UDVALG

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

18-03-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-03-2019 19:00:00


PUNKTER

52. Godkendelse af dagsorden
53. Godkendelse af justeret procesplan for Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
54. Orientering om status på planlægningen af workshop den 19. marts 2019
55. Drøftelse af rammeforsøg med frihedsgrader for folkeskolen
56. Orienteringer
57. Underskriftark52. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering godkender dagsorden til mødet i projektudvalget d. 18. marts 2019

Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 18-03-2019

Godkendt.

53. Godkendelse af justeret procesplan for Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Godkendelse af justeret procesplan for Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. procesplan for Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering godkendes

 


Beskrivelse af sagen

Projektudvalget er nedsat for to år. De to år er inddelt i fire faser, hvor første fase (august - december 2018) var afsat til indsamling af erfaring og viden. Anden fase (januar – juni 2019) er afsat til en undersøgelse af potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering inden for folkeskoleområdet. Tredje fase er afsat til en undersøgelse af ældreområdet, mens fjerde fase at udarbejde og kvalificere de endelige anbefalinger.

Udvalget for Børn og Skole har udarbejdet en hvidbog med en evaluering af den nuværende dagtilbud- og områdestruktur. I hvidbogen peger Udvalget for Børn og Skole blandt andet på nærledelse som et tema, der skal belyses nærmere.

På deres udvalgsmøde i marts 2019 tager Udvalget for Børn og Skole stilling til, om projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering skal have til opgave at undersøge de pædagogiske lederes ledelsesrum og ud fra undersøgelsen komme med anbefalinger til, hvordan den daglige nærledelse kan styrkes.

Videregives opgaven til projektudvalget, skal projektudvalgets arbejde således bidrage til at yderligere belysning af Udvalget for Børn og Skoles anbefaling om styrket nærledelse.

Opgaven vil indebære, at projektudvalget ville skulle afrapportere deres anbefalinger til Udvalget for Børn og Skole ultimo maj 2019.

Projektudvalgets undersøgelse af ledelsesrum på folkeskoleområdet skal så afsluttes ultimo maj i stedet for ultimo juni. For at imødekomme dette, foreslår administrationen en justering af procesplanen.

Justeringen af projektplanen er afstemt efter projektudvalgets prioriteringer af temaer samt den tid og de ressourcer, projektudvalget har til rådighed: 

Januar – maj 2019 afsættes til en undersøgelse af ledelsesrummet på folkeskoleområde for dels at undersøge, om der er potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering, og dels at undersøge hvordan nærledelse styrkes. Inspiration til undersøgelsen er blandt andet metoden samskabt styring og Ledelseskommissionens rapport og anbefalinger. (Se bilag 1 og 2)

Juni 2019 - februar 2020 afsættes til tredje fase og en undersøgelse af potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering inden for ældreområdet. Tredje fase rykkes dermed frem fra september til juni. Undersøgelsen af ældreområdet tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med forhandlingsfællesskabet Fremfærd og ud fra metoden samskabt styring. (Se bilag 1)

Februar – marts 2020 afsættes til et genbesøg af fase to og undersøgelsen af folkeskoleområdet. Denne gang med en undersøgelse af de understøttende funktioner i relation til folkeskolerne. Projektudvalget har udvalgt indkøb, rengøring og drift og vedligehold på folkeskoleområdet til nærmere undersøgelse for at afklare eventuelle potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering.

I fase tre eller fire afholdes derudover et seminar om et eller flere områder ud over folkeskoleområdet og ældreområdet, hvor projektudvalget vurderer, at der er potentialer for enten afbureaukratisering eller decentralisering. 

Efter hver af de tre første faser indlægges en status og evaluering.

Fjerde fase er afrapporteringsfasen, hvor projektudvalgets anbefalinger udarbejdes. Endelige anbefaleringer samles og afrapporteres til Økonomiudvalget.

Forberedelse af anbefalinger
Som forberedelse af en eventuel afrapportering allerede ultimo maj drøftes på mødet i hvilken form, anbefalingerne skal videregives til Udvalget for Børn og Skole.

 


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 18-03-2019

Godkendt.caseno18-25743_#4874051_v1_bilag 1 forløb i foråret 2019.pdf
caseno18-25743_#4874056_v1_bilag 2 justeret procesplan for fase 2..pdf
caseno18-25743_#4874059_v1_bilag 3 justeret procesplan.pdf

Bilag

Bilag 1: Forløb i foråret 2019
Bilag 2: Justeret procesplan for fase 2.
Bilag 3: Justeret procesplan


54. Orientering om status på planlægningen af workshop den 19. marts 2019

Orientering om status på planlægningen af workshop den 19. marts 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Projektudvalget tager orientering om status for planlægningen af workshop den 19. marts 2019 til efterretning

 


Beskrivelse af sagen

På mødet den 6. december 2018 besluttede projektudvalget at afsætte januar - marts 2019 til en undersøgelse af ledelsesrum/ledelsesstruktur på folkeskoleområdet for at afklare eventuelle potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering. Inspiration til undersøgelsen vil blandt andet være metoden samskabt styring og Ledelseskommissionens rapport og anbefalinger.

Som et led i at afdække potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering inden for ledelsesrum på folkeskoleområdet, er der planlagt to workshops med deltagelse af en områdeleder, fire pædagogiske ledere, en administrativ leder, to medarbejderrepræsentanter, en konsulent fra fagcentret, en konsulent fra HR og chefen for Læring og Trivsel. Processen med projektudvalgets to workshops hænger sammen med, og skal forstås i forlængelse af, den igangværende evaluering af områdestrukturen.

På den første workshop udpegede deltagerne fælles udfordringer med de vilkår, der i dag udgør lederes muligheder for at udøve ledelse. Deltagerne mødes og arbejder videre på workshop to, der afholdes den 19. marts 2019.

På mødet den 18. marts præsenteres en status for planlægningen af workshop to, der afholdes den 19. marts 2019.

 


Økonomiske konsekvenser

Udgifter til forplejning, materiale og afholdelses workshops om ledelsesrum

kr. 3000

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 18-03-2019

Taget til efterretning.

55. Drøftelse af rammeforsøg med frihedsgrader for folkeskolen

Drøftelse af rammeforsøg med frihedsgrader for folkeskolen

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering drøfter fordele og ulemper ved rammeforsøg om øget frihedsgrader i folkeskoler

Beskrivelse af sagen

Regeringen lancerede i efteråret 2018 udspillet Færre regler og mindre bureaukrati som en del af Sammenhængsreformen. Et af udspillets konkrete tiltag var et forsøg med selvstyrende skoler, se bilag 1.

Et rammeforsøg med frihedsgrader i folkeskoler er nu igangsat af Udenrigsministeriet. Rammer, formål med videre er beskrevet her:

http://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/mar/190301-forsoeg-skal-give-oegede-frihedsgrader-til-folkeskolen

 

 


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 18-03-2019

Drøftet.caseno18-25743_#4711164_v1_færre regler og mindre bureaukrati_web.pdf

Bilag

Bilag 1: færre regler og mindre bureaukrati_web


56. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra administrationen

 


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 18-03-2019

Taget til efterretning.

57. Underskriftark

Underskriftark