UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

09-04-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-04-2014 22:00:00


PUNKTER

64. Beslutning om forlængelse af Stationsvej i Vipperød64. Beslutning om forlængelse af Stationsvej i Vipperød

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. der bliver truffet principbeslutning om, om nødvendigt, at ville ekspropriere til erhvervelse af de nødvendige arealer for forlængelse af Stationsvej i Vipperød mod syd til Nygårdsvej (ny sydlig omfartsvej)

  2. administrationen bliver bemyndiget til at igangsætte forhandlingsforløb / ekspropriationsforløb for erhvervelse af de nødvendige arealer

  3. der bliver udpeget mindst én repræsentant fra Udvalget for Klima og Miljø til at lede og deltage i de evt. åstedsforretninger.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

På mødet d. 15. maj 2013 afsatte byrådet 500.000 kr. af infrastrukturmidlerne i 2013 til projektering og ekspropriation af forlængelse af Stationsvej i Vipperød fra stationen til den nye omfartsvej i Vipperød.

 

Vejen anlægges med en normalbredde på 13 m, heraf 7 m kørebane med 3 m kantbane og rabat i begge sider.

 

Forlængelse af Stationsvej vil bevirke en væsentlig forbedring af trafiksikkerheden for de bløde trafikanter og især for skolebørnenes færdsel til og fra Kildevangens skole, afdeling Vipperød.

 

Anlægget vil medføre, at tre private lodsejere samt Banedanmark må afgive areal til projektet. Det drejer sig om adresserne Nybyvej 11, 13 og 15. Ingen eksisterende bygninger vil blive berørt af projektet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

De samlede anlægsomkostninger forventes at andrage 3,5 mio. kr.

Der er bevilliget 0,5 mio. kr. af infrastrukturmidlerne for 2013

Der forventes afsat 2 mio. kr. af infrastrukturmidlerne for 2014

Der forventes indtægter for grundsalg til Banedanmark til erstatningsparkering til Brugsen i Vipperød, og etablering af pendlerparkeringer ved Vipperød station for DSB på 1 mio. kr.

 

Øvrige konsekvenser

 

Anlægget vil afbøde de negative konsekvenser, som følgerne af Banedanmarks erstatningsanlæg påfører Nybyvej. Anlægget vil medføre mindre trafik på Nybyvej og Asmindrupvej nærmest skolen. Derved opnås sikrere skolevej for eleverne til Kildevangens skole, afdeling Vipperød.

 

For trafikanter fra Roskildevej vil Stationsvejs forlængelse medføre en afkortning af kørselsstrækningen til stationen med ca. 800 m.

 

Trafikken ad Nybyvej forventes stort set uændret og med uændret støjbelastning i forhold til forholdene inden den nye omfartsvej tages i brug

 

De østligste enfamiliehusejendomme på Højdedraget samt boligejendommen Stationsvej 8-10, bliver ikke direkte berørt af anlægget, men må forventes at blive påført en øget støjbelastning, som følge af den forventede øgede trafik. Sammenholdt med støjbelastningen fra flere tog, er generne små.

 

I tilfælde af ekspropriation er Holbæk Kommune ekspropriationsmyndighed og Trafik og Ejendomme gennemfører ekspropriationssagen og afholder åstedsforretninger. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. ekspropriation hvis en frivillig aftale ikke kan opnås. Trafik og Ejendomme gennemfører udbetaling af evt. erstatning, samt indbringer evt. uafklarede erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.

 

Trafik og Ejendomme står for projektering, udbud og tilsyn af anlæggets gennemførelse.

 

Høring

 

Igennem hele høringsfasen for udvidelsen af Nordvestbanen, har det været et ønske fra Vipperådet, sammenslutning af lokale foreninger, at Stationsvej blev ført igennem til den nye omfartsvej.

Vipperådet har ved samtlige dialogmøder påpeget ønsket om dette projekt.

 

Lovgrundlag – link

 

Anlæggelse af Stationsvejs forlængelse sker i medfør af Lov om offentlige veje, § 23.

Eventuel erhvervelse af nødvendige arealer ved ekspropriation kan ske i medfør af Lov om offentlige veje, kap. 5.

 

Stationsvejs forlængelse er indarbejdet i den nye kommuneplan.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

I perioden 2012-2015 arbejder BaneDanmarks med udvidelse af jernbanen mellem Lejre og Vipperød til 2 spor. I den forbindelse lukkes jernbaneoverkørslen på Asmindrupvej og der er anlagt en omfartsvej (Nygårdsvej) syd om Vipperød mellem Roskildevej og Nybyvej.

 

I forbindelse med miljøredegørelsen om jernbanearbejderne blev muligheden for en forlængelse af Stationsvej omtalt og vurderet. Men Stationsvejs forlængelse er ikke medtaget i anlægsloven for jernbaneudbygningen.

 

Holbæk Kommune fik dog udvirket, at Nygårdsvej med en rundkørsel er forberedt for en forlængelse af Stationsvej.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-03-2014
 
Tiltrådt, processen fortsætter som beskrevet.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2014
 
Indstilles godkendt
 
Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 09-04-2014
 
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3458385e1.pdf
3458382e2.pdf
3458379e3.pdf

Bilag

2010-130 (Normalprofil).pdf
2010-112 (Længdeprofil).pdf
2010-102 (Plan).pdf