UDVALG

14-17 Byrådet konstituerende møde

MØDE

Referat fral konstituerende møde

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

04-12-2013 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-12-2013 22:00:00


PUNKTER

1. Valg af borgmester
2. Valg af 1. og 2. viceborgmester
3. Deltagelse i råd, nævn kommissioner og bestyrelser
4. 1. møde i det nykonstituerede byråd1. Valg af borgmester

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Afgørelse

 
 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. Byrådet vælger borgmester

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På det konstituerende møde vælger byrådet borgmester blandt byrådets medlemmer.

 

Borgmesteren vælges ved flertalsvalg ved 1 til 3 afstemninger:

 

1. afstemning. Den kandidat er valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer.

 

2. afstemning. Opnås et sådan flertal ikke ved 1. afstemning foretages en ny afstemning.

 

Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende.

 

3. afstemning. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer. Hvis flere end to har fået lige mange stemmer ved 2. afstemning trækkes lod om, hvem der går videre til 3. afstemning.


Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning

 

Valget kan ikke foretages ved hemmelig afstemning.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

§ 6, stk. 2, og § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=156643

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 04-12-2013
 
Søren Kjærsgaard blev valgt til borgmester med 29 stemmer for (A, B, C, O, V)
 
2  (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø) undlod at stemme
 

Referat
Sagsfremstilling2. Valg af 1. og 2. viceborgmester

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Afgørelse

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. der vælges første viceborgmester

 2. der vælges anden viceborgmester

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet vælger en første og en anden viceborgmester til at fungere i borgmesterens forfald.

 

Valget ledes af borgmesteren eller i dennes forfald det medlem, der har ledet borgmestervalget.

 

Valgene af første og anden viceborgmester foretages under ét som et forholdstalsvalg på grundlag af d’ Hondts metode.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

§ 6, stk. 5, og § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse samt § 1, stk. 2, i styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 04-12-2013
 
Byrådet vedtog i enighed at John Harpøth, O, vælges til 1. viceborgmester, samt at Sine Agerholm, A, vælges til 2. viceborgmester.
 

Referat
Sagsfremstilling3. Deltagelse i råd, nævn kommissioner og bestyrelser

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Afgørelse

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. Byrådet godkender fordelingen af poster til økonomiudvalget og de stående udvalg, jf. side 6-7 i bilag 1

 

2. De af partierne udpegede personer til:

 • Beredskabskommission for Holbæk kommune, jf. side 8 i bilag 1

 • Børn og Unge-udvalget, jf. side 9 i bilag 1

 • Center for Specialundervisning – Voksne, jf. side 10 i bilag 1

 • Ekspropriationskommissioner, jf. side 11 i bilag 1

 • Fredningsnævnet, jf. side 12 i bilag 1

 • Grundlisteudvalget; jf. side 13 i bilag 1

 • Handicaprådet jf. side 14 i bilag 1

 • Hegnssynet, jf. side 15 i bilag 1

 • Holbæk Forsyning, jf side 17

 • Holbæk Musikskole, jf. side 18 i bilag 1

 • Kredsrådet – suppleant, jf. side 19i bilag

 • Mark- og vejfredslov (vurderingsmænd), jf. side 20 i bilag 1

 • Overtaksationskommissioner, jf. side 21 i bilag 1

 • SEAS-NVE, jf. side 22 i bilag 1

 • Taksationskommissioner, ekspropriationsloven, jf. side 23 i bilag 1

 • Taksationskommissioner, lov om offentlige veje, jf side 24 i bilag 1

 • Trafikselskabet Movia, jf. side 25 i bilag 1

 • Ungdomsskolebestyrelsen, jf. side 26 i bilag

godkendes

 
 1. Byrådet godkender indstilling til Hjemmeværnet angående en person til distriktsudvalg Sjælland, jf. side 16 i bilag 1

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Hovedindstillingen omfatter de udpegninger og indstillinger, som byrådet skal tage stilling til på det konstituerende møde – jf. § 17 stk. 2 og 3, i lov om kommunernes styrelse.

 

Efter disse bestemmelser skal byrådet på det konstituerende møde efter kommunalvalget 2013 – senest den 15. december 2013 – ud over valg af borgmester og viceborgmestre, vælge medlemmer af Økonomiudvalget og de stående udvalg samt medlemmer til de udvalg, kommissioner og bestyrelser, hvor byrådet skal være repræsenteret og hvis funktionsperiode er sammenfaldende med den kommunale valgperiode.

 

Valgene foregår som forholdstalsvalg, når der skal besættes flere poster i det samme organ. Hvis der er enighed om det i byrådet, kan disse regler dog fraviges.

 

Der er indgået en politisk aftale, som indebærer, at styrelsesvedtægten bliver ændret i januar 2014. Når den nye styrelsesvedtægt er vedtaget, sker der en omkonstituering. Processen er nærmere beskrevet i bilag 2.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

§ 17, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes styrelse.


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 04-12-2013
 
Ad 1 – Godkendt
Ad 2 – Godkendt med følgende ændringer: 
 1. Flemming Christensen, Skrænten 26, 4300 Holbæk, udpeges som stedfortræder til Ungdomsskolebestyrelsen i stedet for Morten Bjørn Nielsen, da hverken medlemmer af eller stedfortrædere til bestyrelsen må være medlem af byrådet., og
 2. Leif Hansens adresse rettes til Lodskovvej 9, Trønninge, 4420 Regstrup.
Ad 3 - Godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3330508e1.docx
3330494e2.doc

Bilag

Råd nævn og bestyrelser - det konstituerende møde udgave af 2.12-13 (3).docx
Notat - omkonstituering


4. 1. møde i det nykonstituerede byråd

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Afgørelse

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. Byrådet afholder det første ordinære møde onsdag 22. januar 2014 kl. 18.00 i byrådssalen.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Hvis byrådet ønsker endeligt at vedtage en ny styrelsesvedtægt på det første ordinære møde d. 22. januar 2014, foreslår administrationen, at byrådet afholdet et ekstraordinært møde d. 15. januar 2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 04-12-2013
 
Indstillingen godkendt. Der afholdes også ekstraordinært byrådsmøde den 15. januar 2014 med henblik på første behandling af ny styrelsesvedtægt.
 

Referat
Sagsfremstilling