten med Handicap Befordring A/S. Kontrakten er blevet ophævet som følge af misligholdelse, hvilket er sket så hurtigt som muligt og på baggrund af beføjelserne i kontrakten. Misligholdelsen bestod blandt andet af:

Etablering af sikker drift

Sideløbende med at misligholdelsen er gjort gældende overfor Handicap Befordring A/S, har Holbæk Kommune og Movia arbejdet på at etablere sikker drift med andre operatører.


Movia har på den foreliggende fuldmagt gennem et tilpasset ”hasteudbud” indgået aftaler på fem ud af seks delområder. Det lykkedes ikke at etablere et tilfredsstillende alternativ for Ladegårdsskolen og Spiretårnet Børnehave. For disse institutioner har Holbæk Kommune efter forhandling indgået aftale direkte med Ditobus Servicetrafik A/S om handicapbefordring. Ditobus vil, i samarbejde med Holbæk Minibusser v. Michael Olsen, stå for den nødvendige befordring.


Grundet situationens alvor og uopsættelighed kunne en politisk beslutningsproces ikke gennemføres forinden. Borgmester Søren Kjærsgaard har den 7. september 2014 truffet en formandsafgørelse i medfør af kommunestyrelseslovens § 31 således, at Holbæk Kommune indgår kontrakt med Ditobus om visiteret befordring af borgere tilknyttet Ladegårdsskolen og Spiretårnet Børnehave.

 

Holbæk Kommunes nye aftale om handicapbefordring til alle de nævnte institutioner vil have opstart fredag den 12. september 2014. Aftalerne løber til og med 30. september 2015. Herefter beror befordringen på nye aftaler.

 


Udbudsregler

Indkøb af befordring af denne karakter hører under udbudsdirektivets bilag 2A, og indkøbet overstiger den fastsatte tærskelværdi for kommunale indkøb i denne henseende på ca. 1,5 mio. kr. Indkøbet er derfor udbudspligtigt. Grundet situationens alvor og uopsættelighed kan Holbæk Kommune indgå aftaler vedr. handicapbefordring uden forudgående udbud. Aftalerne kan indgås for en periode, der svarer til, hvad et udbud vil tage at forberede og gennemføre.

 

Aftalernes udløb er koordineret med de øvrige befordringsopgaver, idet disse vil blive udbudt samlet af hensyn til kvaliteten og priserne fremadrettet.

 

Erfaringer fra denne sag vil indgå i tilrettelæggelsen af de fremtidige udbud og aftaler på befordringsområdet. De forholdsvis korte aftaler betyder, at denne tilrettelæggelse starter nu.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Pris for 12 måneders kørsel med Handicap-Befordring var anslået 11,9 mio. kr.

 

Pris for kørsel med de nyetablerede aftaler i 12 måneder er anslået 19,1 mio. kr.

 

Det medfører en årlig meromkostning på godt 7,2 mio. kr.

 

Da området er præget af mange borgere fra andre kommuner, vurderes det umiddelbart, at ca. 60 procent af denne meromkostning skal betales af andre kommuner.

 

Der er dog væsentlig usikkerhed om det eksakte beløb, da dette afhænger af det fremtidige forbrugsmønster.

 

Finansieringen findes ved budgetrevision 3 eller 4.

 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3689197e1.docx

Bilag

Baggrundshistorik vedr. handicapbefordring