UDVALG

Det Politiske Havneudvalg

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, Mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

02-10-2019 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-10-2019 13:00:00


PUNKTER

1. Møde den 2. oktober 2019 i Den Politiske Havnegruppe1. Møde den 2. oktober 2019 i Den Politiske Havnegruppe

Møde den 2. oktober 2019 i Den Politiske Havnegruppe
Sagsgang og sagstype

Den Politiske Havnegruppe

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

  1. Havneudviklingen drøftes med udgangspunkt i nedenstående dagsorden
Beskrivelse af sagen

Dagsorden:

  1. Orientering om muslingefisker
  2. Status vedrørende skitsering af havnehallerne
  3. Højvandssikring ved værftet
  4. Evt.

 

Ad 1) vedlagt sagen er et notat, der redegør for de hidtige overvejelser om placering af muslingefiskerbådene.

Ad 2) Tegnestuerne Schønherr og Utmark er undervejs med omdannelsesskitser af havnehallerne indeholdende henholdsvis Kystlivscenteret og Nationalmuseets skibe, på baggrund af tidligere beslutning i kommunalbestyrelse og havnegruppe, samt interessentmøde. Vedlagt statusnotat og eksempelskitse. På næstkommende havnemøde præsenteres samlet skitseforslag.

Ad  3) Tidligere storme har vist, at der er behov for etablering af højvandssikring ved værftet. Der er derfor udarbejdet skitseoplæg til udførelse heraf, der forelægges KMU, samt havnegruppen til orientering, jf. vedlagt bilag.

Beslutning i Det Politiske Havneudvalg den 02-10-2019

Dagsorden drøftet jævnfør vedhæftede mødenotat.caseno18-24167_#5049846_v1_pkt. 3 - 20190913 skitseforslag til hs af værftet.pdf.pdf
caseno18-24167_#5049844_v1_pkt. 2 - holbæk havnehaller_utmark.pdf.pdf
caseno18-24167_#5049843_v1_pkt. 2 - holbæk havnehaller_schønherr.pdf.pdf
caseno18-24167_#5049842_v1_pkt. 2 - holbæk havnehaller_foreløbig 26092019.pdf.pdf
caseno18-24167_#5049840_v1_pkt. 1 - notat om muslinger2.0.pdf.pdf
caseno18-24167_#5057757_v1_mødenotat havnegruppen 02.10.2019.pdf.pdf

Bilag

Pkt. 3 - 20190913 Skitseforslag til HS af Værftet.pdf
pkt. 2 - HOLBÆK HAVNEHALLER_UTMARK.pdf
Pkt. 2 - HOLBÆK HAVNEHALLER_SCHØNHERR.pdf
Pkt. 2 - Holbæk Havnehaller_foreløbig 26092019.pdf
Pkt. 1 - Notat om muslinger2.0.pdf
Mødenotat havnegruppen 02.10.2019.pdf