UDVALG

09-13 Udvalget for Voksne

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-08-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-08-2013 17:00:00


PUNKTER

86. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. august 2013
87. Status på rehabilitering på Ældreområdet
88. Status på boligstrategien på ældreområdet
89. Halvårsregnskab for Udvalget for Voksne
90. Etablering af kvikskranke på hjælpemiddelområdet
91. Revideret administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov
92. Brugertilfredshedsundersøgelse i Seniorbofællesskab
93. Boligselskabet Sjælland - indberetning om repræsentantskabets beslutning om renovering af afdeling 01-412 Kapellanvej, Anders Larsensvej og Sejerøvej
94. Opnormering i ungebehandlingen
95. Gensidige orienteringer til mødet den 27. august 201386. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. august 2013

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. dagsorden til mødet den 27. august 2013 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-08-2013
 
Godkendt.
87. Status på rehabilitering på Ældreområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

  1. tager orientering om status på rehabilitering på Ældreområdet til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At give en status på den rehabiliterende indsats på ældreområdet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Rehabiliteringsprojektet Mit Liv Min Hverdag er gennemført, og de ønskede resultater er opnået. Nu skal succesen fastholdes og der skal arbejdes med rehabiliterende indsatser indenfor sundhedsloven.

 

Ældreområdet startede i 2011 rehabiliteringsprojektet Mit Liv Min Hverdag. Der blev opnået en stor besparelse, og brugertilfredshedsundersøgelsen, der blev gennemført i januar 2013, viste stor tilfredshed med den støtte borgerne får til at gøre sig så selvhjulpne som muligt.

 

På baggrund af de gode erfaringer bliver der nu arbejdet videre med, at:

 
 

Op til sommerferien blev der afholdt fire dialogmøder med relevante ledere og medarbejdere fra hjemmeplejen, visitationen og sundhedsområdet. Formålet var at inddrage repræsentanter fra fagområderne - som enten har været involveret eller som fremover skal inddrages mere - i planlægning af de kommende aktiviteter.

 

Dialogmøderne indeholdt fælles temaer: Hvad skal der til for at fastholde succesen, hvad skal der til for at få samme succes på sundhedslovområdetog hvordan sikrer vi at alle i sundhed og ældre arbejder indenfor en rehabiliterende kultur.

Det var nogle meget positive møder, hvor det tydeligt kom frem, at tankegangen om rehabilitering går hånd i hånd med den faglige stolthed. Rigtig mange gode idéer og forslag blev vendt. De umiddelbare konklusioner, der i første omgang arbejdes videre med, er:

 
 

Der bliver nu arbejdet videre med konklusionerne og der vil blive nedsat arbejdsgrupper, som arbejder videre med de forskellige tiltag.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-08-2013
 
Orienteringen om status på rehabilitering på Ældreområdet taget til efterretning.
88. Status på boligstrategien på ældreområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

  1. tager status på boligstrategien til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at orientere udvalget om, status på de enkelte projekter under boligstrategien på ældreområdet.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Nedenfor gives der en status på de tre anlægsprojekter, der er igangsat under Boligstrategien på ældreområdet

 

De tre projekter forløber planmæssigt, og overholder på nuværende tidsplanen.

 
 

Udbygning af Elmelunden

I forbindelse med udbygningen af Elmelunden har der været en lang proces, hvor medarbejderrepræsentanter og arkitekter har talt sammen og i fællesskab nået frem til indretning af det nye Elmelunden. Der foreligger nu et projektforslag.

 
 

Entreprisen er pt. sendt i udbud via White arkitekter. På baggrund af licitationen bliver skema B udarbejdet. Skemaet forventes godkendt af byrådet i oktober 2013. Efter tidsplanen bliver 1. spadestik taget i oktober 2013. Byggeriet bliver planmæssigt taget i brug primo 2015.

 
 

Opførelse af nyt plejecenter på Samsøvej

På baggrund af en lang brugerinddragelsesproces er Kullegaard Arkitekter er i gang med at udarbejde et projektforslag. Administrationen forventer, at skema A bliver forelagt byrådet i oktober 2013.

 

Byggeriet forventes færdigt til indflytning ultimo 2015.

 
 

Opførelse af nyt plejecenter i Tølløse som OPP

Planlægningen af processen er i fuld gang. Der er planlagt en række seminarer/workshops med forskellige interessenter med henblik på, at få bekrevet krav og forventninger til det nye plejecenter.

 

I august gennemfører vi en markedsundersøgelse, hvor nedenstående fem aktører deltager i en interviewrunde:

Byggeriet forventes færdigt til ibrugtagning primo 2016.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-08-2013
 
Orienteringen om status på boligstrategien taget til efterretning.


3186758e1.docx

Bilag

Tidslinje anlægsprojekter, juli 2013


89. Halvårsregnskab for Udvalget for Voksne

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller at:

  1. Udvalget tager halvårsregnskabet til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 18,1 mio. kr. Det skyldes udgiftsstigninger på ældre (6,2 mio. kr.), det specialiserede voksenområde (5,4 mio. kr.), på sundhed (4,6 mio. kr.), samt på det specialiserede børneområde (1,8 mio. kr.). Direktionen arbejder på en handlingsplan for nedbringelse af merforbruget, som præsenteres ved BR3.

 

På Udvalget for Voksne forventes et merforbrug på 16,2 mio.kr. Merforbruget stammer fra alle 3 politikområder.

 

På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget skyldes flere udgifter til den kommunale medfinansiering af sygehusudgifter, primært som følge af en stigning i antallet af ambulante og indlagte somatiske forløb.

 

På Ældreområdet forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. Merforbruget skyldes: 2,7 mio. kr. på hjemmeplejen, som følge af udbetaling af feriepenge til medarbejderne i Område Øst i forbindelse med ovedragelsen af Område Øst til Forende Care, samt 3,5 mio. kr. i merforbrug på plejecenter området. I forbindelse med overdragelsen af plejecenter Kastanjely blev der også udbetalt 2,1 mio. kr. i feriepenge. Dette er håndteret og fremgår ikke som merforbrug i Tabel 1.

 

På voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt flere borgere på Særlig Tilrettelagt Uddannelse, større tilgang til efterværn, samt stigning i antallet af borgere der har fået bevilget støttekontakt person.

 

Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder.

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab pr. Juni

Forventet afvigelse pr. Juni

 

A

B

C

D=C-B

Myndighed

 

 

 

 

Politikområde 7 – Sundhed

269,3

271,8

276,4

4,6

Politikområde 8 – Ældre

218,4

229,4

238,3

8,9

Politikområde 9 – Voksenspecial

431,9

433,5

438,9

5,4

I alt myndighed

919,6

934,7

953,6

18,9

 

 

 

 

 

Decentrale enheder

 

 

 

 

Politikområde 7 – Sundhed

9,4

10,6

10,6

0,0

Politikområde 8 – Ældre

169,1

164,4

161,7

-2,7

Politikområde 9 – Voksenspecial

25,2

27,1

27,1

0,0

I alt decentrale enheder

203,7

202,1

199,4

-2,7

 

 

 

 

 

TOTAL – Voksenudvalget

1.123,3

1.136,8

1.153,0

16,2

Note: Differencer skyldes afrundinger

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-08-2013
 
Halvårsregnskabet taget til efterretning.


3198180e2.doc

Bilag

Halvårsregnskab til Udvalget for Voksne


90. Etablering af kvikskranke på hjælpemiddelområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. udvalget godkender oprettelsen af en kvikskranke på hjælpemidelområdet.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Udvalget skal godkende ændringer i arbejdets organisering, som har konsekvenser for servicen til borgerne.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet godkendte i august 2013 oprettelsen af en hjælpemiddelafdeling. Oprettelsen sker samtidig med indsatsen ”væk med bøvlet”. Som et initiativ i denne indsats foreslås det, at der oprettes en kvikskranke. Hovedydelsen her er ergoterapeutrådgivning om brug af hjælpemidler generelt, rådgivning om køb af hjælpemidler samt udlevering af hjælpemidler.

 

Formålet er:

 

Kvikskranken placeres i Specialrådgivningen på Rosenvænget. I kvikskranken kan borgeren hurtigt og enkelt få udleveret visse typer hjælpemidler og få relevant faglig rådgivning om brugen af hjælpemidler.

 

Kvikskranken vil blive evalueret efter et år med henblik på at vurdere,

Større ændringer på disse punkter vil blive forelagt for udvalget.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Servicelovens §§ 112 - 113

 
 

Høring

 

Handicaprådet var positiv over for den udvidede service.

 

Ældrerådet: Bilag vedlagt

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Der vil være en mindre effektiviseringsgevinst på sagsbehandlingen og på indkøb af hjælpemidler, som indgår i de allerede indarbejdede effektiviseringsmål for socialområdet.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed

 

Forslaget søger at styrke borgernes egenomsorg og selvhjulpenhed.

 
 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-08-2013
 
Udvalget godkendte oprettelsen af en kvikskranke på hjælpemiddelområdet.


3130561e3.docx
3193684e4.rtf
3195741e5.docx

Bilag

Kvikskranke
Administrationens svar på ældrerådets høringssvar
Ældrerådets høringssvar vedr.Kvikskranke


91. Revideret administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

  1. godkender det reviderede administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Grundet et stigende pres i antallet af borgere, der søger om socialpædagogisk støtte, er der behov for en præcisering og et mere detaljeret administrationsgrundlag. Det skal sikre, at hjælpen prioriteres til de borgere, der har de største behov.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrund

Socialcentret har oplevet en kraftig stigning i antallet af ansøgninger om socialpædagogisk støtte. Årsagen er blandt andet, at andre serviceområder (bl.a. Ældre-, Familie- og Arbejdsmarkedsområdet) har strammet op på deres serviceniveauer. For at sikre budgetoverholdelse, kan Udvalget for Voksne beslutte også at stramme på serviceniveauet på Socialområdet for at sikre økonomien. Dette vil betyde, at nogle borgere, som tidligere er blevet bevilget støtte i Socialcentret, ikke længere vil være i målgruppen eller vil få reduceret deres støtte.

 

På den baggrund – og med afsæt i det fremlagte halvårsregnskab – lægger administrationen op til en opstramning af serviceniveauet for socialpædagogisk støtte (Servicelovens § 85).

 

Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov

Udvalget for Voksne tiltrådte d. 25. maj 2011 administrationsgrundlaget for ’Socialpædagogisk bistand, Servicelovens § 85’. Det er dette administrationsgrundlag, som nu revideres med følgende opstramninger og præciseringer af det nuværende serviceniveau:

 

Målgruppe

Målgruppen indskrænkes på to områder:

 

Indhold i ydelse

Den socialpædagogiske støtte kan gives som individuel støtte og som gruppeforløb. Der vil i den kommende tid blive sat fokus på at udvikle gruppeforløb, som en socialpædagogisk metode til at fremme borgerne udvikling og selvhjulpenhed.

 

Socialpædagogisk støtte kan visiteres til en række konkrete ydelser. I det reviderede administrationsgrundlag præciseres indholdet i hver ydelse. Det er samtidig præciseres, hvad ydelsen ikke indeholder.

 

Det tidligere administrationsgrundlag indeholdt ydelsen ”hjælp til at strukturere hverdagen”. Denne ydelse er slettet fra den reviderede udgave, da ”hjælp til strukturering” naturligt vil indgå i de andre ydelser.

 

Desuden er der sket en sammenlægning og en navneændring af nogle af de ydelser, som fremgik af det hidtidige administrationsgrundlag. Dette er gjort for at lette forståeligheden og overskueligheden.

 

Omfang

 

Det reviderede administrationsgrundlag lægger op til en opstramning af det nuværende serviceniveau på flere områder:

 

Varighed

Sagsbehandlerne opstiller i dag klare mål for indsatsen og en tidsramme for, hvornår man forventer, at borgeren ikke længere har behov for indsatsen.

Fremover vil sagsbehandleren følger systematisk op på, om målene nås indenfor den fastsatte tidsramme. Hvis opfølgningen viser, at målene ikke nås, skal sagsbehandleren foretage en vurdering af, om støtten er den rigtige eller om borgeren eventuelt skal kompenseres på anden vis, eller om støtten skal stoppes.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

§ 85 i Serviceloven

 
 
 

Høring

 

Det reviderede administrationsgrundlag er sendt i høring i Handicaprådet.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Der henvises til dagsordenspunktet og bilaget om halvårsregnskab, som er til behandling tidligere på dette møde.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-08-2013
 
Udvalget godkender det reviderede administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov.
Ordningen evalueres løbende og forelægges udvalget foråret 2014.


3189759e6.doc

Bilag

Bilag: Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov


92. Brugertilfredshedsundersøgelse i Seniorbofællesskab

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

  1. tager orienteringen om brugertilfredshedsundersøgelsen i Seniorbofællesskabet Skriverensvej til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget orienteres om brugertilfredsheden i det socialpsykiatriske senioropgangsfællesskab, som blev etableret maj 2012.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I maj 2012 blev et socialpsykiatrisk senioropgangsbofællesskab etableret på Skriverensvej i Holbæk. Målgruppen er ældre (50+) sindslidende eller psykisk sårbare borgere. Formålet med senioropgangsbofællesskabet er, at beboerne oplever en større sammenhæng i ydelserne. Dette sikres ved, at det er de samme medarbejdere, der løfter de socialpsykiatriske ydelser om støtte, hjælp og omsorg, og de hjemmehjælpsorienterede ydelser som personlig pleje, praktisk hjælp i hjemmet og madservice.

 

I april 2013 blev der gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse hos beboerne. Formålet med undersøgelsen er at se på:

 

Undersøgelsen blev gennemført som kvalitative enkeltinterview med alle 16 beboere i senioropgangsfællesskabet.

 

Resultaterne af brugerundersøgelsen viser, at alle beboere er meget tilfredse med at være flyttet i senioropgangsfællesskabet.

 

Om tilfredsheden med ydelserne siger de blandt:

 

Effekten af at være flyttet i senioropgangsfællesskab er størst for de 10 beboere, der kom fra egen bolig. Et udpluk af oplevede effekter er:

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-08-2013
 
Orienteringen om brugertilfredshedsundersøgelsen i Seniorbofællesskabet Skriverensvej taget til efterretning.


3140446e7.pdf

Bilag

Undersøgelse af brugertilfredsheden - rapport


93. Boligselskabet Sjælland - indberetning om repræsentantskabets beslutning om renovering af afdeling 01-412 Kapellanvej, Anders Larsensvej og Sejerøvej

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. det tages til efterretning, at Boligselskabet Sjællands indberetning om renovering af afdeling 01-412 Kapellanvej, Anders Larsensvej og Sejerøvej uden afdelingsmødets godkendelse, videresendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Afdeling 01-412 Kapellanvej, Anders Larsensvej og Sejerøvej består af 20 enfamiliehuse opført i 1959/1960.

 

Boligselskabet Sjælland overtog, i forbindelse med fusionen med Boligselskabet af 1939, boligafdelingen i 2009.

 

Seks af afdelingens huse blev renoveret i etape I af en helhedsplan i 2006, foranlediget af en Beboerklagenævnssag vedrørende fugtproblemer i et lejemål i afdelingen.

 

Boligselskabet af 1939 iværksatte en gennemgang af afdelingens 20 lejemål og på baggrund af den rådgivende ingeniørs tilstandsrapport, hvoraf det fremgik at der var flere lejemål som var angrebet af skimmelsvamp, blev seks af boligerne renoveret med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden.

 

Byrådet besluttede i mødet den 19. december 2007, at fremsende skema A til Landsbyggefonden med anbefaling af renovering af de resterende boliger i etape II.

 

Det har ikke været muligt for Boligselskabet Sjælland, at opnå beboernes godkendelse af gennemførelse af renoveringen i etape II. Afdelingen har stemt nej til renoveringen tre gange.

 

Derfor har Boligselskabet Selskabs repræsentantskab på repræsentantskabsmødet, den 25. maj 2013, besluttet, at anvende muligheden i almenboliglovens § 37, stk. 4 om, at træffe beslutning om renovering af afdelingen uden afdelingens samtykke.

 

Betingelsen, for at give repræsentantskabet adgang til at træffe beslutning efter stk. 4, er at de pågældende arbejder er nødvendige for, at gøre boligerne og boligafdelingen tidssvarende og konkurrencedygtig over for en bred kreds af boligsøgende.

 

Repræsentantskabets beslutning om gennemførelse af arbejderne uden afdelingens samtykke skal indberettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Indberetningen skal sendes til kommunen der videresender den til ministeriet.

 

Der henvises til Boligselskabet Sjællands indberetning som fremgår af vedhæftede bilag.

 

Byrådet vil efterfølgende skulle godkende projektet, når boligselskabets forhandlinger med Landsbyggefonden om arbejdet og budgettet herfor er afsluttede og skema A fremsendes til godkendelse.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Almenboliglovens § 37, stk. 4, 5 og 6.

 
 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-08-2013
 
Orienteringen taget til efterretning.


3115953e8.pdf

Bilag

Boligselskabet Sjællands indberetning


94. Opnormering i ungebehandlingen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

  1. tager til efterretning, at et mindre forbrug på døgnbehandling anvendes til en styrkelse af ungebehandlingen

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrund for det øgede antal unge i behandling

Samarbejdet med lærerne og den fremskudte indsats har ført til en stigning i antallet af unge i behandling fra 13 unge i januar til 37 i juni, altså en tredobling.

Der ønskes en styrkelse af ungebehandlingen, fordi det er lykkedes at skabe kontakt til langt flere unge med misbrugsproblemer de første 6 måneder af 2013.

Misbrugscentrets 2 ungebehandlere har lagt mange kræfter i at få samarbejdsaftaler med alle ungdoms uddannelserne. Ungebehandlerne har nu fast træffetid på alle steder én gang ugentligt.

 
 

Anbefalet normering

Center for rusmiddelforskning anbefaler en normering, hvor der er afsat 3 timer ugentligt alt indbefattet, hvis der skal holdes en virksom kvalitet i behandlingen, det vil sige max 12 unge pr. behandler. Med den aktuelt anbefalede opprioritering, vil denne kvalitetsstandard kunne holdes, forudsat at der ikke kommer yderligere stigning i antallet af unge, der søger behandling.

 

På sigt

Med den fremskudte indsats og uddannelsesstedernes øgede fokus på unges brug af rusmidler, bl.a. på grund projekt Ung og Rus, kan det forventes at stigningen i antallet af unge der søger behandling fortsætter.

Det kan derfor forventes, at det på et senere tidspunkt igen bliver nødvendigt at forholde sig til en fortsat stigning og dermed et øget behov for behandlingsressourcer.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

600.000 kr. finansieret ved et tilsvarende mindre forbrug til døgnbehandling, jf. tidligere udvalgsbeslutninger om at fastholde budgettet på området.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed

 

Øget forebyggelsesindsats med henblik på færre voksne med misbrugsproblemer.

 
 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-08-2013
 
Udvalget tog til efterretning, at et mindre forbrug på døgnbehandling anvendes til en styrkelse af ungebehandlingen.
95. Gensidige orienteringer til mødet den 27. august 2013

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

1. Orientering fra formanden:

 
 

2. Orientering af udvalgets medlemmer:

 
 

3. Orientering fra administrationen:

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-08-2013
 
Ingen orienteringer.