UDVALG

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

19-08-2019 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-08-2019 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om plejecenterområdet ved konstitueret chef Charlotte Larsen
3. Drøftelse af erfaringer fra dialogmøde i forbindelse med Mere kerneopgave, mindre bureaukrati
4. Drøftelse af erfaringer fra undersøgelsen af ledelsesrum og nærledelse af folkeskoleområdet
5. Drøftelse af inspirationsdag med det private erhvervsliv
6. Orienteringer
7. Underskriftark1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering godkender dagsorden til mødet i projektudvalget den 19. august 2019

 

2. Orientering om plejecenterområdet ved konstitueret chef Charlotte Larsen

Orientering om plejecenterområdet ved konstitueret chef Charlotte Larsen
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

 Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Projektudvalget tager orientering om ældreområdet ved konstitueret chef Charlotte Larsen til efterretning

 

Beskrivelse af sagen

Som forberedelse af projektudvalgets undersøgelsen af ældreområdet vil konstitueret chef Charlotte Larsen på mødet give en kort introduktion til ældreområdet med særlig fokus på plejecentrene.

Der er på mødet afsat tid til dialog og spørgsmål.

 

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 19-08-2019

Taget til efterretning.

3. Drøftelse af erfaringer fra dialogmøde i forbindelse med Mere kerneopgave, mindre bureaukrati

Drøftelse af erfaringer fra dialogmøde i forbindelse med Mere kerneopgave, mindre bureaukrati
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Projektudvalget tager orientering om status på planlægningen af ”Mere kerneopgave, mindre bureaukrati” til efterretning
  2. Projektudvalget drøfter erfaringerne fra MED -dialogmøde 20. juni

 

Beskrivelse af sagen

Administrationen har i samarbejde med Fremfærd udarbejdet en plan for forløbet på ældreområdet samt en foreløbig tidsplan. Forløbet har fået overskriften ”Mere kerneopgave, mindre bureaukrati”, og indeholder blandt andet en undersøgelse af tre plejecentre med inddragelse af medarbejdere fra områderne Nexus, Hjælpemidler og Visitationen.

Administrationen giver på mødet en status på planlægningen af workshoppen den 29. august, herunder formål, tidsplan og roller.

Den 20. juni havde MED-udvalgene på plejecenterområdet inviteret projektudvalget til et dialogmøde om? undersøgelsen af ældreområdet og særligt de fire workshops, der skal afholdes med medarbejdere fra området i efteråret 2019. På mødet præsenterede administrationen og Fremfærd den plan, der er lagt for forløbet af undersøgelsen på ældreområdet.

Udvalget drøfter eventuelle særlige pointer eller overvejelser som skal fremhæves, og om der er forhold der skal undersøges/afklares inden den første workshop den 29. august.

 

Tidsplan er vedlagt som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 19-08-2019

 

Drøftet.caseno18-25743_#5007959_v1_bilag 2 plan for undersøgelse af ældreområdet..pdf

Bilag

Bilag 1 Plan for undersøgelse af ældreområdet.


4. Drøftelse af erfaringer fra undersøgelsen af ledelsesrum og nærledelse af folkeskoleområdet

Drøftelse af erfaringer fra undersøgelsen af ledelsesrum og nærledelse af folkeskoleområdet
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Drøftelsessag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. Projektudvalget drøfter erfaringer samt eventuelle særlige pointer eller overvejelser fra undersøgelsen af folkeskoleområdet med henblik på en evaluering

 

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering har i vinteren og foråret 2019 undersøgt ledelsesrum og nærledelse af folkeskoleområdet. Som opsamling på undersøgelsen drøfter projektudvalget eventuelle særlige pointer eller overvejelser som skal fremhæves, og om der er forhold der skal tages højde for i den kommende undersøgelse af ældreområdet.

Formålet med drøftelsen er at sikre at erfaringer fra undersøgelsen af folkeskolen kan indarbejdes i planlægningen og tilrettelæggelsen af projektudvalgets videre arbejde.

 

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 caseno18-25743_#5007955_v1_bilag 1 opsamling på forløb om ledelsesrum og nærledelse på folkeskoleområdet.pdf

Bilag

Bilag 2 Opsamling på forløb om ledelsesrum og nærledelse på folkeskoleområdet


5. Drøftelse af inspirationsdag med det private erhvervsliv

Drøftelse af inspirationsdag med det private erhvervsliv
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Projektudvalget drøfter en inspirationsdag med det private erhvervsliv i efteråret 2019, herunder deltagerkreds, form og indhold

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

På projektudvalgsmødet juni 2019 godkendte Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering planen for efteråret og vinteren 2019/2020. Som et led i planen ønskede projektudvalget at supplere undersøgelsen potentialer for afbureaukratisering og decentralisering på skoleområdet og ældreområdet med en inspirationsdag med det private erhvervsliv.

Formålet med en inspirationsdag med det private erhvervsliv er gennem dialog med eksterne parter at få belyst, hvor det private erhvervsliv oplever bøvl, besværlige arbejdsgange eller unødige regler i forhold til samarbejdet med Holbæk Kommune.

Som forberedelse af inspirationsdagen drøfter Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering blandt andet, hvordan inspirationsdagen ønskes afholdt med udgangspunkt i følgende punkter:

  • Ønsker projektudvalget at afholde en inspirationsdag?

Hvis en inspirationsdag med det private erhvervsliv skal afholdes:

  • Hvem ønsker projektudvalget skal deltage i inspirationsdagen?
  • Hvornår ønsker projektudvalget inspirationsdagen afholdt?

Hvordan ønsker projektudvalget, at inspirationsdagen skal forløbe, herunder både program og medlemmernes roller?

 

Udvalget drøfter eventuelle særlige overvejelser eller forhold, der skal afklares/undersøges inden næste projektudvalgsmøder.

 

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 19-08-2019

Dagsordenspunktet er udskudt.

6. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Orienteringssag

 

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra administrationen.

7. Underskriftark

Underskriftark