UDVALG

09-13 Udvalget for Voksne

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-06-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-06-2013 17:00:00


PUNKTER

71. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. juni 2013
72. Sammenlægning på hjælpemiddelområdet
73. Prækvalifikation af Lejerbos boligsociale helhedsplan
74. Administrationsgrundlag for støtte til handicapbiler
75. Administrationsgrundlag for efterværn
76. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område
77. Justering af tidsplan for udbudsproces
78. Frivillighed på Voksenspecialområdet samt Sundheds-og Ældreområdet
79. Fællesudbud - Kommunalbefordring
80. Statusrapport for Sundhed og Ældre
81. Placering af nyt plejecenter i Tølløse
82. Drøftelse af retning i udkast til Sundhedspolitik
83. Gensidige orienteringer til mødet den 26. juni 201371. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. juni 2013

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet den 26. juni 2013 bliver godkendt.


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-06-2013
 
Godkendt
72. Sammenlægning på hjælpemiddelområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget orienteres om at enhederne ”kropsbårne hjælpemidler”, ”tekniske hjælpemidler til voksne og mindre boligindretninger” samt ”handicapbiler” sammenlægges i en hjælpemiddelafdeling placeret i Socialcentret.


Alternativ indstilling


Formål

 

At orientere udvalget om sammenlægning af enhederne ”kropsbårne hjælpemidler”, ”tekniske hjælpemidler til voksne og mindre boligindretninger” samt ”handicapbiler” til en hjælpemiddelafdeling placeret i Socialcentret.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrund

I dag er hjælpemiddelområdet placeret i forskellige afdelinger i Holbæk Kommune: Borgerservice, Socialcentret, Familiecentret og Arbejdsmarkedscentret.

 

Arbejdet i de forskellige afdelinger fungerer i dag på mange måder godt. Administrationens anbefaler dog alligevel en sammenlægning af de dele af hjælpemiddelområdet, der ligger i Borgerservice og Socialcentret, i én hjælpemiddelafdeling. Ønsket om en sammenlægning bunder dels i Holbæk Kommunes fokuserede arbejde med velfærdsteknologi. Det er forventningen at en samling af kompetencerne på dette felt at kunne understøtte udviklingen bedre, end det sker i dag. Dels vil en sammenlægning på området kunne medføre en øget effektiv borgerbetjening gennem en styrkelse og forenkling af den helhedsorienterede sagsbehandling af den enkeltes behov.

 

Hjælpemiddelområderne i hhv. Familiecentret og i Arbejdsmarkedscentret bliver i første omgang ikke en del af den nye organisering, da der skal foretages yderligere analyse af fordele og ulemper ved at sammenlægge de respektive afdelinger med det øvrige hjælpemiddelområde.

 

Hjælpemiddelafdelingen vil komme til at bestå af følgende områder:

 

Afdelingen for hjælpemidler placeres i Socialcentret, hvor størstedelen af medarbejderne i dag er placeret. Det betyder, at tre medarbejdere og en elev fra Borgerservice vil flytte til hjælpemiddelafdelingen i Socialcentret.

 

Sammenlægningen træder i kraft pr. 1. september 2013.

 

Budgettet ligger i dag på politikområde 9, men ansvaret for hjælpemiddelområdet samles i Socialcentret.

 

Samtidig arbejdes der med en række effektiviseringstiltag på hjælpemiddelområdet. Det forventes, at disse tiltag som minimum kan finansiere de omkostninger, der vil være med sammenlægningen.

Et af de tiltag, som der arbejdes med at indføre i Holbæk Kommune, er ”Kvikskranke”. Kvikskranke er tænkt som et åbent tilbud, der placeres udenfor rådhuset. Kvikskranken vil være bemandet af en terapeut fra hjælpemiddelafdelingen, som kan bevilge og udlevere visse typer af hjælpemidler til borgere i målgruppen. Formålet med Kvikskranken er at forkorte sagsbehandlingstiderne og styrke egen omsorg hos borgerne. Der er gode erfaringer med Kvikskranke fra andre kommuner.

Der vil senere på året blive udarbejdet en selvstændigt politisk sag, så Udvalget for Voksne kan tage stilling til oplægget.

 

Effekten af sammenlægning

 

Medarbejderne i de nuværende afdelinger arbejder alle efter samme paragraffer i Serviceloven. En sammenlægning til en afdeling, forventes at kunne højne det faglige niveau på hjælpemiddelområdet, med bedre mulighed for vidensdeling og faglige drøftelser. Derudover vil en sammenlægning betyde, at medarbejderne fremover bruger samme it-system (i dag bruges forskellige). Dette vil øge mulighederne for at trække statistik på området.

 

En sammenlægning af områderne vil samtidig sikre at borgere og samarbejdsparter kun oplever én indgang til hjælpemiddelområdet. Herunder vil erfaringer og kompetencer i forhold til leverandørudbud og leverandøraftaler kunne deles og udbygges.

 

En sammenlægning vil desuden kunne frigive nogle ressourcer til sagsbehandling, da telefonvagten, vil kunne deles mellem flere medarbejdere.

 

Samtidig ligger omlægningen i fin tråd med den ændring, det kropbårne område har gennemgået fra at være et område med mange personlige henvendelser til et område, hvor primærkontakten til borger foregår pr. telefon/mail/brev og fra efteråret 2013 som en del af 2. bølge obligatorisk selvbetjening – via e-ansøgninger.

 

Ændringen vil ikke betyde flere ledere i kommunen samlet set.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

§ 112, § 113, § 114 og § 116 i Serviceloven

 

Høring

 

Oplægget til sammenlægning har været drøftet i MED i Borgerservice og MED i Socialcentret.

 

Oplægget er desuden sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådets høringssvar fremgår af bilag 1 og Handicaprådets høringssvar fremgår af bilag 2.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Ændringen gennemføres inden for den eksisterende budgetramme.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-06-2013
 
Til efterretning.


3122473e1.docx
3123433e2.docx

Bilag

Bilag 1: Høringssvar fra Ældrerådet
Bilag 2 Høringssvar fra Handicaprådet


73. Prækvalifikation af Lejerbos boligsociale helhedsplan

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret skal fornyes med virkning fra marts måned 2014, hvorefter den vil løbe frem til 2018. Helhedsplanen indgås mellem Lejerbo og Landsbyggefonden efter anbefaling af kommunen.

 

Lejerbo har gennemført en boligsocial workshop vedrørende den fremadrettede helhedsplan med stærk kommunal repræsentation. Workshoppen fandt sted den 30. maj 2013 i Vangkvarteret. På workshoppen nåede parterne frem til, at ansøgningen om prækvalifikation skulle udarbejdes med følgende ikke prioriterede fokuspunkter:

 
 

De ovenstående punkter vil blive suppleret med ønsker om kommunikation og formidling.

 

Sekretariatet vurderer ud fra den boligsociale workshop og ansøgningen om prækvalifikation, at aktiviteterne omfattet af en kommende boligsocial helhedsplan vil supplere den kommunale sociale og boligsociale indsats på de fleste områder.

 

Proceduren for at etablere en ny helhedsplan er, at Lejerbo udarbejder en prækvalifikation, der fremsendes til Landsbyggefonden af Holbæk Kommune med kommunens tilknyttede anbefaling. Ansøgningen om prækvalifikation er ikke bindende for Lejerbo og Holbæk Kommune. I forlængelse af prækvalifikationen vil der skulle udarbejdes en endelig ansøgning. Den vil være bindende.

 

Lejerbos prækvalifikationsansøgning er vedlagt som bilag. Prækvalifikationen forventes afsendt til Landsbyggefonden inden udgangen af juni måned.

 

Helhedsplanen forventes styret gennem en Styregruppe, en Projektgruppe og en Sekretariatsgruppe med relevant kommunal repræsentation.

 

Det fremadrettede arbejde med den boligsociale helhedsplan vil i Holbæk Kommune være forankret hos Socialchef Jan Christensen med aktiv sekretariatsdeltagelse fra relevante afdelinger og kommunen i øvrigt.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-06-2013
 
Indstillingen godkendt.


3122276e3.pdf

Bilag

Prækvalifikation_Vangkvarteret


74. Administrationsgrundlag for støtte til handicapbiler

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. godkender administrationsgrundlag for støtte til handicapbil


Alternativ indstilling


Formål

 

Administrationsgrundlaget fastsætter det politiske serviceniveau for, hvornår man kan få støtte bevilget til en handicapbil.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrund

Holbæk Kommune kan bevilge støtte til køb af handicapbil til borgere med en varig nedsat funktionsevne. Det kan ske, hvis borgeren har behov for bil for at kunne opnå eller fastholde arbejde eller uddannelse. Det er et krav, at den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad vanskeliggør borgerens mulighed for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil.

 

Der kan også ydes støtte til køb af bil, hvis borgeren pga. en meget væsentlig nedsat funktionsevne har behov for at kunne benytte egen bil til indkøb, fritidsaktiviteter, besøg hos venner og familie mm. Det er et krav, at størstedelen af kørselsbehovet ikke kan afhjælpes på anden måde.

 

Administrationsgrundlaget

Når borgeren får bevilget støtte til køb af handicapbil, vil der altid blive foretaget en individuel vurdering af borgeren.

 

Der har indtil nu ikke været fastlagt et serviceniveau for støtte til køb af handicapbil i Holbæk Kommune. Der har i stedet været en fast administrativ praksis på området.

 

Det fremlagte administrationsgrundlag fastlægger serviceniveauet på området (administrationsgrundlaget er vedhæftet i bilag).

 

Administrationsgrundlaget fastlægger som udgangspunkt den gældende administrative praksis på området.

 

På visse områder indeholder administrationsgrundlaget en stramning/præcisering af gældende praksis. Disse ligger indenfor lovens rammer.

Det drejer sig om følgende:

 

Gangtest

Der gennemføres altid en gangtest af borgeren, med mindre borgeren overhovedet ikke kan gå. Gangtest, lægeattest og andre relevante dokumenter indgår i vurderingen af om borgeren er berettiget til den ansøgte ydelse.

 

Som udgangspunkt kan borgere, der kan gå over 400 meter ikke få bevilget støtte til en handicapbil, hvis bilen skal bruges til transport til og fra arbejde eller uddannelse. Tidligere praksis var 500 meter.

 

Hver gang en borger søger om støtte til køb af handicapbil, skal der som udgangspunkt foretages en ny gangtest. Det skal gøre uanset om borger i forbindelse med tidligere ansøgninger har fået lavet en gangtest. Tidligere praksis var, at der ikke nødvendigvis blev lavet ny gangtest med genansøgninger.

 

Kørselsbehov

Som udgangspunkt skal borgeren have et kørselsbehov på minimum 7000 km. pr. år for at kunne få støtte til køb af handicapbil. Tidligere praksis var et årligt kørselsbehov på 5000 km.

 

I administrationsgrundlaget præciseres det, at der i sagsbehandlingen ikke ses på, hvor langt borger har til offentlig transport, men derimod om borger kan benytte offentlig transport.

 

Økonomi

Sagsbehandlerne vil fremover have øget fokus på at rådgive borgeren om de økonomiske forhold, der er ved at købe handicapbil. Derunder hvad der vil ske, hvis borgeren ikke kan betale afdrag på bilen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

§ 114 i Serviceloven.

 

Høring

 

Handicaprådet har haft sagen i høring.

 

Handicaprådets høringsvar er følgende:

 

Formanden sammenfattede rådets bemærkninger i en prioritering af, at rimelighed er vigtigt, samt at adgang til offentlig transport er væsentligt fremfor om der er offentlig transport (man skal ikke vælge nogen fra, fordi man kan tage en bus, der ikke kører).

 

Administrationens kommentarer til Handicaprådets høringssvar

Administrationens anerkender Handicaprådets ønske om at ’rimelighed’ tages med i betragtningen, når en borgers sag vurderes. Den individuelle vurdering, er netop et udtryk for at der også skal ses på rimeligheden i en given beslutning ud fra den enkelte borgers situation. Efter tidligere opfordring fra Handicaprådet er princippet om ’den individuelle vurdering’ beskrevet på kommunens hjemmeside samt præciseret i administrationsgrundlagene.

 

I forhold til Handicaprådets bemærkning om offentlig transport, vil den individuelle vurdering også gælde her. Der vil være enkelte situationer, hvor borgers manglende adgang til offentlig transport vejer tungere, end om borger kan benytte offentlig transport. Administrationens anbefaler dog, at adgangen til offentlig transport ikke er et kriterium for tildeling af handicapbil.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Det fremlagte administrationsgrundlag er en opfølgning på den allerede besluttede besparelse 2 mio. kr., som er lagt ind i budget 2013 og overslagsårene på området for handicapbiler.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-06-2013
 
Det præciseres at der foretages en helhedsvurdering, som ud over gangtest også indeholder vurdering af muligheden og evnen til at benytte offentlige transportmidler.
 
Administrationsgrundlaget i øvrigt godkendt.


3079340e4.doc

Bilag

Administrationsgrundlag for § 114


75. Administrationsgrundlag for efterværn

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. godkender administrationsgrundlaget for efterværn


Alternativ indstilling


Formål

 

Administrationsgrundlaget fastsætter det politiske serviceniveau for bevilling af efterværn til unge mellem 18 og 23 år.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrund

Efterværn har til formål at sikre en god overgang til voksenlivet for den unge, som inden det fyldte 18. år har modtaget en støtteforanstaltning fra kommunen. Det kan være unge som har haft en kontaktpersonsordning op til det fyldte 18. år eller unge, der var anbragt udenfor hjemmet op til det fyldte 18. år.

 

Kommunen kan bevilge forskellige typer af efterværnsstøtte til den unge:

Målgruppen omfatter ikke unge, der forventes at have behov for længerevarende støtte i voksenlivet og hvor støtten ikke umiddelbart bidrager til en selvstændig voksentilværelse.

 

Administrationsgrundlaget

Der har indtil nu ikke været fastlagt et serviceniveau for bevilling af efterværn i Holbæk Kommune. Dette dagsordenspunkt lægger op til, at Udvalget for Voksne tiltræder det forelagte administrationsgrundlag (se bilag 1). Administrationsgrundlaget fastlægger som udgangspunkt den gældende administrative praksis på området og lægger sig op ad lovgivningen på området.

 

I administrationsgrundlaget præciseres omfang og varighed af efterværn:

Hvis den faglige vurdering viser, at den unge med stor sandsynlighed har behov for anbringelse efter det 20. år, bør andre støtteforanstaltninger end efterværn overvejes.

Der vil naturligvis kunne forekomme tilfælde, hvor den unge bevilges kontaktperson i flere end 5 timer ugentligt. Det kan være i situationer, hvor den unge med en mere massiv støtte kan undgå at få forlænget sin anbringelse udenfor hjemmet, men i stedet kan blive støttet i at klare sig i egen bolig.

 

Desuden præciserer administrationsgrundlaget, at der skal være udsigt til en positiv udvikling for den unge i efterværnsperioden og det desuden er en betingelse, at den unge samarbejder omkring efterværnsindsatsen.

 

Det betyder, at administrationsgrundlaget følger politik for voksne med særlige behov samt serviceniveauet i øvrige vedtagne administrationsgrundlag.

 

Det specialiserede børneområde har haft administrationsgrundlaget til kommentering, og havde ingen bemærkninger hertil.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

§ 76 i Serviceloven

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Ændringen holdes inden for budgetrammen. Der kan være en mindre effektiviseringsgevinst.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-06-2013
 
Godkendt.


3099748e5.doc

Bilag

Bilag 1: Administrationsgrundlag for efterværn


76. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 1. orientering om sagsbehandlingsfrister på det sociale område bliver taget til efterretning


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at orientere udvalget om visse forhold i forbindelse med byrådets vedtagelse af Holbæk Kommunes sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet skulle behandle sagsbehandlingsfrister på det sociale område, fordi der i § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område står:

”Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres…..”.

Desuden følger det af § 3 i styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune, at det er byrådet, der skal fastlægge det overordnede serviceniveau i kommunen.

Lovgivningen indeholder på nogle områder sagsbehandlingsfrister, mens der på andre områder indenfor sociallovgivningen ikke i loven findes sådanne.

Det fremgår af det vedhæftede bilag, hvor i lovgivningen på det sociale område Folketinget har fastsat sagsbehandlingsfrister, og hvor det ikke er tilfældet.

Det ses også af bilaget, hvor Holbæk Kommune har vedtaget kortere sagsbehandlingsfrister end de, der følger af lovgivningen.

Uanset hvilken sagsbehandlingsfrist, der gælder, skal alle sager behandles så hurtigt som muligt, og administrationen skal altid prioritere de enkelte sager, således at akutte opgaver løses straks, hastende opgaver umiddelbart efter og mindre hastende opgaver hurtigst muligt og så vidt muligt inden for sagsbehandlingsfristen.

Der kan for eksempel i særligt komplekse sager og sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra eksterne personer eller myndigheder, være situationer, hvor en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes.

Hvis det sker, at en ansøgning ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, får ansøgeren et brev med besked om grunden til forsinkelsen og oplysning om, hvornår der kan forventes at foreligge et svar.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (§ 3, stk. 2)

Styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune (§3)

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-06-2013
 
Fejl vedr. Sygebehandling § 36 m.m. rettes, så der står rette instans.
Tilføjelse vedr. Personlig hjælp og pleje, at der ved udskrivningsforløb foretages akutindsats indtil beslutning om evt. varig indsats.
 
I øvrigt til efterretning.


3094572e6.pdf

Bilag

Sagsbehandlingsfrister med bemærkninger


77. Justering af tidsplan for udbudsproces

Sagsprocedure

 

Udvalget for voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 1. den reviderede tidsplan for udbuddet bliver godkendt


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Fællesudbud Sjælland forbereder et udbud af botilbud til

 
 

Udbuddet har indtil primo maj 2013 været forberedt som et samlet udbud for alle tre områder med afsæt i tilknyttede arbejdsgrupper. Erfaringerne fra forberedelsen peger på, at udbuddet med fordel kan opdeles i tre deludbud både af hensyn til udarbejdelsen af udbudsmaterialet og af hensyn til den tidsmæssige tilrettelæggelse af de enkelte udbud.

 

Opsplitningen af udbuddet i tre deludbud gør det muligt at udnytte praktiske erfaringer med tilrettelæggelsen af det første deludbud i forbindelse med de to øvrige deludbud, og det gør det muligt, at kommuner der alene er interesseret i et eller to af de tre områder kan tilslutte sig disse uden nødvendigvis at skulle tilslutte sig samtlige deludbud.

 

Udvalget for voksne, Økonomiudvalget og byrådet behandlede sagen i januar 2013 med afsæt i en tidsplan, hvor sagen skulle i samlet udbud i august måned 2013.

 

Sekretariatet har udarbejdet en revideret tidsplan for udbuddet:

 
 

Vedrørende udbud 1 afholder den nedsatte arbejdsgruppe et markedsmodningsmøde den 10. juni 2013.

 

Leverandørkredsen vedrørende udbud 1 har været forelagt Landsorganisationen af Opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud (LOS).

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-06-2013
 
Anbefales godkendt.


3111358e7.docx

Bilag

Revideret tidsplan for udbudsproces


78. Frivillighed på Voksenspecialområdet samt Sundheds-og Ældreområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget tager orienteringen om støtte til frivilligt socialt arbejde til efterretning.

 2. udvalget tager de indgåede partnerskabsaftaler til efterretning.

 3. udvalget godkender et revideret administrationsgrundlag for § 18 puljens frie støttebeløb med de sproglige ændringsforslag, som fremgår af det vedlagte høringsmateriale.


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at udvalget orienteres om den styrkede indsats i forhold til frivilligt socialt arbejde, samt godkender forslaget til nyt administrationsgrundlag for § 18 støttepuljen, og tager indgåede partnerskabsaftaler til efterretning.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Centrale fokusområder i ”Frivilligstrategi i Holbæk Kommune” er:

 

Voksenspecialområdet samt Sundheds- og Ældreområdets bidrag til at opfylde frivilligstrategien er:

Holbæk kommune har over de seneste par år styrket frivilligindsatsen markant, og i forlængelse af den vedtagne frivillig strategi, er der behov for at få tilpasset og samordnet den støtteindsats kommunen yder overfor de frivillige.

 

Støtten til frivilligt socialt arbejde vil fremadrettet være opdelt i 3 kategorier:

 

Den første kategori er støtte der ligger ud over § 18-støtten, mens de 2 andre kategorier omfatter den fremadrettede § 18-støtte. Vedr. § 18-støtten vil der desuden blive skelnet mellem § 18-støtte til ældreområdet og § 18-støtte til det øvrige socialområde.

 

Revidering af administrationsgrundlaget for § 18 ansøgningspuljen

 

Udarbejdelse af det nye administrationsgrundlag har taget udgangspunkt i en række pejlemærker. Det nye administrationsgrundlag skulle i højere grad:

 
 

Det nye administrationsgrundlag adskiller sig væsentligt fra det nuværende på følgende punkter:

 
 

Understøttelse af det frivillige sociale arbejde

 

Holbæk Kommune har besluttet at oprette et frivilligcenter, hvor de frivillige foreninger kan få support, få et mødested og i øvrigt blive understøttet i deres respektive indsatser.

 

Holbæk Kommune har desuden besluttet, at fremme frivillighed på alle velfærdsområder og i den forbindelse sikret at der er frivilligkoordinatorer på alle områder. Frivilligkoordinatorerne understøtter de frivillige foreningers arbejde, er bindeled mellem de frivillige og kommunen, og sikrer at der koordineres på tværs i organisationen til gavn for alle.

 

I forlængelse af den vedtagne frivilligstrategi og de iværksatte initiativer er der behov for at revidere det støttegrundlag der hidtil har været for de frivillige foreninger via § 18 puljen.

 

Kontinuerlig flerårig støtte (§18) / Partnerskabsaftaler

 

I Holbæk Kommune vil vi udmønte dette ved dels at indgå partnerskabsaftaler under §18, hvor der kan aftales støtte i en flerårig periode. Derudover vil organisationer og foreninger der har behov for kontinuitet og forudsigelig i det årlige støttebeløb kunne indgå en aftale om en årlig støtte, således at der ikke som hidtil skal søges om samme støttebeløb år efter år.

 

En partnerskabsaftale, er på Voksenspecialområdet samt Sundheds- og Ældreområdet, en aftale mellem Holbæk Kommune og en gruppe frivillige. Formålet med aftalen er, at indgå et formaliseret samarbejde om en styrket indsats overfor socialt udsatte borgere i Holbæk Kommune og samtidig understøtte tiltaget økonomisk. Partnerskabsaftaler er tidsbegrænsede og bliver løbende evalueret.

 

Med Frivilligstrategien for øje har Voksenspecialområdet indgået partnerskabsaftaler med 2 frivillige organisationer.

Der reserveres følgende beløb til dette:

 

§18

Socialområdet

Ældreområdet

Partnerskabsaftaler 2013

Homestart – 0,2 mio. kr.

Kirkens Korshær – 0,45 mio. kr.

Røde kors – 0,03 mio. kr.

Medusa – Aftale endnu ikke indgået

I alt: 0,68 mio. kr.

Ældresagen – indgår ikke økonomi

Dansk arbejder Idrætsforbund – Indgår ikke økonomi

Midler til frivillighed: 25.000 kr.

I alt: 0,02 mio. kr.

 

Udover de nævnte beløb er der ansat frivillighedskoordinator både på ældre- og socialområdet.

 

Ansøgningspulje (§18)

 

I Holbæk Kommune reserveres støttebeløb, som kan søges af frivillige sociale foreninger, ud fra de til en hver tid gældende ansøgningskriterier.

 

§18

Socialområdet

Ældreområdet

Støttebeløb 2013

1,35 mio. kr.

Støtte til brugerråd

0,2 mio. kr.

0,3 mio. kr.

 

§ 18 støtte I alt: 2,55 mio. kr.

Ex. frivillighedskoordinatorer

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om Social Service § 18

 

Høring

 

Høringsperiode er gennemført i tidsrummet 8. april til 2. maj 2013.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Orientering om finansiering af indgåede partnerskabsaftaler

 

Kirkens Korshær

Partnerskabsaftalen med Kirkens Korshær finansieres via foranstaltningskontoen og § 80 husvilde forpligtigelsen med kr. 450.000

 

Røde Kors

Partnerskabsaftalen med Røde Kors finansieres via frivilligpuljen med kr. 30.000

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-06-2013
 
Administrationsgrundlag godkendt.
 
Orienteringer taget til efterretning.


3082054e8.docx
3082048e9.docx
3082050e10.docx
3082043e11.docx

Bilag

Forslag til nyt administrationsgrundlag
Høringssvar-oversigt
Partnerskabsftalen Røde Kors
Partnerskabsaftale Kirkens korshær januar 2013


79. Fællesudbud - Kommunalbefordring

Sagsprocedure

 

Udvalget for voksne

 

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. udvalget gennemgår forslag til nyt serviceniveau for befordring med henblik på eventuelle justeringer.

 2. der på området om kørsel til genoptræning igangsættes en analyse, der skal afdække, hvorvidt et udbud vil have indflydelse på serviceniveauet og om potentialet i kørselsrapporten i givet fald skal justeres.

 3. udvalget sender forslag til serviceniveau for befordring på Specialinstitutioner og individuel handicapkørsel, samt befordring af pensionister til læge og speciallæge i høring inden endelig beslutning.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At fastlægge de enkelte fagområders serviceniveau i det kommende fællesudbud på befordringsområdet, gældende fra august 2014.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Konsulentfirmaet Deloitte har udarbejdet en samlet analyse af befordringen i Holbæk kommune. Rapporten peger på, det er svært at realisere kørselssynergien mellem de enkelte chefområder og institutioner. Det skyldes, at befordringen varetages decentralt.

 

Hvis befordringen skal gøres billigere, er det nødvendigt med et større samarbejde på tværs. Rapporten peger derfor på, at det kommende udbud vedrørende befordring skal ske samlet på tværs af områderne. Kørslen bør udbydes i en række pakker, som alle udbydes samtidig. På den måde gives mulighed for at byde på udvalgte pakker eller på alle pakker.

 

Samtidig med et fælles udbud anbefaler rapporten at kommunen inden udbud gennemgår det nuværende serviceniveau og den nuværende visitationspraksis.

 

På Udvalget for Voksne´s område bruges der kørsel på følgende områder:

 

• Kørsel til specialinstitutioner og individuel handicapkørsel

• Kørsel af pensionister til læge og speciallæge

• Kørsel til genoptræning

 
 

Specialinstitutioner og individuel handicapkørsel

For så vidt angår fælles udbudt rutekørsel til specialinstitutionerne i Holbæk såsom specialundervisning unge og voksne, handicappede voksne og individuel handicapkørsel vurderer administrationen ikke, at udbuddet medfører ændringer i serviceniveauet.

 

Kørsel for pensionister til læge og speciallæge

Der lægges i rapporten op til fortsat anvendelse af nuværende praksis med kommunalbestilling af kørsel med flextrafik. Ved denne løsning vil der være tale om en minimal forringelse af nuværende serviceniveau i form af en øget tålt ventetid på hjemkørsel efter besøg ved læge/speciallæge på 15 min. Ventetiden øges fra 45 minutter til 60 minutter.

 

Genoptræning

Sundhed og Ældre vurderer, at fællesudbuddet af rutekørsel muligvis kan give effekter som beskrevet i rapporten, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere om udbuddet vil give ændringer i serviceniveauet. Det foreslås derfor, at der gennemføres en analyse for at afdække, hvorvidt et udbud vil have indflydelse på serviceniveauet og om potentialet i kørselsrapporten i givet fald skal justeres. Sundhed og Ældre gennemfører analysen i løbet af høringsperioden.

 

Gennemførsel af udbud

De kommende udbud af rutekørsel vil ske gennem Movia, Flexrute.

Movia er valgt fordi de kan skabe større:

 

• opmærksomhed omkring de kommende udbud, hvilket giver billige timepriser

• varetage omkostningsfordelingen til institutionerne og omegnskommunerne

• tilvejebringer bedre styringsinformation

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Servicelovens § 104.

Sundhedslovens §§ 140, 170 og 173

 

Høring

 

Sagen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfristen er den 30. september 2013

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Administrationen bemærker, at midlerne til kørsel ikke samles centralt, af hensyn til at grundfinansieringen er takststyret.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Administrationen bemærker, at der ikke ændres i visitationen, hvor institutionernes koordinatorer fortsat kan sammensætte de enkelte kørsler.

 

I henhold til rapporten om kommunalbefordring må det forventes at der fremover skal bruges 1/10 årsværk til administration af ruter og deltagelse i løbende evaluering af befordringen.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-06-2013
 
Specialinstitutioner og individuel handicapkørsel: Ingen bemærkninger da der ikke lægges op til serviceændringer
 
Kørsel for pensionister til læge og speciallæge: Det kan godkendes at der arbejdes  med en øget tålt ventetid på hjemkørsel efter besøg ved læge/speciallæge på 15 min. Ventetiden øges fra 45 minutter til 60 minutter.
 
Genoptræning: Det blev godkendt der gennemføres en analyse for at afdække, hvorvidt et udbud vil have indflydelse på serviceniveauet og om potentialet i kørselsrapporten i givet fald skal justeres. Sundhed og Ældre gennemfører analysen i løbet af høringsperioden.
 
Visiteret kørsel til aktivitetscentre: Ingen bemærkninger da der ikke lægges op til serviceændringer
80. Statusrapport for Sundhed og Ældre

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget tager Statusrapporten for Sundhed og Ældre 2012 til efterretning.


Alternativ indstilling


Formål

 

At give en generel beskrivelse af aktiviteterne på sundheds- og ældreområdet i 2012.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Statusrapporten for Sundhed og Ældre 2012 er en beskrivelse af årets aktiviteter på både politikområde 7 (Sundhedsområdet) og politikområde 8 (Ældreområdet). Statusrapporten skal tjene som generel information og som supplement til årsregnskabet, der behandles særskilt.

 

Statusrapporten er for ældreområdet bygget op i forhold til indsatser og udviklingsmål i Holbæk Kommunes Ældrepolitik. På sundhedsområdet er der udvalgt centrale områder, da der i 2012/2013 skal udarbejdes en ny sundhedspolitik.

 

På mødet gives en kort præsentation af statusrapporten.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-06-2013
 
Statusrapporten tages til efterretning.
 
Da udvalget fremadrettet fortsat forventer den løbende orientering behøver administrationen ikke længere at lave den i en samlet årsrapport.


3128362e12.docx

Bilag

Statusrapport Sundhed og Ældre 2012


81. Placering af nyt plejecenter i Tølløse

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 1. det nye plejecenter i Tølløse opføres ved Sønderstrupvej.


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at beslutte, hvor det nye plejecenter i Tølløse skal placeres. Beslutningen om placering er nødvendig for at kunne påbegynde lokalplansarbejdet, uden at forsinke processen med realisering af det nye plejecenter som et Offentlig Privat Partnerskab (OPP). En udskydelse af beslutningen vurderes at forsinke OPP-processen minimum 6 måneder.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Som led i Boligstrategi på Ældreområdet skal der opføres et nyt plejecenter i Tølløse som erstatning for plejecentrene Møllevang og Tølløse Ældrecenter. Det er en forudsætning, at plejecenteret opføres på kommunal ejet jord.

 

Byrådet har besluttet, at det nye plejecenter skal opføres som et Offentlig Privat Partnerskab (OPP), hvor den private part påtager sig design, udførelse, finansiering, drift og vedligehold af bygningerne samt service-, pleje- og omsorgsopgaverne. Det forventes, at plejecenteret står klart til indflytning primo 2016.

 

Inden byggeriet af det nye plejecenter kan gå i gang, skal der først vedtages en lokalplan for området, hvor plejecenteret skal ligge. Lokalplanen er en væsentlig del af hele udbuddet af partnerskabet. For at tilbudsgiverne kan afgive så retvisende tilbud som muligt, er rammerne for byggeriet, herunder placering af byggeriet, adgangsforhold, forbehold mv. nødt til at være kendte.

 

Inden lokalplansarbejdet kan iværksættes, er det nødvendigt, at der træffes beslutning om placering.

 

Den eksisterende kommuneplan giver mulighed for at plejecenteret opføres ved Sønderstrupvej, mens forslag til kommuneplan 2013 giver to mulige placeringer.

Området er beliggende sydvest for byen ved Sønderstrupvej. Området er udlagt til boligområde i gældende kommuneplan og kommunalt ejet.

Området er beliggende i den østlige del af Tølløse ved Rødtjørnevej/Dalvænget. Området er udlagt til rekreativt areal, en del af området er reserveret til fremtidig omfartsvej – og kommunalt ejet.

 

Ud fra de oplysninger administrationen på ældreområdet er i besiddelse af, vil en placering af det nye plejecenter ved Sønderstrupvej være at foretrække ud fra følgende betragtninger:

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Ældrerådet og Tølløse Lokalforum har fremsendt en fælles udtalelse omkring placering af det kommende plejecenter i Tølløse. Det har ikke været muligt for Ældrerådet og Lokalforum, at opnå enighed om en fælles placering af det nye plejecenter, da Tølløse Lokalforum ikke har kunnet afgive en enig indstilling.

 

Et enigt Ældreråd anbefaler en placering ved Sønderstrupvej.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-06-2013
 
Indstillingen anbefales godkendt.


3112972e13.docx
3113002e14.docx
3119605e15.docx

Bilag

Indstillingsnotat - Nyt Plejecenter i Tølløse.docx
Placering af nyt plejecenter i Tølløse - Fælles udtalelses fra Ældrerådet og Tølløse Lokalforum
Ældrerådets høringssvar vedr. placering af nyt plejecenter i Tølløse


82. Drøftelse af retning i udkast til Sundhedspolitik

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget for Voksne drøfter retningen på Sundhedspolitikken og sammenhængen med byrådets udviklingsstrategi


Alternativ indstilling


Formål

 

Af Udvalget for Voksne orienteres om status på udarbejdelse af Udkast til Sundhedspolitik, og drøfter retning samt sammenhæng med Byrådet Udviklingsstrategi

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Efter Voksenudvalgets dialogrunde med de stående udvalg og på baggrund af Voksenudvalgets møde i maj måned, er et nyt politikudkast under udarbejdelse.

 

På baggrund af de mange input, er der i Udkast til Sundhedspolitik udvalgt følgende tre udviklingsområder, som er dækkende for de fleste sundhedsudfordringer:

Udviklingsområder - Sundhedspolitik

 1. Sunde rammer

 2. Trivsel og livskvalitet

 3. Lighed i sundhed

Udviklingsområderne i Udkast til Sundhedspolitik har dermed et andet afsæt end de tre indsatsområder, der er udpeget i Byrådets Udviklingsstrategi under pejlemærket ’Et sundere liv’, hvor der udpeges følgende indsatsområder:

Indsatsområder - Udviklingsplan

 1. Sunde børn og unge med sunde vaner

 2. Forebyggelse målrettet risikogrupper

 3. Koordinering af tilbud til syge og svækkede

Målgrupperne for indsatserne i Udkast til Sundhedspolitik og i Byrådets Udviklingsstrategi er dog overlappende, idet udviklingsområderne i Udkast til Sundhedspolitik, reelt sætter fokus på indsatser for de samme målgrupper.

 

I Udkast til Sundhedspolitik er der mulighed for at dreje politikken i endnu tydeligere retning af Byrådets Udviklingsstrategi, sådan at målgrupperne og indsatserne i Udviklingsstrategien i endnu højere grad sætter retningen på politikken.

 

Kenn Thomsen vil på mødet komme med oplæg til drøftelse.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Sundhedsloven § 119

 

Høring

 

Forslaget til Sundhedspolitik udsendes i seks ugers offentlig høring i perioden fra den 15. august til den 26. september 2013

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Holbæk Kommune medfinansierer regionens sygehuse og praktiserende læger/speciallæger mv. med ca. 1/3 – dette svarer til en årlig udgift på 250 mio. kr. Kommunen har derfor et væsentligt incitament til at forebygge indlæggelser og lave langsigtet forebyggelse.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed

 

Sundhedspolitikken vil forventes at have en positiv sundhedsmæssig effekt på folkesundheden i Holbæk Kommune.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-06-2013
 
Oplægget til retningen på Sundhedspolitikken og sammenhængen med byrådets udviklingsstrategi blev kommenteret og godkendt.
 
Der holdes ekstraordinært møde den 14. august 2013 kl. 13 – 14 hvor der laves indstilling til det endelige oplæg til Byrådets behandling.
 
Følgende tidsplan blev godkendt:
14. august:                   Ekstraordinært VU-møde
14. august:                   Byrådsmøde (sender i offentlig høring)
August – september:   Offentlig høring
23. september:             Temamøde i byråd
30. oktober:                 VU-møde (behandling af høringssvar)
13. november:             Byrådsmøde (godkendelse/vedtagelse)
83. Gensidige orienteringer til mødet den 26. juni 2013

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

Orientering fra formanden:

 

Orientering fra udvalgets medlemmer:

 

Orientering fra administrationen:

 
 1. Holbæk Kommunes deltagelse i projektet ”Teaterstemmer for udviklingshæmmede”

 2. Udvalgets deltagelse i

  1. Ældrekonference den 25. september 2013. Evt. ny dato for udvalgsmøde.

  2. Misbrugskonference den 7. oktober 2013

  3. Handicap- og psykiatrimesse den 11. november 2013

 3. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 7, 8 og 9.


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-06-2013
 
Ældrekonference den 25. september 2013:
Deltagere:
Jørgen Jensen
Bjarne Hansen
Carsten Fink
 
Udvalgsmødet den 25. september 2013 flyttes til den 24. september 2013.
Mødeindkaldelser rettes i Outlook
Øvrige orienteringer til efterretning.