UDVALG

Det Politiske Havneudvalg

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde, Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

08-05-2019 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-05-2019 13:00:00


PUNKTER

1. Møde den 8. maj i Den Politiske Havnegruppe1. Møde den 8. maj i Den Politiske Havnegruppe

Møde den 8. maj i Den Politiske Havnegruppe
Sagsgang og sagstype

Den Politiske Havnegruppe

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 

 1. Havneudviklingen drøftes med udgangspunkt i nedenstående dagsorden.
Beskrivelse af sagen

Dagsorden:

1)     Prioritering af projektforslag og anlægsoversigt

2)     Politisk sagsfremstilling om frigivelse af midler

3)     Forventningsafstemning vedrørende slutprodukt

4)     Evt.

Ad 1) Prioritering af projekter og anlæg på baggrund af de foregående drøftelser i havnegruppen, indkomne projektforslag m.v. Drøftelsen og prioriteringen sætter retning for den videre havneudvikling og danner grundlag for politisk sagsfremstilling om frigivelse af budgetmidler, jf. pkt. 2., samt udarbejdelse af samlet udviklingsplan fra havnegruppen, jf. pkt. 3. Prioriteringsdrøftelsen tager afsæt i nedenstående administrative anbefalinger, som gengivet på oversigtskort i mødematerialet, hvorefter alle havnegruppens medlemmer gives mulighed for, at fremkomme med egne synspunkter på en evt. ændret/ revideret prioritering, til fælles drøftelse og afklaring.

Anbefalede prioritereringer i 2019-2020

Havnespuns og promenade (25 mio. kr. - er budgetsat 2019-20)
Administrativt anbefales, at renovering af havnespuns og færdiggørelse af havnepromenade ved Krags Brygge prioriteres, i overensstemmelse med budget 2019-20. Dette anlægsarbejde indeholder dels et nødvendigt renoveringsarbejde, og er dels en forudsætning for flere af de efterfølgende projektforslag, flydebroer, sænket bro etc., og vil medvirke til at give havnepromenaden et løft, der bidrager positivt til oplevelsen af hele havneområdet. Disse to punkter vil økonomisk lægge beslag på den samlede anlægssum i 2019-2020, og medfører, at øvrige projekter først kan realiseres fra 2021, medmindre der findes yderligere anlægsmidler til 2020, - at der foretages en etapedeling, - eller at der afsøges lånefinansiering til prioritering af øvrige projekter. Det anbefales, at der frigives midler til opstart af projektering. Anlæg af lav træbro vurderes at indebære for store udgifter til at kunne prioriteres nu, se evt. også nedenstående pkt. om flydebroer.

Havnepark Ny Hage (5-11 mio.kr. - er ikke budgetsat)
Dernæst foreslås prioriteret anlæg af havnepark på Ny Hage. Der er udarbejdet skitseprojekt, præsenteret på seneste møde og myndighedsplan for nedlukning af deponiet. Det anbefales, at der frigives 400.000 fra projektudviklingsbevilling afsat i budget 2019 til at få kørt processerne færdige, samt at det afsøges, om projektet kan lånefinansieres, evt. etapedelt, således at den samlede anlægssum nedbringes. (Derfor det angivne spænd i anlægssum, afhængigt at evt. fravalg). Det vurderes at mulighed for modtagelse af ren jord fra andre byggeprojekter til havneparken netop nu er gunstige.
Jf. vedlagte bilag til havneparken vurderes myndighedsgodkendelse til nedlukning af deponiet fra MST at kunne ske i løbet af 1-2 mdr.

Omdannelse af havnehallerne (prisoverslag udarbejdes på baggrund af skitser)
I forlængelse af seneste havnemøde er indhentet tilbud på skitsering af en ombygning af havnehallerne, der visuelt vil kunne åbne området op og give en bedre fortælling om det maritime indhold og koblingen til de maritime aktiviteter ved værft og bedding, med værftets rødmalede træfacader, store skydeporte og glaspartier. Det anbefales, at der frigives midler til at få gennemført en sådan skitsering, jf. vedlagte rammesættende beskrivelse af skitseringen.
Realisering af skitserne i egentlig ombygning er ikke budgetsat.

Museumsmolen (ca. 11 mio. kr. – er ikke budgetsat, fondssøgning eller lånefinansiering)
Den maritime omdannelse af havneområdet indbefatter også etablering af museumsmolen med tilhørende kajanlæg og træskure. Vi ansøgte – ligesom 31 andre ansøgere -Realdania om fondsmidler, men var desværre ikke blandt de udvalgte, så der skal findes anden finansiering. Det anbefales, at anlæg af museumsmolen prioriteres højt, og at vi fortsætter fondssøgningen. Der er fortsat flere muligheder. Såfremt vi ikke opnår fondsmidler skal overvejes, om projektet evt. kan budgetsættes i 2021.

Filmtorvet (1,5 mio. kr. – er ikke budgetsat)
Med beslutningen om at gøre Filmtorvet permanent vurderes, at der bør gøres en række tiltag til at forbedre byrum, miljø og skabe bedre tryghed, eksempelvis ved etablering af ny og bedre belysning og byrumsinventar i området. Midlerne til denne forbedring anbefales prioriteret snarest, og såfremt der ikke er andre muligheder, at de tages fra anlægsmidler til havnepromenaden.  

Servicebygning (2 mio. kr. er afsat i budget)
Der er budgetsat midler til opførelse af en servicebygning i sammenhæng med Filmtorvet, som skal understøtte den offentlige brug af området med toilet- omklædnings- og badefaciliteter, der ligeledes fremadrettet vil kunne tilbyde faciliteter for besøgende gæstesejlere i havnebassinet. Projektet kan først realiseres, når lokalplanlægningen for Filmtorvet er gennemført. Udformningen vurderes referencemæssigt at skulle tage udgangspunkt i udtrykket ved de maritime bygninger i nærområdet ved Finsings Plads. Det anbefales, at anlæg af servicebygningen fastholdes, med realisering umiddelbart i forlængelse af vedtagelse af lokalplanen, og med et supplerende indhold, jf. nedenstående to punkter.
Havnekontor (ikke budgetsat)
Vi mangler en lokalisering af havnekontoret. I sammenhæng med ovennævnte servicebygning foreslås indrettet kontorlokale, der fungerer som havnekontor. Dette vil dels give havnekontoret let tilgængelighed til havneaktiviteter, og dels medvirke til, at servicebygningen i dagtimerne opleves som et sted hvor der er opsyn, og minimere risiko for hærværk etc. Alternativt kunne havnekontoret indtænkes i omdannelsesplanerne ved Kystlivscentret eller i værftet.
Medborgerlokale i havnen (ikke budgetsat)
Dialog Holbæk har efterspurgt, at der etableres et medborgerlokale i havneområdet, der dels kan anvendes af Dialog Holbæk men som også er åbent for andre af byens borgere. Indretning af et mødelokale i servicebygningen vil i tråd med ovenstående kunne tilvejebringe aktiviteter i de tidsrum, hvor der ikke er bemanding på havnekontoret, og dermed medvirke til at skabe opsyn over flere af døgnets timer, samtidig med at der trækkes liv til havnen, og investeringen i servicefaciliteter udnyttes hensigtsmæssigt.
 

Anbefalede prioriteringer 2021-

Etapevis flytning af muslingefiskerne (etape 2 prisoverslag på 14.6 mio. kr. – ikke budgetsat)
I forbindelse med anlægsprojekt vedr. renovering af spuns og havnepromenade anbefales en flytning af muslingefiskerne til Gl. Havn. Det anbefales, at muslingefiskerne i første omgang anvises kajplads ved eksisterende havnebassin, hvor de tidligere har ligget. På længere sigt arbejdes for anlæg af en erhvervsmole på ydersiden af færgemolen. Dette projekt prioriteres, når der kan findes finansiering, forventeligt en gang efter 2021.
 

Børne-krabbe-fiskebassiner ved Gl. Havn (Ikke prissat eller budgetsat)
Idéen prioriteres højt, og vurderes at kunne bidrage med mere liv, og udflugtsinteresse fra bl.a. turister og børnefamilier. Det anbefales, at der findes midler i budget 2021 til at gennemføre projektet.

Legeplads Gl. Havn (prisoverslag 600-900.000 kr. – ikke budgetsat)
Idéen prioriteres højt, og vurderes at kunne bidrage med mere liv, og udflugtsinteresse fra bl.a. turister og børnefamilier. Det anbefales, at der findes midler i budget 2021 til at gennemføre projektet.

Flydebroer i havnebassinet (ca. 1 mio. kr. pr. stk., ikke budgetsat)
Etablering af flydebroer i det store havnebassin vurderes at ville kunne tiltrække flere gæstesejlere til Holbæk by, med en attraktiv placering i bymidten, og understøttet af nye servicefaciliteter, i form af ovennævnte nye servicebygning.
Projektet prioriteres realiseret, når havnepromenaden er færdig. Det anbefales følgelig, at der findes midler i budget 2021. Om muligt tænkes projektet sammen med en lav træbro langs kajkanten, men det indebærer en betydelig budgetudvidelse, på ca. yderligere 12 mio.kr.

Bro over Kanalstræde (prisoverslag ca. 3 mio. kr. – ikke budgetsat)
Det anbefales, at etablering af en cykel- og fodgængerbro - som forbinder havnepromenaden med Blegstræde Hage over kanalen i Kanalstræde – fortsat prioriteres, og realiseres, når der findes midler hertil. Evt. kan afsatte midler på 1 mio. kr. til realisering af kunstbro omprioriteres til formålet, idet idéen om en museumsmole vil tilvejebringe de faktiske bådemaster i det visuelle havnebillede, som den oprindelige skitse til mastebroen havde hentet inspiration fra.

Spejlbassiner (prisoverslag ca. 2.6 mio. kr. pr. bassin – ikke budgetsat)
Realisering af spejlbassiner ved Brostræde og Østre Havnevej er fremsat som ønske af beboerforeningerne i havneområdet gennem en årrække. Senest har udvikler bag de tilstødende kommende nye boligbyggerier ”Øst- og Vestbryggen” tilkendegivet hensigt om at bidrage til anlægget. Prioriteringen anbefales, når der kan tilvejebringes finansiering.

Kanal ved Blegstræde (Anslået ca. 15 mio.kr. – ikke budgetsat)
En kanal ved Gl. Havn og Blegstræde er indtegnet i de tidligere havneplaner, herunder også i lokalplanillustrationer omkring Holbæk havneby. Kanalen vil få en attraktiv sammenhæng med havnetorv omkring værftet og den sydvendte facade ved havnehallerne. Projektet er ikke budgetsat, og det anbefales, at projektet først prioriteres, når der er midler hertil, og når realisering af planerne omkring et kystlivscenter har vist, om arealet hensigtsmæssigt bør inddrages til udvidelser heraf i stedet.

Kanal ved Finsings Plads (Prisoverslag 25.4 mio. kr. – ikke budgetsat)
En kanal ved Finsings Plads vil bidrage til øget aktivering af havnebassin i den store havn til glæde for lystsejlerne, og vil bidrage til den rumlige oplevelse i området. Kanalen vurderes at indebære en anlægssum, der pt. ikke kan prioriteres, og realisering af kanal ligger derfor først en gang efter 2021. Realisering af havnepark på Ny Hage ville kunne aftage det jord, der graves op ved realisering af kanalen, og vurdering af evt. ekstra udgift hertil kan inddrages i vurdering af økonomi ved havnepark anlæg. Forventelig prioritering først efter 2021.

 

”Boomerangen” havnebroanlæg i det store bassin (prisoverslag 165 mio. kr. – ikke budgetsat)
Med estimeret anlægsudgift på et meget stort millionbeløb vurderes realisering af projektet ikke realistisk i nærmeste fremtid. Tidsmæssigt vurderes derfor ikke pt. at skulle foretages en prioritering heraf. Skulle der være investorinteresse i at anlægge flydebroer, til husbåde eller lignende, kan konkrete projektplaner genovervejes.   

Teaterprojekt på Ny Hage (ikke budgetsat)
Planerne for realisering af nyt teater på Holbæk Havn blev drøftet på seneste havnemøde, hvor det blev besluttet at arbejde for en evt. placering ved Ny Hage. Placering kunne ske eksempelvis inden for byggefelt på selve Ny hage, eller evt. på byggefelt placeret ved siden af biografen mod øst. Projektet prioriteres ikke tidsmæssigt og økonomisk på nuværende tidspunkt, dertil er projektøkonomien endnu for uvis, men ved konkrete nye projekttiltag tages ny dialog med teatre- og initiativtagere.

 

Ad 2) Politisk sagsfremstilling om frigivelse af midler
På baggrund af ovenstående prioriteringsdrøftelse sættes retning på politisk sagsfremstilling med henblik på at frigive midler til sager i 2019, herunder frigivelse af midler til igangsætning af:
- renoveringsprojekt for havnespuns, projektering m.v.
-Myndighedsproces for nedlukning af havnedepot samt gennemførelse af udbud i omvendt licitation
-Udarbejdelse af skitseprojekt for omdannelse af havnehallerne med ”værftet” og ”Mystic Seaport” som referencer.

Midler til ovenstående frigives fra budgetsatte midler: ”Projektudvikling Holbæk Havn”.
 

Ad 3) Forventningsafstemning vedrørende slutprodukt.
Der udarbejdes en udviklingsplan for Holbæk Havn, med Svendborgs udviklingsplan for fremtidens havn som referenceeksempel. Planen tænkes at rumme en indledning, et afsnit om baggrunden for udviklingen, statusafsnit og afsnit om visioner og målsætninger. Herefter en beskrivelse af den samlede helhedsplan efterfulgt af delområdebeskrivelser for; Gl. Havn, Blegstræde Hage, Ny Havn, Filmtorvet og Ny Hage. Derudover kan indgå temabeskrivelser omkring; sammenhængende havnepromenade, grønne områder, parkering m.v.
Som et afsluttende konklusionsafsnit indsættes tidsplan med prioriteringer af de kommende projekter i havneområdet, i forlængelse af ovenstående projektliste, herunder evt. projektbeskrivelser (medmindre de belyses under delområderne).

Illustrationer fra de mange konkrete enkeltprojekter indarbejdes i materialet, herunder visualiseringer af havnehallernes omdannelse, Museumsmole, Ny hage Havnepark m.v.

Udkast til indhold forelægges efter sommerferien – og endeligt produkt på de afsluttende møder i 2019.

Beslutning i Det Politiske Havneudvalg den 08-05-2019
 1. Prioritering af projektforslag og anlægsoversigt
 1. Der byttes rundt på prioriteringen af nr. 3 Ny hage Havnepark og nr. 4 Ombygning af havnehallerne
 2. Nr. 17 Teaterprojekt her slettes ”Nye hage” så det hedder Teaterprojekt mens placering A og B fastholdes
 3. Nr. 13 Spejlbassiner flyttes og prioriteres som nr. 10
 4. Kanal mellem Blegstræde hage og gammel havn/ nr. 12 og 14 tilføjes som punkt 18

 

 1. Politisk sag om frigivelse af midler blev godkendt med justeret prioritering jf. sag 1. Derudover blev administrationen bedt om at indhente et estimat på ombygningen af havnehaller på baggrund af forslag til skitse

 

 1. Drøftelse af slutprodukt blev udsat til næste møde

 

 1. Præsentation af projekter på Østre havnevej
 1. Palle Larsen præsenterede to projekter for hhv. et parkeringshus og boliger på Østre havnevej (præsentation vedlægges referat)
 2. Projekterne blev drøftet

 

Eventuelt

 • På næste møde drøftes områderne fra havnen til marinaen og det Tyrkiske bad
 • Havneudvalget drøftede muligheden for et KB temamøde inden sommerferien. Borgmesteren vender tilbage.


caseno18-24167_#4921349_v1_oplæg til møde den 8. maj 2019.pdf.pdf
caseno18-24167_#4921352_v1_oversigt med forslag til prioritering af projekter og anlæg i havneområdet.pdf.pdf
caseno18-24167_#4921358_v1_udvikling holbæk havn 2019-21 hovedtidsplan.pdf.pdf
caseno18-24167_#4889518_v1_udkast til samlet anlægsoversigt pr. 29.3.2019.pdf.pdf
caseno18-24167_#4921361_v1_tilbud_skitseforslag omdannelse af havnehallerne.pdf.pdf
caseno18-24167_#4925848_v1_præsentation fra mødet d. 08.05.2019.pdf

Bilag

Oplæg til møde den 8. maj 2019.pdf
Oversigt med forslag til prioritering af projekter og anlæg i havneområdet.pdf
Udvikling Holbæk Havn 2019-21 Hovedtidsplan.pdf
Udkast til samlet anlægsoversigt pr. 29.3.2019.pdf
Tilbud_Skitseforslag omdannelse af havnehallerne.pdf
Præsentation fra mødet d. 08.05.2019