UDVALG

Det Politiske Havneudvalg

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13. Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

21-08-2019 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-08-2019 13:00:00


PUNKTER

1. Møde den 21. august i Den Politiske Havnegruppe1. Møde den 21. august i Den Politiske Havnegruppe

Møde den 21. august i Den Politiske Havnegruppe
Sagsgang og sagstype

Den Politiske Havnegruppe

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

  1. Havneudviklingen drøftes med udgangspunkt i nedenstående dagsorden
Beskrivelse af sagen

Dagsorden:

 

1)     Drøftelse af udkast til indhold i udviklingsplan for havnen

2)     Drøftelse af arkitekturreferencer for udvikling af havneområde øst og Filmtorvet

3)     Orientering om fondsansøgning til A. P. Møller Fonden vedr. Museumsmolen

4)     Igangsætning af skitsering af havnehallernes omdannelse

5)     Projektønske til placering af sauna på Ny Hage

Evt.

Ad 1) Vedlagt sagen som bilag er udkast til indhold i udviklingsplan for havnen, så langt som den pt. er. Inden materialet påbegyndes endeligt opsat og layoutet ønskes en forventningsafstemmende drøftelse af indholdet. Endelig opsætning tænkes også at inddrage skitserne for havnehallernes omdannelse på Blegstræde Hage i materialet m.v.

Ad 2) I forlængelse af seneste havnegruppemøde tages en drøftelse af arkitekturreferencer og ønsker til udformning af fremtidig bebyggelse i den østlige del af havneområdet. Afsnit og referencer indgår også i udkast til udviklingsplan.

Ad 3) Administrationen har afsendt fondsansøgning til A. P. Møller Fonden med henblik på realisering af Museumsmolen.

Ad 4) Der afholdes interessentmøde med deltagelse af tegnestue, Kystlivscenter, Nationalmuseum m.fl., den 27.8.2019

Ad 5) Der er indkommet konkret projektforslag med ønske om etablering af saunabygning på Ny Hage, efter omdannelse af området til havnepark. Projektskitse indgår i mødematerialet.

 

Beslutning i Det Politiske Havneudvalg den 21-08-2019

Dagsorden drøftet jævnfør vedhæftede mødenotat.caseno18-24167_#5009010_v1_oplæg til møde den 21. august 2019.pdf.pdf
caseno18-24167_#5009012_v1_udkast til indhold i helhedsplan holbæk havn_.pdf.pdf
caseno18-24167_#5054845_v1_mødenotat 21. august 2019.pdf.pdf

Bilag

Oplæg til møde den 21. august 2019.pdf
udkast til indhold i helhedsplan Holbæk Havn_.pdf
Mødenotat 21. august 2019.pdf