UDVALG

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

MØDE

Referat

STED

lokale 0.19

STARTTIDSPUNKT

31-03-2020 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

31-03-2020 18:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Drøftelse af anbefalinger på baggrund af undersøgelse af ældreområdet
3. Drøftelse af undersøgelse af understøttende funktioner på skoleområdet
4. Orienteringer
5. Underskriftark1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering godkender dagsorden til mødet i projektudvalget den 31. marts 2020
Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 31-03-2020

Godkendt.

2. Drøftelse af anbefalinger på baggrund af undersøgelse af ældreområdet

Drøftelse af anbefalinger på baggrund af undersøgelse af ældreområdet
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. anbefalinger på baggrund af undersøgelsen af plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere drøftes
Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering har i perioden august 2019 til januar 2020 undersøgt plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere for at finde potentialer for enten afbureaukratisering eller decentralisering. Projektudvalget har i perioden afholdt:

Et forløb med fire workshops med medarbejdere fra de tre kommunale plejecentre, Nexusteamet og hjælpemidler

Som supplement til forløbet har projektudvalget derudover gennemført følgende aktiviteter:

 • Dialogmøde med faglige organisationer på ældreområdet
 • Dialogmøde med Ældrerådet og Handicaprådet
 • Dialogmøde med Ældresagen
 • Vidensoplæg om Aktiv Hele Livet ved Chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen
 • Vidensoplæg om velfærdsteknologi ved projektleder Helle Heinemann

På deres møde den 24. februar genbesøgte og evaluerede projektudvalget det forgangne ½ års arbejde. På baggrund af denne drøftelse skal projektudvalget på mødet den 31. marts udarbejde et førsteudkast til anbefalinger. På projektudvalgets møde i april drøftes andet udkast af anbefalingerne, mens udvalgets endelige anbefalinger skal godkendes på udvalgsmødet i maj. Anbefalingerne fra projektudvalget behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen august 2020.

Til drøftelsen er udarbejdet følgende materiale:

 • Bilag 1: Opsamling af undersøgelse af plejecentre og deres interne samarbejdspartnere. Dokumentet er en opsamling af de øvrige bilag.   
 • Bilag 2: Baggrundsmateriale til undersøgelsen af plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere

Derudover er der udarbejdet en opsamling af dialogmøder og vidensoplæg, der ligger på PolWeb på projektudvalgets egen side.

Som læsevejledning er begge bilag og opsamlingen fra dialogmøder og vidensoplæg farvekodet med følgende kategorier:

 • Indenfor PADs kommissorium - kræver politisk behandling
 • Indenfor PADs kommissorium, medarbejderdreven løsning - kræver ikke politisk behandling
 • Udenfor PADs kommissorium – sendes videre til andet udvalg
 • Øvrige - kræver ikke politisk behandling /Behandles administrativt.

Bilag 1, Opsamling af undersøgelse af plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere, samler alle hovedpointer fra undersøgelsen af plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere herunder også en opsamling af projektudvalgets drøftelser den 24. februar.

Drøftelse på mødet den 31. marts vil tage udgangspunkt i en gennemgang af bilag 1. Administrationen udarbejder en præsentation med indhold fra opsamlingen.  

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 31-03-2020

Drøftet.caseno18-25743_#5224369_v1_bilag 1 opsamling af undersøgelse af plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere.pdf
caseno18-25743_#5224373_v1_bilag 2_baggrundsmateriale til undersøgelse af plejecentre og deres interne samarbejdspartnere.pdf

Bilag

Bilag 1 Opsamling af undersøgelse af plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere
Bilag 2_Baggrundsmateriale til undersøgelse af plejecentre og deres interne samarbejdspartnere


3. Drøftelse af undersøgelse af understøttende funktioner på skoleområdet

Drøftelse af undersøgelse af understøttende funktioner på skoleområdet
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Drøftelsessag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. undersøgelsen af understøttende funktioner på skoleområdet drøftes

 

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget har i perioden november 2019 til marts 2020 gennemført en undersøgelse af potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering af de understøttende funktioner på folkeskoleområdet. Undersøgelsen bestod af følgende:

 • Et dialogmøde med aktører fra skolerne, rengøring, indkøb og drift og vedligehold.
 • Tre arbejdsgrupper, der fik til opgave at komme med forslag til løsninger på nogle af de udfordringer, som der blev udpeget på dialogmødet
 • Et arbejdsmøde, hvor arbejdsgrupperne præsenterede deres forslag til løsninger
 • Et arbejdsmøde for projektudvalget, hvor projektudvalget samlede op på input fra undersøgelsen.

Som supplement til undersøgelsen har faglige organisationer på skoleområdet og MED-udvalg på skoleområdet fået tilsendt et spørgeskema om udfordringer med rengøring, indkøb og drift og vedligehold på skoleområdet.

I forbindelse med afslutningen af undersøgelsen genbesøger og evaluerer projektudvalget de sidste fire måneders arbejde. Formålet med drøftelsen er dels at afslutte undersøgelsen og dels at forberede projektudvalgets kommende arbejde med at udarbejde anbefalinger.

På projektudvalgets møde i april drøftes førsteudkast af anbefalingerne til understøttende funktioner på skoleområdet, mens udvalgets endelige anbefalinger skal godkendes på udvalgsmødet i maj. Anbefalingerne fra projektudvalget behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen august 2020.

Til mødet er der udarbejdet følgende materiale:

 • Bilag 1: Opsamling af løsningsforslag fra de tre arbejdsgrupper. Dokumentet samler information fra arbejdsmødet og arbejdsgruppernes løsningsforslag
 • Bilag 2: Løsningsforslag fra arbejdsgrupperne til arbejdsmødet den 19.febraur 2020 
 • Bilag 3: Opsamling på spørgeskemaundersøgelsen om indkøb, rengøring og drift og vedligehold på skoleområdet

Derudover er der udarbejdet en opsamling af hovedpointer fra arbejdsmødet den 19. februar. Opsamlingen er udsendt per mail til udvalget.

Som læsevejledning er bilag 1, Opsamling af løsningsforslag fra de tre arbejdsgrupper, og bilag 3, Opsamling på spørgeskemaundersøgelsen om indkøb, rengøring og drift og vedligehold på skoleområdet, farvekodet med følgende kategorier:

 • Indenfor PADs kommissorium - kræver politisk behandling
 • Indenfor PADs kommissorium, medarbejderdreven løsning - kræver ikke politisk behandling
 • Udenfor PADs kommissorium – sendes videre til andet udvalg
 • Øvrige - kræver ikke politisk behandling /behandles administrativt

På mødet gennemgås opsamlingen og opsamling af spørgeskemaundersøgelsen. Administrationen udarbejder en præsentation med indhold fra opsamlingen.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 31-03-2020

Drøftet.caseno18-25743_#5224368_v1_bilag 1 opsamling af løsningsforslag fra de tre arbejdsgrupper.pdf
caseno18-25743_#5224371_v1_bilag 2 løsningsforslag fra arbejdsgrupperne til arbejdsmødet 190220.pdf
caseno18-25743_#5224376_v1_bilag 3 opsamling på spørgeskemaundersøgelsen om indkøb, rengøring og drift og vedligehold på skoleo.pdf

Bilag

Bilag 1 Opsamling af løsningsforslag fra de tre arbejdsgrupper
Bilag 2 Løsningsforslag fra arbejdsgrupperne til arbejdsmødet 190220
Bilag 3 Opsamling på spørgeskemaundersøgelsen om indkøb, rengøring og drift og vedligehold på skoleområdet


4. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

 

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Orienteringssag

 

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra administrationen.

Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 31-03-2020

Taget til efterretning.

5. Underskriftark

Underskriftark