UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

20-08-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-08-2014 22:00:00


PUNKTER

114. Godkendelse af dagsorden til mødet 20. august 2014
115. Beslutning af ekspropriation til cykel- og gangsti til Megacenter II
116. Beslutning af frigivelse af driftsmidler på vandløbsområdet
117. Beslutning om mellemfinansiering af "Kildebo-projektet" i Soderup
118. Beslutning - Byggemodning Parallelvej anlægsbevilling
119. Bemyndigelse til Udvalget for Klima og Miljø til at fremsende Holbæk Kommunes forslag til vandplanindsatser til sekretariatskommunen
120. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2013
121. Orientering om opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 2. kvartal 2014
122. Beslutning - Godkendelse af ny parkeringsbekendtgørelse
123. Orientering om borgmesterens indgåelse af kontrakter til færdiggørelse af opførelsen af daginstitutionen Midgård
124. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt
125. Beslutning - Holbæk Fjord Camping - Påtegning af servitut - Lukket punkt
126. Beslutning - Salg af del af matr. 9b, del af vejareal matr. "C" og del af vejareal matr. "At" Svinninge By, Svinninge - Lukket punkt
127. Beslutning - Salg af Spejdergården, Rævebjergvej 1, 4440 Mørkøv - Lukket punkt
128. Beslutning - Udstykning af Karre nr. 3, Holbæk Havn - Lukket punkt114. Godkendelse af dagsorden til mødet 20. august 2014

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 20-08-2014
Godkendt.
 
Christian oplyste, han efter administrationens opfattelse er inhabil, hvorefter byrådet besluttede at han er inhabil.
 
Lars Dinesen oplyste at være inhabil i sag nr. 120, hvorefter byrådet besluttede at han er inhabil.
 

Referat
Sagsfremstilling115. Beslutning af ekspropriation til cykel- og gangsti til Megacenter II

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller,


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplan 2.60 – Erhvervsområde Megacenter II, Vestbyen Holbæk (lokalplan som har muliggjort opførelse af ny Netto dagligvarebutik og nyt Silvan byggemarked) vurderede Trafik og Ejendomme de trafikale konsekvenser ved etablering af Netto og Silvan og konkluderede, at det var nødvendigt at forbedre tilkørselsforholdene for både tunge og lette køretøjer samt for de bløde trafikanter

 

Derfor blev der indgået en udbygningsaftale, hvorefter projektudvikleren af lokalplanområdet forpligtede sig til overfor Holbæk Kommune, bl.a. at etablere cykel- og gangsti langs Stenshusvejs vestlige side frem til Omfartsvejen. Se vedlagte bilag 1, oversigtskort.

 

Etablering af cykel- og gangstien betyder, at det er nødvendigt at erhverve ca. 260 m² fra matr. nr. 2e Langerød, Holbæk Jorder, beliggende Stenhusvej 72-80, 4300 Holbæk.

 

Det pågældende areal bruges i dag som færdsels- og parkeringsareal i forbindelse med ejendommens forretningsdrift.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Med udbygningsaftalen har projektudvikleren påtaget sig alle udgifter i forbindelse med arbejdet med at etablere cykel- og gangstien, herunder udgifter til erhvervelse af det nødvendige areal, evt. ved ekspropriation og de derved forbundne udgifter til landinspektør og evt. taksation.


Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommune som ekspropriationsmyndighed iværksætter ekspropriationssagen med afholdelse af åstedsforretning. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. ekspropriation, hvis ikke aftale kan opnås. Ekspropriationsmyndigheden gennemfører udbetaling af evt. erstatning, samt indbringer evt. erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.

 

Trafik og Infrastruktur står for godkendelse af projektet.

 

Etableringen af stianlægget medfører forbedrede trafikforhold og større trafiksikkerhed.

 

Høring

Projektudvikler har haft forhandlinger med ejeren af matr. nr. 2e Langerød, Holbæk Jorder, men det har, efter det oplyste, ikke været muligt indtil nu at opnå en aftale om erhvervelse af det nødvendige areal.

 

Trafik og Infrastruktur har også haft kontakt med ejeren, uden at det har medvirket til en aftale.

 

Lovgrundlag – link

Hjemmelen til at ekspropriere er kap. 5, § 43 i lov om offentlige veje.

Ekspropriation gennemføres efter reglerne om ekspropriation i kap. 5 i lov om offentlige veje.


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Indstilles godkendt.
 
Ole Brockdorff deltager i eventuel ekspropriation.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 20-08-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3548111e1.pdf

Bilag

Kortbilag 1


116. Beslutning af frigivelse af driftsmidler på vandløbsområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at udvalget beslutter:

 
 1. at frigive 300.000 kr. til ekstra gennemgange af vandløbene,

 2. at frigive 250.000 kr. til et reguleringsprojekt i Åmose Å,

 3. at 450.000 kr. overføres til regnskabsår 2015.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har ønsket at styrke indsatsen på vandløbsområdet og afsat 1 mio. kr. til dette formål i 2014. Midlerne er afsat til anlæg og på mødet i KMU den 27.05.2014 blev det besluttet, at der i 2014 skal arbejdes videre med at styrke indsatsen på kontrol af spærringer i vandløbene og et reguleringsprojekt for Åmose Å opstrøms Bromølle. Hertil afsættes 550.000 kr. i 2014. De resterende 450.000 kr. skal overføres til 2015 og anvendes i dialog med vandsynsgrupperne.

 

Den ekstra kontrol af vandløbene vil medføre, at åmændene - udenfor den ordinære grødeskæring - går vandløbene igennem og fjerner de ”forhindringer” i form af grøde, grene og andet materiale, der kan medføre risiko for opstuvninger i vandløbene. Det undersøges om der er arbejdsmarkedsordninger som jobrotation, nyttejob m.v., der kan benyttes. Denne ekstra ydelse vil blive søgt forhandlet med de nuværende entreprenører på vandløbsvedligeholdelsesområdet, som er hhv. Park og Vej og Compac Sj.

 

Opgaven med udarbejdelse af et forslag til reguleringsprojekt for Åmose Å opstrøms Bromølle, vil blive overdraget til en konsulent.

 

Yderligere tiltag på vandløbsområdet vil blive et emne på de kommende vandsynsmøder for alle 3 vandsynsgrupper. Indkøb og opsætning af flere vandstandsloggere har allerede været rejst som et ønske.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Indstilles godkendt.
 
Christian Ahlefeldt deltog ikke i behandlingen af punktet.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 20-08-2014
Godkendt.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
 

Referat
Sagsfremstilling117. Beslutning om mellemfinansiering af "Kildebo-projektet" i Soderup

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:

 1. beslutter at yde mellemfinansiering på 758.245 kr. til ”Kildebo-projektet”.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Soderup Bylav har iværksat et renoveringsprojekt af Soderup bys gadekær samt tilhørende hus og have – det såkaldte ”Kildebo”.

 

Det samlede budget for projektet er 1.215.472 kr., hvoraf bylavet har opnået tilsagn om støtte på 758.245 kr. (tilsagn er givet fra LAG, Lokale og Anlægsfonden samt Lokalområdernes Udviklingspulje). Disse fondsmidler kommer først til udbetaling, når der er indsendt regnskab. Derfor har Soderup Bylav anmodet om kommunal mellemfinansiering indtil fondsmidlerne bliver udbetalt.

 

Soderup Bylav er i dialog med Realdania om den resterende finansiering.

 

Beskrivelse af ”Kildebo-projektet”

Formålet med projektet er at renovere Soderups fælles jord og hus til glæde og gavn for byens beboere og besøgende på tværs af alder. Projektet vil skabe et samlingssted- og værested for byens indbyggere, som kan danne udgangspunkt for eksisterende og nye kulturelle aktiviteter i lokalområdet.

 

Udtalelse fra Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget for Kultur og Fritid drøftede sagen den 23. juni 2014. På den baggrund afgav udvalget følgende udtalelse:

 

”Udvalget bifalder, at der ydes mellemfinansiering under forudsætning af, at bylavet selv rejser det samlede beløb på 1.215.472 kr.”

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Mellemfinansieringen vil indebære et midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning, da beløbet skal registreres som et tilgodehavende.

 

Det betyder, at i det/de år hvor udlægget udbetales skal der for hvert enkelt år gives en tillægsbevilling på der svarer til udlægget, i det pågældende år.

 

Mellemfinansieringen er betinget af følgende vilkår:

 

Ifald projektet – mod forventning - ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvist - få det det udlagte beløb retur igen.

 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur: Drøftelse 23. juni 2014

 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 20-08-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling118. Beslutning - Byggemodning Parallelvej anlægsbevilling

Sagsgang og sagstype

Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 
 1. Der frigives 6.0. mio. kr. i anlægsmidler i 2014 til håndtering af forurening i det første byggefelt på matrikel nummer 356-ac.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I 2013 solgte Holbæk Kommune matrikel nummer 356 ac, Holbæk Bygrunde, beliggende Parallelvej 21, til Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter A/S for 20,8 mio. kr.

 

Af købsaftalen fremgår det, at Holbæk Kommune skal stå for oprensning af den forurening der er på matriklen samt for etablering af den omkringliggende infrastruktur. Oprensningen og etablering af infrastruktur forventes gennemført i årene 2014, 2015 samt 2016

 

I 2014 gennemføres nedenstående arbejder til en samlet udgift på 6 mio. kr.

 

Forberedende arbejder og planlægning af forklassificering

 

Jordarbejder

Jordarbejder forud for opførelse

Deponerinsgafgift + transport

Eventuelle afværgeforanstaltninger

 

Kraghs Brygge, havnepromenade, midlertidige reparationer

 
 

Der anmodes derfor om, at der i 2014 frigives anlægsmidler for i alt 6 mio. kr. således, at de nødvendige arbejder kan gennemføres.

 

Senest ultimo 2014 fremsendes en ny sag omhandlende prioritering af projekterne for 2015.

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Indtægterne på i alt 20,8 mio. kr. fra grundsalget er tilgået Holbæk Kommune i efteråret 2013 og efterfølgende overført fra 2013 til 2014. I 2014 forventes 6 mio.kr. brugt på oprensning af jordforurening samt til etablering af den omkringliggende infrastruktur på følgende måde

 

Forberedende arbejder og planlægning af forklassificering

900.000 kr.

Jordarbejder

4.900.000 kr.

Kraghs Brygge, havnepromenade, midlertidige reparationer

200.000 kr.

I alt

6.000.000 kr.

 

Såfremt alle planerne for området ønskes gennemført forventes de samlede omkostninger at andrage op imod 40 mio. kr. Fremadrettet skal der derfor tages stilling til hvilke infrastrukturprojekter der skal igangsættes. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at det kun er ca. 1/3 af matrikel 356-ac der bliver gennemført oprensning på.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 20-08-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling119. Bemyndigelse til Udvalget for Klima og Miljø til at fremsende Holbæk Kommunes forslag til vandplanindsatser til sekretariatskommunen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 

1. Udvalget for Klima og Miljø får bemyndigelse til at fremsende Holbæk Kommunes forslag til vandplanindsatser til sekretariatskommunen.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Formål

Formålet med at delegere bemyndigelsen til Udvalget for Klima og Miljø er, at Holbæk Kommunes administration derved får mulighed for at udnytte den korte tidsramme til at koordinere kommunens forslag til vandplanindsatser.

 

Baggrund

Arbejdet med at forberede Statens Vandplaner er begyndt. 2. planperiode af vandplanerne er perioden 2015 – 2021. Naturstyrelsen har bedt kommunerne om at fremsende forslag til vandplanindsatser til den kommende vandplanperiode. Naturstyrelsen har udmeldt antal kilometer vandløb og udstukket en økonomisk ramme per hovedvandopland. Denne ramme skal udfyldes af kommunerne i hvert hovedopland. Holbæk Kommune skal fremsende forslag for to hovedvandoplande, henholdsvis Kalundborg og Isefjord/Roskilde Fjord.

Tidsplanen

Sidste frist for kommunerne til at fremsende forslag til vandløbsindsatser er den 7. oktober 2014.

 

For begge oplande skal kommunens endelige forslag til vandplanindsatser foreligge i vandrådene den 1. oktober. Vandrådene kan herefter kommentere på kommunerne forslag.

Hvis byrådet ikke giver Udvalget for Klima og Miljø bemyndigelse til at fremsende Holbæk Kommunes indsatsforslag, skal forslaget vedtages på Udvalget for Klima og Miljøs møde allerede den 26. august og efterfølgende på byrådsmødet den 10. september. Delegerer Byrådet denne bemyndigelse til Udvalget for Klima og Miljø, kan udvalget den 23. september vedtage Holbæk Kommunes forslag. Ved at uddelegere bemyndigelsen får administrationen betydelig længere tid til at koordinere med vandråd og øvrige kommuner og derved udnytte den tidsramme, der er stillet til rådighed til at optimere kvaliteten og forankringen i de forslag, der fremsendes.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Lov om vandplanlægning (nr. 1606 af 26. december 2013)

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 20-08-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling120. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2013

Sagsgang og sagstype

 

De stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Borgerrådgiveren indstiller, at byrådet:

 1. tager Borgerrådgivningens beretning 2013 til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Henvendelser og sager

Borgerrådgivningen har behandlet 1414 Førstegangshenvendelser i 2013 imod 1440 sidste år, hvilket viser en lille tilbagegang. Henvendelserne fordeler sig som følger:

 

I 2013 er oprettet 127 sager mod 112 året før og 104 i 2011. De 111 er klagesager og 16 er formidlingsager.

Derudover er der oprettet 484 notatsager mod 398 i 2012 og 350 i 2011.

Sager som er afsluttet


Der er lukket 91 sager i 2013. Det skal bemærkes, at pga. den lange sagsbehandlingstid vedr. klager i Ankestyrelsen, er nogle af de lukkede sager fra 2012.

23% af sagerne endte med at borger fik bevilling ( 2012: 8%).


Borger fik medhold i andre 12% ( 2012: 39%).


Dialog blev skabt i 16,5% ( 2012: 17%).


I 24% fik borger ikke medhold i deres klage (2012: 34%).

I det vedhæftede bilag, Borgerrådgiverens beretning 2013, kan ses en mere uddybende forklaring på ovennævnte.

 

Mødevirksomhed 2013

I årets løb er der afholdt 863 møder med borgere i Borgerrådgivningen. Der er afholdt 467 aftalte møder mod 395 i 2012. Udover de aftalte møder har 396 henvendt sig personligt uden aftale, mod 433 sidste år. 27 borgere har ønsket hjemmebesøg – i 2012 blev der aflagt 10.

46 gange har Borgerrådgivningen deltaget som bisidder mod 25 gange i 2012.

Borgerrådgiver har deltaget i 29 møder i organisationen/netværk mod 24 møder året før.


Tolk har været til stede 32 gange mod 28 gange i 2012. I alle tilfælde har borgerne selv medbragt tolk/ven.

 

Bemærkninger og kritiske områder

Ved henvendelser, hvor borgere søger om overlevelseshjælp, kan der gå op til 3 uger før de får en afgørelse. De henvender sig løbende til både Borgerrådgivningen og Ydelseskontoret, hvilket giver unødige afbrydelser i flere afdelinger (tidsrøvere).

Dette kunne afhjælpes med en straks afgørelse, - det er også her og nu borgeren mangler forsørgelse.

Generelt er behovet for råd og vejledning steget i Borgerrådgivningen. En mulig årsag kan være, at de enkelte afdelinger er meget skarpe og koncentreret om egne paragraffer og ydelser, hvilket kan påvirke den generelle rådgivningsforpligtigelse. Det kan være svært for den enkelte medarbejder at have overblik over den samlede organisation og de forskellige tilbud, ydelser etc.

Mange henvendelser har været vedr. langvarige forløb, hvor borgeren har været af den opfattelse, at der var gang i en førtidspensionssag etc., hvilket ofte viser sig ikke at være tilfældet.

Det er derfor vigtigt, at den enkelte borger oplyses om og forstår, hvad der sker i pågældendes forløb i Jobcentret. Der har ligeledes været pres på afklaring af pensionssager og sagsbehandlingsfristerne har ikke kunnet overholdes.

 

Anbefalinger


Kommunikationen mellem borger og Holbæk kommune er stadig et område, der giver udfordringer:

 

Samarbejde og dialog med organisationen

Der foregår dagligt dialog med afdelinger og medarbejdere, og nu hvor der kun sker en årlig tilbagemelding i form af årsberetningen, tages problemer og oplevelser op løbende med de respektive afdelinger og ledelser. Der er aftalt og planlagt faste møder med Familiecentret, Socialcentret, Arbejdsmarkedscentret og Borger- og Organisationsservice.

Samarbejdet med organisationen opleves fra Borgerrådgivningen som stort set uproblematisk. Mange henvendelser har ført til hurtige og smidige løsninger og eller forståelse.


Bisidderfunktionen opleves herfra som værende et aktiv for både den enkelte borger og for medarbejderen/afdelingen. Funktionen har været benyttet i stigende grad i 2013 uden, at det har givet anledning til problemer.

 

Det er oplevet som meget positivt, at Familiecentret har fået en fast person, der tager sig af behandlingen af klager samt henvendelser, hvor borgere ikke kan komme igennem til sagsbehandler og/eller få svar på deres ansøgning/spørgsmål.

 

Borgerrådgivningen.

Der er i 2013 udsendt følgende skrivelser fra Borgerrådgivningen:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

§65e i bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Kommunernes styrelse

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-06-2014
Taget til efterretning
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-06-2014
 
Taget til efterretning.
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Indstilles taget til efterretning.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles taget til efterretning
 

Beslutning i Byrådet den 20-08-2014
Til efterretning.
 
Lars Dinesen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3541940e2.docx

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2013


121. Orientering om opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 2. kvartal 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det tages til efterretning:

 1. at der i 2. kvartal 2014 er solgt arealer til en samlet indtægt på 12.193.487,60 kr. eks. moms samt 1.000.000 kr. som er momsfrit. I alt 13.193.487,60 kr.

 2. at der i 2. kvartal 2014 ikke er købt arealer eller ejendomme

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Køb og salg 2. kvartal 2014

Center for Ejendomme foretager via ejendomsmæglere salg af parcelhusgrunde, erhvervsgrunde og ejendomme. Salgene sker efter byrådets bemyndigelse på de fastsatte udbudsvilkår inden for de gældende lokalplaner.

 

I perioden 1. april til 30. juni 2014 er der solgt følgende:

Torpet, Holbæk – 4 parcelhusgrunde

Kastanie Alle, Svinninge – en erhvervsejendom

Auroravej, Holbæk – 18 parcelhusgrunde

 

Det bemærkes, at salgssummen jf. beslutning i Økonomiudvalget d. 15. januar er opgjort som nettobeløb idet, der skal afregnes moms af de fleste salgsindtægter. Det er således ikke muligt – hvis ønsket – direkte at sammenligne med opgørelser fra før denne dato idet, at disse var opgjort uden moms.

 

Der er pr. 30. juni 2014 følgende salgsmuligheder:

 

Køb og salg i alt 2014

 

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Total 2014

Solgt

7.876.000

13.193.488

21.069.488

Købt

0

0

0

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles taget til efterretning
 

Beslutning i Byrådet den 20-08-2014
Til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling122. Beslutning - Godkendelse af ny parkeringsbekendtgørelse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. ”Bekendtgørelse - Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune” konsekvensrettes som følge af revideret færdselslov.

 
 
 

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Holbæk Kommune aflyser den eksisterende bekendtgørelse og udarbejder ikke en ny bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område.

 

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog i 2011 en bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune.

 

Færdselsloven er blevet ændret, så der nu er indsat en generel regel om, at standsning og parkering på fortov er forbudt i tættere bebygget område.

 

Med loven foreslås det, at den tidligere gældende adgang for kommunerne til at lave lokale bekendtgørelser som udgangspunkt ophæves. Kommunerne vil dog fortsat ved lokale bekendtgørelser kunne fastsætte regler om standsning og parkering for tunge køretøjer (lastbiler, busser, autocampere mv.), og påhængskøretøjer (campingvogne mv.). Den hidtidige hjemmel til at udstede lokale parkeringsbekendtgørelser er således ophævet, og der er i stedet indsat en ny bestemmelse om adgang til at fastsætte lokale særregler. Det indebærer, at de gældende lokale bekendtgørelser bortfalder og kommunen vil skulle udstede en ny lokal bekendtgørelse i det omfang, kommunen ønsker at fastsætte lokale regler.

 

Som følge af ændringerne i færdselsloven konsekvensrettes bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune (udkast vedlægges). De tidligere udpegede natparkeringssteder fortsætter uændret.

 

Kommunen vil være forpligtet til at offentliggøre sin lokale parkeringsbekendtgørelse dels på kommunens hjemmeside og dels på en hjemmeside som drives af Justitsministeriet.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Såfremt kommunen vælger ikke at udarbejde en ny bekendtgørelse vil det medføre, at alene færdselslovens bestemmelser er gældende. Bestemmelserne kan som udgangspunkt kun fraviges ved lokal skiltning eller afmærkning. ”Natparkering” med tunge køretøjer, campingvogne og påhængskøretøjer kan desuden ske frit, så længe det ikke er i strid med færdselsloven eller lokal afmærkning.

 
 

Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Parkeringsbekendtgørelsen kræver samtykke fra politiet.

 

Lovgrundlag – link

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Det indstilles, at hovedindstillingen tiltrædes.
 

Beslutning i Byrådet den 20-08-2014
Oversendes til fornyet behandling i Udvalget for Klima og Miljø.
 

Referat
Sagsfremstilling

3569903e3.pdf

Bilag

Ny P-Bekendtgørelse 2014.pdf


123. Orientering om borgmesterens indgåelse af kontrakter til færdiggørelse af opførelsen af daginstitutionen Midgård

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Orienteringssag

 
 
 
 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Rene Junker indstiller, at

 1. orientering om, at borgmesteren har truffet en formandsafgørelse om indgåelse af kontrakter om færdigbygning af daginstitutionen Midgård i Tølløse tages til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Formandsafgørelse

Borgmester Søren Kjærsgaard har den 27. juni 2014 truffet en formandsafgørelse i medfør af kommunestyrelseslovens § 31 således, at der på baggrund af gennemført udbud er indgået kontrakter med fagentreprenører mhp. at afsluttet nybyggeriet af daginstitutionen Midgård i Tølløse. Byggeriet forventes som følge af formandsafgørelse færdigt ultimo januar 2015, dog vil udenoms arealerne først endeligt færdiggøres i april 2015.

 

Som følge af en række årsager er byggeriet allerede forsinket ca. 7 måneder. Hvis kontraktindgåelse skulle have været behandlet i udvalg og byråd før underskrift, vil dette have medført en samlet forsinkelse på i alt 10 måneder. Dette ville ud over hensynet til børn og medarbejdere have medført ekstra omkostninger til den fortsatte drift af de eksisterende børnehuse.

 

Baggrund

Primo 2013 indgik Holbæk Kommune kontrakt på opførelsen af en ny dagsinstitution i Tølløse med hovedentreprenør Jönssons A/S. Jönssons A/S gik konkurs 19. november 2013. Herefter har byggeriet stået stille indtil konkursboet blev gjort op og en juridisk vurdering af forskellige scenarier blev foretaget. Efterfølgende er det besluttet at udbyde færdiggørelsen af Midgård i fagentrepriser.

 

Resultatet af udbuddet er indgåelse af kontrakter der ift. det af byrådet vedtagene budget for Midgård vil medføre en budgetoverskridelse for byggeriet på 4,5 mio. kr. Årsagerne til budgetoverskridelsen er i det væsentligste følgende:

 
 • Det åbne byggeri blev skadet i orkanen Bodil, hvorfor der har været omkostning på 0,5 mio. til opretning af skelettet.

 • Ugunstig prisudviklingen på markedet har resulteret i prisstigninger på entrepriserne.

 • Grundet den lange ventetid som følge af Jönssons A/S konkurs er byggeriet blevet væsentligt forsinket, og det sættes derfor i gang med en meget stram tidsplan, hvilket vurderes at forøge entreprisesummen.

 • Ekstra omkostninger til juridisk bistand.

 

Ny samlet byggesum udgør 33,0 mio. mod oprindelige bevillinger på samlet 28,5 mio. Ekstrabevilling udgør derved 4,5 mio. som indarbejdes i kommunens budget 2015.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

 

2012

2013

2014

2015

Bevilling anlæg

5.000.000

 

 

 

Bevilling anlæg

 

10.500.000

 

 

Bevilling anlæg

 

 

12.500.000

 

Bevilling anlæg

 

 

500.000

 

Ekstrabevilling anlæg

 

 

 

4.500.000

I alt

5.000.000

10.500.000

13.000.000

4.500.000

 

Samlet bevilling herefter i alt 33mio.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Lov om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven), § 31.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 20-08-2014
Til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling124. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt, idet minimumssalgsprisen for Østergårdsvej 49, 51 og 53, Undløse, 4340 Tølløse fastsættes til 5 mio. kr.
 

Beslutning i Byrådet den 20-08-2014
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 
125. Beslutning - Holbæk Fjord Camping - Påtegning af servitut - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 20-08-2014
Godkendt.
 
126. Beslutning - Salg af del af matr. 9b, del af vejareal matr. "C" og del af vejareal matr. "At" Svinninge By, Svinninge - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 20-08-2014
Godkendt.
 
127. Beslutning - Salg af Spejdergården, Rævebjergvej 1, 4440 Mørkøv - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 20-08-2014
For Udvalget for Kultur og Fritids indstilling stemte 25, og imod stemte 3 (Ole Hansen, A , samt Karen Thestrup Clausen og Leif Juul, Ø.)
 
Ole Hansen, Karen Thestrup og Leif Juul stemte imod, og anbefalede at Byrådet solgte til begge parter som beskrevet i model A.
 
 
 
128. Beslutning - Udstykning af Karre nr. 3, Holbæk Havn - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 20-08-2014
Godkendt.