UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

12-03-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-03-2014 22:00:00


PUNKTER

24. Godkendelse af dagsorden til møde den 12. marts 2014
25. Igangsættelse af 'Holbæk i Fællesskab'
26. Forslag fra Radikale Venstre og Enhedslisten om arbejdstidsaftale for lærerne vedr. skoleåret 2014-15
27. Godkendelse af tiltag til minimering af kødannelser ved valgsteder
28. Delegation af kompetence i forbindelse med valg den 25. maj 2014
29. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 1.46 for plejeboliger ved Holbæk Havn
30. Delegation af afgørelseskompetence vedrørende støttet boligbyggeri
31. Beslutning om ændring af mål for ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder” i Beskæftigelsesplan 2014
32. Beslutning om frigivelse af fondsmidler til anlæg og drift af Brorfelde Observatorium
33. Godkende budget 2014 for Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget-Isefjordsvej
34. Godkendelse af regnskab for Boligselskabet Munkesøparkens salg af boliger
35. Finansiering af Klimatilpasningsprojekt ved Kalvemose Å
36. Beslutning om tilretning af udbudsstrategi i anledning af nye regler om sociale klausuler
37. Beslutning om frigivelse af midler til Ugerløse Friluftsbad sæson 2014
38. Beslutning om frigivelse af midler til renovering af skibsværftet i Holbæk
39. Godkendelse af fuld selvbestemmelse for fonden bag skibet "Hjalm" samt pantsætning
40. Beslutning vedr. ejendom der ønsker at udtræde af Bukkerup Grønne Spildevandslav
41. Beslutning for oprettelse af vejadgang til Gartnervænget 25, Regstrup
42. Beslutning om tillægsbevilling til byggemodning ved Munkholmvej/Oldvejen
43. Orientering om revurdering af miljøgodkendelse til Edelgundegårdsvej 6
44. Ændring i tegningsretten
45. Organisationsændring - Lukket punkt
46. Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt
47. Salg af ejendom - Lukket punkt
48. Beslutning om salg af Industrivej 12, Tølløse - Lukket punkt24. Godkendelse af dagsorden til møde den 12. marts 2014

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling25. Igangsættelse af 'Holbæk i Fællesskab'

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. der igangsættes fire politiske omstillingsprojekter med henblik på, at fremtidens velfærd kan leveres for minimum 84 mio. kr. mindre i 2018.

 2. der igangsættes implementering af de øvrige tiltag i Holbæk i Fællesskab, dvs.:

  1. Velfærdsteknologi

  2. Kerneopgaver og hverdagsinnovation

  3. Digitalisering

  4. Udbud og indkøbsoptimering

  5. Ledelse

  6. Administration

  7. Arealoptimering

  8. Andre tiltag

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Holbæk Kommune står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor en ny økonomisk virkelighed. Vi har grundlæggende styr på udgifterne, men vores indtægter kan ikke følge med. Fra 2015 og frem mangler vi i gennemsnit ca. 125 mio. om året.

Byrådet i Holbæk har taget offensivt fat på denne store udfordring. Et enigt byråd har oprettet Projektudvalget for Vækst for at sætte turbo på at styrke grundlaget for fremtidens indtægter. Og med initiativer som ’Resultater gennem forenkling og tillid’ og ’Holbæk i Fællesskab’ har byrådet sat en ny retning for udvikling af kommunen og af samspillet med borgere, virksomheder, foreninger og mange andre. Den politiske ambition er, at vi skal bruge den økonomiske udfordring til at udvikle den måde, vi løser vores kerneopgaver på. Vi skal ikke bare ’spare os ud af krisen’. Vi VIL noget mere og bedre.

 

For vi vil væk fra en situation, hvor vi populært sagt er nødt til ’at smøre smørret stadigt mere tyndt ud’. Vi vil samle kræfterne om det vigtigste - om det, der gør den største forskel for borgerne. Ikke mindst for dem, som i særlig grad har brug for fællesskabet i en kortere eller længere periode for at kunne komme videre i livet.

En sådan omstilling kræver politisk vilje og lederskab. Dét stiller byrådet i Holbæk Kommune sig i spidsen for.

Da budget 2014-17 blev vedtaget i oktober 2013, blev direktionen bedt om frem til februar 2014 at udvikle forslag til det nye byråd til at tackle den nye økonomiske virkelighed. Direktionens forslag skulle anvise nye måder at arbejde på fremover, som kan sikre balance i budgettet, overholdelse af de økonomiske pejlemærker samt råderum til vækst og udvikling. Direktionen skulle tænke kreativt, innovativt, på tværs af organisationen og dermed give det nye byråd mulighed for at gøre det, byrådet vil og skal.

 

’Holbæk i fællesskab’ er rammen om direktionens oplæg til, hvordan byrådet - sammen med borgere, virksomheder, foreninger, interesseorganisationer og medarbejdere - tager fat på arbejdet med at imødegå både de økonomiske udfordringer og de udfordringer, som handler om fællesskabet og fremtidens velfærd.

 

En bedre kommune for færre penge


Kommunernes rolle i udviklingen af velfærdssamfundet og samspillet med borgere og virksomheder er under forandring. Vi skal i de kommende år bidrage til at finde gode løsninger på store udfordringer. Det skal ske indenfor en økonomisk ramme som bliver mindre og i en tid, hvor mange mennesker ikke oplever at være en del af et fællesskab. Vi har altså både en økonomisk udfordring, og udfordring der vedrører vores fællesskab og fremtidige velfærd.

Derfor sætter vi os nu for at finde ud af, hvad velfærd egentligt er og ikke mindst skal være i fremtiden. Hvilken forskel vil vi skabe? Oprindeligt betyder ’velfærd’ at færdes vel, det vil sige at få en god rejse (gennem livet) – at have et godt liv. ’Samfund’ betyder at finde sammen. Velfærdssamfundet er ideen om, at det gode liv bliver til i relationer, fællesskaber og netværk med andre. Med dét udgangspunktet går kommunen fra at være ’leverandør af velfærdsydelser’ til en rolle som medspiller i løsningen af velfærdsopgaver’. Borgerne skal have kvalitet i velfærden, kommunen skal bruger færre økonomiske ressourcer og medarbejdere skal trives og have arbejdsglæde.

Stærke fællesskaber skaber løsninger


Vi har lang tradition for lokaldemokrati og for en bred og folkelig deltagelse i samfundslivet og samfundsdebatten. De forpligtende fællesskaber og det engagerede medborgerskab er stærkt i Holbæk Kommune - og er samtidig en del af svaret på vores udfordringer.

Det er byrådets ønske, at innovation og udvikling for og med borgerne skal kendetegne vores kommune. Vi tror på, at de bedste løsninger bliver skabt i samarbejde. Derfor griber vi vores udfordringer an på en ny måde - helt i tråd også med den politiske vision, som blandt andet er baggrunden for projektudvalget Demokratieksperimentariet.


I foråret 2014 vil fire ’politiske omstillingsgrupper’ danne rammen om et nyskabende samarbejde i Holbæk Kommune mellem politikere, borgere, virksomheder, medarbejdere og andre interessenter.


Grupperne skal undersøge og foreslå omstillinger som gør det muligt at løfte kerneopgaverne bedre og billigere. Hver gruppe arbejder med et tema, som har stor betydning for både den enkelte og for vores samfund - og som samtidig udgør en stor del af kommunens økonomi:

De politiske omstillingsgrupper arbejder fra marts til juni 2014. Gruppernes slutprodukt er et eller flere mulige scenarier/modeller til byrådet, som byrådet kan vælge at bruge i budget 2015-18, men ikke er forpligtet til at bruge.

 

Det er en ny måde at skabe velfærd på, for og med borgerne. Det er ved at møde udfordringerne på denne måde, at vi skaber ’Holbæk i Fællesskab’. 

Øvrige tiltag under Holbæk i Fællesskab


For at kunne opnå den reduktion af budgettet, som de øvrige tiltag under Holbæk i Fællesskab lægger op til er det vigtigt, at vi allerede nu begynder at arbejde med hvordan vi kan implementere de tanker der ligger i tiltagene.

Der lægges derfor op til, at byrådet allerede nu beslutter at gøre brug af de øvrige tiltag i budget 2015-2018.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
For indstillingen stemte 28 (A, B, C, O og V). Imod stemte 2 (Ø)
 
Byrådet besluttede, at de fire politiske omstillingsprocesser i Holbæk i fællesskab efterfølgende evalueres.
 

Sagsfremstilling
Referat

3412062e1.doc
3412056e2.doc
3413326e3.doc
3412070e4.doc
3442752e5.doc
3412164e6.doc
3412166e7.doc
3442831e8.doc
3442738e9.doc
3412171e10.doc
3401739e11.doc
3410059e12.doc
3413172e13.doc
3413205e14.doc
3413191e15.doc

Bilag

Aktiv hele livet
Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet
Læring og trivsel hos børn og unge
Uddannelse til alle unge 16-30 år
Velfærdsteknologi
Kerneopgaver
Digitalisering
Udbud
Administration
Arealoptimering
Ledelseskapacitet
Andre former for tiltag
Indledning, Holbæk i Fællesskab
Den økonomiske udfordring
Oversigt over bilag


26. Forslag fra Radikale Venstre og Enhedslisten om arbejdstidsaftale for lærerne vedr. skoleåret 2014-15

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

 

Radikale Venstre og Enhedslisten indstiller, at Byrådet:

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Regeringen har besluttet en reform af folkeskolen, der skal igangsættes fra skoleåret 2014 – 2015. I 2013 var der en langvarig konflikt mellem lærernes organisationer, KL og Finansministeriet, som endte i et lovindgreb, hvor lov 409 udstikker retningslinjer for arbejdstid, arbejdsvilkår m.v. for lærere i bl.a. folkeskolen.

 

Vi ønsker, at Holbæk kommunes skolevæsen skal få en optimal opstart på implementering af den nye skolereform. Det kræver engagement fra alle medarbejdere, herunder i særlig grad lærerne. På den baggrund ønsker Holbæk byråd at imødekomme lærernes ønsker til et ensartet grundlag for folkeskolernes planlægning af lærernes arbejdstid i kommunen.

 

Byrådet pålægger derfor administrationen at indgå en arbejdstidsaftale med den lokale lærerkreds, gældende for det kommende skoleår 14/15. I marts/april 2015 evalueres aftalen, og byrådet får forelagt sagen til opfølgning.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
For forslaget fra B og Ø stemte 4 (B og Ø). Imod stemte 24 (A, C, O og V)
 
1 medlem undlod at stemme (Steen Klink, A)
 
Finn Martensen deltog ikke i afstemningen.
 

Referat
Sagsfremstilling27. Godkendelse af tiltag til minimering af kødannelser ved valgsteder

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, for at minimere kødannelser på valgstederne i Holbæk Kommune, at:

 1. der afsættes 300.000 kr. til indkøb af nye og flere valgbokse, stemmeurner og bedre skilte.

 2. Holbæk Midt oprettes som et tredje afstemningsområde i Holbæk By med Elværket som valgsted.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ved afholdelsen af kommunal- og regionsvalget d. 19. november 2013 opstod der problemer med kødannelse flere steder i kommunen. Problemerne opstod navnlig ved de to valgsteder i Holbæk og i særdeleshed på valgstedet i Bjergmarkshallen. I Bjergmarkshallen betød det, at ca. 450 vælgere først fik udleveret deres stemmeseddel efter kl. 20, og at stemmeafgivningen først var færdig omkring kl. 20.40.

 

Byrådet besluttede d. 2. december 2013, at administrationen skulle analysere årsagerne til kødannelserne og udarbejde forslag til tiltag, der kan minimere problemet fremover. Dette drejer sig både om valgstederne i Holbæk og de øvrige valgsteder i kommunen, hvor der også flere steder var lange køer.

 

Administrationen har foretaget en evaluering med alle de involverede aktører i valget. Desuden har den iværksat efterfølgende undersøgelser af parkeringsfaciliteter og hensigtsmæssig afvikling af kødannelser.

 

Administrationen har identificeret følgende generelle årsager til kødannelserne på valgstederne i Holbæk Kommune:

Når det gælder de massive kødannelser på de to valgsteder i Holbæk by kan følgende yderligere årsager identificeres:

Hvad kan vi gøre fremover for at undgå massive kødannelser ved valgafholdelser i Holbæk Kommune?

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Merudgiften til indkøb af ekstra materiel håndteres i forbindelse med budgetrevision.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Afstemningsområder ændres jf. Lov om valg til Folketinget, § 9.

 

Afstemningsområderne til folketingsvalg er også gældende for kommunal- og regionsvalg jf. Lov om kommunale og regionale valg, § 51 samt Europa-Parlamentsvalg jf. Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, § 25.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 
Der foretages en evaluering af de kommende EU-valg den 25. maj.
 
I god tid inden det kommende folketingsvalg evalueres de særlige tiltag, Byrådet har iværksat for at øge valgdeltagelsen.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3426811e16.pdf
3426803e17.pdf
3425513e18.pdf
3425636e19.pdf
3444063e20.pdf

Bilag

Sagsnotat - Minimering af kødannelse ved valg
Evaluering af kommunal- og regionsvalget 2013
Statistik for kommunal- og regionsvalget 2013
Kort over nuværende og alternative valgsteder i Holbæk by
Forslag til nyt afstemningsområde


28. Delegation af kompetence i forbindelse med valg den 25. maj 2014

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 1. byrådet delegerer kompetence i forbindelse med valgene den 25. maj 2014.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Søndag den 25. maj 2014 skal der afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Det forventes endvidere, at der samme dag skal afholdes folkeafstemning om en fælles patentdomstol.

 

I forbindelse med valgene skal byrådet foretage eller godkende forskellige dispositioner. Sagsgangen kan forenkles gennem generelle bemyndigelser til valgbestyrelserne og administrationen.

 

Det foreslås, at der gives bemyndigelse til valgbestyrelserne for følgende opgaver:

 

Det foreslås, at der gives bemyndigelse til administrationen for følgende opgaver:

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Delegationen har ingen økonomiske konsekvenser.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013 (Europa-Parlamentsvalgloven) som ændret ved lov nr. 1469 af 17. december 2013.

 

Lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013 (Folketingsvalgloven) som ændret ved lov nr. 158 af 20. februar 2013, lov nr. 647 af 12. juni 2013 og lov nr. 1468 af 17. december 2013.


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling29. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 1.46 for plejeboliger ved Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Det indstilles, at:

 1. Lokalplan 1.46 for plejeboliger ved Holbæk Havn vedtages endeligt, med de mindre rettelser, der fremgår af sagsfremstillingen og bilag med vurdering af indkomne høringssvar.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Lokalplanen skal erstatte den eksisterende lokalplan 1.34 for området og skal bl.a. muliggøre den konkrete udformning af et projekt for plejeboliger i området. Lokalplanen er i vid udstrækning en videreførelse af de eksisterende lokalplanbestemmelser. Lokalplanen viderefører dermed den byomdannelsesproces, der blev igangsat med udarbejdelsen af lokalplan 1.22, som fastlægger rammerne for udvikling af den tidligere erhvervshavn til et moderne attraktivt byområde. Lokalplan 1.34 bliver ikke aflyst for den del der omfatter den opførte retsbygning.

 

Lokalplanområdet bliver afgrænset mod nord af havnebassinet, mod vest af Brostræde, mod syd af Havnevej og mod øst af Østre Havnevej.

 

I forhold til den eksisterende lokalplan 1.34, bliver der i den nye lokalplan foretaget justeringer af byggefelternes bredde, m.v., mens de fastlagte maksimale etagehøjder bliver fastholdt. Det betyder, at der maksimalt kan blive bygget i op til tre etager (+ kælder) mod Havnevej og maksimalt fire etager (+ kælder) nord for Parallelvej dog punktvis op til fem etager mod fjorden. Etagehøjderne ligger ca. en etage under realiseret bebyggelse i naboområdet mod vest.

 

Forvaltningen finder, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen bør ske en tilføjelse til planens bestemmelse i § 7.3, således at kravet omkring etablering af udadvendte publikumsorienterede funktioner mod kanalerne fastholdes, men der gøres en tilføjelse om, at stueplankote kan hæves op til 1,2 m over gadeniveau, under hensyntagen til risiko for oversvømmelser.

 

Se forslag til Lokalplan 1.46 her.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

I forhold til afledte følgeudgifter og indtægter ved vedtagelse af lokalplanen, henvises til indgået købsaftale og vilkår heri, jf. beslutning i byrådet den 22.10.2012

 

Øvrige konsekvenser

 

Ved realisering af bebyggelse inden for lokalplanområdet bliver den sidste del af erhvervshavneaktiviteten ved havnebassinet i Ny Havn afviklet. Herved bliver der muliggjort etablering af en sammenhængende offentlig havnepromenade rundt langs alle havnebassiner, i sammenhæng med de grønne områder og stiforløb til Strandengen i øst og Strandparken i vest. Etablering af denne sammenhængende promenade står højt prioriteret i havnevisionsplanerne og bør blive fulgt af en sagsfremstilling om realisering heraf, koordineret i forhold til mulig realisering af byggeri på de resterende ubebyggede karréer.

 
 

Høring

 

Efter byrådets vedtagelse af lokalplanforslaget blev dette udsendt i offentlig høring fra den 18. november 2013 til den 17. januar 2014.

 

Der indkom i den offentlige høringsperiode fire høringssvar. Høringssvarene og forvaltningens vurdering heraf fremgår af bilag til sagen. Høringssvarene omhandler primært parkeringsforhold, forslag til disponering af området, udsigtsforhold og problemstilling relateret til vandstandsstigninger.

 

Der blev endvidere afholdt borgermøde den 11. december 2013 på Holbæk Bibliotek. Referat fra borgermødet ligger på sagen.

 

Lovgrundlag – link

 

Planloven, Lov om miljøvurdering

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-02-2014
 
V indstiller lokalplanen godkendt.
 
S og O tager forbehold
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
For indstillingen stemte 25.
 
2 undlod at stemme (Ole Brockdorff, A og Michael Suhr, C)
 
Imod indstillingen stemte 3 (Steen Klink, A, Leif Juhl og Karen Thestrup Clausen, Ø)
Indstillingen er dermed godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3409950e21.doc

Bilag

Skema med behandling af høringssvar


30. Delegation af afgørelseskompetence vedrørende støttet boligbyggeri

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. der gives delegation af afgørelseskompetencer vedrørende støttet boligbyggeri til administrationen.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kommunen fører tilsyn med opførelse og drift af støttet boligbyggeri. Byrådet kan delegere opgaver til administrationen for de områder, hvor kommunen ikke forpligtes økonomisk.

 

Tilsynet omfatter alle almene familie-, ungdoms- og ældreboliger samt alle selvejende ældreboliger opført efter tidligere lovgivning.

 

Tilsynspligten indebærer, at byrådet skal godkende en del dispositioner af rutinemæssig karakter. Sagsgangen kan i disse tilfælde forenkles gennem en generel bemyndigelse til administrationen.

 

Det foreslås, at der gives bemyndigelse til administrationen for følgende opgaver:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Delegationen har ingen økonomiske konsekvenser.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Konverteringsbekendtgørelsen.

Almenboligloven.

Driftsbekendtgørelsen.

Kollektivboligbekendtgørelsen.

Støttebekendtgørelsen.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-02-2014
 
Det anbefales, at der gives delegation af afgørelseskompetencer vedrørende støttet boligbyggeri til administrationen som foreslået.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Anbefales godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling31. Beslutning om ændring af mål for ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder” i Beskæftigelsesplan 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. målet i Beskæftigelsesplan 2014 for ministermål 4 ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder” ændres til: ”Holbæk Jobcenter skal øge den lokale samarbejdsgrad fra 35,1 % i december 2012 til mindst 38,0 % i december 2014, og den samlede samarbejdsgrad skal stige fra 42,9 % i december 2012 til mindst 45 % i december 2014”.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

BeskæftigelsesPlan 2014 (BP2014) indeholder målsætninger for de nationale beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene) samt lokale mål, strategier og indsatsområder. Ministermål 4 hedder: ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder”, og handler om, at byrådet skal sætte et lokalt mål for, hvor stor en andel af de lokale virksomheder, som jobcenteret skal have samarbejde med i løbet af et år.

 

Det nuværende mål for samarbejdsgraden i BP14 er:

 

”Jobcentret skal øge andelen af arbejdssteder der har en borger i et virksomhedsrettet forløb, på:

Ministeriet har meddelt, at målemetoden ændres. I det nuværende mål tælles kun de virksomheder med, der har borgere på dagpenge eller kontanthjælp i en praktik eller et løntilskudsjob. Den nye metode tager også samarbejde om borgere på ledighedsydelse, sygedagpenge og førtidspension med. Samtidig indgår også flere redskaber, så samarbejde om voksenlærlingeordningen, fleksjob, jobrotation mm. indgår i målingen. Og endelig tælles også den kontakt virksomheder måtte have med jobcentre uden for deres egen kommune med. Udgangspunktet for fastsættelse af mål er derfor ændret markant.

 

Målet opgøres år-til-dato, så månederne lægges sammen og tallet derfor kun kan stige igennem året. Den nyeste opgørelse på www.jobindsats.dk viser samarbejdsgraden indtil september 2013.

 

Se vedhæftet bilag: Samarbejdsgraden i perioden januar 2012 til september 2013:

 

Ved udgangen af 2012 havde 35,1 pct. af alle virksomheder i Holbæk haft samarbejde med Holbæk Jobcenter og i alt 42,9 pct. et samarbejde med enten Holbæk Jobcenter eller et andet jobcenter. Det virksomhedsrettede samarbejde er styrket i 2013 og samarbejdsgraden er allerede i september 2013 på højde med niveauet for december 2012. Det kan derfor forventes, at niveauet i december 2013 samlet er omkring 45 pct.. Det er dog særligt den lokale samarbejdsgrad der har et højere niveau. På den baggrund opstilles følgende mål for samarbejdsgraden i BP2014:

 

”Holbæk Jobcenter skal øge den lokale samarbejdsgrad fra 35,1 % i december 2012 til mindst 38,0 % i december 2014, og den samlede samarbejdsgrad skal stige fra 42,9 % i december 2012 til mindst 45 % i december 2014”.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-02-2014
 
Udvalget anbefaler at:
Målet i Beskæftigelsesplan 2014 for ministermål 4 ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder” ændres til: ”Holbæk Jobcenter skal øge den lokale samarbejdsgrad fra 35,1 % i december 2012 til mindst 40,0 % i december 2014, og den samlede samarbejdsgrad skal stige fra 42,9 % i december 2012 til mindst 47 % i december 2014”.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3431933e22.pdf

Bilag

Samarbejdsgraden i perioden januar 2012 til september 2013


32. Beslutning om frigivelse af fondsmidler til anlæg og drift af Brorfelde Observatorium

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. godkender en indtægtsbevilling på 22,9 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, Nordea-fonden, Markedsmodningsfonden samt LAG (regionale EU-midler)

 2. godkender, at de modtagne fondsmidler på 22,9 mio. kr., bliver frigivet til anlæg og drift af Brorfelde formidlingscenter.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Brorfelde Observatorium er et enestående sted, som rummer et stort potentiale i forhold til at blive udviklet til en attraktion indenfor astronomi, natur, geologi og andre læringsoplevelser. På den baggrund har Holbæk Kommune ønsket at få udviklet et fagligt kvalificeret og økonomisk bæredygtigt koncept samt en udviklingsstrategi for Brorfelde Observatorium.

 

Det udarbejdende koncept peger på Brorfelde Observatorium, som en attraktion, der med afsæt i naturvidenskaben, kan blive en håndgribelig, meningsfuld og sjov oplevelse.

 

I weekender og ferieperioder vil Brorfelde være åbent for dagsbesøgende og overnattende børnefamilier, mens attraktionen i hverdagene vil være forbeholdt lejrskoler på grundskoleniveau. Derudover vil der i sommerferien være korte højskoleophold for familier og entusiaster. Yderligere vil Brorfelde være en dynamo i lokalområdet til glæde for lokalbefolkning, foreninger, studerende og forskere.

 

Kombinationen af en markant oplevelsesprofil, et attraktivt overnatningstilbud og muligheden for at holde åbent i perioder uden for højsæsonen, er med til at adskille Brorfelde fra det eksisterende udbud af oplevelser og attraktioner i Danmark. I udgangspunkt eksisterer der ikke en tilsvarende naturvidenskabelig attraktion, som på samme vis kombinerer Brorfeldes autenticitet og historie med den tilhørende oplevelses- og formidlingsprofil og muligheden for overnatning.

 

Læs mere om Brorfelde her

 

Med afsæt i koncept, målgrupper og konkurrencesituationen er der estimeret tre markedsscenerier for den færdigudviklede attraktion. I det forventede scenarium vil Brorfelde tiltrække 36.500 besøgende om året. Dette scenarie vurderes som bæredygtigt med et årligt kommunalt driftstilskud på 2 mio. kr. årligt, hvilket budgetmæssigt er afsat fra 2014 og frem.

 

Holbæk Kommune har modtaget fondsdonationer fra A.P. Møller fonden, Nordea Fonden samt LAG. Disse fondsmidler er bevilget til såvel anlæg- samt driftsomkostninger. Sidstnævnte vil blive brugt til at dække driftsomkostninger i anlægsfasen indtil formidlingscenteret er åbent og generer de forventede indtægter ved besøgstal omkring 36.500.

 

Med baggrund i ovenstående samt modtagelse af større fondsdonationer besluttede Holbæk Kommune i efteråret 2013 at købe Brorfelde Observatorium med tilhørende arealer af statens ejendomsselskab Freja A/S

 

Med henblik på at realisere de konkrete formidlings- og oplevelsestilbud er der nedsat en række arbejdsgrupper, som overordnet bliver koordineret af en styregruppe.

 

Det er styregruppens målsætning, at Brorfelde formidlingscenter officielt åbner i sommeren 2015. Derfor er det på nuværende tidspunkt nødvendigt at ansætte relevant personale og igangsætte de nødvendige renoveringer og opbygninger af formidlingstilbud. På denne baggrund indstiller direktør Anders Asmind, at de modtagne fondsmidler og de til formålet afsatte drifts- og anlægstilskud på budget 2014 bliver frigivet.

 

Brorfelde Observatorium vil blive en kommunal enhed på kulturområdet på linje med Kulturkasernen, Biblioteket og musikskolen med en selvstændig leder som refererer til Kultur- og Fritidschefen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Status for finansieringen er:

 

Ekstern fondsfinansiering til anlæg og drift af Brorfelde formidlingscenter

 

A.P. Møller fonden

10,0 mio. kr.

Nordea-fonden

10,0 mio. kr.

LAG (Regionale EU-midler)

 1,4 mio. kr.

Markedsmodningsfonden

1,5 mio. kr.

 

Hertil kommer at Holbæk Kommune har afsat 5 mio. kr. til anlæg i både budget 2014 og 2015. De 5 mio. kr. afsat i budget 2014 blev frigivet ved byrådsbeslutning 18.12.2013

 

Endelig har Holbæk Kommune afsat 1,5 mio. kr. i budget 2014 samt 2 mio. kr. i budget 2015 til drift.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Byrådsbeslutning om frigivelse af anlægsmidler, 18.12.2013

 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Indstilles godkendt
Ad 2: Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling33. Godkende budget 2014 for Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget-Isefjordsvej

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Budgettet for 2014 for Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget-Isefjordsvej bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Boligselskabet Sjælland har indbragt en tvist med afdeling 01-406 Svinget-Isefjordsvej om budgettet for 2014 og anmoder byrådet om, at godkende budgettet.

 

Det udarbejdede budget for 2014 medfører en stigning i huslejen på 17,8 %. Fra 4.753 kr. pr. måned til 5.599 kr. pr. måned.

 

Stigningen skyldes, at årets henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er budgetteret med en stigning på 110.000 kr. fra 180.000 kr. i 2013 til 290.000 kr. i 2014.

 

Den ekstraordinære store forhøjelse af henlæggelserne skyldes, at afdelingen har et stort efterslæb med hensyn til genopretning af boligerne. Afdelingens opsamlede henlæggelser udgjorde ultimo 2013 ca. 372.600 kr. (regnskabet for 2013 endnu ikke afsluttet). For at kunne dække de nødvendige vedligeholdelsesarbejder er det nødvendigt at øge henlæggelsen.


Afdelingen består af 12 fritliggende familieboliger på 73 m2. Boligerne er opført i henholdsvis 1945 og 1949.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Budgettvisten har været i høring i afdelingsbestyrelsen.

 

Afdelingsbestyrelsen indstiller, at henlæggelsen til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser stiger med 35.000 kr. i stedet for den budgetterede stigning på 110.000 kr. således, at henlæggelserne i 2014 bliver 205.000 kr.

 

Afdelingsbestyrelsens høringssvar vedlægges.

 

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af det fremsendte budget.

 

Tilsynets begrundelse for godkendelse af budgettet med stigning på 110.000 kr. til henlæggelser

 

En boligafdelings henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser skal være tilstrækkelige til at dække de planlagte arbejder. Såfremt henlæggelserne ikke er tilstrækkelige, skal merudgiften medtages som en udgift i resultatopgørelsen, hvilket vil betyde underskud i årsregnskabet. Underskud som skal afvikles over tre år.

 

De budgetterede henlæggelser kan alene dække de mindre og mest nødvendige vedligeholdelsesudgifter som fremgår af anvendelsesbudgettet. Det vil være nødvendigt at fremskaffe anden kapital til finansiering af påkrævede vedligeholdelsesudgifter.

 

Det er de vedligeholdelsesomkostninger som er mærket med AK- i anvendelsesbudgettet som kræver anden kapital.

 

Budgettet for 2014 med anvendelsesbudget vedlægges.

 

Lovgrundlag – link

 

Almenboliglovens § 42

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-02-2014
 
Budgettet for 2014 for Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget-Isefjordsvej anbefales godkendt af et flertal (Pernille Kruse, Jørgen Jensen, Finn Nielsen og Willy Lisby).
 
Leif Juhl anbefaler at følge afdelingsbestyrelsen indstilling, at henlæggelsen til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser stiger med 35.000 kr. i stedet for den budgetterede stigning på 110.000 kr. således, at henlæggelserne i 2014 bliver 205.000 kr.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
For indstillingen stemte 28 (A, B, C, O og V)
 
Imod indstillingen stemte 2 (Ø)
 

Sagsfremstilling
Referat

3385188e23.pdf
3447517e24.pdf

Bilag

Budget 2014 for Svinget 2-12 og Isefjordsvej 11-16
Partshøring - svar fra afdelingsbestyrelsen


34. Godkendelse af regnskab for Boligselskabet Munkesøparkens salg af boliger

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet godkender Boligselskabet Munkesøparkens regnskab over salg af almene boliger i Afdeling Vest.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Boligselskabet Munkesøparken har fremsendt regnskab for salg af almene boliger i Afdeling Vest for byrådets godkendelse.

 

Boligselskabet Munkesøparken solgte under forsøgsperioden for salg af almene boliger i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2007 to ud af afdeling Vests daværende 25 boliger.

 

Et af de solgte huse er Kildevangen 45, 4440 Mørkøv i Holbæk Kommune. Det andet ligger i Ringsted Kommune.

 

Af de resterende 23 boliger i afdeling Vest er fem beliggende i Holbæk Kommune. De øvrige 18 boliger er fordelt på henholdsvis Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune, Næstved Kommune og Ringsted Kommune.

 

Boligselskabet opnåede et provenu på 1.702.855 kr., som indbetales til Landsbyggefonden.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Salget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Almenboligloven og Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling35. Finansiering af Klimatilpasningsprojekt ved Kalvemose Å

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Det indstilles, at:

 1. der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. i 2014 til klimatilpasningsprojektet for Kalvemose Å ved Lergravkvarteret,

 2. der optages et lån på 1,3 mio.kr. i 2014 til finansiering af udgiften. Renter og afdrag på lånet betales af Holbæk Forsyning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Klimatilpasningsprojekter kan gennemføres ved, at forsyningsselskaber medfinansierer omkostningseffektive indsatser, der har til formål både at løse afløbstekniske og samfundsmæssige problemer. Gennemførsel af disse projekter finansernes over spildevandstaksterne. Det er dog kommunerne, der i første omgang optager lånet, hvorefter

Forsyningsselskaberne tilbagebetaler til kommunerne.

 

Udvalget for Klima og Miljø samt Holbæk Forsyningsselskab har tidligere besluttet at indsende en ansøgning til Forsyningssekretariatet (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) om medfinansiering af klimatilpasningsprojekt på Kalvemose Å ved Lergravkvarteret. Anlægsomkostningen er prissat til 1,3 mio. kr.

 

Forsyningssekretariatet har imødekommet ansøgningen, hvilket betyder, at Holbæk Kommune til finansiering af udgifter på 1,3 mio.kr. skal optage et tilsvarende lån, som dog ikke påvirker lånerammen. Der er indgået aftale med Holbæk Forsyning om, at projektet gennemføres i 2014, hvorefter Holbæk Forsyning betaler renter og afdrag på lånet, og lånet forventes indfriet i 2014.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Projektet er udgiftsneutralt for Holbæk Kommune, da Holbæk Forsyning finansierer udgiften.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand af 30.01.2013

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Tidligere behandlet på KMU den 25.06.2013 – se dagsordenspunkt. 74

 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling36. Beslutning om tilretning af udbudsstrategi i anledning af nye regler om sociale klausuler

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. vedlagte notat tages til efterretning, hvorefter Holbæk Kommune pr. 1. januar 2014 skal følge de nye regler om sociale klausuler i overensstemmelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

 2. afsnittet vedrørende sociale klausuler på side 11, pkt. 6 i Holbæk Kommunes udbudsstrategi tilrettes, således at udbudsstrategien er i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, og at der henvises til vejledningen i udbudsstrategien.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i offentlige udbud indgik i forhandlingerne om finansloven 2013, og det er nu besluttet, at kommunerne og regionerne pr. 1. januar 2014 bliver omfattet af statens regler på området.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har derfor i august 2013 offentliggjort en ny vejledning om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud.

 

Byrådets beslutning i august 2012

Byrådet besluttede i august 2012 (jf. pkt. 140 i referat af byrådets møde den 29. august 2012), at der skulle indsættes uddannelses- og beskæftigelsesklausuler i kontrakter vedrørende

Nedenfor gennemgås de nye regler.

 

Hovedkonklusionerne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejledning

Statslige, regionale og kommunale ordregivere er via ’følg eller forklar’-princippet fremover forpligtet til at overveje at indsætte sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud.

 

’Følg eller forklar’-princippet indebærer bl.a., at Holbæk Kommune skal forklare det på kommunens hjemmeside, hvis kommunen vælger ikke at bruge en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler i det relevante udbud.

 

Begrundelsen kan for eksempel være, at der ikke er mangel på praktikpladser indenfor det uddannelsesområde, som er relevant for den konkrete kontrakt, eller at det ikke vil være proportionalt at stille en social klausul i kontrakten.

 

Vejledningen

Der fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelses vejledning, at relevante udbud er:

Forskelle

Vejledningens definition af varigheden af kontrakterne i de relevante udbud er mere vidtgående end Holbæk Kommunes retningslinjer. De betyder, at der skal overvejes sociale klausuler i kontrakter, som har en varighed på seks måneder (og som opfylder de øvrige betingelser).

 

Endvidere indeholder vejledningen en mulighed for at beregne, om der er tale om et relevant udbud ved at beregne lønsummen. Hvis lønsummen er på 4 mio. kr., skal det overvejes at indsætte sociale klausuler i kontrakten.

 

Må Holbæk Kommune indføre uddannelses- og praktik-klausuler i videre omfang?

Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, at afgrænsningen af ”relevante udbud” er ens for statslige, regionale og kommunale ordregivere. Det er i øvrigt næppe i overensstemmelse med EU-reglerne, hvis Holbæk Kommune indfører uddannelses- og praktik-klausuler i videre omfang

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-02-2014
 
Orienteringen om at Holbæk Kommune pr. 1. januar 2014 skal følge de nye regler om sociale klausuler i overensstemmelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning blev taget til efterretning.
 
Det anbefales, at:
afsnittet vedrørende sociale klausuler på side 11, pkt. 6 i Holbæk Kommunes udbudsstrategi tilrettes, således at udbudsstrategien er i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, og at der henvises til vejledningen i udbudsstrategien.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3326487e25.docx
3401148e26.docx

Bilag

uddrag af vedtaget udbudsstrategi
endeligt notat om nye regler


37. Beslutning om frigivelse af midler til Ugerløse Friluftsbad sæson 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. frigiver 0,3 mio. kr. til iværksættelse af foranstaltninger, som muliggør åbning af friluftsbadet i sæson 2014. Midlerne tilføres til Kultur og Fritid.

 2. frigiver 0,5 mio. kr. til Center for Ejendomme med henblik på at kunne tilvejebringe et politisk beslutningsgrundlag, som afdækker løsningsmuligheder og investeringsbehov i et eventuelt fremtidigt friluftsbad.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Rambøll har tidligere i to notater - dateret henholdsvis den 03.10.2009 og 17.8.2012 - beskrevet tilstanden for Ugerløse Friluftsbad. Rambøll gør i begge rapporter opmærksom på, at anlægget på en række områder ikke lever op til gældende normer, vejledninger og anbefalinger. Det er stadig anlæggets situation i dag.

 

I indeværende år er der derfor behov for en politisk stillingtagen til, hvorvidt der skal iværksættes tiltag, som:

 
 1. muliggør åbning af Ugerløse Friluftsbad i sæson 2014 efter gældende normer og regler.

 2. tilvejebringer et politisk beslutningsgrundlag, som afdækker løsningsmuligheder og investeringsbehov i et fremtidigt friluftsbad.

Ad 1: Åbning af Ugerløse Friluftsbad i sæson 2014

 

Med henblik på at få afklaret hvilke tiltag der skal iværksættes for at kunne åbne friluftsbadet i sæson 2014 med en overholdelse af gældende regler og normer, blev der iværksat en besigtigelse af friluftsbadet i januar 2014 med gennemgang af friluftsbadets nuværende tilstand.

 

På baggrund heraf vurderes det, at det vil være nødvendigt at godt 0,5 mio. kr. i svømmebadet. Dog således at en del af udgiften anvendes til at tilknytte en erfaren svømmebadstekniker/bademester til anlægget i sæson 2014 via en projektkontrakt i perioden marts-september 2014. Den anslåede udgift hertil udgør 210.000 kr., forventes at kunne rummes indenfor det eksisterende driftsbudget på 714.000 kr, idet den tidligere bademester er gået på pension indeværende år.

 

Det skønnes derfor, at der med til tilførsel på 300.000 kr. oveni det eksisterende driftsbudget på 714.000 kr. i 2014 vil kunne iværksættes foranstaltninger, som muliggør overholdelse af gældende normer og regler, hvorved der kan åbnes for en badesæson i 2014.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 – 17 er der afsat en samlet pulje til en række anlægsprojekter i kommunen. De nærmere forudsætninger er uddybende beskrevet i afsnittet økonomiske konsekvenser

 

Ud over den tekniske sikring af driften vil der være behov for at indgå en samarbejdsaftale med Ugerløse Svømmeklub omkring varetagelse af billetsalg, tilsyn med livredder m.v. Denne aftale er endnu ikke indgået, men indledende dialog er iværksat.

 

Ad 2: Tilvejebringelse af politisk beslutningsgrundlag for mulig fremtidig renovering

 

Med henblik på at kunne tilvejebringe et politisk beslutningsgrundlag, som afdækker løsningsmuligheder og investeringsbehov i et eventuelt fremtidigt friluftsbad foreslås frigivet 0,5 mio. kr. til Center for Ejendomme.

 

Center for Ejendomme vil, forudsat midlerne frigives, gennemføre følgende proces i 2014.

 
 1. Frem til medio april 2014 bliver alt nuværende materiale gennemgået og kvalitetssikret. Til dette arbejde vil CFE gøre brug af assistance fra Teknologisk Institut – chefkonsulent i svømmebadsteknologi og bygningsrenovering Ole Bisted, der anses for at være en af de førende på området. Der tages afsæt i de to foreliggende notater om badets tilstand udarbejdet af Rambøll hhv. 03.10.2009 og 17.08.2012.

 2. Der udarbejdes efterfølgende en beskrivelse og prisoverslag for en renovering og/eller fornyelse af hhv. bassin og vandbehandlingsanlæg.

 3. Det samlede resultat vil kunne forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet i juni 2014, med henblik på beslutning om det videre forløb – herunder frigivelse af projekteringsbevilling.

 4. Med afsæt i den valgte løsning vil det videre forløb fra august 2014 være projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale, således at der kan foretage indstilling om frigivelse af anlægsmidler til udførelse i 2015.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

I forbindelse med vedtagelse af budget 2014-16 blev der afsat 4,5 mio. kr. til anlæg i 2014 og 4 mio. kr. i overslagsårene. Disse midler omfatter projekterne: Holbæk Arena, Ugerløse Friluftsbad, Engskovskolen, trafikanlæg som udløber af statslige anlægsprojekter, vandkister på Ahlgade, alternative effektiviseringsforslag finansieringsforslag på dagplejen, forskønnelse af lokalområderne og klimatilpasning.

 

Specifikt om Holbæk Arena, Ugerløse Friluftsbad, trafikforanstaltninger eller sikre skolestier hedder det: De afsatte beløb til Holbæk Arena og Ugerløse Friluftsbad puljes. Dertil lægges ekstra 3 mio. kr. om året i hvert af overslagsårene. Samlet udgør puljen herefter midler til Holbæk Arena, Ugerløse Friluftsbad, trafikforanstaltninger eller sikre skolestier. Midlerne prioriteres af det nye byråd i løbet af 2014.

 

Det er indenfor denne anlægsrammen er midler til denne sag eventuelt skal prioriteres.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Indstilles godkendt
Ad 2: Indstilles godkendt af et flertal bestående af Emrah Tuncer (B), Solvej Pedersen (A), Bjarne Kongsted (V), Morten bjørn Nielsen (V)
 
Et mindretal bestående af Steen Klink Pedersen (A) stemmer imod indstillingen
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
3, R og V anbefaler hovedindstillingen.
 
4, A, O og C tager forbehold for beslutningen.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Indstillingens punkt 1:
 
For stemte 17 (A, C, O og Ø). Indstillingens punkt 1 er dermed godkendt.
 
Imod stemte 13 (B og V)
 
 
Indstillingens punkt 2:
 
For stemte 21. Indstillingens punkt 2 er dermed godkendt.
 
Imod stemte 5 (Steen Klink og Finn Martensen, A,  samt C og Ø
 
4(O) undlod at stemme.
 
Henvendelsen fra Ugerløse Lokalforum vedlægges sagen som bilag.
 

Referat
Sagsfremstilling

3460363e27.pdf

Bilag

Renovering af Ugerløse svømmebad - mail fra Ole K Jensen.pdf


38. Beslutning om frigivelse af midler til renovering af skibsværftet i Holbæk

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. godkender en indtægtsbevilling på 19,5 mio. kr. fra Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal samt provenuet fra H.E. Kollegiet.

 2. godkender, at de modtagne fondsmidler (19,5 mio. kr.) samt de kommunale anlægsmidler afsat i budget 2014 (1,4 mio. kr.) bliver frigivet til renovering af skibsværftet.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune opnåede i efteråret 2013 tilsagn om den nødvendige fondsfinansiering til at etablere et maritimt center i den gamle værftsbygning på Holbæk Gl. Havn. På den baggrund er projektet nu klar til at blive realiseret.

 

Beskrivelse af maritimt center

Fondsbevillingerne er givet i lyset af, at det gamle værftsområde i 2011 blev udlagt til center og havneformål, herunder bl.a. offentlige formål, maritime aktiviteter, kulturerhverv, turisterhverv og idrætsaktiviteter. (matrikel 168f) i lokalplan 1.41. Formålet med lokalplanen var at skabe et grundlag for at etablere et maritimt center i det gamle skibsværft, som kan puste nyt liv i værftsområdet og skabe et aktivt byrum.

 

De nuværende aktører i det gamle skibsværft (Holbæk Havns Gl. Beddinger) har deltaget aktivt i planlægning og udvikling af det nye maritime center i værftet, som er sket i Brugerrådet for Værftet på Holbæk Havn.

 

Indholdet af det maritime center

Formålet er at restaurere Holbæks gamle skibsværft og omdanne det omkringliggende område til et attraktivt og rekreativt maritimt byrum. Hensigten er at bl.a. at

Ifølge den vedlagte tidsplan vil renoveringen af skibsværftet være færdiggjort med udgangen af 2014.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Holbæk Kommune har afsat 1,4 mio. kr. i budgettet for 2014 til renoveringen af det gamle skibsværft. Derudover bidrager Holbæk Kommune til projektet ved at stille værftsgrunden og den gamle værftsbygning til rådighed for projektet.

 

Den eksterne finansiering er:

 

A.P. Møller fonden

10,9 mio. kr.

Realdania

6,0 mio. kr.

Midler fra det nedlagte HE-kollegium

2,6 mio. kr.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Indstilles godkendt
Ad 2: Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3401897e27.pdf

Bilag

Tidsplan, renovering af skibsværft


39. Godkendelse af fuld selvbestemmelse for fonden bag skibet "Hjalm" samt pantsætning

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. godkender, at ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk” giver Skibsbevaringsfonden pant i ”Hjalm” i forbindelse med fondens optagelse af lån.

 2. godkender tillægget til fundatsen (vedtægterne) for ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk”.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det historiske skib ”Hjalm” er ejet af den selvejende institution ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk”.

 

Pantsætning

Fonden har optaget et lån på 50.000 kr. i Skibsbevaringsfonden. Som led i låneoptagelsen, har fonden udstedt et pantebrev i skibet ”Hjalm” på 50.000 kr.

 

Holbæk Byråd skal give samtykke til denne pantsætning. Formålet med låneoptagelsen er at sikre midler til istandsættelse af ”Hjalm”, så skibet fortsat kan være en aktiv del af kultur og formidlingsaktiviteterne omkring Holbæk Gl. Havn og Holbæk Fjord.

 

Tillæg til fondens fundats (vedtægter)

Det fremgår af den nuværende fundats (vedtægter) for fonden, at Holbæk Byråd skal give samtykke til fondens dispositioner, herunder godkende ændringer i fundatsen.

 

Fonden har udarbejdet et tillæg til fundatsen, som fjerner kravene om samtykke fra Holbæk Byråd og dermed giver fonden fuld selvbestemmelse.

 

Kultur og Fritid vurderer, at ændringerne i fundatsen vil sikre en mere smidig arbejdsgang for både fonden og Holbæk Kommune. Såfremt kommunen har behov for indsigt i fondens økonomi eller ønsker at opstille rammer for fondens aktiviteter, vil det fremgå af de samarbejdsaftaler, som fonden og kommunen indgår i forbindelse med kommunal støtte til konkrete projekter.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Samtykke til fondens pantsætning vil ikke have nogen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
1. at: Indstilles godkendt
2. at: Indstilles ikke godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Det indstilles, at 1. at godkendes, og 2. at tilbagesendes til behandling i Udvalget for Kultur og Fritid
 
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Indstilles godkendt
Ad 2: Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Godkendt.
 
 
Willy Lisby deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
 

Sagsfremstilling
Referat

3312218e28.pdf
3312223e29.pdf
3312226e30.pdf

Bilag

Hjalm, pantebrev
Hjalm, nuværende fundats.
Hjalm, tillæg til fundats.


40. Beslutning vedr. ejendom der ønsker at udtræde af Bukkerup Grønne Spildevandslav

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. godkender at forslag til tillæg nr. 7 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 – 2018” bliver vedtaget.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

En række beboerne i Bukkerup har stiftet ”Bukkerup Grønne Spildevandslav” med henblik på at etablere et privat spildevandslav, som erstatning for en offentlig kloakering af spildevandsoplandet for Bukkerup (BP01og KE04).

 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af kommunens spildevandsplan 2010 - 2018, at den vil arbejde på at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, som ændrer oplandet i Bukkerup fra offentligt til et privat spildevandsopland.

 

Dette blev ændret ved godkendelse af Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan ved byrådsmøde den 11. september 2013.

 

Efterfølgende ønsker en ejendom at udtræde af Bukkerup Grønne Spildevandslav og overgå til ”åbent land”.

 

Uddrag af vejledning til spildevandsbekendtgørelsen

 

3.3.6 Etablering af fælles privat spildevandsanlæg

 

Som alternativ til en kommunal kloakering kan spildevandsbortskaffelsen ske ved oprettelse af et fælles privat spildevandsanlæg. Fælles private spildevandsanlæg skal angives i spildevandsplanen for det eller de konkrete oplande, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr.2.

 

Bestemmelserne er rettet mod den situation, hvor en gruppe bolig- og grundejere er enige om og tager initiativ til selv at etablere og drive et fælles privat spildevandsanlæg, og derfor retter henvendelse til kommunalbestyrelsen herom. Det kan f.eks. være begrundet med, at en fælles løsning er billigere og miljømæssigt bedre end etablering af spildevandsanlæg på hver enkelt grund.

 

Bestemmelsen kan derimod ikke anvendes til at kommunalbestyrelsen ensidigt tvinger et givent område ind i en fælles privat spildevandsløsning.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

”Bukkerup Grønne Spildevandslav” samlede økonomi ikke forringes væsentligt, og projektet kan fortsat fungere teknisk forsvarligt.

 
 

Øvrige konsekvenser

 

By og Landskab skal meddele påbud om forbedret rensning til ejendommen jf. bestemmelser for ”Åbent land”

 

Hvis flere ejendomme ønsker at træde ud, må hele projektet tages op til fornyet overvejelse.

 

Høring

 

Forslag til spildevandstillæg skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

 

Lovgrundlag – link

 

Miljølovens § 32

 

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

 

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=132218

 

Sagshistorik, henvisninger

 

11. september 2013: Tillæg nr. 4 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 – 2018” vedtages.

Vedr. Ændring af opland BP01 og KE04 Bukkerup fra spildevandskloakeret til privat spildevandskloakeret

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-02-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3401960e31.docx

Bilag

Tillæg nr.7 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan


41. Beslutning for oprettelse af vejadgang til Gartnervænget 25, Regstrup

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at:

 1. der foretages vejudlæg på ejendommen matr.nr. 2ag, Regstrup By, Nr. Jernløse med henblik på at sikre vejadgang til ejendommen Gartnervænget 25.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Gartnervænget 25 var i sin tid et gartneri. I starten af 1970’erne udstykkede den daværende Jernløse Kommune et parcelhuskvarter, omgivet af et lille grønt område, matr.nr. 2 ag, Regstrup By, Nr. Jernløse. Det grønne område blev vederlagsfrit overdraget til grundejerforeningen, uden hensyn til, at området blokerede for vejadgangen til gartneriet.

 

I 1998 blev gartneriet nedlagt, og Jernløse Kommune vedtog en ny lokalplan, som gav VAB mulighed for at bygge lejeboliger på det gamle gartneris areal. Heller ikke denne gang blev det bemærket, at det grønne område blokerede for vejadgang til nr. 25.

 

Imidlertid ønsker VAB nu at udstykke og frasælge den sydlige bygning. På grund af den manglende vejadgang kan udstykningssagen ikke godkendes af Geodatastyrelsen, og salget er derfor gået i stå.

 

VAB har via landinspektørfirmaet Skel.dk kontaktet grundejerforeningen for at finde en forhandlingsløsning. Grundejerforeningens bestyrelse accepterede en løsning, hvorefter VAB stillede et mindre areal til rådighed for en vende/parkeringsplads og afholdt halvdelen af udgifterne, ca. 30.000 kr. Denne løsning blev dog stemt ned på en generalforsamling i grundejerforeningen.

 

Trafik og Ejendomme har to gange afholdt møder med grundejerforeningen og Skel.dk.

Den ene gang udeblev grundejerforeningen, den anden gang mødte en sekretær i stedet for formanden. Sekretæren kunne pga. generalforsamlingens beslutning ikke tilbyde deltagelse i udgifterne fra foreningens side.

 

Privatvejslovens § 26, stk. 2 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at foretage et vejudlæg på en tilgrænsende ejendom, her det grønne område. Der er tale om ca. 20 m² af det grønne område, som er vederlagsfrit overdraget til grundejerforeningen, som skattemæssigt er vurderet til 0 kr., og som i praksis har fungeret som adgang til Gartnervænget 25 siden 1970’erne.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Et vejudlæg indebærer en ekspropriation og spørgsmålet om erstatning er reguleret i § 40.

 

Da ejeren af arealet, Grundejerforeningen Gartnervænget, ikke kan siges at lide et tab ved vejudlægget, vurderes Holbæk Kommune ikke at skulle afholde udgifter i sagen.

 

Hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningen, fastsættes denne del af taksationsmyndighederne.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Forinden vejudlægget kan foretages, skal der ske høring af Grundejerforeningen Gartnervænget, som ejer det pågældende areal.

 
 

Lovgrundlag – link

 

Privatvejsloven, §§ 26, stk. 2 og 40.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-02-2014
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3379035e32.pdf

Bilag

Måleblad - Gartnervænget 25.pdf


42. Beslutning om tillægsbevilling til byggemodning ved Munkholmvej/Oldvejen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at:

 1. der gives en samlet tillægsanlægsbevilling på i alt 26.802.000 kr. til etablering af 72 nye boligparceller ved Munkholmvej / Oldvejen

 2. der gives et tillægsrådighedsbeløb på 11,677 mio. kr. i 2014 til opstart af etape 1

 3. der indarbejdes et rådighedsbeløb i anlægsbudgettet for 2015 på 8,35 mio. kr. til opstart af etape 2 og færdiggørelse af etape 1

 4. der indarbejdes et rådighedsbeløb i anlægsbudgettet for 2016 på 4,6 mio. kr. til opstart af etape 3 og færdiggørelse af etape 2

 5. der indarbejdes et rådighedsbeløb i anlægsbudgettet for 2017 på 2,175 mio. kr. til færdiggørelse af etape 3

 6. de årlige rådighedsbeløb i anlægsbudgetterne kan rykkes mellem de enkelte anlægsbudgetter i takt med, at salg af etaperne realiseres

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede på mødet d. 11. september 2013 at frigive 1.625.000. kr. i anlægsmidler til forundersøgelser og projektering af byggemodningen Munkholmvej/Oldvejen.

 

Anmodningen om tildeling af tillægsanlægsbevilling på i alt 26.802.000 kr. til byggemodning af 72 parceller i åben lav bebyggelse sker i fortsættelse af byrådets beslutning.

 

Etapeopdeling

Byggemodningen sker i 3 etaper. Fremvisning og salg af etape 1 forventes at starte i påsken 2014. Her vil interesserede også kunne skrives op til grunde i etape 2 og 3, dog påbegyndes der ikke byggemodning af etape 2 før et passende antal grunde i etape 1 er solgt. Ligeledes påbegyndes der ikke byggemodning af etape 3 før et passende antal grunde i etape 2 er solgt. Hvis der fremkommer et samlet købstilbud på alle grundene i etape 3 (hvor der kan opføres rækkehuse) påbegyndes byggemodningen af denne etape uafhængigt af antallet af solgte grunde i de forudgående etaper. Hvis et samt salg af etape 3 kan realiseres, vil dette blive gennemført på trods af, at individuelle købere eventuelt måtte være skrevet op til grunde i etapen.

 

Udgifterne til etape 1 er forholdsvist større end til de efterfølgende etaper hvilket skyldes, at der er en række opstartsudgifter bl.a. vejtilslutning til Munkholmvej.

 

Etape 1 indeholder 28 parceller

Etape 2 indeholder 29 parceller

Etape 3 indeholder 15 parceller

 

Forventet tidsplanved salg af grunde enkeltvis

 

2014

2015

2016

2017

Etape 1 – 1. årsarbejder

X

Etape 1 – færdiggøres (fortov og asfalt)

X

Etape 2 – 1. årsarbejder

X

Etape 2 – færdiggøres (fortov og asfalt)

X

Etape 3 – 1. årsarbejder

X

Etape 3 – færdiggøres (fortov og asfalt)

X

Cykelstier etableres

X

X

Rekreative stier etableres

X

 

Salg af grunde

Grundsalget begyndes i april 2014 og udbydes via lokale ejendomsmæglere. Indtægterne fra salg af grunde vil finansiere de samlede udgifter til byggemodning.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

De samlede etablerings- og salgsomkostninger ved udstykningen andrager 28.427.000 kr.

 

Der er ved byrådsbeslutning til projektering forundersøgelser mv frigivet 1.625.000 kr.

 

Der ønskes frigivet 26.802.000 kr. Beløbet vil indgå i den løbende opgørelse over køb og salg af ejendomme. De 26.802.000 mio. kr. fordeles således:

2014: 11.677.000 kr.

2015: 8.350.000 kr.

2016: 4.600.000 kr.

2017: 2.175.000 kr.

 

Inkl. moms andrager etableringsomkostningerne 35.533.750 kr.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-02-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3383703e33.pdf
3430006e34.pdf

Bilag

Udstykningsplan
Anlægsoverslag byggemodning Munkholmvej.pdf


43. Orientering om revurdering af miljøgodkendelse til Edelgundegårdsvej 6

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

 

Orienteringssag

 

I mødet med Klima og Miljø vil deltage to repræsentanter fra Tingerup Bylaug.

 
 
 
 

Indstilling

 

Det indstilles, at:

 1. udvalget tager udkastet til revurdering af miljøgodkendelsen til landbrugsproduktionen på Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø, til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling

 

Det indstilles alternativt, at udvalget:

 1. vurderer om husdyrproduktionen medfører så væsentlig forurening, så kommunen skal nedlægge forbud mod forsat drift, med fuld erstatning.

 
 

Beskrivelse af sagen

 

Baggrund for revurdering

 

Svineproduktionen på Edelgundegård, Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø har en miljøgodkendelse fra 1989. Den blev revurderet i 2005, og skal nu revurderes igen. Det tilladte dyrehold på ejendommen er 8.600 slagtesvin (30-102 kg). Det svarer til 221 dyreenheder.

 

Revurderingen fra 2005 blev påklaget til daværende Miljøklagenævn. Miljøklagenævnet stadfæstede kommunens afgørelse, med ændring af nogle vilkår. De væsentlige ændringer handler om vurdering af BAT (bedst tilgængelig teknik), og at ejer skal udarbejde en lugthandleplan, hvoraf det skal fremgå, at lugten reduceres med 25-30 %. Desuden blev fastsat, at næste revurdering skal påbegyndes i 2012.

 

Ejeren har fremsendt en lugthandleplan, der dokumenter at lugten kan reduceres op til 30 %, ved at forhøje afkastene og øget luftgennemstrømning. Ved opstart på revurderingen har ejer også fremsendt en BAT-redegørelse, der er brugt til at fastsætte nye vilkår.

 

Udkast til revurdering

En revurdering er ikke en ny godkendelse, og kan ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse der kan medføre øget forurening. En revurdering er således et supplement til den eksisterende godkendelse.

 

Efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser skal kommunen praktisk set kun vurdere krav til BAT. Krav til lugtreduktion er indført i revurderingen, med baggrund i Miljøklagenævnets stadfæstelse af den 1. revurdering.

 

Administrationen har udarbejdet et udkast til revurdering til miljøgodkendelsen, bilag 19. De væsentlige punkter i udkastet er:

 

I øvrigt er der sket en mindre regulering i dyreholdet størrelse. Der er redegjort for, at reguleringen ikke medfører en forøget forurening. I øvrigt er der indarbejdet mindre redaktionelle ændringer og opdateringer.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

 

Opfylder ejeren kravene, der er fastsat i miljøgodkendelsen, er husdyrproduktionen på ejendommen lovlig. Administrationen har vurderet, at husdyrproduktionen på Edelgundegård opfylder de miljømæssige krav, når de fastsatte vilkår efterleves.

 

Hvis kommunen vurderer, at produktionen fortsat medfører væsentlige forurening for naboer og miljø, kan kommunen nedlægge forbud imod fortsat drift. Eventuelt kan kommunen forlange husdyrbruget fjernet. Det ville kunne ske efter miljøbeskyttelsesloven § 41. Kommunen vil være erstatningspligtig, hvis vi påbyder et lovligt husdyrhold nedlagt.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Hvis udvalget vælger, at følge den alternative indstilling, vil kommunen, være økonomisk forpligtet ved en erstatningssag.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Udkastet til revurdering har været i høring hos naboer, der ligger indenfor lugtkonsekvensområdet. Det vil sige en stor del af borgerne i Tingerup by. Høringen har fundet sted i perioden den 4. december 2013 til 6. januar 2014.

 

Kommunen har modtaget fire høringsvar. En gennemgang af svarene ligger som et bilag til revurderingen, bilag 19. Det er noteret, hvis svaret har givet anledning til ændring af det endelige forsalg. Høringssvarene ses i vedhæftede bilag.

 
 

Lovgrundlag – link

 

Husdyrgodkendelsesloven §§ 39-42 og § 103.

Miljøbeskyttelsesloven § 41.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-02-2014
 
Udvalget ønsker, at tilsynet med produktionen på ejendommen skærpes.
 
Et flertal bestående af V og O indstiller, at revurderingen tages til efterretning.
 
S kan ikke tiltræde at revurderingen tages til efterretning, og ønsker sagen oversendt til behandling i byrådet.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
For hovedindstillingen stemte 18 (B, C, O og V).
 
Imod hovedindstillingen stemte 12 (A og Ø), idet der var et ønske om at sagen blev sendt tilbage til Udvalget For Klima og Miljø til yderligere behandling.
 

Sagsfremstilling
Referat

3362034e36.doc
3362033e35.pdf
3362038e39.pdf
3362039e40.pdf
3362040e41.pdf
3362042e43.pdf
3388923e45.pdf
3389043e47.pdf
3433661e49.pdf
3433662e50.pdf
3433663e51.pdf
3433664e52.pdf
3433837e53.pdf
3362036e37.doc
3362037e38.doc
3362041e42.doc
3362043e44.doc
3356804e46.tif
3430601e48.doc

Bilag

Høringssvar vedr. revurdering af miljøgodkendelse for Edelgundegård - Bilag 2 Klage til Statsforvaltningen sept 2013.doc
Høringssvar vedr. revurdering af miljøgodkendelse for Edelgundegård - Bilag 1 Miljøklagenævnets afgørelse 2009 om Edelgundegård.pdf
Høringssvar vedr. revurdering af miljøgodkendelse for Edelgundegård - Bilag 4 Edelgundegårdsvej 6 Tilsynsrapport 2012.pdf
Høringssvar vedr. revurdering af miljøgodkendelse for Edelgundegård - bilag 5 Holbæk kommune Administrationsgrundlag for tilsyn og håndhævelser.pdf
Høringssvar vedr. revurdering af miljøgodkendelse for Edelgundegård - Bilag 6 Agrotec Teknologibeskrivelser.pdf
Høringssvar vedr. revurdering af miljøgodkendelse for Edelgundegård - Bilag 8 Gefion revurdering Edelgundegård.pdf
Høringssvar fra Gefion pv. Peter Kjær Knudsen.pdf
Høringsbrev fra Tingerup Bylaug.pdf
Underskrifter 3.pdf
Underskrifter 4.pdf
Underskrifter 1.pdf
Underskrifter 2.pdf
Mail med høringssvar fra borgere.pdf
Høringssvar vedr. revurdering af miljøgodkendelse for Edelgundegård - Bilag 2 2 Kommunikation 2013 med Holbæk kommune om Edelgundegård.doc
Høringssvar vedr. revurdering af miljøgodkendelse for Edelgundegård - Bilag 3 Om gylle og menneskers sundhed.doc
Høringssvar vedr. revurdering af miljøgodkendelse for Edelgundegård - Bilag 7 Kontrol af gylletanke.doc
Høringssvar vedr. revurdering af miljøgodkendelse for Edelgundegård - Høringssvar vedr Edelgundegård januar 2014.doc
,VEDR. JR. NR. 12/110996, "Edelgundegård" revurdering af miljøgodkendelse. Plan
Endeligt udkast revurdering.doc


44. Ændring i tegningsretten

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 1. byrådet bemyndiger kommunaldirektør Hans Søie og i hans fravær direktør Erik Kjærgaard Andersen, direktør René Junker eller direktør Kenn Thomsen til sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene at underskrive dokumenter vedrørende Holbæk Kommunes køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I forbindelse med den igangværende organisationsændring skal der ske en justering af den kreds af personer, byrådet bemyndiger til sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene at underskrive dokumenter vedrørende

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

§ 32, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.


Sagshistorik, henvisninger

Punkt 10 på byrådets dagsorden den 22. januar 2014.


Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling45. Organisationsændring - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Godkendt.
 
 
46. Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Godkendt.
 
47. Salg af ejendom - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Det indstilles, at der fastlægges individuelle minimumspriser for grundene, der forelægges til godkendelse ved byrådets møde.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2014
 
Med udgangspunkt i det pr. mail eftersendte bilag anbefaler Økonomiudvalget indstillingen godkendt, således at minimumspriser og udbudspriser fastsættes som foreslået i det eftersendte bilag. Bilaget lægges på sagen når referatet dannes.
 
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Godkendt.
 
48. Beslutning om salg af Industrivej 12, Tølløse - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Der vedlægges et notat som tilkendegiver udvalgets holdning
Ad 2: Indstilles godkendt
Ad 3: Indstilles ikke godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler at ejendommen genudbydes til en minimumspris på kr. 500.000,- med den forudsætning, at Mini Racerklubben sikres ret til at benytte ejendommen i to år på uændrede vilkår.
 
Der tages initiativ til at hjælpe klubben med at forsøge at finde en anden placering af Mini Racerklubben.
 
Økonomiudvalget indstiller endvidere, at hvis et medlem af Byrådet afgiver et bud på en ejendom som er udbudt af kommunen, og buddet er under udbudsprisen, men over minimumsprisen, foretages der et genudbud af ejendommen med angivelse af en udbudspris, således at byrådsmedlemmet og andre bydere kan byde på samme vilkår.
 

Beslutning i Byrådet den 12-03-2014
 
Udsat.