UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

10-09-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-09-2014 22:00:00


PUNKTER

133. Godkendelse af dagsorden til mødet 10. september 2014
134. Beslutning om byudviklingsinitiativer i havneområdet i Holbæk
135. Forundersøgelser for udvidelse af p-kapacitet på Gasværksgrunden
136. Beslutning af konkurrenceudsættelse af Holbæk Kommunes madservice til ældre på plejecentre m.fl.
137. Fortsættelse af hjerneskadeindsatsen
138. Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger
139. Godkende lån og huslejestigning i Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 22 Skolevænget, Knabstrup
140. Godkende lån og kommunegaranti i Boligselskabet Sjællands Afdeling 01-101 Vestergade, Tølløse
141. Oplæg til oprettelse af Integrationsråd
142. Beslutning om regnskab og beretning for 2013
143. Opkrævnings- og gebyrpolitik for Holbæk kommune
144. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til omlægninger af dagplejepladser
145. Beslutning om ekspropriation til sikring af Holbæk Forsynings vandforsyningssikkerhed
146. Beslutning - Færdiggørelse af byggemodninger 2014
147. Principbeslutning om deltagelse i det videre arbejde med et fælles forsynings-selskab.
148. Beslutning om etablering af venskabsby samarbejdsaftale i Kina
149. Godkendelse af, at giftefogeder fra andre kommuner kan foretage vielser i Holbæk Kommune
150. PhD-samarbejde med RUC: 'Styrkelse af kommunalpolitikernes politiske lederskab'
151. Orientering om udmeldelse af Blomstrende Landsbyer
152. Beslutning vedrørende udbud - Lukket punkt
153. Godkendelseaf salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt133. Godkendelse af dagsorden til mødet 10. september 2014

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling134. Beslutning om byudviklingsinitiativer i havneområdet i Holbæk

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der i overensstemmelse med havnevisionsplanens anbefalinger

a. igangsættes et procesforløb med henblik på afklaring af initiativer til midlertidige tiltag på Ny Hage og Blegstræde Hage, herunder events, midlertidig parkering, beplantning, belægning m.v.

b. etableres en fri offentlig passage langs havnebassinet i Ny Havn, i overensstemmelse med havnevisionsplanens anbefalinger

c. igangsættes forundersøgelser med henblik på etablering af trædæk med adgang til vandflade i Ny Havn, flere lystbåde og enkelte husbåde

d. igangsættes forundersøgelser til afklaring af anlæg af havnetorve ved Værftet og ved biografen

e. igangsættes forundersøgelser med henblik på afklaring af mulighederne for etablering af større projekter af blivende karakter på hagerne, eks. geotekniske undersøgelser.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet blev ved temamøde i juni måned 2014 præsenteret for en gennemgang af alle gældende planer for havneområdet. På temamødet blev drøftet, hvilke yderligere konkrete initiativer, der bør igangsættes i relation til havneudviklingen. Formålet med dette dagsordenspunkt er at beslutte, at forvaltningen arbejder videre med de i indstillingen nævnte initiativer.


Ad 1a) Med afviklingen af erhvervsfunktionerne ved og omkring erhvervshavnebassinet, dels ved Silvangrunden, ved Holships areal og ved ”skrottens” areal, frigives tidligere erhvervsarealer til ny aktivitet.Aktivering af områderne med midlertidige disponeringer, indtil endelig byudvikling og projektrealisering sker, kan medvirke til en stigende interesse for området, også investeringsmæssigt og dermed fremme udviklingen af havneområdet.Ved tiltrædelse af hovedindstillingens punkt 1 igangsættes et procesforløb, med henblik på oprydning, aktivering og midlertidig omdannelse af de tidligere erhvervsarealer.Administrativt nedsættes en havnegruppe med repræsentanter fra Byg/Plan, Trafik og Infrastruktur, Kulturafd. og Center for ejendomme. Derudover inviteres foreninger, erhvervsdrivende og lokale aktører i havneområdet til at deltage ved løbende udviklingsmøder.

 

Ad 1b) Med visionsplanen for havneområdet er peget på, at en af de vigtigste indsatser bør være, at skabe en sammenhængende promenade, der strækker sig fra inderfjorden og Strandparken i vest langs alle havnebassinerne og til Strandengen og marinaen i øst.Med afviklingen af ovennævnte erhvervsarealer, er skabelsen af denne sammenhængende promenade nu en mulighed.Det er vigtigt for områdets rekreative anvendelse, at der etableres en fri passage langs havnebassinkanten.Der er udarbejdet en designmanual for havneområdet, der bl.a. fastlægger, hvordan udformningen af havnepromenaden skal se ud. Den første del af havnepromenaden er færdiganlagt i henhold til disse principper. Der skal udarbejdes et prisoverslag for, hvad færdiganlæg i henhold til designmanualen vil koste på den resterende del, samt foretages en vurdering af, hvornår færdiganlæg af promenaden mest hensigtsmæssigt vil kunne ske i forhold til udbygning af den resterende del af dette delområde i havnen.

 

Ad 1c) Med visionsplanen for havneområdet er endvidere peget på, at der skal etableres mulighed for at komme i niveau med vandspejlet i havnebassinerne, eksempelvis ved etablering af forsænkede træ-flydepontondæk langs havnekanten. Der skal foretages en skitsering af, hvordan denne løsning kunne tænkes at se ud, og hvilke eventuelle tekniske problemstillinger, der skal tages hensyn til, i relation til havnebassinets øvrige drift og aktivitet, samt udarbejdes et prioverslag herfor. Derudover skal det klarlægges, hvordan husbåde og lystbåde kan indpasses i forbindelse hermed.


Ad 1d) I den eksisterende planlægning, såvel havnevisionsplan som Lokalplan 1.22, er der skabt mulighed for at etablere et havnetorv umiddelbart foran biografen, i sammenhæng med havnepromenadens forløb. Der skal skitseres på torvets udformning samt udarbejdes et prisoverslag, dels for en midlertidig anlægsudgave – samt for en endelig version.

 

Ad 1e) I henhold til den gældende planlægning samt havnevisionsplanen, skal der placeres større publikumsorienterede funktioner på hagerne. Det er endnu ikke politisk besluttet, hvilke konkrete funktioner eller projekter, der skal placeres her. Procesarbejde og initiativer i medfør af punkt 1, vil kunne medvirke til inspiration og en kvalificering af et beslutningsgrundlag for valg af projekter, idet evt. midlertidige aktiviteter og anlæg hele tiden vil skulle ses i sammenhæng med en langsigtet udvikling. Inden realisering af byggeri kan finde sted på disse arealer, skal der ske en nærmere lokalplanlægning herfor. Derudover skal der ske en afklaring af de tekniske forudsætninger for en langsigtet udvikling på hagerne, herunder eksempelvis jordbundsundersøgelser, samt tidshorisonter for afvikling af eksisterende aktivitet omkring havnedeponi på Ny Hage m.v. Denne afklaring vil naturligt falde inden for rammerne af arbejdet i medfør af punkt 1, og den herved etablerede projektgruppe.


Der er gennemført nogle forundersøgelser, bl.a. relateret til det tidligere DGI-projekt på Blegstræde Hage, men supplerende forundersøgelser herunder også ved Ny Hage må forventes at være påkrævede.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Gennemførelse af tiltag, midlertidige såvel som blivende, der forudsætter en kommunal finansiering, vil blive forelagt ved efterfølgende sagsfremstilling, med henblik på bevilling inden evt. gennemførelse


Endvidere vil mulighederne for at gennemføre projekter ved opnåelse af fondsmidler blive afsøgt.

 

Den midlertidige passage langs havnebassinkanten kan af sikkerhedshensyn medføre en mindre udgift til at udjævne belægningen.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Planloven

 

Sagshistorik, henvisninger

Nærværende sag skal ses i forlængelse af sagsfremstilling som KMU behandlede den 27.5.2014 - en sag om beslutning om omdannelse af arealerne ved Ny Hage i Holbæk Havn. Sagen blev besluttet udsat til efter afholdelse af temamøde i byrådet juni 2014.

 
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Indstillingen godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3683754e1.pdf

Bilag

Baggrundsnotat vedrørende byudviklingsinitiativer i havneområdet i Holbæk.pdf


135. Forundersøgelser for udvidelse af p-kapacitet på Gasværksgrunden

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

 

Byrådet

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. der tages initiativ til udarbejdelse af projektprogram for opnormering af parkeringskapaciteten på Gasværksgrunden

2. byrådet afgiver hensigtserklæring om at ville ekspropriere arealet matr. nr. 170e, Holbæk Bygrunde, beliggende som en del af det offentlige parkeringsareal på Gasværksgrunden, til realisering af den påtænkte lokalplan for udvidelse af p-kapaciteten på Gasværksgrunden, såfremt rettigheden til arealet ikke kan opnås ved en frivillig aftale.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Ad 1) Der har tidligere været prioriteret igangsat lokalplanlægning for ny udvidet parkeringskapacitet ved Gasværksgrunden, nord for Havnevej ved Gl. Havn. Denne planlægning blev midlertidigt sat i bero, i forbindelse med kommuneplanprocessen omkring Kommuneplan 2013. En udvidelse af parkeringskapaciteten på Gasværksgrunden vil være nødvendig som supplement til den bynære parkering, der vil relatere sig til kommende større projekter på Blegstræde Hage og i havneområdet i øvrigt.


Genoptagelse af planlægningen tænkes at ske ved udarbejdelse af et projektprogram, og gennemførelse af et evt. udbud af arealet, inden gennemførelse af lokalplanlægning. Såvel udbudssag som projektvilkår i relation hertil, vil blive forelagt ved særskilt sagsfremstilling.Ad 2) Et mindre delareal af det offentlige parkeringsareal på Gasværksgrunden, matr. nr. 170e Holbæk Bygrunde, er privatejet. Arealet er udlagt til offentlig parkering, og denne anvendelse vil fortsat bestå, også efter gennemførelse af ny planlægning. Kommunen har indledningsvis været i dialog med grundejer, der ikke på det hidtil foreliggende grundlag har ønsket at indgå i et evt. salg af arealet, bl.a. henset til de potentielle visuelle påvirkninger, som gennemførelse af et parkeringsprojekt på arealet ville få for de omkringboende. Realisering af et projekt for udvidelse af p-kapaciteten på arealet forudsætter gennemførelse af ny lokalplanlægning, herunder borgerinddragelsesprocesser og krav om gennemførelse af visualiseringer af projektet. Lokalplanlægningen af arealet er en forudsætning for en evt. gennemførelse af en ekspropriation af arealet. Ved tiltrædelse af indstillingens pkt. 2 indføjes i vilkår ved en evt. udbudssag, at arealet erhverves af køber enten ved frivillig aftale med grundejer, eller ved ekspropriation til offentlige parkeringsformål. De nærmere vilkår fastsættes i særskilt udbudssag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Planloven

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Indstillingen godkendt, idet der også iværksættes en bredere belysning af andre parkeringsmuligheder.
 

Referat
Sagsfremstilling

3684018e2.pdf

Bilag

Illustrationsskitse for disposition af integreret p.pdf


136. Beslutning af konkurrenceudsættelse af Holbæk Kommunes madservice til ældre på plejecentre m.fl.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 1. indstiller til byrådet, at konkurrenceudsætte Holbæk Kommunes madproduktion til ældre på plejecentre m.fl. med udgangspunkt i scenarie 1 uden lokalitetskrav.

 

Scenarie 1

Uden lokalitetskrav:

Scenarie 2

Med lokalitetskrav – forpagtningsaftale:

I dette scenarie får markedet mulighed for at vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at producere i kommunens køkkenfaciliteter, eller om der er eventuelle stordriftsfordele ved at benytte virksomhedens egne faciliteter. På den måde sikrer Holbæk Kommune sig, at de indkomne tilbud tager udgangspunkt i den mest effektive produktionsform.

 

Kontrolbud fra kommunens eget produktionskøkken skal i dette scenarie udarbejdes med udgangspunkt i de nuværende produktionsforhold. Sundhed og Ældre vurderer, at kommunens kontrolbud sandsynligvis ikke vil være konkurrencedygtig på prisen, da kommunens nuværende produktionsfaciliteter ikke er optimale i forhold til den udbudte opgaveportefølje.

Madproduktionen udbydes med det specifikke krav, at opgaven skal udføres i kommunens nuværende køkkenfaciliteter. Udbuddet skal således indeholde en forpagtningskontrakt.

 

Det vurderes, at kravet om at de nuværende køkkenfaciliteter skal anvendes som produktionssted for den kommende madproduktion, vil formindske de eventuelle stordriftspotentialer, der ligger i at centralisere produktionen jf. ovenstående. Derudover vurderes det, at de store leverandører på markedet ikke vil være interesserede i at drive kommunens produktionskøkkener, hvilket må antages at få betydning for konkurrencesituationen ved et udbud under dette scenarie.

 

Kommunens kontrolbud, samt evt. tilbud fra private virksomheder, skal i dette scenarie udarbejdes med udgangspunkt i de nuværende produktionsfaciliteter.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Voksne besluttede den 2. april 2013, at der skulle foretages en konkret vurdering af om kommunens madproduktion til plejecentrene m.fl. egner sig til at blive konkurrenceudsat.

 

Udvalget for Voksne besluttede den 26. maj 2014, at materialet blev tilpasset, og sendt i høring.

 

Potentialeafklaringen har nu været i høring og høringssvar samt udtalelser er vedlagt som bilag.

 

Konklusionen på potentialeafklaringen er, at Holbæk Kommunes madservice til ældre i plejeboliger og caféer er udbudsegnet. Der er virksomheder, som vil være interesserede i at byde på opgaven og dermed vil det være muligt at lave konkurrence på pris og kvalitet.

 

Hvis kommunens madservice til plejeboliger og caféer konkurrenceudsættes, anbefales det, at dette sker med udgangspunkt i scenarie 1 (nuværende produktionsform uden lokalitetskrav).

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Et flertal af Voksenudvalget indstiller til byrådet, at konkurrenceudsætte Holbæk Kommunes madproduktion til ældre på plejecentre m.fl. med udgangspunkt i scenarie 1 uden lokalitetskrav (A, O og V)
 
Leif Juhl ønsker ikke at konkurrenceudsætte Holbæk Kommunes madproduktion.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
For indstillingen stemte 24 (Chr. Ahlefeldt Laurvig, Emrah Tuncer, Finn Martensen, Finn Nielsen, Henrik Mosbæk, Inge Riis Langseth, Jens Kristiansen, John Harpøth , Jørgen Jensen, Lars Dinesen, Maria Friis, Michael Suhr, Morten Bjørn Nielsen, Ole Hansen, Pernille Kruse, Peter Hansen, Rasmus Brandstrup Larsen, Rolf Rasmussen, Sine Agerholm, Solvej Pedersen, Søren Kjærsgaard, Søren Harboe Rasmussen, Søren Stavnskær og Willy Lisby), idet udbuddet tilrettelægges i flere mindre udbud, således at også lokale virksomheder har mulighed for at byde ind på et eller flere udbud på lige vilkår med andre virksomheder.
 
Imod indstillingen stemte 5 (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø, Christina Krzyrosiak Hansen, Ole Brockdorff og Steen Klink Pedersen, A), idet de pågældende byrådsmedlemmer er imod at udbyde madordningen.
 

Referat
Sagsfremstilling

3652215e3.docx
3652185e4.docx
3652181e5.docx
3652502e6.docx
3657115e7.docx

Bilag

Høringssvar Ældreråd vedr. potentialeafklaring
Udtalelse fra det lokale MED-udvalg
Kommentarer til potentialeafklaring fra personalet i produktionskøkkenet
Sundhed og Ældres kommentarer til høringsvar samt udtalelser
Høringssvar Handicapråd 12.august 2014


137. Fortsættelse af hjerneskadeindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, Byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Voksne og Udvalget for Arbejdsmarkedet:

 
 1. tager den midlertidige evaluering til efterretning.

 2. godkender at hjerneskadeprojektet sættes i drift efter projektperiodens udløb og finansieres i budget 2015.

 3. godkender at hjerneskadeindsatsen udvides til at omfatte borgere over 65 år.

 4. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at der flyttes 0,2 mio. kr. fra hhv. ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet til det sociale område til finansiering af funktionen.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I 2012 fik Holbæk Kommune bevilget 1.830.000 kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til et 3-årigt projekt til at styrke indsatsen for borgere fra 18 til 65 år med erhvervet hjerneskade. Projektet blev forankret i Sundhedsafdelingen og udløber ved udgangen af 2014.

 

Projektet har overordnet i perioden vist, at der er et stort behov for at øge fagligheden og sikre en koordineret indsats for borgere med erhvervet hjerneskade, - og at en faglig vurdering og hurtig indsats tidligt i forløbet er afgørende for et godt resultat af rehabiliteringen. En indsats for en borger kan fx meget ofte involvere både socialområdet, arbejdsmarkedsområdet, genoptræningen og hjemmeplejen.

 

Projektet har også vist, at der fortsat er behov for at styrke og koordinere indsatsen, fordi borgerne har forskelligt behov og hyppigheden ikke er høj for de enkelte typer af hjerneskade. Borgernes livssituation og nære omgivelser vil ofte blive stærkt påvirket – og kontakten med mange indgange i vores organisation ikke optimal.

 

Projektet er undervejs blevet tilrettet. I den indledende fase var indsatsen baseret på én hjerneskadekoordinator, som havde kontakten til borgeren. Projektet viste dog, at indsatsen var for sårbar og ikke kunne dækkes af en og samme person. Det blev derfor ændret til en funktion som hjerneskaderådgiver, som nu bistår afdelingerne med at udarbejde og gennemføre et koordineret rehabiliteringsforløb. En ændring, som også svarer til tankerne i omstillingsprojektet ”Aktiv hele livet” under Holbæk i Fællesskab.

 

Projektperioden har derudover vist, at der også er behov for at styrke indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade over 65 år, da denne målgruppe på tilsvarende måde har stort behov for at få et koordineret forløb i deres rehabilitering frem for en række enkelt indsatser.

 

Den 3-årige projektperiode har ikke været tilstrækkelig til at påvise den økonomiske effekt. Egedal Kommune, der gennem en længere periode haft erfaring med en systematisk hjerneskadeindsats, kan påvise en gennemsnitlig besparelse pr. borger på 128.000 kr. pr. år til sociale ydelse, overførsler i arbejdsmarkedsområdet og hjemmepleje.

 

Dette skal sammenlignes med, at Holbæk Kommune årligt har 83 nye borgere med behov for hjerneskaderehabilitering.

 

Det anbefales derfor, at hjerneskaderådgiveren fortsætter efter projektets udløb og forankres i Center for Specialundervisning (CSU) hvor en del kommunens neurofaglige indsats i forvejen findes. Samtidig foreslås det at udvide rådgivningsfunktionen til også at omfatte borgere over 65 år.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Udgiften til hjerneskaderådgiveren er på 0,6 mio. årligt, inklusiv øvrige personaleudgifter og foreslås finansieret ligeligt i en fordeling mellem Arbejdsmarkedsområdet, Socialområdet og Sundheds- og ældreområdet for budget 2015 og frem.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Indstillingerne godkendt.
 
Voksenudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at der flyttes 0,2 mio. kr. fra hhv. ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet til det sociale område til finansiering af funktionen.
 

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-08-2014
 
Indstillingerne anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Voksenudvalgets indstilling godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3661672e8.docx

Bilag

Midlertidig evaluering af hjerneskadeindsatsen


138. Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. der indgås en aftale med Lejerbo om opførelse af 40 små og billige almene boliger i Holbæk, primært til unge under 30 år.  At matr. nr. 1 agn og del af matr. nr. 1 nz Ladegården udstykkes og sælges til Lejerbo. Arealet er beliggende på adressen Slotshaven 3P, Holbæk.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgår aftale med Lejerbo om opførelse af 40 små og billige almene boliger i Holbæk, primært til unge under 30 år.

 

Boligerne opføres på matr. nr. 1 agn og del af matr. nr. 1 nz Ladegården som udstykkes og sælges til Lejerbo. Arealet er beliggende på adressen Slotshaven 3P, Holbæk.

 

Boligerne tænkes primært udlejet til uddannelsesparate unge som er på uddannelseshjælp. Det aftales med Lejerbo at der i en nærmere fastsat årrække er fuld kommunal anvisning til boligerne.

 

Boligerne i Lejerbos projekt ”Startbo” er 1-rums boliger på netto 32 m2 med eget køkken og bad. Huslejen inkl. forbrug udgør 3.000 kr. pr. måned.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Opførelsen af de 40 almene boliger er udgiftsneutral for Holbæk Kommune.

 

Udgiften til grundkapitallånet på 10 % af anskaffelsessummen modsvares af salgsprisen for grunden ekskl. moms.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboligloven.

 
 

Sagshistorik, henvisninger

Voksenudvalget anmodede i mødet den 28. april 2014 administrationen om at undersøge muligheder og komme med oplæg om:

 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling139. Godkende lån og huslejestigning i Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 22 Skolevænget, Knabstrup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. Vestsjællands Almene Boligselskab får tilladelse til at optage et realkreditlån på 4.473.000 kr. til renovering af afdeling 22 Skolevænget, Knabstrup samt, at den afledte huslejestigning godkendes.

 2. Administrationen får bemyndigelse til, at godkende huslejestigninger i almene boliger i forbindelse med låneoptagelse hvor der ikke skal stilles kommunegaranti, når afdelingsmødet har godkendt huslejestigningen.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Det godkendes, at:

 

- Vestsjællands Almene Boligselskab optager et realkreditlån i afdeling 22 Skolevænget, Knabstrup på 4.473.000 kr. til renovering af facader, læmure, og carporte samt udskiftning af tage, efterisolering og nye kedler.

- Den afledte huslejestigning jævnfør nedenstående godkendes.

- Administrationen får bemyndigelse til at godkende huslejestigninger i almene boliger, i forbindelse med låneoptagelser hvor der ikke skal stilles kommunegaranti, når afdelingsmødet har godkendt huslejestigningen. Derved kan sagsgangen forenkles.

 

Afdelingen har på et afdelingsmøde, den 22. maj 2014, godkendt renoveringen og den afledte huslejestigning.

 

Huslejestigninger:

Boligstørrelse 53,7 m2 stigning 440 kr. pr. måned svarende til 13,84 %

Boligstørrelse 110,8 m2 stigning 907 kr. pr. måned svarende til 19,16 %

Boligstørrelse 127,8 m2 stigning 1.046 kr. pr. måned svarende til 20,0 %

 

Boligselskabet forventer, at den samlede huslejestigning bliver væsentlig mindre, idet der forventes besparelse på forbrug af varme på henholdsvis 100 kr., 350 kr. og 370 kr. pr. måned.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Da der ikke kræves kommunegaranti for lånet har låneoptagelsen ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboligloven § 29.

Almenlejeloven § 10, stk. 3.

 

Sagshistorik, henvisninger

12. marts 2014: Delegation af afgørelseskompetence vedrørende støttet boligbyggeri.

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
For indstillingen stemte 27, og imod stemte 2 (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø)
 
Ø stemmer imod indstillingen, idet de er imod den afledte huslejestigning.
 

Referat
Sagsfremstilling140. Godkende lån og kommunegaranti i Boligselskabet Sjællands Afdeling 01-101 Vestergade, Tølløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. Boligselskabet Sjælland får tilladelse til at optage et realkreditlån på 3.434.000 kr. til renovering af afdeling 01-101 Vestergade, Tølløse, at der stilles kommunegaranti for 72,51 procent af lånet samt, at den afledte huslejestigning godkendes.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Det godkendes at:

 

- Boligselskabet optager et realkreditlån i afdeling 01-101 Vestergade, Tølløse på 3.434.000 kr. til renovering af tag, døre, vinduer og installationer.

- Der stilles kommunegaranti for 72,51 procent af realkreditlånet, svarende til 2.490.000 kr.

- Den afledte huslejestigning på ca. 18,91 procent svarende til 1.085 kr. pr. måned godkendes.

 

Afdelingen har på et afdelingsmøde, den 15. maj 2014, godkendt renoveringen og den afledte huslejestigning.

 

Huslejen stiger gennemsnitlig fra 5.743 kr. pr. måned til gennemsnitlig 6.828 kr. pr. måned for en bolig på 91 kvadratmeter i et rækkehusbyggeri i to plan.

 

Voksenudvalget godkendte i sit møde den 23.juni 2014, at indstille låneoptagelsen og huslejestigningen samt en kommunegaranti på 25,98 procent til godkendelse, svarende til 892.000 kr.

 

Da boligselskabet efterfølgende har ansøgt realkreditinstituttet om at få udbetalt realkreditlån på 1.598.000 kr. til udskiftning af køkkener i ejendommen, kræver realkreditinstituttet at der skal stilles en større kommunegaranti for lånet til renovering af tag, døre, vinduer og installationer.

 

Lån til udskiftning af køkkener blev godkendt af byrådet den 20. februar 2013. Der stilles ikke kommunegaranti for dette lån.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Realkreditinstituttet kræver kommunegaranti for den del af realkreditlånet på 3.434.000 kr. som ligger ud over 60 procent af ejendommens værdi, her 72,51 procent svarende til 2.490.000 kr.

 

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens lånerammer.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboliglovens § 29 og § 98.

 

Almenlejeloven § 10, stk. 3.

 

Sagshistorik, henvisninger

23.juni 2014 – Godkende lån og kommunegaranti i Boligselskabet Sjællands afdeling 01-101 Vestergade, Tølløse.

 
 
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
For indstillingen stemte 27, og imod stemte 2 (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø)
 
Ø stemmer imod indstillingen, idet de er imod den afledte huslejestigning.
 

Referat
Sagsfremstilling141. Oplæg til oprettelse af Integrationsråd

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

 
 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at byrådet:

 1. godkender det fremlagte kommissorium for Integrationsråd i Holbæk kommune

 2. træffer beslutning om hvilke personer fra byrådet, som skal sidde i Integrationsrådet

 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 11. juni 2014, at der skal etableres et Integrationsråd i Holbæk kommune.

 

Integrationsrådet vil politisk referere til Arbejdsmarkedsudvalget mens det administrativt skal forankres i Socialcentret.

 

Kommissoriet for Integrationsrådet forelægges nu til politisk drøftelse. Kommissoriet beskriver blandt andet Integrationsrådets ansvarsområder, samt bemanding af rådet (herunder hvordan medlemmerne af rådet skal udpeges). Der lægges op til, at byrådet har to repræsentanter i Integrationsrådet.

 

Når Integrationsrådet er etableret, vil Socialcentret invitere både Integrationsråd og Arbejdsmarkedsudvalget til dialog omkring udarbejdelse af en integrationsstrategi.

 

Når medlemmerne af Integrationsrådet er fundet, vil Arbejdsmarkedsudvalget blive orienteret herom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der er i henholdsvis 2014 og 2015 afsat 65.000 kr. til drift af Integrationsrådet. Disse midler skal blandt andet dække transportudgifter for rådets medlemmer og mødeforplejning samt mulige aktiviteter, som rådet ønsker at igangsætte.

 

Medio 2015 skal det besluttes, om Integrationsrådet skal videreføres i årene frem.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-08-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt, idet evalueringen sker med udgangen af 2015.
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Sagen tilbagesendes til fornyet behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, idet kommissoriet skal tilrettes, således at de forskellige foreninger indstiller i stedet for at udpege, idet Byrådet lovmæssigt er forpligtet til at beslutte, hvem der bliver medlem af integrationsrådet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3656519e9.docx

Bilag

Bilag: Kommissorium for Integrationsråd


142. Beslutning om regnskab og beretning for 2013

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg og byråd

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. Holbæk Kommunes regnskab for 2013 godkendes

 2. Revisionens beretning for 2013 tages til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Iflg. styrelseslovens regler er kommunen underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens økonomiske anliggender er foretaget på betryggende vis.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender beretningen m/tilhørende bemærkninger til byrådet, der skal orienteres om fremkomne revisionsbemærkninger og godkende kommunens regnskab for 2013.

 

BDO Kommunernes Revision har den 14.08.2014 afgivet den afsluttende beretning for 2013. Beretningen er, via mail, fremsendt til byrådets medlemmer 18.08.2014.

 

Revisionens årsberetning for 2013 vedhæftes i sin helhed.

 

I beretningens afsnit 1 afgiver revisionen de bemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Jfr. afsnit 1.5.2 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Regnskabsafdelingen vil foretage tilretning vedr. de ikke-korrigerede forhold samt følge op på revisionens anbefalinger.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

§ 45 i lov om kommunernes styrelse

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Det indstilles, at regnskab 2013 godkendes, og revisionens beretning 2013 tages til efterretning.
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Regnskab 2013 godkendes, og revisionens beretning 2013 tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3660626e10.pdf
3660597e11.pdf

Bilag

Holbæk Kommune årsberetning 2013 140814.pdf
Holbæk Kommune årsberetning underskrift 2013.pdf


143. Opkrævnings- og gebyrpolitik for Holbæk kommune

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget - Byrådet

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Opkrævnings- og gebyrpolitik for Holbæk kommune vedtages.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Den nye opkrævnings- og gebyrpolitik udspringer af den eksisterende politik vedtaget i 2009.

 

Der er følgende hovedændringer i den nye opkrævnings- og gebyrpolitik:

 • Opsætning og formulering er blevet mere læsevenlig, med henblik på offentliggørelse og tilgængelighed på Holbæk kommunes hjemmeside.

 • Der er fjernet opkrævningsområder, der er overgået til UDK (Udbetaling Danmark) – blandt andet underholdsbidrag og boligstøtte.

 • Der er fjernet opkrævningsområder, der nu opkræves at Holbæk Forsyning A/S – forbrugsafgifter og fjernvarme.

 • Rammen for indgåelse af betalingsaftaler på beboerindskudslån er øget til 24 måneder.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3664693e12.docx

Bilag

Opkrævnings- og gebyrpolitik


144. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til omlægninger af dagplejepladser

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for børn, Økonomiudvalget og byråd

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 1. der af frigives 1,6 mio. kr. fra puljen ”omlægninger af dagplejepladser” til gennemførsel af en række mindre anlægsprojekter.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I budgettet for 2014 og 2015 er der afsat henholdsvis 1,6 mio. kr. og 1 mio. kr. til omlægning af dagplejepladser til daginstitutionspladser. Baggrunden for bevillingen er, at byrådet ved budgetlægningen besluttede at øge effektiviteten i dagplejen gennem en mere stabil indskrivning. Det betyder, at dagtilbudsdistrikterne har brug for at indrette flere daginstitutionspladser til 0-2 årige børn for, at kunne imødekomme behovet for pladser også ved spidsbelastning.

 

Center for Ejendomme ønsker nu puljen frigivet således, at en række mindre anlægsprojekter under puljen kan gennemføres og afsluttes. Følgende projekter forventes gennemført:

 

Dagtilbudsdistrikt Katrinedal

På grund af øget efterspørgsel efter pladser til 0-2 årige er kapaciteten i Svinninge ikke tilstrækkelig. Det undersøges, om der kan indrettes pladser til aldersgruppen i børnehuset Elverbo.

 

Dagtilbudsdistrikt Tornved

Daginstitutionskapaciteten i Jyderup er ikke tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen. Ved at udvide pusle- og toilet faciliteter i Børnehuset Sølyst, får børnehuset mulighed for at indskrive flere børn.

 

Dagtilbudsdistrikt Isefjord

Det er vanskeligt at udnytte 0-2 års faciliteterne i Børnehuset Elverhøjoptimalt fordi sovefaciliteterne ikke er tilstrækkelige. Derfor opføres liggehal.

 

Dagtilbudsdistrikt Engskov

Dagplejen Engskovs legestuefaciliteter i Regstrup skal lukkes og genetableres i områdets 2 børnehuse Spirrekassen og Nr. Jernløse. Der er afsat 0,3 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2015 til finansiering af anlæg i tilknytning til flytningen.

 

Det anbefales at arbejderne igangsættes i indeværende år, og at de to anlægsrammer fremover ses under et.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-08-2014
Godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling145. Beslutning om ekspropriation til sikring af Holbæk Forsynings vandforsyningssikkerhed

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 • byrådet træffer principbeslutning om at ville ekspropriere til sikring af Holbæk Forsynings forsyningssikkerhed, såfremt Holbæk Forsyning ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige arealer og rettigheder omkring matr. nr. 1s Sdr. Asmindrup By, Sdr. Asmindrup,

 • administrationen igangsætter ekspropriationsforløb for Holbæk Forsynings erhvervelse af nødvendige arealer omkring matr. nr. 1s Sdr. Asmindrup By, Sdr. Asmindrup, såfremt Holbæk Forsyning ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige arealer og rettigheder, og

 • at byrådet udpeger byrådsmedlem Ole Brockdorff til at lede og deltage i en eventuel åstedsforretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Forsyning har anmodet Holbæk Kommune om at udtrykke sin vilje til om nødvendigt at ville ekspropriere, hvis det ikke ved frivillige aftaler er muligt at erhverve de nødvendige arealer omkring den eksisterende kildeplads ”Havreholm”, matr. nr. 1s, Sdr. Asmindrup By, Sdr. Asmindrup, se bilag 1.

 

Holbæk Forsyning har en forventning om at skulle kunne levere en stigende mængde vand til sine kunder de kommende år. De eksisterende bynære kildepladser tåler ikke forøgelse af indvindingsmængderne og har endvidere dårligere geologisk beskyttelse, hvorfor kommunen i sine indvindingstilladelser har stillet vilkår om at etablere nye boringer/kildepladser, som aflastning og til dækning af det øgede behov.

 

Området ved Havreholm er udvalgt som kildeplads på grund af et meget højtydende grundvandsmagasin, som er særdeles velbeskyttet mod forurening.

 

Holbæk Forsynings ønske om at udvide sin forsyningssikkerhed er af administrationen vurderet at være velbegrundet. Endvidere finder administrationen det både aktuelt og nødvendigt for Holbæk Forsyning af sikre den nutidige og fremtidige forsyning med drikkevand.

 

Såfremt et ekspropriationsforløb igangsættes skal byrådet træffe endelig beslutning om ekspropriation, herunder godkendelse af eventuelle erstatnings- og forligstilbud. Eventuel ekspropriation vil ske under hensyn til den private ejendomsret og reglerne for afståelse heraf.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune betinger sig over Holbæk Forsyning, at alle omkostninger forbundet med en eventuel ekspropriation skal afholdes af Holbæk Forsyning. Dette gælder også såfremt ekspropriationsbeslutningen og erstatningsspørgsmålet måtte blive påklaget.

 

Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommune, som ekspropriationsmyndighed, gennemfører ekspropriationen.

 

By og Landskab forestår ekspropriationssagens gennemførelse, herunder indvarsling og afholdelse af åstedsforretning, indstilling om beslutning om ekspropriation, sikring af Holbæk Forsynings udbetaling af erstatninger, evt. videresendelse af klage til klageinstans samt evt. indbringelse af erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheder.

 
 

Høring

Offentliggørelse og indvarsling til en eventuel åstedsforretning varetages af By og Landskab i henhold til lovgivningen for området.

 

En eventuel endelig ekspropriationsbeslutning vil skriftlig blive tilsendt berørte ejere og brugere.


Lovgrundlag – link

Hjemmelen til ekspropriation er kapitel 7, § 37 i vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 om vandforsyning m.v.

 

Ekspropriation gennemføres efter procedurereglerne herom i vejlovens kapital 5, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-08-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3656213e13.pdf

Bilag

Bilag 1


146. Beslutning - Færdiggørelse af byggemodninger 2014

Sagsgang og sagstype

Klima og Miljøudvalget, Økonomiudvalg og Byråd

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 
 1. der frigives 1.080.000 kr. til færdiggørelse af 4 byggemodninger.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med etablering af nye byggemodninger efterlades visse arbejder til udførelse på et senere tidspunkt for ikke at disse arbejder skal beskadiges af byggerierne.

 

Normalt færdiggøres byggemodningerne inden for et par år efter de er påbegyndt, men det vigende boligmarked har i nogle år yderlige udskudt behovet for færdiggørelser.

 

Nu er byggeaktiviteterne i flere byggemodninger så langt, at det er passende at færdiggøre disse.

 

Byggemodning

Veje

Aktiviteter

Pris

 

Regstrup Å

Hyacintvej og Jasminvej

Asfaltslidlag og gartner arbejde

250.000 kr.

Gislinge Vest

Morelhaven

Slidlag, fortov og grønning

350.000 kr.

Stenhusvej

Leddet, Koblet og Brynet

Fortove, efterplantning

400.000 kr.

Tølløse Vest etape 2

Schulin Parken

Fortov

80.000 kr.

 

I alt

 

 

1.080.000 kr.

 

Arbejderne søges afsluttet i efteråret 2014.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der er tidligere givet anlægsbevilling til de 4 byggemodninger, men siden 2012 har der ikke været adgang til at overføre restmidlerne til færdiggørelsen. Det indstilles derfor, at udgifterne til færdiggørelserne finansieres af provenuet fra køb og salg af kommunens ejendomme (bl.a. byggegrunde) i 2014.

 

Financieringen af de 1.080.000 kr. kan ske således:

Drift af igangværende byggemodninger 80.000 kr.

Salg af kommunes ejendomme 1.000.000 kr.

 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-08-2014
Anbefales godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling147. Principbeslutning om deltagelse i det videre arbejde med et fælles forsynings-selskab.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 
 1. der tages politisk stilling til principbeslutning om Holbæk Forsyning A/S deltagelse i et Fælles Holding A/S kan godkendes

 2. hvis indstillingens punkt 1 godkendes, at administrationen bemyndiges til at forhandle de nærmere vilkår for deltagelse, og sagen forelægges til endelig beslutning for Byrådet forventelig primo april 2015

 3. hvis indstillingens punkt 1 godkendes, at der etableres et forhandlingsudvalg og en projektorganisation for de interesserede forsyningsselskaber.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede i 2013 at indgå i en foranalyse vedr. etablering af et fælles forsyningsselskab. Økonomiudvalget er den 4. juni 2014, sag nr. 97, blevet orienteret om foranalysens resultater, som ligeledes har været drøftet i bestyrelserne for forsyningsselskaberne. Foranalyserapporten vedlægges som bilag.

 

Der peges i analysen på muligheden for at skabe en større, stærk, levedygtig virksomhed, der kan løse forsyningsopgaven effektivt med øget fokus på service, forsyningssikkerhed, miljø og sundhed til gavn for kunderne, og som kan være løftestang for yderligere regional udvikling. Et fælles selskab vil styrke det faglige miljø og blive en mere attraktiv arbejdsplads i forsyningsbranchen.

Et fælles holdingselskab vil muliggøre realisering af væsentlige synergier, som skønnes til årligt mere end 169 mio. kr. ud af de samlede omkostninger på 1.070 mio. kr. og en anlægsinvesteringsbase på 860 mio. kr. (2012-niveau).

 

Sammenlagt giver et fuldt integreret selskab det største potentiale (fuld fusion), men det vurderes ikke realistisk på kort sigt, hovedsagligt på grund af forskelle i selskabernes takster og nødvendigt investeringsomfang. Forsyningernes takster skal harmoniseres ved fuld fusion.

 

Det indstilles på den baggrund, Holbæk Kommune fortsætter arbejdet med etablering af beslutningsgrundlaget for dannelse af et fælles selskab i forventning om, at flere kommuner tilslutter sig samme model.

 

I første omgang etableres et forhandlingsudvalg og en projektorganisation fra de interesserede forsyningsselskaber, som skal forberede beslutningsgrundlaget. Senere etableres en politisk interimbestyrelse. Projektorganisationen skal afklare tvivlsspørgsmål med offentlige myndigheder, forberede godkendelse af eventuel sammenlægning, forhandle ejeraftale, udarbejde nødvendige selskabsdokumenter.

 

Der foretages en principbeslutning i ejerkommunernes kommunalbestyrelser senest i september 2014 om deltagelse i det videre arbejde med et fælles forsyningsselskab, når interessen fra øvrige kommuner er kendt. Byrådet vil senest i november 2014 modtage en orientering om, hvilke ejerkommuner, der tilslutter sig det videre forløb.

 

I april 2015 vil der blive forelagt enslydende politisk sagsfremstilling for de kommuner, der har valgt at indgå i et fremtidigt forsyningsselskab med oplæg til endelig beslutning. Det fælles selskab forventes etableret per 1. januar 2016.

 

Yderligere informationer om etablering af et fælles forsyningsselskab er tilgængeligt på www.forsyningssamarbejde.dk

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for kommunens økonomi, da omkostningerne i forbindelse med etableringen af det fælles selskab vil afholdes af de berørte forsyningsselskaber. Der vil dog være et mindre honorar til advokatbistand i forbindelse med udfærdigelse af ejeraftalen på ca. 15.000 – 20.000 kr. per ejer-kommune.

Det nye forsyningsselskab skal afholde etableringsomkostningerne, som jf. Foranalyserapporten s. 10 vurderes til at have etableringsomkostninger på i alt 150 mio. kr. Der vil samtidig være en overgangsperiode på 1-2 år før synergierne overstiger sammenlægningsomkostninger.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt, idet der vil være tæt dialog mellem Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning i forløbet.
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
For indstillingen stemte 21 (Chr. Ahlefeldt Laurvig, Emrah Tuncer, Finn Martensen, Finn Nielsen, Henrik Mosbæk, Inge Riis Langseth, Jens Kristiansen, John Harpøth, Jørgen Jensen, Maria Friis, Michael Suhr, Pernille Kruse, Peter Hansen, Rasmus Brandstrup Larsen , Rolf Rasmussen, Sine Agerholm, Solvej Pedersen, Søren Kjærsgaard, Søren Stavnskær, Steen Klink Pedersen, Willy Lisby).
 
Imod indstillingen stemte 8 (Christina Krzyrosiak Hansen , Lars Dinesen, Ole Hansen og Ole Brockdorff, A, Morten Bjørn Nielsen og Søren Harboe Rasmussen, V, samt Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø).
 

Sagsfremstilling
Referat

3659287e14.pdf
3659289e15.pdf
3659273e16.pdf
3659269e17.pdf
3659292e18.pdf
3659277e19.pdf
3659282e20.pdf

Bilag

Bilag 1: Foranalyserapporten
Bilag 2a: Individuelle synergier for Holbæk Forsyning A/S
Bilag 2b: Individuelle synergier for Holbæk Forsyning A/S - antal målere
Bilag 3: Kommentarer og synspunkter fra Holbæk Forsyning A/S
Bilag 4: Oversigt på forskellige forhold ved øget samarbejde
Bilag 5: Procesplan for det videre arbejde med et fælles forsyningsselskab
Bilag 6: Kommunikationsplan


148. Beslutning om etablering af venskabsby samarbejdsaftale i Kina

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 • Der igangsættes udarbejdelse af en Kinastrategi

 • Der indgås samarbejde med relevante venskabsbyer i Kina

 • Der indgås aftaler med den første Kinesiske venskabsby Quanzhou

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Beskrivelse af sagen

Kommunernes Landsforening (KL) har i april 2014 indgået en samarbejdsaftale med den kinesiske borgmesterforening CAM. Aftalen skal forbedre samarbejdet mellem danske og kinesiske kommuner, og af den vej skabe grobund for større dansk eksport. Perspektivet for samarbejdet er blandt andet velfærdsteknologi, problematikker omkring urbanisering, energi- og vandressourcer, luftforurening, sport, uddannelse, kultur og turisme.

 

23 danske kommuner har i dag et direkte samarbejde med byer eller kommuner i Kina jf. Kommuners Landsforening (KL).

 

Holbæk Kommune har mulighed for at indgå den første venskabsby samarbejdsaftale med Qanzhou i Kina. Det skal nævnes, at det indledende samarbejde er etableret, fordi vi i Kommunen har både Stenhus Gymnasium og Stenhus Kostskole, som allerede har store erfaringer med Kina blandt andet omkring sport og uddannelse.

 

Perspektivet for Holbæk Kommune er, at en venskabsby samarbejdsaftale i Kina vil åbne nogle døre, der gør det muligt at skabe vækst og arbejdspladser i Holbæk Kommune. I den sammenhæng skal der udarbejdes en Kina strategi, hvor mulige potentialer og synergi til øvrige samarbejdspartnere skal beskrives. Kina strategien vil blive en opgave for udvalget for vækst.

 
 

Bilag:

1. KL samarbejdsaftale med Kina

2. Venskabssamarbejdsaftale med Kina

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3682909e21.pdf
3682908e22.pdf

Bilag

Signed MoU between China Association of Mayors and Local Government Denm .pdf
Venskabssamarbejdsaftale med Kina.pdf


149. Godkendelse af, at giftefogeder fra andre kommuner kan foretage vielser i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 
 1. byrådet godkender, at giftefogeder fra andre kommuner må foretage vielser i Holbæk Kommune.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Folketinget har vedtaget en ændring af ægteskabsloven, som gør det muligt for kommunerne at foretage vielser uden for egen kommune. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2014.

 

Hvis en kommune efter anmodning fra et kommende ægtepar ønsker at foretage en vielse i en anden kommune, kræver det en forudgående godkendelse fra den kommune, vielsen skal foregå i.

 

Giver byrådet en generel godkendelse af, at andre kommuner kan foretage vielser i Holbæk Kommune, kan administrationen spare en del arbejde i forhold til den situation, hvor der skal indhentes en godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

 

Borgmesteren vil arbejde for, at Holbæk Kommune får en tilsvarende generel tilladelse til at foretage vielser i de andre kommuner i regionen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Lov nr. 484 af 21. maj 2014 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling150. PhD-samarbejde med RUC: 'Styrkelse af kommunalpolitikernes politiske lederskab'

Sagsgang og sagstype

Demokratieksperimentariet – ByrådetBeslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at byrådet:

 
 1. godkender, at Holbæk Kommune deltager i forskningsprojektet: "Styrkelse af kommunalpolitikernes politiske lederskab"

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Roskilde Universitet (RUC) har inviteret Holbæk Kommune til at deltage i et 3-årigt forskningsprojekt: "Styrkelse af kommunalpolitikernes politiske lederskab".Deltagelsen i projektet giver Holbæk Kommune mulighed for at:

 
 • Fastholde interessen for udviklingen af politikerrollen og styrkelsen af det politiske lederskab

 • Dele viden og erfaringer med andre frontløberkommuner

 • Få kompetent forskningsbaseret sparring og rådgivning i forhold til at styrke politikernes rolle i kommunal politikudvikling

 • Fastholde Holbæk Kommunes rolle som foregangskommune i forhold til at nytænke offentlig politik og service

Holbæk Kommune vil bl.a. skulle stille sig til rådighed i forbindelse med interviews.De to øvrige kommuner, som deltager i forskningsprojektet, er Hedensted og Fredensborg kommuner.Projektet er 3-årigt og starter op i august/september måned 2014.Projektforslaget bliver kort præsenteret af professor Jakob Torfing og PhD-studerende Kristina Krüger Hansen på mødet i Demokratieksperimentariet den 26. august 2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommunes medfinansiering af forskningsprojektet vil være 110.000 kr. pr år i tre år (2014, 2015, 2016).Projektdeltagelsen finansieres over byrådets konto.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 26-08-2014
Godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
28 stemte for indstillingen.
 
1 stemte imod (Morten Bjørn, V)

Referat
Sagsfremstilling

3662930e23.pdf

Bilag

Forskningsprojekt om styrkelse af kommunalpolitikeres politiske lederskab.pdf


151. Orientering om udmeldelse af Blomstrende Landsbyer

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller at:

 1. Byrådet tager orienteringen om udmeldelse af Blomstrende Landsbyer til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har opsagt medlemsskabet af Blomstrende Landsbyer.

 

I 2013 gennemførte lokalforumkonsulenterne en evaluering af Holbæk Kommunes og lokalområdernes udbytte af medlemskabet. Evalueringen viste, at de muligheder som medlemskabet giver, næsten ikke blev anvendt af de 5 lokalområder, der var tilmeldt.

 

Evalueringen i 2013 affødte dog fornyet energi hos lokalområderne til at arbejde med Blomstrende Landsbyer-konceptet, og byrådet besluttede på den baggrund, at fortsætte medlemsskabet endnu en periode.

 

I juni 2014 kontaktede lokalforumkonsulenterne Blomstrende Landsbyer og lokalområderne igen. Det viste sig, at et ud af de fem områder var med havde meldt sig ud, tre områder var passive, og kun et enkelt lokalområde (Undløse) ønskede fortsat at være tilknyttet.

 

Blomstrende Landsbyer anbefalede derfor, at Holbæk Kommune opsagde sit medlemskab, og tilbød samtidig, at Undløse kan fortsætte samarbejdet for de 1.500 kr. årligt, som lokalområdet hidtil har betalt. Denne løsning er aftalt med Undløse lokalfora.

 

På den baggrund har Holbæk Kommunes opsagt medlemskabet af Blomstrende Landsbyer.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Kommunemedlemskab af Blomsterende Landsbyer koster kr. 22.000 pr. år. Derudover betaler hvert tilmeldt lokalområde selv 1.500 kr.

 

Ved udmeldelsen er Holbæk Kommune blevet godtgjort beløbet for kommunemedlemsskabet for hele 2014, i alt 22.000 kr.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Byrådsbeslutning den 13. oktober 2013.

 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling152. Beslutning vedrørende udbud - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Et flertal af Voksenudvalget (A, O og V) indstiller, at:
 
1.         hjemmeplejeområde Øst genudbydes.
2.         genudbud gennemføres med kontrolberegning.
 
Leif Juhl indstiller, at hjemmeplejeområde Øst hjemtages til kommunens drift.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Et flertal bestående af V, O, B og C indstiller hovedindstillingen tiltrådt, jf. Voksenudvalgets beslutning.
 
Et mindretal bestående af A, indstiller den alternative indstilling tiltrådt.
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Borgmesteren foreslår, at der på baggrund af en vurdering af vores egne muligheder for at løfte opgaven, foretages en afsøgning af mulige leverandører på markedet, der kan levere såvel praktisk bistand som sygeplejeydelser. De pågældende virksomheder inviteres til en dialog med henblik på at afklare om de kan og vil give tilbud på løsning af opgaven.
Dialogen tager afsæt i vores ”kravspecifikationer”, som bliver tilrettet med elementerne fra ”Holbæk i fællesskab”. Det er en betingelse, at leverandøren er konkurrencedygtig i forhold til Holbæk Kommunes egne priser på området!
 
Den virksomhed der kan levere på den bedste og billigste måde indgås der kontrakt med. Kontrakten udformes som en partnerskabsaftale hvoraf det skal fremgå, at leverandøren er forpligtet til at indgå i udviklingssamarbejde og løbende tilpasse driften under de samme vilkår som de øvrige kommunalt drevne distrikter.
 
Byrådet stemte om følgende:
 • Der foretages en kontrolberegning af den forventede kommunale udgift ved drift af hjemmeplejedistrikt Øst.
 • Der foretages en afsøgning af mulige leverandører på markedet, som tilbydes via ”udfordringsret” at give tilbud på løsning af opgaven.
 • Der indgås partnerskabsaftale/kontrakt med den virksomhed der kan levere på den bedste og billigste måde
13 stemte for forslaget (Michael Suhr, C, Chr. Ahlefeldt Laurvig, Maria Friis, Morten Bjørn Nielsen, Pernille Kruse, Rasmus Brandstrup Larsen, Rolf Rasmussen, Søren Kjærsgaard, Søren Harboe Rasmussen, Søren Stavnskær og Willy Lisby, V, Finn Nielsen og Inge Riis Langseth, O).
 
16 stemte imod forslaget (Christina Krzyrosiak Hansen, Finn Martensen, Jens Kristiansen, Jørgen Jensen, Lars Dinesen, Ole Brockdorff, Ole Hansen, Sine Agerholm, Solvej Pedersen, Steen Klink Pedersen, A, Emrah Tuncer og Henrik Mosbæk, B, John Harpøth og Peter Hansen, O, samt Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø.)
 
Hovedindstillingen er dermed ikke vedtaget, og hjemmeplejeområde Øst hjemtages.
 
153. Godkendelseaf salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Afstemning om salg af Elmegården:
19 stemte for forslaget (Lars Dinesen og Sine Agerholm, A, Emrah Tuncer og Henrik Mosbæk, B, Michal Suhr, C, Finn Nielsen, Inge Riis Langseth, John Harpøth Peter Hansen, O, Chr. Ahlefeldt Laurvig, Maria Friis, Morten Bjørn Nielsen, Pernille Kruse, Rasmus Brandstrup Larsen, Rolf Rasmussen, Søren Kjærsgaard, Søren Harboe Rasmussen, Søren Stavnskær, Willy Lisby).
 
10 stemte imod forslaget (Christina Krzyrosiak Hansen, Finn Martensen, Jens Kristiansen, Jørgen Jensen, Ole Brockdorff, Ole Hansen, Solvej Pedersen, Steen Klink Pedersen samt Karen Thestrup Clausen, Leif Juhl).
 
Elmegården blev derfor sat til salg som indstillet.
 
Øvrige salg godkendt.