UDVALG

09-13 Udvalget for Voksne

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

04-12-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-12-2013 17:00:00


PUNKTER

118. Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. december 2013
119. Samarbejdsmodel for nyt plejecenter i Tølløse
120. Frigivelse af anlægsmidler til Boligstrategi på Ældreområdet
121. Orientering om Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger
122. Orientering om implementering af indsats til ældre medicinske patienter
123. Orientering om status for "Bedre mad til alle"
124. Omstrukturering på socialpsykiatriområdet
125. Ansøgning om puljemidler til misbrugsbehandling af unge.
126. Boligstrategi på socialområdet
127. Strategi for velfærdsteknologi - orientering
128. Gensidige orienteringer til mødet den 4. december 2013118. Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. december 2013

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
  1. dagsorden til mødet den 4. december 2013 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-12-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling119. Samarbejdsmodel for nyt plejecenter i Tølløse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. model 1 vælges som samarbejdsmodel for opførelsen af nyt plejecenter i Tølløse.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har vurderet, at den vedtagne samarbejdsmodel for opførelsen af det nye plejecenter i Tølløse, ikke kan gennemføres inden for Lov om almene boliger. Ministeriet begrunder deres vurdering med, at det ifølge støttebekendtgørelsens § 19 er bygherren, der udbyder byggeopgaven.

 

Kommunens rådgiver på projektet har derfor beskrevet tre alternative modeller for, hvordan det nye plejecenter kan opføres og drives:

 
 
 
 
 

I model 1 foretager kommunen ét samlet udbud vedrørende det nye plejecenter. Det omfatter design, opførelse, bygningsdrift, administration samt levering af de fremtidige plejeopgaver. Denne model afspejler de oprindelige politiske intentioner vedrørende sammentænkning af anlæg, bygningsdrift og plejeopgaven.

 
 

I model 2 er forskellen fra model 1, at plejeboligerne bliver overdraget til en boligorganisation. Modellen forudsætter, at der er interesse for at overtage plejeboligerne.

 
 

I model 3 indgår kommunen to selvstændige aftaler. Én med en almen boligorganisation og én med den fremtidige leverandør af pleje.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Påvirkning af den kommunale likviditet

I forhold til den oprindelige model er der ingen forskel i forhold til påvirkning af den kommunale likviditet.

 
 

I model 1 og 2 påvirkes den kommunale likviditet negativt af de budgetterede midler til servicearealer og dagcenterfaciliteter. Det svarer til 17 mio. kr. I model 3 påvirkes den kommunale likviditet negativt af deponeringsforpligtelsen vedr. servicearealer og dagcenterfaciliteter – svarende til 17 mio. kr.

 
 

Provenu af grundsalg

I den oprindelige model ville der være provenu fra grundsalg. I model 1 er der intet provenu fra grundsalg. I model 2 og 3 er der provenu fra grundsalg for boligarealerne.

 
 

Samlede økonomiske konsekvenser

Omkostninger i model 1 er lavere end i model 2 og 3. Det skyldes muligheden for at finansiere byggeriet gennem Kommunekredit, hvilket er særlig fordelagtigt, da låneomkostningerne via Kommunekredit er meget begrænsede. Der opkræves ikke stiftelses- eller garantiprovision ligesom låneoptagelsen ikke er forbundet med tinglysningsudgifter, da lån ydes uden pant i ejendommen.

 
 

Når Holbæk Kommune er bygherre giver det endvidere mulighed for at søge midler i puljen for Offentlig Privat Samarbejde.

 

Øvrige konsekvenser

 

En ny samarbejdsmodel vil påvirke projektets tidsplan. Ved model 1 og 2 kan plejecenteret tages i brug 3-5 måneder senere.

 
 

Ved model 3 kan plejecenteret tages i brug 6-8 måneder senere. Den almene boligorganisation kan udpeges primo 2014. Derefter kan planlægningen og udbud af byggeriet påbegyndes. Den fremtidige leverandør af plejeopgaven kan findes inden sommeren 2014.

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Byrådets møde 27. juni 2012: Egnethedsvurdering – Samarbejdsmodel for nyt plejeceter som Offentligt-Privat-Samarbejde

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-12-2013
 
Voksenudvalget anbefaler at model 1 vælges som samarbejdsmodel for opførelsen af nyt plejecenter i Tølløse.
 

Sagsfremstilling
Referat

3311954e1.docx
3311958e2.docx

Bilag

Svar fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedr. OPP-model
Notat vedr. alternative modeller - Beskrivelse af alternative modeller for opførelse og drift af nyt plejecenter.docx


120. Frigivelse af anlægsmidler til Boligstrategi på Ældreområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. der frigives 4,5 mio. kr. fra anlægsrammen til Boligstrategi på Ældreområdet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I forbindelse med Boligstrategien på ældreområdet er der i 2013 afsat 7 mio. kr. til projektering af de forskellige projekter under boligstrategien. De afsatte midler skal dække projektledelse, rådgivning og øvrige aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Midlerne er afsat på anlægsbudgettet.

 
 

Af disse midler ønskes 4,5 mio. kr. frigivet i 2013.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der frigives 4,5 mio. kr. fra anlægsbudgettet.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Byrådets møde den 5. december 2012: Frigivelse af anlægsmidler til boligstrategien 2012

 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-12-2013
 
Voksenudvalget anbefaler at der frigives 4,5 mio. kr. fra anlægsrammen til Boligstrategi på Ældreområdet.
 

Referat
Sagsfremstilling121. Orientering om Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

  1. tager orientering om Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Folketinget nedsatte i juni 2012 Hjemmehjælpskommissionen med det formål, at beskrive udfordringerne på hjemmehjælpsområdet og komme med forslag til, hvordan ressourcerne anvendes bedst muligt.

 

I Holbæk Kommune bliver der flere ældre – mange vil være ressourcestærke med et godt helbred, en god økonomi, et godt socialt netværk og et aktivt fritidsliv. Men der vil være en gruppe med behov for hjælp i forskelligt omfang. For nogen vil behovet kunne løses med hjælp til selvhjælp – for andre vil der være behov for omfattende og kompleks hjælp. Dette skyldes forventningen om en stigning i antallet af ældre med demens og kroniske sygdomme.

 

Anbefalingerne fra Hjemmehjælpskommissionen er, at kommunerne i langt højere grad skal være parate til at kunne tage individuelle hensyn, yde hjælp til at borgerne kan leve et så uafhængigt liv som muligt, og at kommunerne skal møde borgerne med forventningen om, at alle ressourcer bringes i spil.

 

Hjemmehjælpskommissionen fremhæver særligt tre fokusområder:

 

Hjemmehjælpskommissionen kommer med 29 anbefalinger. Leder af Hjemmepleje og Plejecentre Charlotte Larsen og områdeleder for Hjemmeplejen Helle Klink vil på mødet orientere om, hvordan vi konkret arbejder med anbefalingerne i Hjemmeplejen

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-12-2013
 
Orientering om Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling122. Orientering om implementering af indsats til ældre medicinske patienter

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

  1. tager orientering om status for projekt Forebyggelse af Uhensigtsmæssige Indlæggelser (FUI) til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Nye tal fra Region Sjælland viser, at fra 3. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013 har Holbæk Kommune haft udgifter til den kommunale medfinansiering af genindlæggelser (gentagne indlæggelse inden for 30 dage efter udskrivning fra sygehus) på ca. 7,8 mio. kr.

 

Opfølgende hjemmebesøg er en ordning til ældre, svækkede borgere, der udskrives fra sygehuset. Opfølgningen består af mindst ét hjemmebesøg fra borgerens praktiserende læge samt en kommunal hjemmesygeplejerske. Formålet med ordningen er, at forebygge behandlingsfejl og gentagne indlæggelser hos de ældre borgere.

 

Projekt FUI har afprøvet opfølgende hjemmebesøg i 9 kommuner i 2012. Ledelsen af hele projektet har været placereret i Holbæk Kommunes Sundhedscenter. Opfølgende hjemmebesøg og erfaringerne fra FUI projektet, er siden blevet overført til hele Region Sjælland med bistand fra Holbæk Kommune.

 

FUI projektet er netop udkommet med en evalueringsrapport vedrørende projektets drift og konsekvenser, baseret på tal og interview med sundhedsprofessionelle.

 

Rapporten viser, at der er et behov for en tættere opfølgning og koordinering af behandlingstiltag omkring de ældre borgere, der har været indlagt på sygehuset. Samtidig bliver det tydeligt, at der er brug for stor fleksibilitet i samarbejdet med almen praksis og sygehus.

 

Forsøg med tværgående tiltag som opfølgende hjemmebesøg understreger behovet for den tætte dialog omkring borgerne på tværs af sektor, samt åbenheden for ’bestille ydelser’ i andre sektorer.

 

Holbæk Kommune arbejder på bl.a. som en del af den nye Sundhedspolitik, at styrke samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen – og tænke sundhed på tværs.

 

Leder af sundhedscentret Morten Bundgaard og projektleder Sara Fokdal Pedersen vil på mødet orientere om projektets forløb og rapportens resultater i hovedtræk.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Det antages at forebyggelse af fejl i behandlingen, indlæggelse samt tidlig opsporing, kan spare samfundet og herunder kommunen, for økonomiske udgifter til behandling og pleje af borgerne.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-12-2013
 
Udvalget tog orientering om status for projekt Forebyggelse af Uhensigtsmæssige Indlæggelser (FUI) til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3314731e3.pdf

Bilag

- FUI Rapport Implementering af opfølgende hjemmebesøg i 9 kommuner i Region Sjælland oktober 2013.pdf


123. Orientering om status for "Bedre mad til alle"

Sagsgang og sagstype

 

Behandles i Udvalg for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller at

  1. Udvalget orienteres om status for kommunepartnerskabet ’Bedre mad til alle i kommunerne’.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Jf. beslutning i Udvalget for Voksne den 23.05.2012, indeholder denne sag en opfølgning på Holbæk Kommunes indgåelse i det nationale kommunepartnerskab ’Bedre mad til alle i kommunerne’.

 

Kommunepartnerskabet består af seks kommuner, og er styret af Madkulturen – en selvejende institution etableret af Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri.

 

Kommunerne deler viden og erfaring i arbejdet med mad og måltider, og samarbejder om at designe større koncepter, der kan medføre fælles ekstern finansiering fra danske såvel som internationale fonde. Samtidig udvikler kommunerne egne projekter med afsæt i målsætningen for partnerskabet - eksempelvis som pilotprojekter.

 

Holbæk Kommune har i partnerskabet medvirket til at designe to konceptoplæg der benævnes Mad mellem mennesker og Ny Nordisk Hverdagsmad. Sidstnævnte er et innovationsspor i samarbejde med forskningsinstituttet OPUS. Aktivt samarbejde med forskningen matcher Holbæk Kommunes ønske om at arbejde evidensbaseret på sundhedsområdet.

 

Kommunepartnerskabet har netop igangsat designet af et tredje koncept med titlen Lighed i Sundhed. Her har Holbæk Kommune været særligt aktive, idet målsætningen herfor er i tråd med målsætningerne i Holbæk Kommunes nye sundhedspolitik.

 

I relation til arbejdet med egne projekter, bruger Sundhedsafdelingen partnerskabet til forskellige initiativer, der tager sit afsæt i mad og måltider:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune har tilkendegivet et særligt ønske om at indgå i konceptet Ny Nordisk hverdagsmad på skoleområdet. Forskningsinstituttet OPUS er i dialog med Nordea Fonden om delvis finansiering. Hvis der opnås delvis ekstern finansiering, fra Nordea Fonden eller andre, vil de afsatte midler til sundhedspolitikken kunne dække den kommunale udgift.

 

Øvrige konsekvenser

 

Konceptet Mad mellem mennesker beskriver ideen om, at offentlige måltider skal være en motor for lokal vækst i fødevareerhvervet, for kompetenceudvikling i køkkenerne og for engagement og fællesskab i kommunen. I den forbindelse har sundhedsafdelingen igangsat dialog med kommunens Erhvervsforum i forhold til at sammentænke konceptet med Holbæks Kommunes initiativer på følgende områder;

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-12-2013
 
Udvalget tog orientering om status for kommunepartnerskabet ”Bedre mad til alle i kommunerne” til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling124. Omstrukturering på socialpsykiatriområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:

  1. godkender omorganisering på det socialpsykiatriske område

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Kommunerne oplever, at antallet af borgere med psykiske problemstillinger er steget inden for de seneste 10 år. Det medfører et stigende pres på den kommunale opgaveløsning og på budgetterne.

 

Regeringen nedsatte i 2012 et udvalg, som havde til formål at komme med forslag til, hvordan indsatsen for personer med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Udvalget udgav i oktober 2013 en rapport, som fremhæver, at bl.a. ’forebyggende og tidlig indsats’, ’styrket sammenhæng i indsatsen’ samt ’bedre styring og ressourceanvendelse’ er vigtige fokusområder for at kunne styrke indsatsen på området. Disse fokusområder findes også i Holbæk Kommunes politik for voksne med særlige behov.

 

Holbæk Kommune har gode erfaringer med hurtig og fleksibel indsats i AKUT-projektet. Når borgeren bliver hjulpet hurtigt og uden at blive en ”sag”, så er der flere, der efterfølgende klarer sig selv uden længerevarende støtte.

 

På den baggrund lægger Socialområdet op til en omstrukturering på socialpsykiatriområdet, som dels skal sikre mere fleksibilitet i opgaveløsningen og dels mere effektive sagsgange. Formålet med omstruktureringen er, at styrke den forebyggende indsats for borgere med psykiske lidelser og samtidig sikre at flere borgere, indenfor den eksisterende budgetramme, kan få en hurtig og målrettet indsats. Omstruktureringen vil samtidig betyde et tættere samarbejde mellem Socialcentret og Socialpsykiatrisk Center.

 

Omstruktureringens to dele – kort fortalt

Budgetramme til Socialpsykiatrisk Center

Socialpsykiatrisk Center overtager ansvaret for en del af den samlede økonomiske ramme for borgere i eget hjem, der er bevilliget socialpædagogisk støtte. Forslaget opbløder dermed bestiller-udførermodellen på det socialpsykiatriaske område. Når Socialpsykiatrisk Center overtager ansvaret for den samlede økonomiske ramme vil centret få et større råderum til at tilrettelægge en fleksibel og målrettet støtte til borgere i eget hjem.

 

Samtidig vil der frigives tid og ressourcer hos sagsbehandlerne i Socialcentret til at sætte større fokus på de dyre og komplekse sager (både på borgere, der er i midlertidigt botilbud og borgere der får omfattende socialpædagogisk støtte i eget hjem).

 

Når budgetrammen lægges ud til Socialpsykiatrisk Center vil der samtidig blive indført en fremskudt sagsbehandling, hvor et antal sagsbehandlere fra Socialcentret flytter ud til Socialpsykiatrisk Center. Dette vil kunne sikre et bedre, hurtigere og mere sammenhængende forløb for borgeren.

 

Udvikling af den socialpædagogiske støtte til borgere i eget hjem

Det større råderum, som Socialpsykiatrisk Center får med ansvaret for en del af den økonomiske ramme, vil give mulighed for at udvikle den socialpædagogiske støtte, så indsatsen kan styrkes og borgeren får hurtig, målrettet hjælp, som understøtter borgerens selvhjulpenhed. Udviklingen indbefatter, at Akutindsatsen fremover tilbyder forløb af længere varighed end i dag. Fremover skal alle henvendelser om let og moderat støttebehov starte i Akutindsatsen, hvor borgeren tilbydes effektiv og målrettet akut indsats. Forventningen er, at akutindsatsen vil betyde, at en del borgere hurtigt kan tage vare på eget liv igen, og derfor ikke vil have behov for yderligere støtte. Hvis der fortsat er støttebehov, vil der foretages en screening af borgeren for at finde en rette støtte (og rette paragrafområde).

 

Ligeledes vil der være større fokus på gruppeforløb fremfor individuelle indsatser.

 

Udviklingen af den socialpædagogiske støtte vil kunne:

En ny socialpsykiatriplan for Holbæk Kommune vil blive politisk behandlet i første del af 2014.

 

Omstruktureringerne set fra et borgerperspektiv

For borgeren vil omstruktureringen på socialpsykiatriområdet betyde en mere sammenhængende, hurtig og effektiv indsats, der understøtter borgerens mentale sundhed. Fokus i indsatsen vil dels være mindst indgriben og størst mulig inklusion i normalsamfundet, dels borgerens eget ansvar for egen livssituation.

 

Det videre forløb

Omstruktureringen træder i kraft i foråret 2014, og skal naturligvis ske indenfor den økonomiske ramme og det gældende administrationsgrundlag på området.

Erfaringerne fra dette forløb vil blive brugt på en evt. senere rammestyring på handicapområdet.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-12-2013
 
Omorganisering på det socialpsykiatriske område godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling125. Ansøgning om puljemidler til misbrugsbehandling af unge.

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

  1. godkender, at Center for Misbrug og Forsorg søger om puljemidler fra Social, Børne- og Integrationsministeriet til at styrke det metodiske og systematiske arbejde i misbrugsbehandlingen for unge mellem 15-25 år. Puljen forudsætter ikke kommunal medfinansiering.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Center for Misbrug og Forsorg ønsker at søge om andel i puljemidler udbudt af Social, Børne og Integrationsministeriet til at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den kommunale misbrugsbehandling for unge mellem 15-25 år.

 

Puljen forudsætter ikke kommunal medfinansiering, men ansøgningen skal politisk godkendes med henblik på at sikre det politiske og ledelsesmæssige opbakning til deltagelse i metodeprogrammet.

 

Projektet har til formål at afprøve forskellige metoder med dokumenteret effekt målrettet unge i den sociale misbrugsbehandling bl.a. ved en helhedsorienteret indsats. Samtidig vil der være fokus på at styrke den op følgende indsats til de unge, når den primære behandling er afsluttet.

 

Der er afsat 36 millioner kroner og 8-12 kommuner udvælges til at deltage i metodeprogrammet.

 

Center for Misbrug og Forsorg vurderer, at Holbæk Kommune har gode chancer for at blive udtaget til deltagelse i projektet og dermed også til at få andel i puljemidlerne.

 

Projektperioden er fra 1. maj 2014 og til 31. december 2018.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-12-2013
 
Udvalget godkendte at Center for Misbrug og Forsorg søger om puljemidler fra Social, Børne- og Integrationsministeriet til at styrke det metodiske og systematiske arbejde i misbrugsbehandlingen for unge mellem 15-25 år.
 

Referat
Sagsfremstilling126. Boligstrategi på socialområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne,

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. udvalget tager orienteringen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune oplever en kraftig stigning i antallet af hjemløse borgere. Antallet er steget fra 17 til 71fra 2011 til 2013. Det er især antallet af hjemløse på gaden og antallet af hjemløse, der bor på skift hos venner og bekendte, der bærer stigningen.

 

Samtidig oplever forvaltningen udfordringer med at boligplacere et voksende antal flygtninge, der indgår i de fælles kommunale fordelinger.

 

Kontanthjælpsreformen, der træder i kraft 1. januar 2014, medfører herudover et stigende antal borgere, der har et lavt indtægtsgrundlag, og som derfor ikke vil være i stand til at afholde en normal boligudgift.

 

For at imødegå nogle af de mest akutte boligproblemer er der etableret et kollegielignende boligtilbud i den tidligere Danhøjbygning (Rørvangsvej 4). Tilbuddet omfatter 25 boliger med en leje på 2.100 kroner. Tilbuddet er med fælles bade-, toilet- og køkkenfaciliteter. Rørvangsvej er siden etableringen i august-september måned blevet fuldt udlejet; for en stor dels vedkommende til unge velfungerende flygtninge.

 

Samtidig er der etableret mindre bofællesskaber i samarbejde med Lejerbo i Agervang, hvor der i dag bor seks flygtninge i to delte lejligheder.

 

Der sigtes mod at etablere 24 boliger i samarbejde med Ung & Aktiv, hvor der vil være tilknyttet en social viceværtfunktion.

 

Forvaltningen arbejder hen mod at opføre et større antal billige boliger, hvor huslejen ikke skal overstige 3.000 kroner. Disse boliger skal opføres af en ekstern bygherre i tæt samarbejde med Holbæk Kommune. Det undersøges pt. hvilke grunde, der vil kunne bruges til disse formål, og hvilke planændringer der vil være nødvendige.

 

For at sikre et solidt beslutningsgrundlag for at etablere billige boliger i Holbæk Kommune, gennemfører forvaltningen en kapacitetsanalyse, som forventes færdig medio januar 2014, og arbejdet med at udvikle en kommunal boligstrategi og en handleplan for etablering af både skæve og billige boliger, som Udvalget for Voksne indstillede midler frigivet til på mødet den 24.09 2013, er indledt.

 

Arbejdet med en kommunal boligstrategi vil have indvirkning på andre områder end socialområdet. Der vil derfor blive arbejdet hen mod at etablere en fælles styregruppe, der går på tværs af Socialcentret, Familiecentret, Arbejdsmarkedscentret, Center for Ejendomme og By og Landskab. Styregruppen kan med fordel suppleres med deltagelse fra de større boligselskaber i Holbæk Kommune.

 

Udvalget vil blive holdt orienteret om det videre forløb med boligstrategien på socialområdet; første gang i forbindelse med færdiggørelsen af kapacitetsanalysen.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-12-2013
 
Orienteringen taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling127. Strategi for velfærdsteknologi - orientering

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Orientering

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Udvalget for Voksne:

  1. tager Holbæk Kommunes strategi for velfærdsteknologi til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommunes strategi for velfærdsteknologi.

 

Strategien beskriver hvordan Holbæk Kommune fremover ønsker at arbejde med velfærdsteknologi.

 

Strategien er underliggende Effektiviseringsstrategien og sideordnet med Digitaliseringsstrategien. Strategien adskiller sig fra Digitaliseringsstrategien omkring det innovationsmæssige spor, hvor Holbæk Kommune ønsker at deltage i udvikling og afprøvning af velfærdsteknologiske produkter.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Strategien er forelagt Handicaprådet d. 10. september. Handicaprådet tog strategien til efterretning.

 

Strategien har endvidere været forelagt Ældrerådet, som efterfølgende er kommet med et høringssvar. Høringssvaret har medført at formuleringen omkring involvering af Handicaprådet og Ældrerådet er taget ud af strategien.

 

Endeligt er startegien godkendt på mødet i Økonomiudvalget d. 9. oktober. Økonomiudvalget bad samtidig om at strategien blev til sendt til orientering i Udvalget for Børn og Udvalget for Voksne

 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-12-2013
 
Holbæk Kommunes strategi for velfærdsteknologi taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3251145e4.docx
3110926e5.docx

Bilag

Holbæk Kommunes strategi for velfærdsteknologi 20130925.docx
Tværfaglig koordineringsgruppe for velfærdsteknologi 20130528.docx


128. Gensidige orienteringer til mødet den 4. december 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne.

 

Orienteringssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

Orientering fra formanden:

 

Orientering fra udvalgets medlemmer:

 

Orientering fra administrationen:

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-12-2013
 
Orienteringer taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling