UDVALG

Det Politiske Havneudvalg

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13 - Kanalstræde - Mødecenter

STARTTIDSPUNKT

08-08-2018 10:30:00

SLUTTIDSPUNKT

08-08-2018 13:00:00


PUNKTER

1. Møde den 8. august 2018 i Den Politiske Havnegruppe1. Møde den 8. august 2018 i Den Politiske Havnegruppe

Møde den 8. august 2018 i Den Politiske Havnegruppe
Sagsgang og sagstype
Den Politiske Havnegruppe
Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. Havneudviklingen drøftes med udgangspunkt i nedenstående dagsorden.
Beskrivelse af sagen
Dagsorden:
 
1) Hver mødedeltager giver et 5 min. indlæg om tanker og visioner for havneudviklingen
2) Præsentation af idéer til et samlet overblik over havneudviklingen fra marinaen til Strandparken, ved Peter Haugaard
3) Drøftelse af Filmtorvet – blivende eller permanent byrum?
4) Procestiltag ved omdannelse af Ny Hage til midlertidig havnepark
5) Mulighed for ny landindvinding
6) Opfølgende drøftelse af forslag til studieture
7) Evt.
Frokost

I forlængelse af aftale på først afholdte havnemøde gives hver deltager på mødet 5 min. til et indlæg med tanker og visioner for havneudviklingen.

Herefter præsenterer Peter Haugaard et oplæg for den samlede strækning fra Strandparken til marinaen.

Filmtorvet tiltrækker i stigende grad borgere til havneområdet, herunder i særdeleshed unge mennesker. Torvet er anlagt som et midlertidigt byrum, hvor den tidligere erhvervsgrund er åbnet op for byens borgere. Skal vi anbefale kommunalbestyrelsen at planlægge for en mere permanent anvendelse af arealet, eller skal vi samle yderligere erfaringer ved den midlertidige benyttelse her forinden?

Den foregående havnegruppe anbefalede byrådet at igangsætte en omdannelse af Ny Hage til midlertidig havnepark, og åbne de attraktivt beliggende arealer op til glæde for offentligheden. Dette arbejde blev sat i bero, da midler til gennemførelse af skitsering, projektering og nødvendige miljøtekniske tiltag blev inddraget. Skal vi anbefale kommunalbestyrelsen at genoptage denne proces? I så fald indhentes tilbud på skitsering og miljøtekniske rådgiverydelser, og forelægges en sag for kommunalbestyrelsen herom.

Håndtering af overskudsjord rummer potentiale for yderligere landindvinding. Skal vi i ovenstående skitseringsøvelse inddrage overvejelser omkring placering af nyt landindvindingsområde i fjorden?
 
Videre drøftelse af ønsker til indhold i studietur, og fastsættelse af dato her for.
 
 
 
Ovenstående punkter er uddybet i mødeoplæg vedlagt som bilag.
Beslutning i Det Politiske Havneudvalg den 08-08-2018
Havneudviklingen blev drøftet med udgangspunkt i fremsendte dagsorden. Referat fremgår under nedenstående punkter.
 
1) Hver mødedeltager giver et 5 min. indlæg om tanker og visioner for havneudviklingen
Hvert medlem redegjorde for sine tanker om den fremtidige udvikling af havneområdet

2) Præsentation af idéer til et samlet overblik over havneudviklingen fra marinaen til Strandparken, ved Peter Haugaard
Peter Haugaard præsenterede ideer, forslag og muligheder for udviklingen af havnen, bl.a. på baggrund af den tidligere havnegruppe og andre havne.

3) Drøftelse af Filmtorvet – blivende eller permanent byrum?
En enig havnegruppe indstiller at gøre filmtorvet permanent til et offentligt rekreativt areal

4) Procestiltag ved omdannelse af Ny Hage til midlertidig havnepark
En enig havnegruppe indstiller, at der igangsættes et forprojekt.

5) Mulighed for ny landindvinding
En enig havnegruppe indstiller, at Ny Hage omdannes til midlertidig havnepark.

6) Opfølgende drøftelse af forslag til studieture
Havnegruppen godkendte studietur til Fyn. Studieturen skal foregå fra torsdag til fredag. Administrationen vender tilbage med forslag til tidspunkt.

7) Evt.
Det skal fremgå af kommunens hjemmeside, at der er nedsat en havnegruppe, deltagerkredsen samt dagsordner og referater fra møder.


caseno18-24167_#4654342_v1_havnemøde-materiale 8. august 2018.pdf.pdf

Bilag

Havnemøde-materiale 8. august 2018.pdf