UDVALG

09-13 Udvalget for Voksne

MØDE

Referat

STED

Mødelokalet i Seniorbofællesskabet, Skriverensvej

STARTTIDSPUNKT

24-09-2013 14:15:00

SLUTTIDSPUNKT

24-09-2013 17:00:00


PUNKTER

96. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. september 2013.
97. Kvalitetstandarder i revideret udgave
98. Skal det være muligt at tildele hjemmehjælp med et fritvalgsbevis
99. Punkter til dialogmøde med ældrerådet
100. Økonomi- og aktivitetsopfølgning for Udvalget for Voksne aug. 2013
101. Frigivelse af midler til anlægsprojekter på socialområdet
102. Godkendelse af Styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde
103. Gensidige orienteringer til mødet den 25. september 2013.96. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. september 2013.

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 24. september 2013 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-09-2013
 
Godkendt.
97. Kvalitetstandarder i revideret udgave

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget godkender ældreområdets reviderende kvalitetstandarder

 2. udvalget godkender ældreområdets kvalitetsstandard for Mulighed for at modtage kontant tilskud i forbindelse med personlig pleje og praktisk hjælp

 3. der følges op på hjælpen efter borgernes behov ud fra kvalitetsstandarderne - og som minimum hvert andet år

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Hvorfor kvalitetsstandarder

 

Udvalget skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 86.

 

Kvalitetsstandarderne skal indeholde beskrivelse af det serviceniveau, som byrådet har fastsat for indsatsen.

 

Beskrivelserne af indhold, omfang og udførelse af hjælpen skal være præcise og skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen.

 

Hvilke kvalitetsstandarder

De i loven foreskrevne kvalitetsstandarder er:

Udover disse, er der udarbejdet følgende indenfor politik område 8:

 

Revision og udarbejdelse.

Ovennævnte kvalitetsstandarder er alle tidligere godkendte, bortset fra den sidste ”Mulighed for at modtage kontant tilskud i forbindelse med personlig pleje og praktisk hjælp”.

 

Der er i forhold til tidligere godkendte kvalitetsstandarder tale om redaktionelle ændringer og tilpasninger blandt andet i forhold til den rehabiliterende tankegang.

 

Den nye kvalitetstandard er udarbejdet til borgere, som ønsker at modtage kontant tilskud til at ansætte egne hjælpere til at udføre den tildelte personlige pleje og praktiske hjælp i hjemmet.

 

Opfølgning på indsatser

I dag bliver alle borgere der modtager hjælp revurderet hvert år for at tilpasse indsatserne.

 

Erfaringen viser, at de fleste borgere bliver revurderet hyppigere end én gang om året, fordi der sker ændringer i deres behov. Samtidig viser erfaringen ved revurderingen af borgere uden ændringer i deres behov i et år, at der ikke er behov for ændringer i den tildelte hjælp.

 

Det anbefales derfor, at borgere fremadrettet revurderes, når der sker ændringer i deres behov og minimum hvert andet år.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Kvalitetsstandarderne har været forelagt for:

Høringssvar og administrationens kommentarer til høringssvar er vedlagt som bilag.

 

Lovgrundlag – link

 

Lov om social service § 138 & § 139

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-09-2013
 
 1. Udvalget godkendte ældreområdets reviderede kvalitetsstandarder med følgende bemærkning:

  I kvalitetsstandard – Behov for hjælp betyder ændringen om netværk i pkt. 5 Hvilken hjælp kan du ikke få dot. 1. ingen ændring i nuværende serviceniveau.
 2. Udvalget godkendte ældreområdets kvalitetsstandard for Mulighed for at modtage kontant tilskud i forbindelse med personlig pleje og praktisk hjælp.
 3. Udvalget godkendte at der følges op på hjælpen efter borgernes behov ud fra kvalitetsstandsarderne – som minimum hvert andet år.
 
 


3145252e1.docx
3225160e2.docx
3225159e3.doc
3145135e4.pdf
3145144e5.pdf
3145147e6.pdf
3145158e7.pdf
3145177e8.pdf
3145184e9.pdf
3145170e10.pdf
3145174e11.pdf
3145167e12.pdf
3145148e13.pdf
3145152e14.pdf
3145156e15.pdf
3145162e16.pdf
3145163e17.pdf
3145161e18.pdf
3225155e19.pdf
3225153e20.pdf

Bilag

Høringssvar Ældreråd maj 2013
Høring fra Handicaprådet d. 13.08.2013
Administrationens kommentarer til høringssvar af 04.09.2013
Kvalitetsstandard - Rengøring.pdf
Kvalitetsstandard - Personlig hjælp og pleje.pdf
Kvalitetsstandard - Tøjvask.pdf
Kvalitetsstandard - Indkøb af dagligvarer.pdf
Kvalitetsstandard - Genoptræning- og vedligeholdelse af færdigheder.pdf
Kvalitetsstandard - Kørsel til træning.pdf
Kvalitetsstandard - Ældrebolig.pdf
Kvalitetsstandard - Plejebolig.pdf
Kvalitetsstandard - Midlertidigt ophold.pdf
Kvalitetsstandard - Madservice i privatbolig.pdf
Kvalitetsstandard - Madservice i plejeboliger.pdf
Kvalitetsstandard - Madservice i cafe.pdf
Kvalitetsstandard - Medicin ophældning.pdf
Kvalitetsstandard - Medicingivning.pdf
Kvalitetsstandard - Nødkald.pdf
Kvalitetsstandard - Mulighed for kontant tilskud i forbindelse med personlig pleje og praktisk hjælp - § 95.
Kvalitetsstandard - Behov for hjælp


98. Skal det være muligt at tildele hjemmehjælp med et fritvalgsbevis

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. beslutter at Holbæk Kommune ikke benytter fritvalgsbeviser når der bevilges hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Folketinget har besluttet at kommunerne fra 1. april 2013 kan udstede et fritvalgsbevis til borgere med behov for hjælp. Med fritvalgsbeviset i hånden kan borgeren bede en cvr registreret virksomhed, efter eget ønske, om at udføre den hjemmehjælp der er udstedt fritvalgsbevis på.

 

Muligheden med at udstede fritvalgsbevis, er et ekstra alternativ til de eksisterende metoder til at tildele hjemmehjælp. Der skal træffes beslutning om denne metode skal tages i brug.

 

I lovforslag nummer L 121 § 91 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjemmehjælp kan vælge mellem to eller flere leverandører af hjemmehjælp. Den ene af de to leverandører kan godt være den kommunale leverandør.

 

Hvis kommunen ikke kan give borgeren mulighed for selv at vælge leverandør, af den hjemmehjælp de er tildelt, så skal der udstedes fritvalgsbevis.

 

Lige nu har borgere i Holbæk Kommune mulighed for at vælge mellem flere forskellige leverandører:

Det er visitationens vurdering, at borgerens krav på at kunne vælge imellem mindst to leverandører er opfyldt. Det betyder at Holbæk Kommune ikke har pligt til at benytte fritvalgsbeviset, men kan vælge at bruge det.

Det kan være svært at sikre den faglige kvalitet, af den hjemmehjælp der bliver leveret, når hjælpen tildeles ved et fritvalgsbevis. Det er enhver CVR registreret virksomhed, der kan antages som leverandør. Det betyder i praksis, at virksomheder der aldrig har beskæftiget sig med personlig omsorg og pleje kan ansættes via et fritvalgsbevis til at levere hjemmehjælp.

 

Det er stadig Holbæk Kommune, der har ansvar for at borgeren får den hjælp, der er bevilget. Visitationen vurderer, at det vil kræve ekstra tilsyn at kontrollere mange forskellige virksomheder, der antages via et fritvalgsbevis.

 

Visitationen anbefaler at Holbæk Kommune ikke anvender fritvalgsbeviser fordi:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-09-2013
 
Udvalget besluttede at Holbæk Kommune ikke benytter fritvalgsbeviser når der bevilges hjemmehjælp efter servicelovens §83.
 


3236088e21.pdf

Bilag

Høring frivalgsbeviser - Ældreråd d. 13.9 - pdf


99. Punkter til dialogmøde med ældrerådet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne.

 

Orienteringssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget tager orientering om Ældrerådets forslag til emner til drøftelse på dialogmødet den 30. oktober 2013 til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ældrerådet har inviteret Udvalget for Voksne til dialogmøde den 30. oktober 2013, og kommer med forslag til emner, de ønsker drøftet på mødet.

 

Emnerne er:

 1. Samarbejdet mellem Ældrerådet og Udvalget for Voksne – dels en evaluering af samarbejdet, udbyttet og afviklingen af dialogmøderne og en drøftelse og vurdering af samarbejdsformen fremover

 1. Velfærdsteknologi

 1. Udviklingen af aktivitetscentrene, herunder kørslen til de kommende centre

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-09-2013
 
Ældrerådets forslag til emner danner grundlag for det kommende dialogmøde.
 
100. Økonomi- og aktivitetsopfølgning for Udvalget for Voksne aug. 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen for august til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget skal ses i forhold til det korrigerede budget og ligger primært på sundhed (4,4 mio. kr.), på ældre (8,3 mio. kr.), og på det specialiserede voksenområde (5,2 mio. kr.).

 

På Udvalget for Voksne forventes et merforbrug på 17,9 mio.kr.

 

På Sundhedsområdet skyldes merforbruget primært flere udgifter til den kommunale medfinansiering af sygehusudgifter, som følge af en stigning i antallet af ambulante og indlagte somatiske forløb.

 

På Ældreområdet skyldes merforbruget, dels at der skal udbetales feriepenge efter overdragelsen af personalet ansat i hjemmeplejen område øst. Desuden er der et merforbrug på plejecenter området. Efter en større gennemgang af økonomien på visitationens område, er det blevet synligt, at det ikke er muligt at håndtere feriepengene på Kastanjely. Modsat forventes flere indtægter fra voksenlærlinge i SSH og SSA forløb.

 

På voksenspecialområdet forventes der et merforbrug, som hovedsageligt skyldes flere borgere på Særlig Tilrettelagt Uddannelse, større tilgang til efterværn samt stigning i antallet af borgere der har fået bevilget støttekontakt person.

 
 
 
 
 
 
 

Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder.

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab pr.August

Forventet afvigelse pr. August

 

A

B

C

D=C-B

Myndighed

 

 

 

 

Politikområde 7 - Sundhed

269,3

269,7

274,1

4,4

Politikområde 8 - Ældre

218,4

228,4

229,5

1,1

Politikområde 9 - Voksenspecial

431,9

433,7

438,9

5,2

I alt myndighed

919,6

931,8

942,5

10,7

 

 

 

 

 

Decentrale enheder

 

 

 

 

Politikområde 7 - Sundhed

9,4

10,6

10,6

0,0

Politikområde 8 - Ældre

169,1

167,4

174,6

7,2

Politikområde 9 - Voksenspecial

25,2

26,8

26,8

0,0

I alt decentrale enheder

203,7

204,9

212,1

7,2

 

 

 

 

 

TOTAL - Voksenudvalget

1.123,3

1.136,7

1.154,6

17,9

Note: Differencer skyldes afrundinger

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-09-2013
 
Udvalget tog økonomi- og aktivitetsopfølgningen for august til efterretning.
 


3239480e22.doc

Bilag

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr aug 2013 Udvalget for Voksne


101. Frigivelse af midler til anlægsprojekter på socialområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. der frigives 1.400.000 kr. fra Socialområdets anlægsramme i 2013.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er i anlægsbudgettet afsat midler til planlægning og projektering af anlæg på socialområdet. Administrationen ønsker at få en del af disse midler frigivet til udarbejdelse af en kommunal boligstrategi og en konkret handleplan for etablering af skæve og billige boliger.

 

Projekteringen skal:

Myndigheden på voksen og handicapområdet i Holbæk Kommune oplever store praktiske udfordringer, når døgnanbragte unge og voksne kan klare sig i eget hjem. Det er sjældent muligt at finde en bolig, der kan betales med afsæt i de gældende kontanthjælpstakster. Konsekvensen er, at borgeren i nogle tilfælde bliver i døgnforanstaltningen. Borgeren fastholdes i en klientsituation i stedet for at opleve selvhjulpenhed indenfor rammerne af voksenpolitikkens menneskesyn. Samtidig fastholdes et højt omkostningsniveau forbundet med foranstaltningen.

 

De almennyttige boligselskaber forbereder pt. helhedsplaner, hvor Lejerbo er langt fremme med en ansøgning til Landsbyggefonden. Disse helhedsplaner kræver koordinering på tværs af Holbæk Kommunes forskellige fagområder. Der vil være indsatser med afsæt i social-, beskæftigelses-, børne- og sundhedsområdet, der skal mødes i et forpligtende bidrag til den endelige ansøgning om støtte til helhedsplanen. Og der vil skulle sikres efterfølgende opfølgning på området.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der frigives 1,4 mio. kroner fra Socialområdets anlægsmidler

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Udvalget for Voksne besluttede på mødet 30. januar 2013, at administrationen skal udarbejde en strategi for den kommunale boligsociale indsats i Holbæk med økonomisk afsæt i de boligsociale helhedsplaner.

 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-09-2013
 
Det anbefales, at der frigives 1.400.000 kr. fra Socialområdets anlægsramme i 2013.
 
102. Godkendelse af Styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget anbefaler styringsaftalen 2014 til videre godkendelse af Økonomiudvalget og byrådet

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

De 17 kommuner indenfor KKR Sjællands område arbejder sammen på det specialiserede social- og undervisningsområde. Samarbejdet reguleres af styringsaftalen, der lægger rammerne for udvikling af kapacitet og priser. Styringsaftalen regulerer også takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Institutionstakster omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper:

Styringsaftalen for 2014 indeholder som noget nyt et opsigelsesvarsel for pladser på institutioner på løbende måned plus 30 dage, medmindre man har aftalt andet.

 

Styringsaftalen for 2014 tager højde for KKR Sjællands beslutning fra april 2013 om:

Holbæk Kommune har taget højde for de nævnte anbefalinger i KKR Sjællands beslutning.

 

Styregruppen for rammeaftalen har udarbejdet standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet. Styregruppen lægger op til, at standardkontrakterne er obligatoriske, når man køber og sælger pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere. Styregruppen anbefaler også at bruge standardkontrakterne ved aftaler om køb og salg mellem kommuner i Region Sjælland og kommuner udenfor region Sjælland.

 

Den nye tilsynsenhed dækkende Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland fører tilsyn med kommunale tilbud og private tilbud. Dette er typisk en del af administrationsudgifterne i regionen og kommunerne. Når man beregner a-conto taksten, indgår der et administrationsoverhead på 4 % af institutionens samlede nettodriftsomkostninger. Andelen vedrørende tilsyn er en del af administrationsoverheadet.

 

KKR anbefaler, at overheadprocenten fastholdes på 4 %, og at de faktiske overheadomkostninger opgøres ud fra regnskab 2014. Det vil gøre det muligt at justere overheadprocenten for 2015 og frem, så den fortsat svarer til de faktiske omkostninger.

 

De mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner har gjort det nødvendigt at nedsætte et kommunalt koordinationsforum med repræsentanter fra de administrative styregrupper i hver af de fem KKR.

 

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-09-2013
 
Udvalget anbefaler styringsaftalen 2014 godkendt.
 


3229977e23.docx
3229996e24.docx

Bilag

Styringsaftale 2014
Allonge til styringsaftale for 2014


103. Gensidige orienteringer til mødet den 25. september 2013.

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne.

 

Orienteringssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 
 
 

1. Boligstrategi
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-09-2013
 
•           Orientering fra formanden:

•           Orientering fra medlemmer:

Vedr. sundhedsområdet: Der ønskes er uddybende forklaring på budget 2014’s udgifter på sundhedsområdet set i forhold til andre sammenlignelige kommuner/landsplan
Vedr. udbud på Kastanjely og Område Øst – kommer foreløbig evaluering af opstarten på næste møde

•           Orientering fra administrationen:

1.         Orientering om  Boligstrategien
2.         Orientering om Tyveri på Karlsvognen