UDVALG

Det Politiske Havneudvalg

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde, Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

03-04-2019 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-04-2019 13:00:00


PUNKTER

1. Møde den 3. april 2019 i Den Politiske Havnegruppe1. Møde den 3. april 2019 i Den Politiske Havnegruppe

Møde den 3. april 2019 i Den Politiske Havnegruppe
Sagsgang og sagstype

Den Politiske Havnegruppe

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

  1. Havneudviklingen drøftes med udgangspunkt i nedenstående dagsorden.

 

Beskrivelse af sagen

Dagsorden:

1)     Oplæg om teater på Blegstræde, v. Kristoffer Hansen og Henrik Mosbæk

2)     Idéoplæg til helhedsplan fra beboerforeningerne i havneområdet, v. Peter Haugaard

3)     Skitseforslag for Havnepark på Ny Hage

4)     Idéforslag fra Holbæk Roklub

5)     Projektliste, igangværende projekter og nye projektforslag

6)     Fordebat vedrørende Filmtorvet, notat fra borgermøde

7)     Midlertidig parkering i Brostræde

Evt.

Muslingefiskerne

 

Ad 1) Holbæk teater kommer og fortæller om deres idéforslag til nyt teater i havneområdet.
 

Ad 2) Repræsentanter fra beboerforeningerne i havneområdet præsenterer deres oplæg og idéer til helhedsplan for havneområdet. Gennemgang ved Peter Haugaard.

 

Ad 3) Lone Backs Arkitekter har udarbejdet et skitseoplæg til ny havnepark på Ny Hage. Skitseforslaget er vedlagt dagsordenen som bilag, og drøftes på mødet.

 

Ad 4) Holbæk Roklub har fremsendt idéforslag og ønsker til fremtidig udvikling. Idéforslagene fremgår af det samlede mødeoplæg, vedlagt sagen som bilag.

Ad 5) En nærmere drøftelse og forventningsafstemning i forhold til prioritering af samlet anlægsliste, tidsplan og færdigt produkt fra havnegruppen skubbes til næstkommende havnegruppemøde, hvor der gives rum i dagsordenen hertil.
Det foreslås, at udgangspunktet er en færdiggørelse af havnepromenade og renovering af havnespuns, som prioriteres først, i overensstemmelse med budget 2019-20. Dernæst forventes prioriteret anlæg af havnepark på Ny Hage, museumsmole og anlæg af ”fiskebassiner” i gl. havn, samt resterende projektønsker i henhold til tidsplan. Endvidere anbefales, at der udarbejdes en sagsfremstilling til politisk behandling med henblik på frigivelse af såvel midler til projektering og anlæg, så vi kan komme videre med anlægsopgaverne i henhold til budget 2019.

 

Ad 6) Fordebat omkring Filmtorvet er afsluttet med høringsfrist pr. 28.3. Der er indkommet et enkelt høringssvar fra beboerforeningerne i havnen samt en støtteerklæring fra Sparekassen til havneudviklingen generelt, vedlagt sagen som bilag, foruden mødenotat fra afholdt borgermøde, ligeledes vedlagt sagen.

 

Ad 7) Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om at meddele dispensation til indretning af midlertidig parkering i Brostræde, tidsbegrænset til et enkelt år. Grundejer af naboarealet ved Karré 2 har efterfølgende kontaktet kommunens anlægsafd. med anmodning om, at arealet i stedet anvendes til byggeplads for kommende byggeri, og den midlertidige p-plads er derfor endnu ikke anlagt.

 

Evt.

Orientering om møde med muslingefiskerne
Orientering om møde i arbejdsgruppen om Filmtorvet

Beslutning i Det Politiske Havneudvalg den 03-04-2019

Dagsorden drøftet jævnfør vedhæftede mødenotat.caseno18-24167_#4888859_v1_holbæk havnepark_skitseprojekt.pdf.pdf
caseno18-24167_#4888866_v1_notat borgermøde_fordebat om filmtorvet 7.3.2019.pdf.pdf
caseno18-24167_#4888873_v1_høringssvar vedrørende filmtorvet fra beboergruppen havnefronten.pdf.pdf
caseno18-24167_#4888889_v1_høringssvar fra sparekassen til havneudviklingen.pdf
caseno18-24167_#4889475_v1_oplæg til møde den 3. april 2019.pdf.pdf
caseno18-24167_#4889518_v1_udkast til samlet anlægsoversigt pr. 29.3.2019.pdf.pdf
caseno18-24167_#4909982_v1_mødenotat 3. april 2019.pdf.pdf

Bilag

Holbæk Havnepark_Skitseprojekt.pdf
Notat borgermøde_fordebat om Filmtorvet 7.3.2019.pdf
Høringssvar vedrørende Filmtorvet fra beboergruppen havnefronten.pdf
Høringssvar fra Sparekassen til havneudviklingen
Oplæg til møde den 3. april 2019.pdf
Udkast til samlet anlægsoversigt pr. 29.3.2019.pdf
Mødenotat 3. april 2019.pdf