UDVALG

Det Politiske Havneudvalg

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13 - kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

07-11-2018 10:30:00

SLUTTIDSPUNKT

07-11-2018 13:00:00


PUNKTER

1. Møde den 7. november 2018 i den politiske havnegruppe1. Møde den 7. november 2018 i den politiske havnegruppe

Møde den 7. november 2018 i den politiske havnegruppe
Sagsgang og sagstype

Den Politiske Havnegruppe

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

  1. Havneudviklingen drøftes med udgangspunkt i nedenstående dagsorden.
Beskrivelse af sagen

Dagsorden:

1)     Drøftelse af rammesætning vedrørende planlægning for Filmtorvet

2)     Offentligt havnemøde i december 2018

3)     Borgerhenvendelse med forslag om ny flydebro i havnebassinet

4)     Orientering om projektansøgning vedrørende havnebad

5)     Orientering om forslag fra borger vedrørende tiltag i Gl. Havn

6)     Status på omdannelse af Ny Hage til midlertidig havnepark

7)     Landvindingsprojekt

8)     Evt.

Ad 1) Opfølgning på møde med foreningerne ved Finsings Plads, jf. tidligere fremsendt mødenotat, med henblik på havnegruppens anbefaling til efterfølgende politisk prioritering af lokalplanlægning. I forlængelse heraf drøftes kontraktforlængelser for foreningerne.

Ad 2) Havnegruppen har tidligere aftalt, at der afholdes et offentligt møde i december. Der skal fastsættes en dato herfor, samt forventningsafstemmes omkring mødeindhold. Den 19. december foreslås som mødedato.

Ad 3) Fjordskolen foreslår at placere ny flydebro i havnebassinet ud for Sparekassen. Flydebroen foreslås at være 30 m lang med plads til 12 skibe, heraf 2 store sejlbåde fra Fjordskolen, der efter det oplyste ikke er plads til i marinaen.

Ad 4) PULO har modtaget en ansøgning om midler til medfinansiering af havnebad, med en placering i den østlige del af havnebassinet, i hjørnet ved kajkant til Filmtorvet.
Projektskitserne har tidligere været forevist ved havnemøde den 6. juni.
Ansøgning behandles den 8. november i PULO.

Ad 5) Michel Suhr har modtaget idémateriale fra borgere ved Gl. Havn, der bl.a. rummer forslag til indplacering af faciliteter som nyt klubhus, offentlige toiletter, flere plancher med fortællinger om havnen m.v., samt illustration af placering af nye bygninger og flytning af parkeringspladser.

Ad 6) Opfølgning møde afholdt den 3. oktober med Miljøstyrelsen.
Igangsætning af skitse jf. beslutningssag undervejs til politisk behandling.

Ad 7) KMU tilbagesendte sag om igangsætning af forprojekt for landvinding til fornyet drøftelse i havnegruppen, med ønske om forslag til placering af nye arealer.

 

Beslutning i Det Politiske Havneudvalg den 07-11-2018

Dagsorden drøftet jævnfør vedhæftede mødenotat.caseno18-24167_#4749313_v1_oplæg til møde den 7. november 2018.pdf.pdf
caseno18-24167_#4760092_v1_mødenotat 7. november 2018.pdf.pdf

Bilag

Oplæg til møde den 7. november 2018.pdf
Mødenotat 7. november 2018.pdf