UDVALG

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

21-01-2019 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-01-2019 18:00:00


PUNKTER

38. Godkendelse af dagsorden
39. Oplæg aktører på folkeskoleområdet ved Læring og Trivsel
40. Oplæg om ledelseskommissionens anbefalinger ved chefkonsulent Birgit Lise Andersen fra KL
41. Orientering om status for planlægningen af undersøgelsen af ledelsesrum/ledelsesstruktur på folkeskoleområdet
42. Beslutning om emne, varighed og dato for det planlagte seminar i marts 2019
43. Orienteringer
44. Underskriftark38. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

  1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering godkender dagsorden til mødet i projektudvalget d. 21. januar 2019

Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 21-01-2019

Godkendt

39. Oplæg aktører på folkeskoleområdet ved Læring og Trivsel

Oplæg aktører på folkeskoleområdet ved Læring og Trivsel

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

  1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering tager oplæg fra Læring og Trivsel om ”Folkeskolen – Hvem træffer beslutninger om hvad?” til efterretning

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering har besluttet at afsætte januar til marts 2019 til en undersøgelse af ledelsesrum/ledelsesstruktur på folkeskoleområdet for at afklare eventuelle potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering. Oplægget har til formål at give projektudvalget indsigt i folkeområdet med særlig fokus på de centrale aktører og hvilke beslutninger, der kan træffes af hvem.

I oplægget belyses både de centrale aktører på nationalt niveau og deres beslutningsrum samt de lokale aktører og deres beslutningsrum. Som led i belysningen af de lokale aktører beskrives roller og ansvar for chefer, områdeledere, administrative ledere og pædagogiske ledere på folkeskoleområdet i Holbæk Kommune.


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 21-01-2019

Orienteringen taget til efterretning.

40. Oplæg om ledelseskommissionens anbefalinger ved chefkonsulent Birgit Lise Andersen fra KL

Oplæg om ledelseskommissionens anbefalinger ved chefkonsulent Birgit Lise Andersen fra KL

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

  1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering tager oplæg om ledelseskommissionens anbefaling ved Birgit Lise Andersen fra KL

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering har i efteråret 2018 beskæftiget sig med ledelseskommissionen og de anbefalinger kommissionen er kommet med om ledelse i den offentlige sektor. Som inspiration til projektudvalgets undersøgelse af ledelsesrum/ledelsesstruktur i folkeskolen, inviteres kommissionsmedlem Birgit Lise Andersen til at holde et oplæg om kommissionens anbefalinger. Birgit Lise Andersen er tidligere skoleleder i Ishøj Kommune, nu chefkonsulent i KL.

Oplægger foregår via skype. Der er afsat 25 min. til oplæg og spørgsmål.

 

Om Ledelseskommissionen

Ledelseskommissionen har undersøgt ledelse i hele den offentlige sektor. Kommissionen havde til opgave bl.a.:

 

  • Afdække gruppen af offentlige ledere, herunder hvad der karakteriserer dem, deres vilkår og udfordringer.
  • Vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår for offentlig ledelse, herunder analysere de udfordringer offentlige ledere står over for aktuelt og fremover.
  • Komme med konkrete anbefalinger til hvilke indsatser, der kan fremme og understøtte en styrkelse af ledelseskvaliteten i den offentlige sektor.

 

Kommissionen arbejdede, efter regerings ønske, åbent med henblik på at understøtte en løbende debat om kommissionens arbejde og temaer. Kommissionen har inddraget eksperter, organisationer mv. med henblik på at belyse specifikke temaer og/eller problemstillinger.


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 21-01-2019

Orienteringen taget til efterretning.caseno18-25743_#4711273_v1_saet_borgerne_foerst_-_ledelseskommissionens_rapport.pdf.pdf
caseno18-25743_#4711266_v1_saet_borgerne_foerst_-_ledelseskommissionens_anbefalinger.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1: saet_borgerne_foerst_-_ledelseskommissionens_rapport.pdf
Bilag 2: saet_borgerne_foerst_-_ledelseskommissionens_anbefalinger.pdf


41. Orientering om status for planlægningen af undersøgelsen af ledelsesrum/ledelsesstruktur på folkeskoleområdet

Orientering om status for planlægningen af undersøgelsen af ledelsesrum/ledelsesstruktur på folkeskoleområdet

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

  1. Projektudvalget tager orientering om status for planlægningen af undersøgelsen af ledelsesrum/ledelsesstruktur til efterretning

Beskrivelse af sagen

På mødet den 6. december 2018 besluttede projektudvalget en detaljeret procesplan for det kommende halvår. Januar - marts 2019 afsættes til en undersøgelse af ledelsesrum/ledelsesstruktur på folkeskoleområdet for at afklare eventuelle potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering. Inspiration til undersøgelsen vil blandt andet være metoden samskabt styring og Ledelseskommissionens rapport og anbefalinger.

Tidsplan er foreløbig og justeres, hvis der er behov, når Kommunalbestyrelsen har taget stilling til om administrationen skal udarbejde forslag til justering og ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet 13. marts 2019.

På mødet den 21. januar 2019 præsenteres en status for planlægningen af de to workshops om ledelsesrum/ledelsesstruktur.


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 21-01-2019

Orienteringen taget til efterretning.caseno18-25743_#4746818_v1_fremfaerd-pixi-samskabt-styring.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1: Fremfaerd-pixi-samskabt-styring.pdf


42. Beslutning om emne, varighed og dato for det planlagte seminar i marts 2019

Beslutning om emne, varighed og dato for det planlagte seminar i marts 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

  1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering træffer beslutning om emne, varighed, form og dato for det planlagte seminar

Beskrivelse af sagen

Som en led i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings arbejde har projektudvalget besluttet, at der skal afholdes et seminar, der belyser potentialet for enten afbureaukratisering eller decentralisering på andre område en ældreområdet og folkeskoleområdet, som projektudvalget skal arbejde med.  

Projektudvalget har afsat marts 2019 til forberedelse og afholdelse af et seminar med aktører udefra om et udvalgt emne. Eventuelle potentialer omsættes til anbefalinger og videregives til relevante stående udvalg. 

Administrationen foreslår, af tidsmæssige årsager, at seminariet afholdes i den 26. juni 2019 og ikke som tidligere planlagt i marts måned. Emnet besluttes på projektudvalgets møde den 21. februar. 

Det foreslås derudover, at seminariet afholdes som et arrangement af tre timers varighed. Seminariet planlægges som en paneldebat med eksperter og aktører inden for det emne, projektudvalget vælger. Seminariets første og anden time afsættes til oplæg og debat. Den sidste time afsættes til interne drøftelse af anbefalinger mellem udvalgets medlemmer.


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 21-01-2019

Godkendt med følgende tilføjelser:

Projektudvalget besluttede, at seminariet afholdes den 26. juni 2019, og sagde foreløbigt ja til den foreslåede form. Den endelige beslutning træffes, når der er truffet beslutning om emnet. Emnet besluttes på projektudvalgets ordinære møde den 18. februar 2019.

43. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra administrationen


Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 21-01-2019

Orienteringen taget til efterretning.

44. Underskriftark

Underskriftark