UDVALG

Det Politiske Havneudvalg

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

05-12-2018 10:30:00

SLUTTIDSPUNKT

30-12-2018 13:00:00


PUNKTER

1. Møde den 5. december 2018 i den politiske havnegruppe1. Møde den 5. december 2018 i den politiske havnegruppe

Møde den 5. december 2018 i den politiske havnegruppe
Sagsgang og sagstype

Den Politiske Havnegruppe

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

  1. Havneudviklingen drøftes med udgangspunkt i nedenstående dagsorden.
Beskrivelse af sagen

Dagsorden:

 

1)     Drøftelse af hvordan havnegruppens anbefalinger bringes videre i den politiske udvalgsstruktur

2)     Dykkerundersøgelse vedrørende oprydning i havnebassinet

3)     Placering af muslingefiskerne

4)     Orientering om nabobemærkninger til planlægning for Filmtorvet

5)     Drøftelse af disponering af aktiviteter i havnebassinet

6)     Anlægsarbejde vedr. promenade og renovering af havnespuns

7)     Evt.
..Offentligt havnemøde den 17. januar 2019

..Status fondsansøgning museumsmolen
..

Ad 1) På sidste havnegruppemøde blev fremsat ønske om, at der tages en drøftelse i havnegruppen om, hvordan havnegruppens anbefalinger bringes videre i den politiske udvalgsstruktur

Ad 2) Der er gennemført en dykkerundersøgelse og oprydning i det store havnebassin, i forlængelse af bestilling på tidligere havnemøder, jf. mødeoplægsmateriale.

Ad 3) Administrationen har sammen med muslingefiskeren drøftet placering i havnebassinet. Den nuværende placering i det store havnebassin forventes at kunne opretholdes ca. 1 ½ år endnu. I denne tidsperiode skal ske afklaring af fremadrettet placering. Jf. mødeoplægsmateriale afsøges mulighed for placering i nærhed til færgemolen på længere sigt.

Ad 4) Mødenotat fra møde med beboerrepræsentanter i havneområdet er vedlagt sagen som bilag.

Ad 5) De nuværende projektforslag for aktiviteter i havnebassinet er lagt ind i en samlet skitse, og drøftet med havnemyndighed og havnemester i forhold til afstandsforhold, vanddybder etc., jf. skitse i mødeoplæg.

Ad 6) De resterende byggefelter langs havnefronten er undervejs med endelig realisering, og vi kan derfor begynde at tidsfastsætte kommunale anlæg for færdiggørelse af havnepromenade og kajkonstruktion.

Ad 7) Evt.

 

Beslutning i Det Politiske Havneudvalg den 05-12-2018

Dagsorden drøftet jævnfør vedhæftede mødenotat.caseno18-24167_#4778034_v1_oplæg til møde den 5. december 2018.pdf.pdf
caseno18-24167_#4762569_v1_mødenotat vedrørende kommende planlægning for filmtorvet - 15.11.2018 mødenotat vedrørende møde om n.pdf
caseno18-24167_#4785242_v1_mødenotat 5. december 2018.pdf.pdf

Bilag

Oplæg til møde den 5. december 2018.pdf
Mødenotat vedrørende kommende planlægning for Filmtorvet - 15.11.2018 Mødenotat vedrørende møde om ny planlægning for Filmtorvet med repræsentanter fra boliger i naboområdet.pdf
Mødenotat 5. december 2018.pdf