UDVALG

Det Politiske Havneudvalg

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

05-09-2018 10:30:00

SLUTTIDSPUNKT

05-09-2018 13:00:00


PUNKTER

1. Møde den 5. september 2018 i Den politiske Havnegruppe1. Møde den 5. september 2018 i Den politiske Havnegruppe

Møde den 5. september 2018 i Den politiske Havnegruppe
Sagsgang og sagstype

Den Politiske Havnegruppe

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

  1. Havneudviklingen drøftes med udgangspunkt i nedenstående dagsorden.
Beskrivelse af sagen

Dagsorden:

1)     Der gives et 5 min. indlæg om tanker og visioner for havneudviklingen, fra de deltagere, der ikke fremlagde dette ved foregående havnemøde

2)     Orienteringssag til kommunalbestyrelsen på baggrund af sidste havnemøde – og opfølgning herpå

3)     Drøftelse af rammesætning for prioritering af lokalplan ved Filmtorvet

4)     Status på oprydning i havneområdet

5)     Parkering i havneområdet

6)     Budget og udviklingsmidler til havnen

7)     Evt.

 

Frokost

 

På baggrund af havnemøde den 8. august er fremsendt orienteringssag til KMU, ØK og Kommunalbestyrelsen om havnegruppens anbefalinger til den videre havneomdannelse, herunder anbefaling af at gøre Filmtorvet til et permanent offentligt byrum, ved udarbejdelse af ny planlægning, igangsætning af arbejde med at åbne Ny Hage op for offentligheden, afvikling af lejeaftaler for erhvervsgrunde øst for Filmtorvet og igangsætning af arbejde med  en indledende afklaring af muligheder for ny landindvinding.

 

Med beslutning på sidste havnemøde arbejdes for ny planlægning, der udlægger Filmtorvet til et permanent offentligt byrum. Lokalplanen skal fastsætte den fremadrettede anvendelse af arealerne og angive de fremadrettede bebyggelsesmuligheder. Der er derfor behov for en drøftelse af rammerne for disse kommende lokalplanbestemmelser, og fastlæggelse af lokalplanens afgrænsning.

 

Der gives en status på oprydningsarbejdet omkring havnepromenaden, herunder skibe, kajkanter og havnebassin.

 

Der er indkommet ansøgning om etablering af p-pladser på privat areal vest for fitnesscentret på Østre Havnevej 11, som kan ses i sammenhæng med de kommunale planer om etablering af p-pladser ved Havnevej, og en prioritering af opstart af dette projekt i den østlige ende ved Østre Havnevej.

 

Der er pt. ikke afsat projektudviklingsmidler til at sikre fremdriften for udviklingsønskerne i havneområdet

Beslutning i Det Politiske Havneudvalg den 05-09-2018

Dagsorden drøftet jævnfør vedhæftede mødenotat.caseno18-24167_#4686352_v1_drøftelse planlægning for filmtorvet.pdf.pdf
caseno18-24167_#4686356_v1_luftfoto 1 til 2000 filmtorvet_lokalplanindhold.pdf.pdf
caseno18-24167_#4686360_v1_parkering vest for østre havnevej 11, plantegning.pdf.pdf
caseno18-24167_#4686361_v1_parkering vest for østre havnevej illustration.pdf.pdf
caseno18-24167_#4760089_v1_mødenotat 5. september 2018.pdf.pdf

Bilag

Drøftelse planlægning for Filmtorvet.pdf
Luftfoto 1 til 2000 Filmtorvet_lokalplanindhold.pdf
Parkering vest for Østre Havnevej 11, plantegning.pdf
Parkering vest for Østre Havnevej illustration.pdf
Mødenotat 5. september 2018.pdf