UDVALG

Det Politiske Havneudvalg

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde, Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

16-01-2019 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT

16-01-2019 13:00:00


PUNKTER

1. Møde den 16. januar 2019 i Den Politiske Havnegruppe1. Møde den 16. januar 2019 i Den Politiske Havnegruppe

Møde den 16. januar 2019 i Den Politiske Havnegruppe
Sagsgang og sagstype

Den Politiske Havnegruppe

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

  1. Havneudviklingen drøftes med udgangspunkt i nedenstående dagsorden.
Beskrivelse af sagen

Dagsorden:

1)     Offentligt borgermøde den 17. januar 2019

2)     Forespørgsel om etablering af Wake-board bane

3)     Projektliste, oversigt over igangværende projekter og nye projektforslag

4)     Drøftelse af evt. flytning af husbåde

5)     Dispositionsforslag fra foreningerne ved Finsings Plads

Evt.
 

Ad 1) Der er programsat borgermøde på Holbæk Bibliotek den 17. januar 2019, og der er derfor afholdt et formøde med de udpegne repræsentanter fra havnegruppen. Der gives en orientering herom, samt vedlægges udkast til mødemateriale for mødet.

Ad 2) Kommunen har modtaget en forespørgsel om mulighed for etablering af en wake-board-bane i Holbæk Fjord. Den foregående havnegruppe har tidligere behandlet en lang række mulige placeringer langs havnefronten. Placeringer der imidlertid alle blev fravalgt, og indplacering af et sådan anlæg blev skrinlagt.

Ad 3) Administrationen er undervejs med en oversigt over igangværende projekter og nye projektforslag, med henblik på udarbejdelse af et grundlag for en prioriteringsliste indeholdende estimeret økonomi og tidshorisont for realisering. På mødet drøftes hvorvidt der er yderligere projekter/ projektforslag, der skal medtages?

Ad 4) I forlængelse af punkt på seneste havnemøde er udarbejdet prisoverslag for en mulig flytning af de 4 husbådepladser ved Filmtorvet. Det drøftes på mødet, hvorvidt en flytning kan anbefales til politisk behandling.

Ad 5) Foreningerne ved Finsings Plads har fremsendt et dispositionsforslag for arealerne vest for Filmtorvet, i forlængelse af tidligere dialog herom. Dispositionsforslaget vil indgå i den kommende fordebat omkring ny planlægning for Filmtorvet.

Evt.

Beslutning i Det Politiske Havneudvalg den 16-01-2019

Dagsorden drøftet jævnfør vedhæftede mødenotat.caseno18-24167_#4811061_v1_oplæg til møde den 16. januar 2019.pdf.pdf
caseno18-24167_#4811053_v1_udkast_oplæg til borgermøde om havneudvikling 17. januar 2019.pdf.pdf
caseno18-24167_#4824782_v1_mødenotat 16. januar 2019.pdf.pdf

Bilag

Oplæg til møde den 16. januar 2019.pdf
udkast_Oplæg til borgermøde om havneudvikling 17. januar 2019.pdf
Mødenotat 16. januar 2019.pdf