UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

09-04-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-04-2014 22:00:00


PUNKTER

49. Godkendelse af dagsorden til møde den 9. april 2014
50. Budget 2014 - godkendelse af overførsler fra 2013 til 2014
51. Beslutning om Fremtidens Økonomistyring / Tillægsbevillinger
52. Beslutning om frigivelse af midler fra renoveringspulje 2014 og energimidler
53. Beslutning om fordeling af midler fra Lokalområdernes Udviklingspulje, første halvår 2014
54. Beslutning om betalingsordning ved istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje
55. Beslutning om bevilling til cykelevent - "TV2 på Tour"
56. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution i Tølløse
57. Forhåndsgodkende salg af ledige familieboliger i Holbæk Kommune tilhørende Boligselskabet Munkesøparken
58. Udpegning af repræsentant til Repræsentantskabet til Rådet for Etniske Minoriteter
59. Orientering om opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 1. kvartal 2014
60. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, februar 2014
61. Ansættelse af borgerrådgiver - Lukket punkt
62. Beslutning om salg af Industrivej 12, Tølløse - Lukket punkt
63. Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt49. Godkendelse af dagsorden til møde den 9. april 2014

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 09-04-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling50. Budget 2014 - godkendelse af overførsler fra 2013 til 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. der gives tillægsbevilling til skattefinansieret drift på i alt 56.957.421 kr.

 2. der gives tillægsrådighedsbeløb til skattefinansieret anlæg på i alt 115.436.220 kr.

 3. der gives et negativt tillægsrådighedsbeløb (låneoptagelse) på 21.000.000 kr. til finansiering af den overførte energirenovering.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I henhold til bilag 8.1 i kasse- og regnskabsregulativet kan afdelingerne/institutionerne med økonomisk decentralisering overføre overskud og underskud fra et regnskabsår til det efterfølgende i forhold til den økonomiske ramme.

 

For at afdelingerne/institutionerne kan få overført overskuddet eller underskuddet fra 2013 til 2014, skal sagen behandles af byrådet, da overførslen skal gives som tillægsbevilling/tillægsrådighedsbeløb til 2014.

 

I forbindelse med overførselsadgang skelnes mellem følgende typer:

 1. Enheder med budget i forhold til tildelingsmodel. Skole inkl. SFO, dagpleje, daginstitutioner

 2. Enkeltstående enheder. Bibliotek, ungdomsområdet, musikskole m.fl.

 3. Personalekonti på de administrative medarbejdere, der aflønnes på konto 06. Administrationen

 4. Projekt primært med ekstern finansiering. Eksempelvis trepartsmidler, arbejdsmiljøforanstaltninger, EU-projekter m.fl.

 5. Enkeltstående enheder. Specialinstitutioner inden/uden for rammeaftalen

 6. Øvrige områder. Børn, unge og familier med særlige behov, sundhed, ældreområdet, kultur og fritid

 7. Ingen overførselsadgang af mer-/mindreforbrug. Teknik og miljø, Arbejdsmarkedscenter og budgetter under stabene (f.eks. revision, medlemskab af KL, tjenestemandspension m.v.)

 8. Frigivne rådighedsbeløb der ikke er benyttet ved årets udgang, indgår i en samlet opgørelse i begyndelse af det efterfølgende år, og skal vurderes af Holbæk Byråd på ny. 

Byrådet har i sit møde d. 18.12.2013 og tidligere vedtaget, at

 

Ad. 1, 2, 3, og 6

Ubegrænset overførsel af mindre-/merforbrug.

 

Ad. 4

Ubegrænset overførsel af mindre-/merforbrug. Det skal sikres, at der er mulighed for at overføre midler fra et år til et andet i forhold til kontraktgrundlaget.

 

Ad. 5

Ubegrænset overførsel af mindre-/merforbrug. Indgår i taksten 2 år efter.

 

På baggrund af ovenstående har BOS, Regnskab i samarbejde med Økonomi og de relevante afdelinger/institutioner opgjort overførslerne fra 2013 til 2014 på det skattefinansierede område således:

 

Vedrørende

Driftsoverførsler

Anlægsoverførsler

I alt fra 2013 til 2014

Økonomiudvalget

5.682.609

35.161.017

40.843.626

Udvalget for Børn

10.223.089

31.725.010

41.948.099

Udvalget for Voksne

-4.078.776

17.553.007

13.474.231

Udvalget for Klima og Miljø

0

3.596.037

3.596.037

Udvalget for Kultur og Fritid

1.119.552

5.158.233

6.277.785

Ejendomsudgifter

-1.247.365

0

-1.247.365

Projekter

45.258.312

 

45.258.312

Byggemodningsudgifter

0

22.242.916

22.242.916

Overførsler i alt

56.957.421

115.436.220

172.393.641

Lånefinansiering energirenovering

 

-21.000.000

-21.000.000

Nettoudgift herefter

56.957.421

94.436.220

151.393.641

 

Driftsoverførslerne fra 2012 til 2014 har været følgende

 

Driftsoverførsler

Fra 2011 til 2012

Fra 2012 til 2013

Fra 2013 til 2014

Økonomiudvalget

4.319.410

2.987.720

5.682.609

Udvalget for Børn

-1.423.687

5.784.729

10.223.089

Udvalget for Voksne

1.582.845

2.238.865

-4.078.776

Udvalget for Klima og Miljø

0

0

0

Udvalget for Kultur og Fritid

2.431.026

2.056.542

1.119.552

Projekter

26.677.539

31.466.631

45.258.312

Ejendomsudgifter

0

-1.500.000

-1.247.365

I alt

33.587.133

43.034.487

56.957.421

Som det fremgår af ovenstående var driftsoverførslerne til 2012 på 33,6 mio.kr., og steg i 2013 til 43,0 mio.kr. og i 2014 til 57,0 mio.kr. Stigningen fra 2013 til 2014 er på 14,0 mio.kr. Stigningen er på projekter, og det skyldes hovedsageligt, at der skal overføres 11,3 mio.kr. vedr. lockout-midler i forbindelse med lærerkonflikten i foråret 2013. Beløbet skal anvendes til lærerfaciliteter i forbindelse med den nye folkeskolereform.

 

Anlægsoverførslerne fra 2012 til 2014 har været følgende:

 

Anlægsoverførsler

Fra 2011 til 2012

Fra 2012 til 2013

Fra 2013 til 2014

Økonomiudvalget

0

1.248.019

35.161.017

Udvalget for Børn

-1.009.510

5.641.616

31.725.010

Udvalget for Voksne

-1.275.956

15.086.515

17.553.007

Udvalget for Klima og Miljø

3.525.982

1.881.150

3.596.037

Udvalget for Kultur og Fritid

1.809.789

1.833.807

5.158.233

Byggemodningsudgifter

0

432.607

22.242.916

I alt

3.050.305

26.123.714

115.436.220

Som det fremgår af ovenstående var anlægsoverførslerne til 2012 på 3,1 mio.kr., steg i 2013 til 26,1 mio.kr. og i 2014 til 115,4 mio.kr.

 

Den store overførsel fra 2013 til 2014 skyldes udskydelse/forsinkelse af anlæg i 2013. Overførslen er hovedsageligt til Socialtilsyn Øst (6,1), Ny daginstitution i Tølløse (19,7), Engskovskolen Jernløse (9,5), Holbæk Seminarium (31,8), Holbæk Arena og Skibsværftet (7) og byggemodning af salg til Fjordstjernen (20,4).

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2014
 
Indstilles godkendt.
 
Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 09-04-2014
 
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3476201e1.xls
3476205e2.xlsx
3476199e3.xlsx

Bilag

Overførsler fra 2013 til 2014 - drifts samlet oversigt
Overførsler fra 2013 til 2014 - specificeret driftsoverførsler
Overførsler fra 2013 til 2014 - anlæg


51. Beslutning om Fremtidens Økonomistyring / Tillægsbevillinger

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 1. reglerne for ansøgning om tilretning af budgettet ved budgetrevisioner ændres, så ansøgninger om netto tillægsbevillinger kun kan ske ved budgetrevision 1 og ved budgetrevision 3 som beskrevet i sagen.

 2. bufferpuljen på 14 mio. kr. i 2014 kan bruges som finansieringskilde ved budgetrevision 3 på de områder, hvor der måtte blive et behov for tillægsbevilling

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I de tre budgetrevisioner der er i løbet af året, er det muligt at søge om tillægsbevillinger. Den praksis anbefaler administrationen ændres, så det kun er i budgetrevision 1 og i budgetrevision 3, at der kan søges om tillægsbevillinger.

 

Der vil derfor fremover være forskelligt fokus i de tre årlige budgetrevisioner.

 

I budgetrevision 1 foretages ændringer i budgettet som følge af ny lovgivning efter budgetvedtagelse i oktober året før, fejl og mangler samt demografimæssige ændringer. Der foretages ikke estimeringer.

 

I budgetrevision 2 følges som nu op på drift, anlæg og finansiering. Alle enheder estimerer, og på alle områder foretages en omfattende gennemgang af det faktiske forbrug kontra de budgetterede bevillinger. Der kan alene ske omplaceringer. Der kan ikke søges om tillægsbevillinger.

 

Selvom der ikke kan søges tillægsbevillinger i budgetrevision 2, er det vigtigt at fastholde, at der er behov for løbende at have et retvisende billede af forventningerne til økonomien, hvilket er årsagen til at der stadig skal foretages estimeringer.

 

I budgetrevision 3 følges som nu op på drift, anlæg og finansiering. Alle enheder estimerer, og på alle områder foretages en omfattende gennemgang af det faktiske forbrug kontra de budgetterede bevillinger. Der kan søges om både positive og negative tillægsbevillinger.

 

Tiden mellem budgetrevision 2 og budgetrevision 3 skal bruges til at analysere de områder, som budgetrevision 2 viser, der er udfordret.

 

Budgettet udgør principielt en ramme indenfor hvilken, de bevillingsansvarlige skal holde sig. Implementeringen af Holbæk i Fællesskab vil lægge yderligere pres på budgetterne i de kommende år. Der er derfor behov for en strammere styring af økonomien, og at al viden skal sættes i spil i den løbende økonomistyring.

 

Erfaringen viser, at vi har et bedre grundlag ved budgetrevision 3 at foretage estimeringer på. Skønnene over det forventede regnskabsresultat er bedre, som igen betyder, at grundlaget for eventuelle tillægsbevillinger er bedre.

 

Bufferpuljen bruges som finansieringskilde i budgetrevision 3 for de områder, hvor der måtte være et behov for tillægsbevilling.

 

Ved kun at søge om tillægsbevillinger 2 gange årligt minimeres risikoen for, at der bliver givet uhensigtsmæssige og/eller unødige tillægsbevillinger i løbet af budgetåret, og det minimerer også risikoen for merforbrug.

 

Ovenstående ændring medfører, at afsnittet ”Bevillings- og budgetkontrol” i kasse- og regnskabsregulativets bilag 8.1 skal ændres. I maj måned forelægges sag vedrørende ændringer til kasse- og regnskabsregulativet, hvor denne ændring vil indgå.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2014
 
Indstilles godkendt.
 
Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 09-04-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling52. Beslutning om frigivelse af midler fra renoveringspulje 2014 og energimidler

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der frigives anlægsmidler til:

 1. renovering af kommunens bygninger på i alt 13.000.000 kr.

 2. indkøb af tagsten til Rådhuspladsen 1 på i alt 600.000 kr.

 3. energibesparende foranstaltninger på i alt 32.000.000 kr.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Center for Ejendomme varetager ejendomsdriften af kommunens bygninger herunder renovering og foranstaltninger på bygninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget.

 

Med udgangspunkt i registreret vedligeholdelsesbehov, energimærker samt bygningsreglementet 2010, kap. 6 foretages en prioritering af hvilke bygninger der skal renoveres og/eller, hvor der skal arbejdes med energibesparende foranstaltninger.

 

I 2014 er der eksempelvis planlagt følgende renoveringer:

 

Det bemærkes, at der ikke i 2014 fremlægges en oversigt over planlagte renoveringer. Dette skyldes, at prioriteringen af hvilke bygninger der skal renoveres løbende ændrer sig som følge af arbejdet med arealoptimering, hvor bygninger løbende rømmes og/eller skal huse nye funktioner, og hvor renoveringsbehovet derfor ændrer sig.

 

Grundet lang leveringstid på specialfremstillede tagsten til Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk (det gamle Rådhus) indkøbes disse i 2014 så taget kan udskiftes i 2015 jf. den 10 årige anlægsoversigt. Indkøb af tagsten finansieres af renoveringspuljen for 2014. Udgiften til selve udskiftningen besluttes endeligt ved vedtagelsen af budget 2015. Hvis Byrådet ved vedtagelsen af budget 2015 vælger at udskyde udskiftningen af taget til et senere år, så opmagasineres tagstenene indtil da.

 

Herudover er der en række projekter med hovedmål at lave energiforbedrende foranstaltninger på en række ejendomme:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Bevillingsskema:

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år

Renoveringspulje 2014

Anlæg

13.000.000 kr

Renoveringspulje 2014 (tagsten til Rådhus)

Anlæg

600.000 kr

Energibesparende foranstaltninger

Energi

32.000.000 kr

I alt

 

45.600.000 kr

 

Udover de frigivne midler jf. bevillingsskemaet forventes det, at der overføres anlægsmidler fra renoveringspuljen 2013 til 2014 som led i den samlede opgørelse af drifts- og anlægsmidler, der skal overføres fra 2013 til 2014

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-03-2014
 
Tiltrådt, under forudsætning af at der på det sidste møde I Udvalget for Klima og Miljø inden sommerferien bliver forelagt en Status- og konsekvensrapport for energioptimeringer i perioden 2011-12 (13).
 
John Harpøth har forbehold på de energibesparende foranstaltninger.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2014
 
Et flertal bestående af V, S, B og C indstiller, at hovedindstillingen tiltrådt. Et mindretal bestående af O er imod.
 
Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 09-04-2014
 
Hovedindstillingens punkt 1 og 2 godkendt.
 
For hovedindstillingens punkt 3 stemte 24 (A, B, V). Imod stemte 7 (C, E, O)
 

Referat
Sagsfremstilling53. Beslutning om fordeling af midler fra Lokalområdernes Udviklingspulje, første halvår 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. ansøgning 2 og 4 får afslag på ansøgning om midler fra puljen.

 2. ansøgning 1, 3, 5, 7 og 10 gives tilsagn om midler fra puljen.

 3. to af de tre ansøgninger 6, 8 og 9 får tilsagn om midler fra puljen.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet afsætter hvert år 400.000 kr. til Lokalområdernes Udviklingspulje. I 2014 opdeles puljen i to dele jævnfør beslutning i byrådet d. 18. december 2013.

 

I første halvår af 2014 kan der søges midler fra puljen (229.080 kr.) på traditionel vis via en ansøgning. Økonomiudvalget prioriterer ansøgningerne og indstiller til byrådet. I andet halvår af 2014 har Demokratieksperimentariet til opgave at gennemføre et forsøg med borgerinvolverende metoder til disponering af puljen.

 

I bilag til dagsordenspunktet findes en oversigt over indkomne ansøgninger i første halvår af 2014. De enkelte ansøgninger er desuden vedhæftet som bilag.

 

Formålet med Lokalområdernes Udviklingspulje


Byrådet har etableret Lokalområdernes Udviklingspulje med det formål at skabe bedre muligheder for at gennemføre mindre, lokale projekter og begivenheder, der bidrager til lokalområdernes udvikling og understøtter det frivillige arbejde.

 

Prioritering af midlerne


Puljen indeholder 229.000 kr. til fordeling i første halvår af 2014. Der er ansøgninger for i alt 695.000 kr. Økonomiudvalget skal derfor indstille til byrådet, hvilke ansøgninger der skal efterkommes.

 

Ad. indstillingens punkt 1

Ansøgning 2 (trådløst internet i Tølløsehallen) er et stort projekt, som ikke rigtigt er i tråd med intentionerne med Lokalområdernes Udviklingspulje, fx indgår der ikke frivillig arbejdskraft i projektet, og det vil medføre afledte driftsudgifter. Lokalområdernes Udviklingspulje vil desuden ikke kunne tilgodese de mange ønsker om investeringer i trådløst internet, som mange haller forventes at få i de kommende år. Disse store teknologiske forbedringer må håndteres i andet regi. Ansøgning 2 bør på den baggrund afvises.

 

Byrådet besluttede de 22. december 2010 at driftsstøtte til kommunens forsamlingshuse skulle ophøre med udgangen af 2011, således at forsamlingshusenes driftsudgifter fremover dækkes fuldt ud af udlejningsaktiviteter. Ansøgning 4 (nye borde og stole til Kundby Forsamlingshus) bør på den baggrund afvises.

 

Ad. indstillingens punkt 2

De resterende ansøgninger vurderes at ligge godt i tråd med intentionerne i Lokalområdernes Udviklingspulje. Da puljen er nedsat med det formål at skabe bedre muligheder for at gennemføre mindre, lokale initiativer bør ansøgningerne 1, 3, 5, 7 og 10 gives tilsagn om midler fra puljen.

 

Ad. indstillingens punkt 3

Ansøgningerne 6, 8 og 9, indeholder større projekter. Hvis de øvrige ansøgning afvises og efterkommes som foreslået ovenfor, vil to af de tre ansøgninger kunne tildeles midler fra puljen. Til brug for den politiske prioritering mellem de tre store ansøgninger oplistes nedenfor, hvad der taler for og imod tildeling af midler fra Lokalområdernes Udviklingspulje:

 

Ansøgning 6 - Multibane i Mørkøv

For tildeling af midler til ansøgning 6 taler: projektet har bred opbakning fra en række lokale interessenter, som dels gør et stort stykke arbejde for at rejse de nødvendige midler fra eksterne fonde og som lægger mange timers frivilligt arbejde i projektet.

Imod tildeling af midler til ansøgning 6 taler: Mørkøv Hallen fik i 2013 et massivt tilskud til etablering af en kunstgræsbane. Projektet modtog 1.4 mio. kr. fra Grøn Ordning (vindmøllepenge), 200.000 kr. fra puljer på kultur- og fritidsområdet og 100.000 kr. fra Lokalområdernes Udviklingspulje. Man kan derfor hævde, at Mørkøv har fået sin del af de kommunale udviklingspenge for en årrække.

 

Ansøgning 8 - Synliggørelse af stier fra Brorfelde via Undløse til Knabstrup Teglværk

For tildeling af midler til ansøgning 8 taler: Undløse Lokalforum har gennem en årrække arbejdet med stiforbindelserne i området, og projektet har været konfliktfyldt. Man er nu lykkedes med at skabe et projekt, som tager hensyn til de forskellige aktørers interesser, og som samtidig vil komme alle kommunens borgere til gavn.

Imod tildeling af midler til ansøgning 8 taler: Undløse Lokalforum har i 2011 fået bevilget 50.000 til gangareal mellem foreningshus og idrætshal og i 2012 fik de 30.000 kr. til en BMX-bane. Ingen af projekterne er igangsat endnu. Dermed er 80.000 kr. fra Lokalområdernes Udviklingspulje i forvejen bundet i ’inaktive’ projekter i Undløse.

 

Ansøgning 9 - Skaterrampe/bane i Gislinge

For tildeling af midler til ansøgning 9 taler: Gislingelauget har lavet de nødvendige aftaler og er klar til at gennemføre projektet, så snart det lykkes at finde og etablere et velegnet areal (dette påhviler efter aftale skolen). Gislingelauget har tidligere fået bevilget 35.000 kr. til stiprojekt og 5.300 kr. til et hegn. Stiprojektet er i fuld gang og hegnsprojektet er realiseret. Gislingelauget har ikke fået ligeså mange kommunale midler som Mørkøv og Undløse, men de penge, som de har fået er blevet brugt til realisering af projekter.

Imod tildeling af midler til ansøgning 9 taler: Pga. nedskæringer i legepladsbudget har skolen været udfordret i forhold til at etablere det nødvendige grus-underlag på det areal, hvor banen skal placeres. Der kan gå tid, inden der findes en løsning.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2014
 
Det indstilles, at ansøgning 2, 4 og 8 får afslag.
 
Det indstilles, at ansøgning 1 får tilsagn om støtte til flagstang.
 
Det indstilles, at ansøgning 3, 5, 6, 7, 9 og 10 imødekommes.
 
Det indstilles, at Undløse opfordres til at redegøre for tidligere tildelte midler. Det undersøges, hvilke ansøgninger om byporte mv. der tidligere har været behandlet, og hvilke kriterier der har dannet grundlag for behandlingen.

Beslutning i Byrådet den 09-04-2014
 
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3474573e4.pdf
3465129e5.pdf
3465154e6.pdf
3465161e7.pdf
3465171e8.pdf
3465173e9.pdf
3465181e10.pdf
3465186e11.pdf
3468921e12.pdf
3465204e13.pdf
3465220e14.pdf

Bilag

Oversigt over ansøgninger forår 2014 - bilag
1 - Tølløse - Flagstang og byporte
2 - Tølløse - Trådløst internet i hallen
3 - Tølløse - STRØGKUNST udstillinger
4 - Kundby - Nye borde og stole
5 - Kundby - Maling til vedligeholdelse
6 - Mørkøv - Multibane
7 - Hagested - Picnicplads og petanquebaner
8 - Undløse - Synliggørelse af stisystem
9 - Gislinge - Skaterbane
10 - Regstrup - Krolf


54. Beslutning om betalingsordning ved istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet.

 

Beslutningssag

 

Sagen har 27. august 2012 været forelagt Udvalget for Klima og Miljø, men på grund af sagens almene og tværfaglige karakter i kommunens administrative enheder genbehandles sagen med henblik på beslutning i byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune ikke udnytter privatvejlovens muligheder for at tilbyde afdragsordninger for betaling af istandsættelse eller vedligeholdelse af private fællesveje.

 2. Der i særlige tilfælde, og efter en konkret vurdering, kan afviges fra punkt 1, dette vil kræve en særskilt byrådsbeslutning.

 

Alternativ indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:

 1. Udvalget fastsætter en minimumsudgift, der kan udløse en afdragsordning for grundejeres udgifter efter privatvejsloven.

 2. Udvalget fastsætter det årlige afdrag, som skal være gældende for fastsættelse af en passende afdragsperiode (størrelse på afdrag pr. år).

 

Formål

 

At fastsætte principper for, om og i givet fald hvornår privatvejslovens muligheder for afdragsvis betaling mellem borger og kommune skal anvendes.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Ifølge privatvejsloven skal de tilstødende grundejere holde private fællesveje i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, når den private fællesvej ligger i byområder.

 

Som vejmyndighed er Holbæk Kommune iflg. privatsvejsloven forpligtet til at føre tilsyn med, at grundejerne opfylder denne forpligtelse.

 

Hvis grundejerne ikke kan blive enige om at opfylde forpligtelsen, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejernes regning. Kommunen afholder i første omgang udgiften og fordeler den herefter mellem grundejerne efter en konkret fordelingsnøgle, som udarbejdes efter privatvejslovens regler.

 

Den enkelte grundejers udgift kan være så stor, at grundejeren ikke har mulighed for at betale den og derfor beder kommunen om en betalingsordning. Grundejeren kan desuden helt uforskyldt være endt i denne situation, f.eks. hvis en udstykkende entreprenør er gået konkurs inden veje m.v. er færdige.

 

Privatvejsloven giver kommunen mulighed for at tilbyde en betalingsordning, men stiller ikke krav om, at kommunen gør det. Der er forskellig praksis i de enkelte vejbestyrelser/kommuner. Nogle kommuner, f.eks. Sorø, tilbyder ikke betalingsordninger eller giver lån til betalingen (kilde: Sorø kommunes hjemmeside). I andre kommuner besluttes det politisk i hver enkelt sag, om der skal tilbydes en ordning.

 

Hidtil har Holbæk Kommune ikke udnyttet denne mulighed i privatvejsloven, men at hensyn til fremtidige sager er en politisk beslutning ønskelig. Dette skal ses i lyset af, at privatvejsloven på dette område er ændret med virkning fra 1. januar 2012.

 

Privatvejslovens bestemmelse giver mulighed for at aftale en afdragsvis betaling i et tidsrum på op til 15 år. Perioden kan fastsættes efter afdragsbeløbets størrelse. Det beløb der skyldes, forrentes af grundejerne med en årlig rente svarende til Nationalbankens udlånsrente på beslutningstidspunktet + 2 pct. I perioder kan et renteforhold være attraktivt for borgeren, men samtidig vise sig at resultere i et underskud for kommunen eller omvendt. Særligt bestemmelsen om rentestørrelsen er en ændring fra den tidligere lovgivning.

 

Det anbefales, at der i almindelighed ikke tilbydes betalingsordninger med udgangspunkt i privatvejsloven, da det ud over at påvirke kommunens kassebeholdning, øger administration, herunder brug af ressourcer på at hjemtage kommunens udestående, med risiko for tab. Det anbefales også, at byrådet i særlige tilfælde og altid på baggrund af administrationens konkrete vurdering kan træffe en anden beslutning.

 

Derudover har grundejerne mulighed for at aftale en betalingsordning med Opkrævningsafdelingen. Da Opkrævningsafdelingen behandler alle former for betalinger til kommunen, har den opbygget rutine og ekspertise på området. Det må derfor anses for uhensigtsmæssigt, hvis en anden afdeling i kommunen ganske få gange om året skal udføre den samme opgave, uden at have den fornødne erfaring.

Der er ikke et nøgletal, der f.eks. afspejler et fast antal sager pr. år eller en økonomikalkule, der giver et forventet årligt beløb eller lign. Det beror på antallet af vejsynssager, som begæres gennemført af grundejere eller kommunen. I 2012-2013 er der en håndfuld aktive sager.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

 

Privatvejsloven giver mulighed for, at grundejere kan afdrage udgifter til vejvedligeholdelse el.lign., som kommunen i første omgang har afholdt, over op til 15 år med en forrentning på Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 2 %.

 

I vurderingen af, om en betalingsordning i henhold til privatvejsloven skal tilbydes, bør det indgå i overvejelserne om beløbet er af en sådan størrelse, at det vil være vanskeligt for grundejerne at betale beløbet på en gang, herunder mulighed for selv at tilvejebringe finansiering.

 

Det kan alternativt foreslås, at det bliver muligt at give grundejere på private fællesveje mulighed for at få større skyldige beløb afdraget over en længere årrække.

 

Det foreslås alternativt, at udvalget fastsætter en fast beløbsgrænse på f.eks. 100.000 kr. Alle partsregninger, der forventes at overstige dette beløb, skal så ledsages af en mulighed for afdragsvis betaling/en betalingsordning. Ordningen skal ud over at tage stilling til beløbsgrænsen også tage hensyn til en sådan ordnings løbetid. Administrationen vil så tidligt som muligt oplyse parterne om deres mulighed for at kunne indgå i en ordning om afdragsvis betaling. Denne sagsgang vil blive implementeret mellem vejmyndighedsfunktionen og opkrævningsfunktionen i kommunens administration.

 

Rentesatsen skal iflg. privatvejsloven udgøre Nationalbankens udlånsrente plus 2 %. En betalingsordning bør ikke kunne ændres (medmindre der er tale om indfrielse af restgælden), idet noget sådant kan påvirke kommunens fortrinsret til et skyldigt beløb. Ved salg af ejendommen skal restgælden indfries.

 

Beløb, der ikke overstiger den fastsatte beløbsgrænse, opkræves som hidtil uden tilbud om betalingsordning i henhold til Privatvejsloven. I stedet kan en berørt grundejer lade sit forhold om betalingsordning vurdere i forhold til kommunens øvrige muligheder for betalingsordninger.

 

Lovgrundlag

 

Privatvejsloven (§ 54 og § 100)

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

En afdragsordning vil påvirke kommunens kassebeholdning afhængig af afdragsperioden og den rente som kommunen fastsætter. Beslutningen kan give forskydninger på driftsbeholdningen på opkrævningsområdet på grund af forskelligheden i opkrævningsmåden.

 

Det bemærkes, at der med den nye privatvejslov er indført en regel om rentens størrelse, og at denne rente formentlig er lavere end markedsrenten. En kommunal afdragsordning vil derfor være attraktiv for de fleste grundejere, men kan samtidig vise sig at resultere i et underskud for kommunen.

 

Kommunen har pant og fortrinsret som for kommunale ejendomsskatter for beløb, som myndighederne efter privatvejslovens bestemmelser har betalt forskudsvis.

 

Betalingsordninger skal fremgå og opkræves via den kommunale ejendomsskattebillet.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Beslutningen vil blive anvendt af Trafik og Ejendomme og Opkrævningsafdelingen i alle fremtidige sager om istandsættelse og vedligeholdelse på private fællesveje.

 
 
 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-03-2014
 
Tiltrådt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2014
 
Hovedindstillingen indstilles tiltrådt.
 
Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 09-04-2014
 
Hovedindstillingen godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling55. Beslutning om bevilling til cykelevent - "TV2 på Tour"

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. godkender bevilling på 300.000 kr. fra Vækstpuljen til cykeleventen ”TV2 på Tour” den 9. – 10. juli 2014 i Holbæk.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune er blevet tilbudt at få cykeleventen ”TV2 on Tour” til Holbæk d. 9. – 10.

juli 2014.

 

I forbindelse tv-dækning af Tour de France d. 5. – 27. juli vil TV2 komme rundt til 11 byer i Danmark med en event sammensat af en række aktiviteter som:

 

Arrangementet strækker sig over to dage med børneløb den. 9. juli og voksenløb den 10. juli og der vil komme en times sendetid fra værtsbyen.

 

For at få arrangementet til byen skal Holbæk Kommune betale et markedsføringsbidrag på 150.000 kr. til TV2. Dette beløb dækker bl.a. tv-dækning fra værtsbyen, omtale i optaktsudsendelser, omtale på sociale medier mv.

 

Endvidere skal Holbæk Kommune dække udgifter til skiltning af løbsruten, indkvartering af repræsentanter fra TV2 samt andre forbundne udgifter. Vej og Park har oplyst udgiften til opsætning af skilt, afspærring på ruten og mobile toiletter vil være på 115.000 kr. Hertil skal lægges udgifter til diverse udgifter på ca. 35.000 kr.

 

Ud over TV2 medvirker Danmarks Cykle Union (DCU) sammen med den lokale cykelklub og andre frivillige i arrangementet.

 

Planen er, at henlægge aktivitetscentret med start-, mål område og aktiviteter på Havnevej omkring den gl. havn. Den foreløbige løbsrute fremgår af bilag.

 

Afviklingen af - og deltage i - en række større events understøtter indsatser i såvel Erhvervs- og Turismepolitikken som i Kultur- og Fritidspolitikken. I forhold til førstnævnte skabes der øget omsætning og opmærksomhed omkring vores kommune. Afviklingen er events tiltrækker med andre ord borgere, besøgende og skaber omsætning. I forhold til Kultur og Fritidspolitikken medvirker afviklingen af events til at skabe fælleskab og identitet på tværs af by og lokalsamfund. Gennem deltagelse i konkrete planlægning og afvikling skabes fælles oplevelser og identitet med deltagelse frivillige og foreninger.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-03-2014
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2014
 
Indstilles godkendt.
 
Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 09-04-2014
 
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3450344e15.pdf
3450347e16.docx

Bilag

- Præsentation Touren på tour_2014_byerne.pdf
TV2 på tour - Forslag til ruter - TV2 på tour 5.-27 juli 2014.docx


56. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution i Tølløse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. der frigives 12,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2014 til fortsat opførelse af ny daginstitution i Tølløse

 2. der frigives 0,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2014 til anlægning af parkeringsforhold ved ny dagsinstitution i Tølløse

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede på møde den 13. marts 2012 at frigive 5 mio. kr. fra anlægsrammen til opførelse af ny daginstitution i Tølløse (opstart med plangrundlag, arkitektur, konstruktion, materialevalg, ledningsforhold, jordbundsforhold, energiklasse m.v.) samt påbegyndelse af selve anlægsprojektet i 2013. Til færdiggørelse af anlægsprojektet samt asfaltering af parkeringsareal ved institutionen ønskes der frigivet henholdsvis 12,5 mio. kr. (byggeri) samt 0,5 mio. kr. (asfalt) fra anlægsrammen i 2014.

 

Byggeriet af intuitionen har som bekendt været ramt af konkurs hos entreprenørfirmaet Jönsson, der stod for opførelsen af institutionen. Forhandlingen med kurator er afsluttet og Holbæk Kommune har fået frigivet den økonomiske sikkerhedsstillelse fra Jönsson. Samlet set lider Holbæk Kommune dog et mindre tab. Efter genudbud af byggeriet kan derfor opstå behov for en mindre tillægsbevilling.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Bevilling for 2014 ønskes frigivet:

 

Bevillingsskema:

Opgave

Bevilget i 2012

2013

Indeværende år (2014)

Bevilling - anlæg

5.000.000

Bevilling - anlæg

10.500.000

Bevilling - anlæg

12.500.000

Bevilling - anlæg

500.000

I alt

5.000.000

10.500.000

13.000.000

 

Samlet bevilling i alt 28,5 mio.kr

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-03-2014
 
Ad 1: Indstilles godkendt
Ad 2: Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2014
 
Indstilles godkendt
 
Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 09-04-2014
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling57. Forhåndsgodkende salg af ledige familieboliger i Holbæk Kommune tilhørende Boligselskabet Munkesøparken

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne og byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. byrådet giver Boligselskabet Munkesøparken en forhåndsgodkendelse til salg af boligselskabets almene familieboliger i Holbæk Kommune ved fremtidig ledighed

 2. byrådet godkender, at Boligselskabet Munkesøparken ansøger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om godkendelse til løbende salg af ledige almene familieboliger i Holbæk Kommune


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Boligselskabet Munkesøparken ansøger om forhåndsgodkendelse af salg af almene familieboliger i Holbæk Kommune i takt med at boligerne bliver ledige.

 

Boligselskabet Munkesøparkens boligafdeling Vest består af 23 almene familieboliger (parcelhuse) fordelt på de syv kommuner, som udover Holbæk Kommune er Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune, Næstved Kommune og Ringsted Kommune.

 

De fem boliger, som er beliggende i Holbæk Kommune, er:

 
 

Boligareal

Antal værelser

Husleje pr. måned


ekskl. varme


pr. 1. april 2014

Bjørnevej 1, 4390 Vipperød

91 m2

3

8.016 kr.

Munkholmvej 108, 4300 Holbæk

93 m2

4

6.067 kr.

Martin Lønnesvej 10, 4440 Mørkøv

104 m2

3

7.231 kr.

Mejsevej 5, 4450 Jyderup

94 m2

2

6.895 kr.

Mejsevej 7, 4450 Jyderup

79 m2

2

6.252 kr.

 

Den væsentligste årsag til ønsket om salg af boligerne er de fordyrende omkostninger i afdelingen på grund af den store geografiske spredning, hvilket også forhindrer et velfungerende beboerdemokrati.

 

Boligselskabet Munkesøparken har overtaget husene fra Nationalforeningen til Tuberkuloses Bekæmpelse samt De Vanføres Boligselskab og de er formodentlig tilvejebragt med henblik på at betjene personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk elle psykisk funktionsevne, hvorfor byrådet skal godkende salget, jævnfør almenboligloven § 27, stk. 1.

 

Derudover skal salg af almene familieboliger altid godkendes af byrådet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Almenboligloven § 27, stk. 1 og stk. 2.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-03-2014
 
Udvalget anbefaler indstillingen godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 09-04-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling58. Udpegning af repræsentant til Repræsentantskabet til Rådet for Etniske Minoriteter

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 1. byrådet udpeger en repræsentant til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Folketinget har den 20. februar 2014 vedtaget en ændring af integrationsloven. En af konsekvenserne af ændringsloven er, at det nu er muligt for alle kommuner at sende en repræsentant til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

 

Repræsentantskabet skal vælge 5 af de 14 medlemmer, der sidder i Rådet for Etniske Minoriteter – Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vælger 5 af de andre medlemmer, og landets 4 største kommuner besætter de sidste 4 pladser. Tidligere var det kun de kommuner, der havde nedsat et integrationsråd – hvilket vi ikke har i Holbæk Kommune - som kunne deltage i repræsentantskabet.

 

Hvis byrådet ønsker at sende en repræsentant til repræsentantskabsmødet, som i år afholdes lørdag den 3. maj i Vejle, fremgår det af lovforslaget, at byrådet ved udvælgelsen bl.a. naturligt kan lægge vægt på, at den pågældende har viden om og indsigt i spørgsmål i tilknytning til etniske minoriteters forhold lokalt, f.eks. fordi den pågældende har tilknytning til lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller lignende.

 

Det forventes, at der inden byrådsmødet foreligger en indstilling fra formanden for Integrationsstyregruppen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold refunderer eventuelle transportudgifter i forbindelse med deltagelse i repræsentantskabsmødet.


Øvrige konsekvenser


Høring

Formanden for Integrationsstyregruppen er anmodet om at bringe et navn i forslag.


Lovgrundlag – link

Lov nr. 167 af 26. februar 2014, som trådte i kraft den 1. marts 2014.


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 09-04-2014
 
Efter indstilling fra formand for Styregruppen for Integrationsindsatsen Mahad Ali Hassan godkender byrådet Ann-Katrine Holm som kandidat til REM´s repræsentantskab.
 

Referat
Sagsfremstilling59. Orientering om opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 1. kvartal 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det tages til efterretning:

 1. at der i 1. kvartal 2014 er solgt arealer til en samlet indtægt på 7.876.000 kr.

 2. at der i 1. kvartal 2014 ikke er købt arealer eller ejendomme.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Center for Ejendomme foretager via ejendomsmæglere salg af parcelhusgrunde, erhvervsgrunde og ejendomme. Salgene sker efter byrådets bemyndigelse på de fastsatte udbudsvilkår inden for de gældende lokalplaner.

 

I perioden 1. januar til 30. marts 2014 er der solgt følgende:

 • Tuse Byvej, Tuse, landbrugsareal

 • Koblet, Holbæk, ti parcelhusgrunde

 • Gærdet, Holbæk, en parcelhusgrund

 • Torpet, Holbæk, fire parcelhusgrunde

 • Morelhaven, Gislinge, to parcelhusgrunde

 • Akelejevej, Jyderup, en parcelhusgrund

 • Schulin Parken, Tølløse, en parcelhusgrund

 • Hjulmagervej 9, Holbæk, en erhvervsgrund

 

Det bemærkes, at salgssummen jf. beslutning i Økonomiudvalget d. 15. januar er opgjort som nettobeløb idet, der skal afregnes moms af de fleste salgsindtægter. Det er således ikke muligt – hvis ønsket – direkte at sammenligne med tidligere opgørelser idet, at disse var opgjort uden moms.

 

Der er pr. 30. marts 2014 følgende salgsmuligheder:

 • 9 ejendomme sat til salg for i alt 11.545.000 kr.

 • 26 parcelhusgrunde til salg for i alt 15.255.000 kr. inkl. moms

 • 28.077 m2 erhvervsarealer til salg for i alt 3.964.675 kr.

 • 2 storparcel til boligformål til salg for i alt 7.500.000 kr.

 • 2 erhvervsarealer til salg for i alt 702.000 kr.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2014
 
Indstilles taget til efterretning.
 
Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 09-04-2014
 
Til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling60. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, februar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. februar 2014 tages til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. februar 2014 at blive et overskud på 77,3 mio. kr., hvilket er på niveau med korrigeret budget.

 

Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter er estimeret til 3.901,5 mio. kr., hvilket er på niveau med korrigeret budget.

 

Anlæg

Anlægsudgifterne forventes at svare til korrigeret budget. I forhold til oprindeligt budget forventes lavere udgifter på ca. 1 mio. kr.

 

I tabel 1 vises forventningen til det samlede regnskabsresultat med udgangspunkt i estimaterne ved udgangen af februar måned.

 

Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab februar

Forventet afvigelse februar

 

A

B

C

D=C-B

Indtægter (skat, tilskud, udligning)

-4.081,3

-4.085,4

-4.085,4

0,0

Driftsudgifter

3.908,4

3.901,7

3.901,5

-0,2

- Økonomiudvalget

453,1

461,0

461,0

0,0

- Udvalget for Børn

1.172,9

1.164,8

1.164,8

0,0

- Udvalget for Voksne

1.150,5

1.149,8

1.149,6

-0,2

- Udvalget for Klima og Miljø

139,2

142,2

142,2

0,0

- Udvalget for Arbejdsmarked

881,8

870,3

870,3

0,0

- Udvalget for Kultur og Fritid

111,0

113,6

113,6

0,0

Renter

27,7

27,7

27,7

0,0

Strukturel balance

-145,2

-156,0

-156,2

-0,2

Anlæg

143,8

142,8

142,8

0,0

Lån

-131,4

-131,4

-131,4

0,0

Afdrag og finansforskydninger

67,6

60,2

60,2

0,0

Forsyning (Renovation)

-0,1

7,3

7,3

0,0

Resultat (-overskud, +underskud)

-65,2

-77,1

-77,3

-0,2

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2014
 
Indstilles taget til efterretning.
 
Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 09-04-2014
 
Til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3482400e17.pdf
3478720e18.pdf

Bilag

Notat ØA-02 til Økonomiudvalget- februar 2014
ØA_02_2014-10_ØU-UDV


61. Ansættelse af borgerrådgiver - Lukket punkt

Beslutning i Byrådet den 09-04-2014
 
Godkendt.
 
62. Beslutning om salg af Industrivej 12, Tølløse - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-03-2014
 
Udtalelse vedlægges
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2014
 
Det indstilles, at indstilling 2 tiltrædes, idet at Midtsjællands Mini Racing Club (MMRC) sikres ret til at benytte ejendommen i to år på sædvanlige vilkår.
 
Mindsteprisen hæves til 600.000 kr.
 
Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 09-04-2014
 
Borgmesteren rejste spørgsmålet om byrådsmedlem Ole Hansens habilitet.
 
Ole Hansen oplyste og dokumenterede skriftligt, at han har meldt sig ud af MMRC den 5. marts 2014.
 
John Harpøth, O, erklærede sig inhabil.
 
Borgmesteren foretog en afstemning om de to byrådsmedlemmers habilitet, idet han bemærkede, at Ole Hansen er inhabil, idet han har været medlem og formand for foreningen under sagens politiske behandling. For en beslutning om Ole Hansens og John Harpøths inhabilitet stemte et enigt byråd.
 
For Økonomiudvalgets indstilling stemte 24. Imod stemte 5 (Christina Krzyrosiak Hansen, Jens Kristiansen og Ole Brockdorff, A, samt Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, E)
 
Ole Hansen og John Harpøth deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
 
 
 
63. Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2014
 
Indstilles godkendt, idet Sønderstrupvej 22, 4340 Tølløse – Troldehytten ikke sælges.
 
Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 09-04-2014
 
Godkendt.