UDVALG

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

MØDE

Referat

STED

lokale 2.11

STARTTIDSPUNKT

23-04-2019 18:30:00

SLUTTIDSPUNKT

23-04-2019 20:30:00


PUNKTER

58. Godkeldese af dagsorden
59. Orientering om status for planlægning af undersøgelsen af ældreområdet
60. Drøftelse af anbefalinger til at styrke de pædaogogiske lederes ledelsesrum og nærledelse på folkeskoleområdet
61. Orienteringer
62. Underskriftark58. Godkeldese af dagsorden

Godkeldese af dagsorden

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering godkender dagsorden til mødet i projektudvalget d. 23. april 2019

 


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 23-04-2019

Godkendt

59. Orientering om status for planlægning af undersøgelsen af ældreområdet

Orientering om status for planlægning af undersøgelsen af ældreområdet

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Projektudvalget tager orientering om status for planlægningen af undersøgelsen af ældreområdet til efterretning

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget er nedsat for to år. De to år er inddelt i fire faser, hvor første fase (august - december 2018) var afsat til indsamling af erfaring og viden. Anden fase (januar – juni 2019) er afsat til en undersøgelse af potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering inden for folkeskoleområdet. Tredje fase juni 2019 - februar 2020 afsættes til en undersøgelse af potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering inden for ældreområdet. Fjerde fase afsættes til at udarbejde og kvalificere de endelige anbefalinger.

På deres udvalgsmøde i marts 2019 besluttede projektudvalget, at undersøgelsen af ældreområdet tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med forhandlingsfællesskabet Fremfærd og ud fra metoden samskabt styring.

På mødet gives en status på planlægning af tredje fase.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 23-04-2019

Orientering taget til efterretning.

60. Drøftelse af anbefalinger til at styrke de pædaogogiske lederes ledelsesrum og nærledelse på folkeskoleområdet

Drøftelse af anbefalinger til at styrke de pædaogogiske lederes ledelsesrum og nærledelse på folkeskoleområdet

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering drøfter anbefalinger til at styrke de pædagogiske lederes ledelsesrum og nærledelse på folkeskoleområdet

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget er nedsat for to år. De to år er inddelt i fire faser, hvor første fase (august - december 2018) var afsat til indsamling af erfaring og viden. Anden fase (januar – juni 2019) er afsat til en undersøgelse af potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering inden for folkeskoleområdet.

Projektudvalget besluttede på deres møde den 6. december 2018 at undersøge de pædagogiske lederes ledelsesrum på folkeskoleområdet.

Udvalget for Børn og Skole har udarbejdet en hvidbog med en evaluering af den nuværende dagtilbud- og områdestruktur. I hvidbogen peger Udvalget for Børn og Skole blandt andet på nærledelse som et tema, der skal belyses nærmere.

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering har af Udvalget for Børn og Skole fået til opgave at undersøge de pædagogiske lederes ledelsesrum og ud fra undersøgelsen komme med anbefalinger til, hvordan den daglige nærledelse kan styrkes. Dermed skal projektudvalgets arbejde bidrage til at yderligere belysning af Udvalget for Børn og Skoles anbefaling om styrket nærledelse. Anbefalingerne skal afrapporteres til Udvalget for Børn og Skole ultimo maj 2019.

Projektudvalgets undersøgelse af de pædagogiske lederes ledelsesrum af afsluttet. På mødet den 23. marts 2019 præsenteres et udkast til anbefalinger til at styrke de pædagogiske lederes ledelsesrum og styrket nærledelse.

 


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 23-04-2019

Drøftet.

61. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra administrationen

 


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

62. Underskriftark

Underskriftark