UDVALG

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

MØDE

Referat

STED

0.10

STARTTIDSPUNKT

07-09-2018 15:15:00

SLUTTIDSPUNKT

07-09-2018 17:15:00


PUNKTER

6. Godkendelse af dagsorden til møde den 7. september 2018
7. Orientering om tidligere tiltag og projekter til decentralisering og/eller afbureaukratisering
8. Orientering om spørgsmål i APV og trivselsundersøgelse 2018 til berørte medarbejdere om den nuværende struktur på dagtilbuds – og skoleområdet
9. Drøftelse af tilbagemelding fra Udvalget for Børn og Skole om samspil
10. Drøftelse af opsamling fra arbejdsmøde den 22. august 2018
11. Godkendelse af procesplan
12. Orienteringer
13. Underskriftark6. Godkendelse af dagsorden til møde den 7. september 2018

Godkendelse af dagsorden til møde den 7. september 2018

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Beslutningssag

Indstilling

 

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. dagsorden til mødet i projektudvalget d. 7. september 2018 godkendes
 

Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 07-09-2018
Godkendt
7. Orientering om tidligere tiltag og projekter til decentralisering og/eller afbureaukratisering

Orientering om tidligere tiltag og projekter til decentralisering og/eller afbureaukratisering

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Orienteringssag

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering:
  1. tager orienteringen om tidligere tiltag og projekter til afbureaukratisering og decentralisering til efterretning
 

Beskrivelse af sagen
På mødet præsenteres erfaringer fra tidligere tiltag.

Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 07-09-2018
Taget til efteretning


caseno18-25743_#4687165_v1_præsentation til byrådets temamøde 23.10 - erfaringer fra resultater gennem forenkling og tillid.pdf.pdf

Bilag

Præsentation til byrådets temamøde 23.10 - Erfaringer fra resultater gennem forenkling og tillid.pdf


8. Orientering om spørgsmål i APV og trivselsundersøgelse 2018 til berørte medarbejdere om den nuværende struktur på dagtilbuds – og skoleområdet

Orientering om spørgsmål i APV og trivselsundersøgelse 2018 til berørte medarbejdere om den nuværende struktur på dagtilbuds – og skoleområdet

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Orienteringssag

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering:
  1. tager orientering om spørgsmål i APV og trivselsundersøgelse 2018 til berørte medarbejdere om den nuværende struktur på dagtilbuds – og skoleområdet til efterretning

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 18. april 2018 en procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler.
Ambitionen med procesplanen er at skabe et beslutningsgrundlag for en politisk beslutning om konkrete indsatsområder, der kan styrke børns læring og trivsel i dagtilbud og skoler – samt at belyse om der er strukturelle eller økonomiske rammer, som Kommunalbestyrelsen vil ændre eller tilpasse for at udvikle området.
Som et led i sidstnævnte vil der i den kommende APV og trivselsundersøgelse for de ansatte i efteråret for dagstilbuds- og skoleområdet indgå en række supplerende spørgsmål, der omhandler erfaringerne med områdestrukturen.
Projektudvalg vil på mødet blive præsenteret for udkast til de evalueringsspørgsmål, som vil indgå i APV og trivselsundersøgelsen.
 

Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 07-09-2018
Taget til efterretning
9. Drøftelse af tilbagemelding fra Udvalget for Børn og Skole om samspil

Drøftelse af tilbagemelding fra Udvalget for Børn og Skole om samspil

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Drøftelsessag

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering:
  1. drøfter af tilbagemelding fra Udvalget for Børn og Skole efter udvalgets drøftelse af samspil mellem Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering opgave og det arbejde Udvalget for Børn og Skole har igangsat inden for folkeskoleområdet

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Børn og Skole har nedsat en arbejdsgruppe, der skal gennemføre en analyse af hvilke dokumentationskrav samt krav om deltagelse i udviklingsprojekter mm., der stilles til kommunens folkeskoler. Analysen gennemføres i samarbejde med den lokale kreds af Danmarks Lærerforening.
 
Hensigten med den igangværende analyse er at nå et fælles overblik og en forståelse for de forskellige redskaber, som indgår i folkeskolens arbejde. Analysen skal desuden kunne bruges som en hjælp til politikere, ledere og praktikere, når der skal prioriteres i opgaverne. 
 
Udvalget for Børn og Skole vil på deres møde den 29. august 2018 med afsæt i den igangværende analyse om dokumentationskrav mv. i Folkeskolerne drøfte samspillet mellem Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings opgave og med de initiativer (analyser og undersøgelser) Udvalget for Børn og Skole har igangsat indenfor folkeskoleområdet.
 
Tilbagemeldingen fra Udvalget for Børn og Skole præsenteres på mødet.

Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 07-09-2018
Drøftet
10. Drøftelse af opsamling fra arbejdsmøde den 22. august 2018

Drøftelse af opsamling fra arbejdsmøde den 22. august 2018

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Drøftelsessag

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering:
  1. drøfter opsamling fra arbejdsmødet den 22. august 2018

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering holdt den 22. august et arbejdsmøde, hvor udvalget arbejde videre med at omsætte udvalgets kommissorium til handling. Resultaterne fra arbejdsmødet er blevet skrevet sammen, og præsenteres og drøftes på mødet.
På mødet drøftes ligeledes mulige aktører, herunder eksperter, fagfolk og andre kommuner, der kan inspirere, belyse og kvalificere udvalgets arbejde.

Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 07-09-2018
Udskudt
11. Godkendelse af procesplan

Godkendelse af procesplan

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Beslutningssag

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering:
  1. godkender procesplanen

Beskrivelse af sagen
I Holbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen nedsæt et politisk projektudvalg (et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg) som frem til sommeren 2020 skal udarbejde konkrete anbefalinger til afbureaukratisering og decentralisering som på én og samme tid skal bidrage til at øge
  • kvaliteten af service til og værdi for borgere, medarbejdere samt virksomheder og lokalområders udvikling
  • effektiviteten i løsning af opgaverne
 
Det indebærer, at hvis et af disse formålsbeskrivelser påvirkes negativt af et givet initiativ, bør der ikke arbejdes videre med en anbefaling af dette tiltag.
 
Projektudvalget, som formelt refererer til Økonomiudvalget, har på deres første møde og et efterfølgende arbejdsmøde drøftet den procesplan, administrationen på baggrund af kommissoriet havde udarbejdet. Administrationen har efterfølgende indarbejdet drøftelserne i procesplanen.
 
Udvalget skal på mødet beslutte om procesplanen skal sendes videre til Økonomiudvalget til godkendelse.

Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 07-09-2018
Godkendt
12. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra administrationen
13. Underskriftark

Underskriftark