UDVALG

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

18-02-2019 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-02-2019 18:00:00


PUNKTER

45. Godkendelse af dagsorden
46. Drøftelse af hvidbog om evaluering af områdestruktur på dagtilbud - og folkeskoleområdet
47. Oplæg om selvstændiggørelse af de bornholmske folkeskoler ved skoleleder Pia Toft
48. Orientering om status for planlægningen af undersøgelsen af ledelsesrum/ledelsesstruktur på folkeskoleområdet
49. Beslutning om emne og varighed for det planlagte seminar afholdt den 26. juni 2019
50. Orienteringer
51. Underskriftark45. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering godkender dagsorden til mødet i projektudvalget d. 18. februar 2019

 


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 18-02-2019

Godkendt

46. Drøftelse af hvidbog om evaluering af områdestruktur på dagtilbud - og folkeskoleområdet

Drøftelse af hvidbog om evaluering af områdestruktur på dagtilbud - og folkeskoleområdet

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Drøftelsessag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering drøfter pointer fra Kommunalbestyrelsens dialog om hvidbogen om evaluering af områdestrukturen for dagtilbud – og folkeskoleområdet på vinterseminariet 2019 i relation til den planlagte proces for undersøgelse af folkeskoleområdet

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole har fra april 2018 – til januar 2019 indsamlet erfaringer med implementeringen af den dagtilbuds- og skolestruktur, som trådte i kraft den 1. august 2016. Det er sket med henblik på en politisk stillingtagen til, om der skal udarbejdes forslag til ændringer eller justeringer af nuværende dagtilbuds- og skolestruktur.

Projektudvalget bedes drøfte Udvalget for Børn og Skoles anbefalinger til kommunalbestyrelsen og Kommunalbestyrelsens pointer i den efterfølgende drøftelse på årets vinterseminar. Til at understøtte drøftelsen er Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings procesplan vedtaget 6. december 2018 vedhæftet, se bilag 1.

Baggrund
Den ny struktur for dagtilbuds- og folkeskoleområdet trådte i kraft pr. 1. august 2016 og betød, at de tidligere otte skoler blev til fire skoler, og de daværende otte dagtilbud blev til fire dagtilbud. Antallet af skolestyrelser blev ligeledes ændret fra otte til fire og tilsvarende for dagtilbudsbestyrelserne. Strukturændringen i 2016 betød en organisatorisk og ledelsesmæssig ændring i antallet af skoler og dagtilbud – der blev ikke ændret i antallet af skoleafdelinger/børnehuse.

Ledelsesstrukturen blev samtidig ændret, sådan at den overordnede skoleleder og dagtilbudsleder i et område udgør en områdeledelse. En ændring i den daglige ledelse af skole og dagtilbud var, at en pædagogisk leder nu til forskel fra tidligere kan lede flere mindre matrikler og lede inden for både skole og dagtilbud. Desuden er der i strukturen lagt vægt på at styrke den faglige pædagogiske ledelse af børns læring og trivsel på de enkelte afdelinger. Som et led i at styrke den faglige nærledelse blev der desuden med den ny struktur etableret fire administrative center – et i hvert område – som varetager administrative opgaver på tværs af dagtilbud og skole.

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2018 en procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler.

Procesplanen indbefatter blandt andet, at Udvalget for Børn og Skole evaluerer strukturen på dagtilbuds- og skoleområdet med henblik på en politisk vurdering af om ændringer i strukturen på området kan understøtte videreudviklingen af dagtilbud og skoler.

Evaluering af dagtilbud- og skolestruktur
Udvalget for Børn og Skole har fra foråret 2018 og frem til januar 2019 gennemført en evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen. Det er sket ved:

 • Dialogmøder med forældrebestyrelser, skolebestyrelser, områdeledelser og fællestillidsrepræsentanter.
 • Udvalgets drøftelser af kerneelementer i den nuværende struktur – herunder tildelingsmodel (økonomi).
 • Arbejdspladsvurdering og trivselsmåling hvor alle medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet har besvaret specifikke spørgsmål vedr. dagtilbuds- og skolestrukturens betydning for medarbejderne.
 • Dialogmøder med forældre i de fire dagtilbuds- og skoleområder.

Endvidere har projektudvalget for afbureaukratisering og decentralisering gennemført en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens lokalfora, som indgår i udvalgets materiale.

Dialog, referatnotater og udsagn fra deltagerne i dialogmøder mv. er samlet i Udvalget for Børn og Skoles Hvidbog til Kommunalbestyrelsen, se bilag 2. Hvidbogen er suppleret med et notat om den pædagogisk leders og en områdelederens opgaver og ansvar, se bilag 3. 

 


Økonomiske konsekvenser

Evalueringen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 18-02-2019

Drøftet.caseno18-25743_#4843122_v1_opdateret detaljeret procesplan for pad fase 2.pdf
caseno18-25743_#4843116_v1_notat hvad laver en områdeleder og en pædagogisk leder.pdf
caseno18-25743_#4843195_v1_evaluering af dagtilbud -og skolestruktur.pdf

Bilag

Bilag 1: Opdateret detaljeret procesplan for PAD fase 2
Bilag 3: Baggrundsnotat Hvad laver en områdeleder og en pædagogisk leder
Bilag 2: Evaluering af dagtilbud -og skolestruktur


47. Oplæg om selvstændiggørelse af de bornholmske folkeskoler ved skoleleder Pia Toft

Oplæg om selvstændiggørelse af de bornholmske folkeskoler ved skoleleder Pia Toft

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering tager oplæg fra skoleleder Pia Toft til efterretning

Beskrivelse af sagen

I 2008 indførte Bornholm som en af landets første kommuner en distriktsmodel bestående af fire hovedskoler med 12 underafdelinger. Det betød, at 13 distrikter blev til fire.  Distriktsmodellen var et modsvar til, at flere af øens små skoler var lukningstruede som følge af faldende børnetal. Med distriktsmodellen ønskede man fra politisk side at bevare de små afdelinger. Distriktsmodel gav fx mulighed for at sikre fagdækning på de små folkeskoler ved at én lærer arbejdede på to matrikler.

Antallet af børn på Bornholm fortsatte med at være lavt i årene efter distriktsmodellen var blevet indført. Samtidig bakkede forældrene ikke de små afdelinger op. Konsekvensen var, at Bornholm fx havde en afdeling med 93 børn, og 10-11 børn i klasserne. Det stagnerende børnetal betød, at de små afdelinger pressede økonomien på skoleområdet.

I 2015 besluttede byrådet at lukke fire folkeskoleafdelinger og begynde en proces, hvor folkeskolerne på Bornholm gik fra en distriktsmodel til selvstændige folkeskoler. De seks tilbageværende skoler fik selvstændig ledelse og selvstændige skolebestyrelser. Denne proces blev afsluttet sommeren i 2017.

På mødet giver skoleleder Pia Tofte et indblik i, hvordan de to modeller virker i praksis set fra en skoleleders perspektiv.


Økonomiske konsekvenser

Oplægget i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 18-02-2019

Taget til efterretning.

48. Orientering om status for planlægningen af undersøgelsen af ledelsesrum/ledelsesstruktur på folkeskoleområdet

Orientering om status for planlægningen af undersøgelsen af ledelsesrum/ledelsesstruktur på folkeskoleområdet

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. Projektudvalget tager orientering om status for planlægningen af undersøgelsen af ledelsesrum/ledelsesstruktur til efterretning

Beskrivelse af sagen

På mødet den 6. december 2018 besluttede projektudvalget en detaljeret procesplan for det kommende halvår. Januar - marts 2019 afsættes til en undersøgelse af ledelsesrum/ledelsesstruktur på folkeskoleområdet for at afklare eventuelle potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering. Inspiration til undersøgelsen vil blandt andet være metoden samskabt styring og Ledelseskommissionens rapport og anbefalinger.

Tidsplanen er foreløbig og justeres, hvis der er behov, når Kommunalbestyrelsen har taget stilling til om administrationen skal udarbejde forslag til justering og ny struktur på dagtilbuds- og skoleområde½t 13. marts 2019.

På mødet den 18. februar præsenteres en status for planlægningen af de to workshops om ledelsesrum/ledelsesstruktur.


Økonomiske konsekvenser

Udgifter til forplejning, materiale og afholdelses workshops om ledelsesrum

kr. 3000

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 18-02-2019

Taget til efterretning.

49. Beslutning om emne og varighed for det planlagte seminar afholdt den 26. juni 2019

Beslutning om emne og varighed for det planlagte seminar afholdt den 26. juni 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering træffer beslutning om emne, varighed og form for det planlagte seminar

Beskrivelse af sagen

Som en led i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings arbejde har projektudvalget besluttet, at der skal afholdes et seminar, der belyser potentialet for enten afbureaukratisering eller decentralisering på andre område en ældreområdet og folkeskoleområdet. Til seminariet inviteres relevante aktører inden for det valgte emne. Eventuelle potentialer omsættes til anbefalinger og videregives til relevante stående udvalg.

Projektudvalget besluttede på deres møde den 21. januar at seminariet skulle afholdes 26. juni 2019. Projektudvalget træf derudover en foreløbig beslutning om, at seminariet afholdes som et arrangement af tre timers varighed. Seminariets første og anden time afsættes til oplæg og paneldebat. Den sidste time afsættes til interne drøftelse af anbefalinger mellem udvalgets medlemmer. Form og emne besluttes endeligt på projektudvalgets møde den 21. februar. 

Til mødet skal projektudvalgets medlemmer have forberedt to mulige emner. Før mødet bedes medlemmerne om at overveje:

 • Falder emnet inden for projektudvalgets kommissorium og formål?
 • Hvilke aktører skal inviteres for at belyse emnet fra alle sider?
 • Hvordan skal aktørerne inddrages frem mod seminariet? 

Økonomiske konsekvenser

 

Udgifter til materiale, invitation, oplæg, forplejning og afholdelse

Kr. 3000

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 18-02-2019

Godkendt med følgende tilføjelser:

Projektudvalget besluttede bl.a. i lyset af PAD’s rolle om afdækning af styrket nærledelse i folkeskolen jf. punkt 46, at administrationen skal vende tilbage med et forslag til en revideret plan for udvalgets arbejde i foråret 2019, herunder afholdelsen af seminaret. Projektudvalget godkendt foreløbigt den foreslåede form for seminaret. Den endelige beslutning træffes, når der er truffet beslutning om emnet. Dato og emnet besluttes på projektudvalgets ordinære møde 23. april 2019.

50. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra administrationen


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

51. Underskriftark

Underskriftark