UDVALG

Det Politiske Havneudvalg

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

12-06-2019 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-06-2019 13:00:00


PUNKTER

1. Møde den 12. juni i Den Politiske Havnegruppe1. Møde den 12. juni i Den Politiske Havnegruppe

Møde den 12. juni i Den Politiske Havnegruppe
Sagsgang og sagstype

Den Politiske Havnegruppe

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

Havneudviklingen drøftes, med udgangspunkt i nedenstående dagsorden.

Beskrivelse af sagen

Dagsorden:

1)     Drøftelse af projekter på strækningen fra inderfjorden til Gl. havn.

2)     Drøftelse af projekter på strækningen fra marinaen til Finsings Plads

3)     Projektforslag fra klatreklubben

4)     Forventningsafstemning vedrørende slutprodukt og inddragelse

Evt.

Ad 1) Drøftelse af projekter på strækningen fra inderfjorden til Gl. havn.

Ved det seneste havnemøde blev foretaget en prioriteringsdrøftelse af projekter i det centrale havneområde. Havnegruppens arbejdsfelt omfatter imidlertid hele den samlede havnefront, fra inderfjord til marina. Langt den overvejende del af projektforslagene er koncentreret omkring det centrale havneområde, men det er væsentligt, at det samlede forløb langs hele strækningen opleves som et sammenhængende promenadeforløb, med oplevelser langs hele strækningen. Det er kun ganske få indkomne projektforslag, der vedrører delstrækningerne uden for den centrale del, hvilket kan være udtryk for, at disse delstrækninger allerede ved eksisterende forhold er ganske velfungerende.

For delstrækningen fra inderfjord til Gl. er indkommet nedenstående input:

1) Fra Roklubben:
Da vi ligger tæt på Venedig har vi oplevet tiltagende tilsanding ved vores bro efter Venedig blev "landfast", hvilket har betydet, at vores i forvejen lange bro. efterhånden kan få problemer med det lave vand. Denne bemærkning kan have betydning, hvis der foretages yderligere tiltag - evt. udbygning af Venedig.

Parkeringsarealet ved roklubben og ved Venedig er ofte overfyldt og kaotiske - specielt efter, at vinterbadningen er blevet meget populær. Derfor beder vi om, at der ikke kommer flere aktiviteter i dette område.

2) Fra Peter Haugaard:

Forslag om Ro-stadion

Ad 2) Drøftelse af projekter på strækningen fra marinaen til Finsings Plads

For delstrækningen er tidligere indkommet nedenstående input:

1) Forslag fra grundejerforening om kystsikring langs Strandmøllevej i form af hævet promenade, eller ny dobbeltrettet cykelsti. Endvidere ønskes fremadrettet gennemført hurtigere oprydningsarbejde efter oversvømmelser, end det tidligere har været tilfældet.

2) Forslag om sandstrand ved marinaen

3) Forslag om strandpark herunder wakeboardbane ved Strandmøllevej. (Projektet blev tidligere skrinlagt som følge af beboerprotester.)

 

Ad 3) Projektforslag fra klatreklubben

Klatreklubben er fremkommet med projektforslag til udendørs klatreinstallationer, indeholdende et klatremiljø bestående af en lang bouldervæg og et klatretårn. Idéerne inddrages i dialog og skitsering vedrørende ombygning af havnehallerne. 

Indledende projektidéer er gengivet i mødematerialet.

 

Ad 4) Forventningsafstemning vedrørende slutprodukt.

Der udarbejdes en udviklingsplan for Holbæk Havn, med Svendborgs udviklingsplan for fremtidens havn som referenceeksempel. Planen tænkes at rumme en indledning, et afsnit om baggrunden for udviklingen, statusafsnit og afsnit om visioner og målsætninger. Herefter en beskrivelse af den samlede helhedsplan efterfulgt af delområdebeskrivelser for; Gl. Havn, Blegstræde Hage, Ny Havn, Filmtorvet og Ny Hage. Derudover kan indgå temabeskrivelser omkring; sammenhængende havnepromenade, grønne områder, parkering m.v.
Som et afsluttende konklusionsafsnit indsættes tidsplan med prioriteringer af de kommende projekter i havneområdet, i forlængelse af ovenstående projektliste, herunder evt. projektbeskrivelser (medmindre de belyses under delområderne).

Illustrationer fra de mange konkrete enkeltprojekter indarbejdes i materialet, herunder visualiseringer af havnehallernes omdannelse, Ny hage Havnepark m.v.

Udkast til indhold forelægges efter sommerferien – og endeligt produkt på de afsluttende møder i 2019.

I forhold til inddragelse af interessenter og offentlighed foreslås, at der efter behandling af prioriteringssag i Kommunalbestyrelsen den 19. juni udsendes orientering herom til interessenter i havneområdet, samt foretages annoncering på hjemmesiden, med mulighed for at fremkomme med bemærkninger til den prioriterede projektliste.

 

Beslutning i Det Politiske Havneudvalg den 12-06-2019

Dagsorden drøftet jævnfør vedhæftede mødenotat.caseno18-24167_#4953032_v1_oplæg til møde den 12. juni 2019.pdf.pdf
caseno18-24167_#4968867_v1_mødenotat 12. juni 2019.pdf.pdf

Bilag

Oplæg til møde den 12. juni 2019.pdf
Mødenotat 12. juni 2019.pdf