UDVALG

09-13 Udvalget for Voksne

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

den lille byrådssal, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

14-08-2013 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

14-08-2013 16:00:00


PUNKTER

84. Godkendelse af dagsorden til mødet den 14. august 2013
85. Forslag til Sundhedspolitik til godkendelse i byrådet84. Godkendelse af dagsorden til mødet den 14. august 2013

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Voksne

 
 

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller; at:

 
  1. dagsorden til mødet den 14. august 2013 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 14-08-2013
 
Godkendt.
85. Forslag til Sundhedspolitik til godkendelse i byrådet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne og herefter byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. Udvalget for Voksne indstiller Forslag til Sundhedspolitik til godkendelse i byrådet.

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Forslaget til Sundhedspolitik ’Når sundheden skal frem’ er blevet udarbejdet i løbet af første halvår af 2013, med involvering af flere aktører på området, bl.a. politikere, medarbejdere og praktikere, patientforeninger, borgere, forskere og praktiserende læger. Der blev afholdt en sundhedskonference i marts 2013, og Udvalget for Voksne har i maj måned gennemført en dialogrunde i de stående udvalg, hvor forslag til mål i Sundhedspolitikken blev drøftet. En administrativ styregruppe og en følgegruppe har i tæt samarbejde med projektgruppen fulgt og bidraget til politikudviklingen undervejs.

 

På baggrund af de mange input, er der i forslaget til Sundhedspolitik udvalgt følgende tre udviklingsområder, som er dækkende for de væsentligste sundhedsudfordringer.

 

Udviklingsområderne i forslaget til Sundhedspolitik er

  1. Sundere rammer

  2. Bedre mental sundhed

  3. Lighed i sundhed

 

Udviklingsområderne er valgt, fordi de indrammer de sundheds- og forebyggelsesindsatser, der har den største og bedste effekt på de målgrupper, som er prioriteret i byrådets udviklingsstrategi under pejlemærket Et sundere liv: Sunde børn, Risikogrupper og de Syge og svækkede borgere.

Implementering

For at få sundhedspolitikken ud at leve i hele organisationen, bliver den fulgt op af en udviklingsplan, der konkret vil beskrive de initiativer, som skal sættes i værk for at realisere sundhedspolitikkens mål. Det bliver det nye Sundhedsforum som sammen med Sundhedscentret, får ansvaret for at lave udviklingsplanen, og for at udpege og prioritere konkrete indsatser samt sikre den nødvendige koordinering og samarbejdet i kommunen. Det vil også være i udviklingsplanen, at der udpeges de relevante indikatorer for, om politikkens mål bliver nået, med de indsatser der sættes i værk.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Mange af sundhedspolitikkens mål vil kunne realisereres inden for de eksisterende budgetter, mens enkelte mål vil kræve ekstra midler. Sundhedspolitikkens baseres derfor på både en ’udgiftsneutral tilgang’ og en ’udvidelse af den økonomiske ramme’.

 

Den udgiftsneutrale tilgang baseres på, at kommunen kan fremme sundheden ved at tænke sundhed bredt ind i kommunens eksisterende kontakter til borgerne, og anvende eksisterende midler anderledes. Nye sundhedsinitiativer vil også kunne finansieres af gevinster, som ofte opstår på andre velfærdsområder end sundhedsområdet, når borgernes sundhed forbedres.

 

Udgiften til medfinansiering af regionens sygehuse og praktiserende læger/speciallæger udgør ca. 250 mio. kr. svarende til, at kommunen finansierer ca. 1/3 af sygehusenes udgifter. Kommunen har derfor et væsentligt incitament til at forebygge indlæggelser og lave langsigtet forebyggelse, der nedbringer antallet af indlæggelser (realiseringen af gevinster på det område forudsætter dog, at kommune og region er enige om at nedbringe antallet af indlæggelser/sengedage).

 

Hertil kommer, at sundhedsproblemer medfører betydelige afledte udgifter for kommunen, bl.a. i form af hjælpemidler, hjemmepleje, sociale ydelser, jobcenterydelser, sygedagpenge mv. Det er fx beregnet, at alene borgernes alkoholoverforbrug koster Holbæk Kommune 41 mio. kr. i afledte udgifter. Dermed vil nogle sundhedstiltag ikke kun være udgiftsneutrale, men også kunne medføre besparelser.

 

Udvidelse af den økonomiske ramme. På flere områder vil gevinsten ved forebyggelse være så langsigtet, at der skal sættes nye midler af for at komme i gang. I forhold til målgrupperne, børn og unge, risikogrupper samt syge og svækkede, kan fokus øges på bl.a.:

Listen er ikke udtømmende og kvalificeres i det kommende arbejde med sundhedspolitikkens udviklingsplan.

 

Sundhedspulje

Det foreslås, at der afsættes en sundhedspulje som løbende kan understøtte nye tiltag på sundhedsområdet. Puljen kan eventuelt finansieres af midlerne fra økonomiaftalen, hvor kommunen modtager 3,705 mio. til sundhedsområdet – bl.a. til understøttelse af de nye sundhedsaftaler med regionen.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed

 

Sundhedspolitikken vil have en positiv sundhedsmæssig effekt på folkesundheden i Holbæk Kommune, og især give et sundhedsmæssigt løft til målgrupperne i pejlemærket ’Et sundere liv’ fra byrådets udviklingsstrategi.

 
 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 14-08-2013
 
Udvalget for Voksne indstiller forslag til sundhedspolitik sendes i offentlig høring i perioden fra 15.8.2013 – 27.9.2013.


3181443e1.pdf

Bilag

Forslag til Sundhedspolitik.pdf