UDVALG

09-13 Udvalget for Voksne

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

30-10-2013 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-10-2013 18:00:00


PUNKTER

105. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. oktober 2013
106. Godkendelse af endeligt forslag til sundhedspolitik
107. Orientering om sammenligning af sundhedsudgifter
108. Fremlæggelse af erfaringer fra projektet om rehabilitering af borgere med kronisk sygdom
109. Orientering om samarbejdet med Forenede Care
110. Tilsagn til opførelse af 75 almene plejeboliger og servicearealer på Samsøvej i Holbæk
111. Udvalget for Voksne - Budgetrevision 3 - september 2013
112. Fællesudbud befordring. Beslutning om fastlæggelse af serviceniveau
113. Frigivelse af anlægsmidler til anlægsprojekt på socialområdet
114. Revidering af administrationsgrundlag for Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
115. Status på udviklingsplan for politikken for udsatte voksne
116. Orientering om henvendelse fra pårørendegruppen for senhjerneskadede
117. Gensidge orienteringer til mødet den 30. oktober 2013105. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. oktober 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet den 30. oktober 2013 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling106. Godkendelse af endeligt forslag til sundhedspolitik

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne – byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. sundhedspolitikken ”Når sundheden skal frem – Holbæk Kommunes Sundhedspolitik” bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Forslag til sundhedspolitik ”Når sundheden skal frem – Holbæk Kommunes sundhedspolitik” har været i seks ugers offentlig høring. På mødet skal Udvalget for Voksne drøfte det reviderede forslag til sundhedspolitik, på baggrund af høringen.

 

Høringen

Der er i høringsperioden kommet otte høringssvar fra borgere, organisationer og foreninger, samt to høringssvar fra MED-udvalg i kommunens enheder. Derudover er forslaget til sundhedspolitikken blevet drøftet på flere af dialogmøderne i løbet af september måned.

 

Høringssvar og bemærkninger fra dialogmøderne, indeholder både positive bemærkninger, bekymringer og konkrete forslag til ændringer. Administrationen har drøftet de kommentarer og ændringsforslag, der er kommet ind, og har indarbejdet dem i et revideret forslag til sundhedspolitik.

 

Bilag

Der er to bilag til dagsordenspunktet:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Sundhedspolitikkens mål kan for det meste realisereres inden for de eksisterende budgetter, mens enkelte mål kræver ekstra midler. Der er hertil afsat 3,705 mio. kr. i budgettet.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
 
Sundhedspolitikken ”Når sundheden skal frem – Holbæk Kommunes Sundhedspolitik” anbefales godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3281063e1.pdf
3281067e2.pdf

Bilag

Forslag Sundhedspolitik 2013_efter høring.pdf
Bilag_behandling af høringssvar til Sundhedspolitik.pdf


107. Orientering om sammenligning af sundhedsudgifter

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne.

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. orientering om sammenligning af sundhedsudgifter i Holbæk, Køge Næstved og Slagelse Kommune, tages til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune laver i samarbejde med Køge, Slagelse og Næstved Kommune årligt en sammenligning af udgifterne i de fire kommuner. I sammenligningen fra juli 2013 er Holbæk Kommunes sundhedsudgifter væsentlig lavere end i de tre andre kommuner.

 
 

I tabellen herunder er vist, hvad sundhedsudgifterne er sammensat af. Hvis Holbæk Kommune skulle bruge lige så mange penge på sundhed, som de bruger i Køge, Slagelse og Næstved, skulle der bruges 19,2 mio. kr. mere i Holbæk Kommune.

 
 

Sammensætning af sundhedsudgifterne

Merudgifter hvis Holbæk skulle bruge lige så mange penge på sundhed som gennemsnittet af sundhedsudgifterne i Køge, Slagelse og Næstved.

(mio, kr.)

Medfinansiering af regionale sundhedsydelser

11,5

Genoptræning

2,8

Vederlagsfri fysioterapi

0,7

Sundhedsfremme/forebyggelse

2,2

Hospice og færdigbehandlede

2,0

I alt

19,2

 
 

Den største post er udgiften til medfinansiering af sygehusvæsnet. Holbæk Kommune betaler 11,5 mio. kr. mindre til medfinansiering af hospitalerne i regionen end Køge, Slagelse og Næstved. Region Sjælland peger på, at udsvingene i kommunernes udgifter til medfinansiering primært skyldes sygehusenes aktivitetsplanlægning, der kan variere pga. stram økonomistyring, ubesatte lægestillinger mv.

 

Genoptræning ligger lavere end de øvrige kommuner, selvom der stort er samme antal genoptræningsplaner pr. borger. Med andre ord genoptrænes der flere borgere pr. medarbejder i Holbæk Kommune.

 

Sundhedsfremme og forebyggelse ligger ligeledes på lavere end de tre andre kommuner. Forklaringen er at Holbæk Kommune bruger færre midler på området end de øvrige kommuner. En mindre del af forklaringen er dog, at udgifterne til sundhedsfremme opgøres forskelligt i de 4 kommuner, hvilket også gør Holbæk ”billigere”. Med ekstrabevillingerne til området i budget 2013 og 2014 vil Holbæk Kommune ligge på samme niveau som de øvrige kommuner.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling108. Fremlæggelse af erfaringer fra projektet om rehabilitering af borgere med kronisk sygdom

Sagsgang og sagstype

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. afslutningsrapporten bliver taget til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommunes sundhedscenter startede i 2010 kronikerprojektet for, at implementere rehabilitering til borgere med kronisk sygdom: KOL (rygerlunger), hjerte/kar sygdom, diabetes og ryglidelser. I rehabiliteringen indgår også hjælp til koordination af borgerens kontakter, som ofte er en bred vifte af fagområder i kommunen og sygehusvæsenet.

 

Projektet var finansieret af sundhedsstyrelsen for at understøtte sundhedsaftalen med regionen om patientrettet forebyggelse.

 

Projektet er sat i drift fra 2013 med midler til det ”nære sundhedsvæsen”, som byrådet afsatte i budget 2013 og fremefter.

 

Fra 2013 er der - ud over de fire nævnte sygdomme - også etableret et lignende tilbud til kræftsyge, der er finansieret af midler fra kræftpakke 3. Tilbuddene er etableret i sammenhæng til sundhedscentrets øvrige tilbud om livsstilsamtaler, vægt-stop, rygestop og de frivillig-baserede tilbud om ”lær at tackle kronisk sygdom” og ”lær at tackle angst og depression”.

 

Vigtige erfaringer fra projektet

 

Der er lavet en afslutningsrapport, som tager udgangspunkt i erfaringerne fra 120 borgere, der konkluderer at der er udviklet tilbud, som både borgere og samarbejdspartnere finder gode og velfungerende. Projektet dokumenterer desuden god effekt i forhold til borgerens fysik.

 

En vigtig erfaring fra projektet er udfordringer med at sikre, at borgeren oplever koordinerede forløb. Både fra sygehus og praktiserende læger men ikke mindst mellem kommunens fagområder. Målgruppen er borgere med lav egenomsorg, som vil have den største gevinst ved koordinerede forløb.

 

Borgere med kronisk sygdom har et stort ressourcetræk i andre områder, som f.eks. hjemmesygepleje, arbejdsmarkedsområdet og det sociale område. Der er derfor en overordnet økonomisk gevinst ved at sikre bedre rehabilitering til kronisk syge.

 

Erfaringerne med at skabe sammenhæng til andre fagområder i kommunen indgår allerede i det igangværende arbejde med førtidspensionsreformen, hvor Sundhedscentret nu indgår fast i sagsbehandlingsmøderne. Desuden indgår erfaringerne i det igangværende hjerneskadeprojekt, som ligeledes fokuserer på bedre koordination på tværs af kommunens fagområder.

 

Området indgår endvidere i den nye sundhedspolitik, hvor der udarbejdes en udviklingsplan til det nye byråd i foråret 2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3280823e3.pdf

Bilag

Kronikerprojekt rapport afslutningsrapport2013.pdf


109. Orientering om samarbejdet med Forenede Care

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 1. tager orienteringen om samarbejdet med Forenede Care til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Den 1. maj 2013 overtog Forenede Care driften af plejecenter Kastanjely og Hjemmeplejeområde Øst. Sundhed- og Ældreområdet har lavet en status på, hvordan samarbejdet med Forenede Care har været det første halve år.

 
 

Samarbejdsstruktur

I forbindelse med implementeringen af udbuddet af driften på Kastanjely og Hjemmeplejeområde Øst er der gennem det første halve år afholdt månedlige møder mellem Sundhed og Ældre og Forenede Care.

 
 

Fra Forenede Care har den administrerende direktør, regionschefen, kvalitetschefen samt plejecenterlederen fra Kastanjely deltaget. Fra Holbæk Kommune har sundheds- og ældrechefen samt leder af Hjemmeplejen og Plejecentre deltaget.

 
 

Omdrejningspunktet for møderne har været opfølgning på selve implementeringen og de udfordringer, der har været i den forbindelse. Derudover har der været fokus på at orientere hinanden om stort og småt ifht. omsorgsopgaven, organisationerne, projekter mv.

 
 

Fra 1. oktober vil det fremadrettede samarbejde blive organiseret i forskellige fora:

 
 

Derudover kan der nedsættes diverse ad hoc grupper i forbindelse med projekter.

 
 

Samarbejde, snitflader, perspektiver og lignende

Det er Sundhed og Ældres oplevelse, at det første halve år er gået rigtig godt. Der har været en god dialog mellem Holbæk Kommune og Forenede Care og et fint samarbejde. Der har været en vilje fra begges side til at finde løsninger på de udfordringer, der er opstået undervejs. Eksempelvis at få IT-systemerne til at fungere.

 
 

Viljen til samarbejde er nu konkretiseret i det første fælles udviklingsprojekt. Det er besluttet, at Sundhed og Ældre og Forenede Care i fællesskab sætter fokus på dosisdispensering. Forenede Care vil udarbejde et oplæg til, hvordan projekter gribes an.

 
 

Sundhed og Ældre er løbende blevet orienteret om medarbejdernes trivsel i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. Forenede Care oplyser, at generelt virker medarbejderne glade og imødekommende – regionschefen oplever, at de gerne vil fortælle, når hun kommer forbi. Derudover har Forenede Care holdt en sommerfest for alle medarbejdere i område Øst og på Kastanjely. Forenede Care vurderer, at der deltog mellem 80 og 90 medarbejdere ud af de ca. 150, der blev virksomhedsoverdraget. Forenede Care fortæller også om stor opbakning til DHL-stafetten.

 

Der har ikke været nogen klager over den service, som Forenede Care leverer, og der har heller ikke været mange borgere, der har ønsket en anden leverandør end Forenede Care. Derimod oplever Forenede Care at mange borgere efterspørger tilkøbsydelser.

 

I forhold til de strukturændringer, som Forenede Care har gennemført eller planlægger at gennemføre, er Sundhed og Ældre orienteret om, at det har vært forelagt medarbejderne på deres samarbejdsudvalg (SU). Generelt oplever Forenede Care, at der er en god dialog med medarbejderne omkring ændringerne, men strukturændringer vil altid berøre nogle mere end andre.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
 
Orienteringen om samarbejdet med Forenede Care taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling110. Tilsagn til opførelse af 75 almene plejeboliger og servicearealer på Samsøvej i Holbæk

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. giver Holbæk Ældreboligselskab v/Domea tilsagn til opførelse af 75 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer og dagcenter på Samsøvej, Holbæk.

 2. godkender, at matr. nr. 14 dc Holbæk markjorder, beliggende Samsøvej 43-47, Holbæk sælges til Holbæk Ældreboligselskab, v/Domea.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Når der gives tilsagn til opførelse af almene plejeboliger godkendes det samtidig, at:

 

- der ydes et kommunalt grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen

- der stilles den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån

 

Holbæk Boligselskab v/Domea har udarbejdet et projekt om opførelse af 75 almene plejeboliger med tilhørende Servicearealer og Dagcenter på Samsøvej 43-47, Holbæk. Projektet er udarbejdet efter aftale med Holbæk Kommune.

 

Holbæk Kommune skal eje servicearealerne og dagcentret. Kommunen overtager disse til anskaffelsessummen, når projektet er afsluttet. Anskaffelsessummen er budgetteret til 24.536.000 kr. inkl. moms.

 

Holbæk Ældreboligselskab, v/Domea ansøger om godkendelse af den budgetterede anskaffelsessum på 140.400.000 kr., som finansieres således:

 

Realkreditlån (88 %)

123.552.000 kr.

Kommunalt grundkapitallån (10 %)

14.040.000 kr.

Beboerindskud (2 %)

2.808.000 kr.

I alt

140.400.000 kr.

 

Byggeriet skal opføres på en kommunal grund som sælges til Holbæk Ældreboligselskab v/Domea.

 

Der bliver bygget 75 almene plejeboliger. Den foreløbige leje for plejeboligerne er beregnet til 1.078 kr. pr. m2, svarende til 6.738 kr. pr. måned.

 

Forbruget af el, vand og varme er skønsmæssigt afsat til 950 kr. pr. måned.

 

Serviceareal og dagcenter opføres i tilknytning til de 75 almene plejeboliger.

 

Staten yder tilskud til etablering af servicearealer med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (75 x 40.000), 3.000.000 kr.

 

Efter opførelsen bliver Serviceareal og Dagcenter udskilt og overdraget til Holbæk Kommune til anskaffelsessummen.

 

Netto anskaffelsessummen bliver efter fradrag af moms og statens tilskud til etablering af servicearealer 16.765.200 kr.

 

Anskaffelsessum

24.536.000 kr.

Delvis moms heraf

-4.771.000 kr.

Tilskud fra staten 75 x 40.000

-3.000.000 kr.

Netto anskaffelsessum

16.765.000 kr.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Holbæk Kommune finansierer grundkapitallånet på 14.040.000 kr. ved at sælge grunden for 14.040.000 kr. + moms, eller 17.550.000 kr. inkl. moms.

 

Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.

 

Netto anskaffelsessummen for Servicearealer og Dagcenter, 16.765.200 kr. finansieres af de afsatte anlægsmidler.

 

Når der gives tilsagn til opførelse af almene plejeboliger giver kommunen samtidig kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

 

Kommunal garanti vil ikke umiddelbart belaste kommunens økonomi.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
 
Indstillingerne anbefales godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling111. Udvalget for Voksne - Budgetrevision 3 - september 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 

1. Der gives positive tillægsbevillinger på driften på i alt 28,3 mio. kr. på følgende områder,

 
 

2. Der gives negative tillægsbevillinger på driften på i alt -18,9 mio. kr. på følgende områder,

 
 

3. Der omplaceres i alt 1,4 mio.kr. på følgende områder,

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august viste et merforbrug. Ændringen i forventningen skyldes, at vi begynder at have et overblik over den andel af budget 2013, som ikke bruges i år, men overføres til 2014.

 

Administrationen har pr. september estimeret et samlet regnskabsresultat for 2013 (det vil sige både indtægter, finansiering, drifts- og anlægsudgifter) til et underskud på ca. 52 mio. kr. Administrationen forventer, at underskuddet bliver mindre, da en endnu større del af udgifterne forventes at blive overført til 2014.

 

Denne budgetrevision er sidste gang, budgettet tilpasses i 2013. Vi forventer at ende på et resultat, som ligger tæt på det oprindelige budget. Dog skal der korrigeres for udlæg til Socialtilsyn Øst, og indtægtsforskydninger som følge af ændringer i ledigheden.

 

På Udvalget for Voksne forventes et merforbrug på 14,9 mio.kr.

 

På Sundhedsområdet forventes et merforbrug primært på Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen.

 

På Ældreområdet forventes et merforbrug primært i hjemmeplejen, som følge af udbetaling af feriepenge i forbindelse med overdragelsen af Område Øst til Forenede Care, samt plejecentre.

 

På voksenspecialområdet er der budgetoverholdelse. Dette skyldes teknisk korrektion af budgettet på høreapparater. Dog er der et merforbrug på Særlig tilrettelagt uddannelse, Støttekontaktpersoner i de forebyggende foranstaltninger, aktivitets- og samværstilbud, hjælpemidler samt i socialpsykiatrien. Til gengæld er der forventning om at botilbud og stofmisbrug døgnbehandling nedjusteres. Overblikket på frivillighedsmidler er blevet samlet på politikområde 9.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
 
Indstillingerne anbefales godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3283713e4.doc

Bilag

BR lll september -Udvalget for voksne til Voksenudvalget


112. Fællesudbud befordring. Beslutning om fastlæggelse af serviceniveau

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 1. godkender, at den visiterede kørsel til genoptræning fortsætter uændret som i dag via Movia.

 2. godkender, at den visiterede kørsel til aktivitetscentrene fastlægges med et serviceniveau som angivet i høringsmaterialet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet har vedtaget, at visiteret kørsel til børne- og unge området, kørsel til specialundervisning unge og voksne, kørsel til genoptræning samt kørsel til aktivitetscentre udbydes via Movia. Kørslen udbydes samlet og med et serviceniveau, der lægger sig tæt op ad hinanden for at få størst mulighed for udnyttelse af bilerne og koordinering af kørslerne hen over dagen.

 

Der var været foretaget detailanalyse på genoptræningsområdet under høringsperioden. Analysen havde til formål at skabe klarhed over, om det gav bedre økonomi, at udbyde kørslen som rutekørsel i stedet for variabel kørsel, som der køres i dag. Movia’s beregning viste, at der ikke er nogen besparelse at hente ved at gå fra variabel kørsel til rutekørsel.

 

Udfordringen på området er den begrænsede ventekapacitet på træningscentret og den noget uens benyttelse af centret hen over ugen og de enkelte dage.

 

Ordningen bibeholdes derfor i sin nuværende form.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Kørslen bibeholdes som variabel på genoptræningsområdet, og en evt. besparelse på området vil udelukkende komme via effekten af bedre timepriser ved fælles udbud via Movia, idet den estimerede besparelse på 275.000 kr. årligt fra 2015, ved at overgå fra variabel til rutekørsel på genoptræningsområdet, ikke kan indfries.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Som en del af processen frem mod et fælles udbud på visiteret kørsel, har der været fortaget høring omkring det kommende serviceniveau i udbudsmaterialet.

 

Ældrerådet har afgivet høringssvar.

 

Indhold og bemærkninger fra Ældrerådet fremgår af bilag.

 

Lovgrundlag – link

 

Det fællesudbud har hjemmel i lov om trafikselskaber.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Beslutning om fællesudbud 13/20272

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
Indstillingerne godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3285180e7.pdf
3256651e6.docx
3256081e7.doc

Bilag

Høringsmateriale - folder.pdf
Sagsnotat - HVIDBOG Høringssvar - Voksne og ældreområdet
Visiteret befordring - nr. 2 - er lagt på Acadre - Høringssvar befordring.doc


113. Frigivelse af anlægsmidler til anlægsprojekt på socialområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. der frigives 1.300.000 kr. af socialcentrets anlægsramme til Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er i anlægsbudgettet afsat midler til planlægning og projektering af anlæg på socialområdet med 3.070.000 kr. i 2013.

 

Af disse midler ønskes 1.300.000 kr. frigivet til projekterings- og byggeudgifter i forbindelse med byggeri på Tornhøj og Abildgården i henhold til Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der frigives 1.300.000 kr. fra socialområdets anlægsmidler.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Byrådets møde den 14. august 2013: Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk.

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
 
Anbefales godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling114. Revidering af administrationsgrundlag for Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. godkender det reviderede administrationsgrundlag for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (herefter STU) er et 3-årigt uddannelsesforløb for unge med særlige behov. Gennem uddannelsen vil den unge kunne opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

 

Udvalget for Voksne tiltrådte i marts 2011 et administrationsgrundlag for STU (som blev revideret i maj 2012). Der har i 2013 vist sig at være økonomiske udfordringer på området. På den baggrund har Socialcentret vurderet, at der er behov for at præcisere og stramme op på det gældende serviceniveau. Socialcentret har udarbejdet et revideret administrationsgrundlag på området, som nu bliver forelagt for Udvalget for Voksne.

 

Nedenfor er fremhævet de områder, hvor serviceniveauet er præciseret eller strammet i det reviderede administrationsgrundlag:

 

Målgruppen

I administrationsgrundlaget er det præciseret, at Ungdommens Uddannelsesvejleder altid skal afdække om den unge er i stand til at gennemføre et andet ungdomsuddannelsestilbud, f.eks. med faglig, personlig og/eller special-pædagogisk støtte. Afdækningen skal være yderst grundligt dokumenteret.

Et STU-forløb skal med andre ord opfattes som en sidste mulighed, når alle andre muligheder for at opnå ungdomsuddannelse er afdækket og udelukket.

 

Indhold i ydelsen

I administrationsgrundlaget er det præciseret, at der så vidt muligt skal findes et STU-tilbud, som kan rumme den unge med de eventuelle afledte behov som den unge måtte have, så der ikke skal iværksættes tillægsydelser for at den unge kan gennemføre STU-forløbet. Hvis den unge ikke kan gennemføre et STU-forløb uden socialpædagogisk støtte (SEL § 85) eller et midlertidigt botilbud (SEL § 107), skal den unge visiteres særskilt til disse former for støtte.

 

Varighed

Den unge kan bede om at få afbrudt sit STU-forløb pga. sygdom eller af andre grunde. Den unge kan efterfølgende anmode om at genoptage sit STU-forløb.

Praksis strammes således, at en genoptagelse af STU-forløb altid skal revisiteres i Socialcentret. Desuden kan Socialcentret efter indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejleder afbryde den unges STU-forløb, hvis den unge ikke deltager aktivt i STU-forløbet.

 

Krav til indstillingen

Det er Ungdommens Uddannelsesvejleder, som indstiller den unge til et STU-forløb. På baggrund af indstillingen beslutter Socialcentret, om den unge skal visiteres til et STU-forløb samt hvilket konkret undervisningstilbud, det i så fald skal være.

Praksis strammes så indstillingen fra Ungdommens Uddannelsesvejleder som minimum skal indeholde to forskellige undervisningstilbud.

CSU Holbæk (Center for Socialundervisning), som er hovedleverandør af STU-forløb, skal altid indgå som ét af de mulige undervisningstilbud. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejleder vurderer, at den unge ikke kan benytte CSU Holbæk, skal årsagen hertil fremgå tydeligt af indstillingen.

 

Kørsel til STU

I administrationsgrundlaget er regler for dækning af kørselsudgifter præciseret.

 

Opfølgning

Praksis strammes så der følges systematisk op på den unges fravær fra undervisningen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

 

Sagshistorik, henvisninger

 

23. maj 2012: Godkendelse af revideret udgave af administrationsgrundlag for STU

23. marts 2011: Godkendelse af administrationsgrundlag for STU

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
 
Det reviderede administrationsgrundlag for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

3260833e8.doc

Bilag

Revideret administrationsgrundlag for STU


115. Status på udviklingsplan for politikken for udsatte voksne

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 1. Tager orienteringen om status på udviklingsplanen vedrørende Politik for voksne med særlige behov til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune fører voksenpolitikken ud i virkeligheden med afsæt i følgende delområder:

 
 

Herudover ønsker Holbæk Kommune at påvirke den faglige udvikling på landsplan ved at deltage i forskningsprojekter på Ph.D. niveau.

 

Arbejdet med området peger på, at der er få snuptagsløsninger. Indsatserne peger frem i tiden. Etablering af nye boliger og aktivitetstilbud til mennesker med handicap kan forventes at have udløbere i 2018-2019. Samtidig er det tydeligt, at ønsket om at skabe sammenhængende indsatser udfordrer organisation og medarbejdere. Der arbejdes her aktivt med arbejdsgange og procedurer, og der er etableret en tværfaglig indsats vedrørende velfærdsteknologi. Arbejdet med frivillighed peger ligeledes frem mod nye måder at håndtere både faglige og økonomiske udfordringer.

 

Herudover er der tale om aktiviteter, der skal udvikle nye måder at arbejde på, og hvor nogle allerede er overgået fra projekt til praksis. Multihuset er etableret, og der er ansat en koordinator for velfærdsteknologiområdet i Holbæk Kommune.

 

Forvaltningen arbejder i hverdagen i de enkelte aktiviteter i grænselandet mellem de specialiserede tilbud til voksne og normalområdet. Multihusets tilbud vedrørende frivillighed og arbejde med løntilskud dækker eksempelvis begge grupperinger.

 

Kommunen arbejder aktivt med at udvikle måderne, borgerne håndterer deres hverdag på. Det sker for eksempel ved arbejde med medicinpædagogik og forskningsprojekter knyttet til kommunikation med handicappede i botilbud.

 

Kommunens indsats for at skabe sammenhæng i indsatserne på tværs, afspejler sig blandt andet i Rehabiliteringsindsatsen og i øvrigt ved opdatering af arbejdsgange for samarbejdet mellem socialcentret og øvrige samarbejdsparter.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3282601e9.docx

Bilag

Projektoversigt


116. Orientering om henvendelse fra pårørendegruppen for senhjerneskadede

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne.

 

Orienteringssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. orienteringen bliver taget til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Pårørendegruppen til hjerneskadede henvender sig med det formål, at sætte fokus på genoptræning af den ramte borger og hans eller hendes pårørende.

 

Pårørendegruppen beskriver den vigtigste ressource, de udgør i indsatsen for genoptræning af hjerneskadet. Samtidig påpeger pårørendegruppen, at deres ressourcer i mange situation kan være begrænsede i forhold til de behov, den ramte borger har. Gruppen påpeger det vigtige i, at de pårørendes situation medtænkes, når der tilrettelægges genoptræningsforløb for de ramte.

 

Gruppen ønsker konkret:

 
 

Pårørendegruppen har fået svar på deres henvendelse. Et svar, som forsøger at give et overblik over de muligheder, der er for at få hjælp i dag.

 

Udvalget vil på mødet få tilsvarende præsentation af de muligheder der er for hjælp til pårørende til hjerneskadet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling117. Gensidge orienteringer til mødet den 30. oktober 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag


Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

Orientering fra formanden:

 

Orientering fra udvalgets medlemmer:

 

Orientering fra administrationen:

 1. Brugerrejseprojektet ”Tryg og smidig overgang fra ung til voksen”

 2. Ældreboliger

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling