UDVALG

09-13 Udvalget for Voksne

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

29-05-2013 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-05-2013 18:00:00


PUNKTER

61. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. maj 2013
62. Drøftelse af mål og prioriteringer i Sundhedspolitikken (VU)
63. Status på "Resultater gennem forenkling og tillid"
64. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 7, 8 og 9
65. Investeringsbehov på ældreområdet i forbindelse med Boligstrategien
66. Udvalget for Voksne - Budgetrevision II - april 2013
67. Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk
68. Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 - Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
69. Opfølgning på deltagelsen i Det sociale temamøde
70. Gensidige orienteringer til mødet den 29. maj 2013.61. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. maj 2013

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 29. maj 2013 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Godkendt.
 
62. Drøftelse af mål og prioriteringer i Sundhedspolitikken (VU)

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget for Voksne drøfter mål og prioriteringer på udvalgets område, til den kommende sundhedspolitik.

 
 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At Udvalget for Voksne drøfter og afklarer mål og prioriteringer på udvalgets område med henblik på kvalificering af udkastet til sundhedspolitik.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Drøftelse af udkast til sundhedspolitik

Den kommende sundhedspolitik skal sætte retning og sikre prioritering af indsatser og midler på sundhedsområdet i Holbæk Kommune. I udkastet til sundhedspolitikken er der mål som breder sig ind over andre udvalgsområder og som har relation til eksisterende politikker, strategier og indsatser.

 

På voksenområdet gælder det bl.a. ældrepolitikken og politik for voksne med særlige behov. Hvor der i ældrepolitikken er et særligt afsnit om sundhed, er sundhed på det specialiserede voksenområde, tænkt at skulle indgå som en integreret del af sundhedspolitikken. De indsatser og strategier som der arbejdes med allerede på området for Udvalget for Voksne er bl.a.:

 

Udviklingsområder i udkastet til Sundhedspolitik

Sundhedspolitikkens fire udviklingsområder skal spille sammen med de mål og indsatser, der allerede er for politikker, strategier, planer og prioriteringer på voksenudvalgets område. På flere felter er der sammenhæng med områdets eksisterende politikker og prioriteringer, mens der på andre lægges op til et ændret og øget fokus og indsats.

 

Sundhedseffekter af mål og indsatser

Sundhedsøkonomien er tæt forbundet med begreberne effekt og evidens. Der er dokumenteret effekt af indsatser rettet mod rygning og alkohol, bevægelse og sund kost. De fire udviklingsområder i udkastet er alle områder, hvor der kan forventes en væsentlig sundhedsmæssig effekt af indsatser og af sundhedsmidlerne (se også ’Vurdering i forhold til økonomi’).

 

Drøftelse udviklingsområder og –mål

For at kunne sætte mål og prioriteringer på Udvalget for Voksnes område, ønskes der en drøftelse af:

 1. om der på Udvalget for Voksnes områder er steder, hvor der skal prioriteres en særlig sundhedsindsats de næste 3-5 år.

og

 1. hvor Udvalget for Voksne ser, at Sundhedspolitikken kan sætte nye ambitiøse mål der styrker sundhed, trivsel og forebyggelse, på udvalget områder.

 

Tidsplan

Udkastet til sundhedspolitikken behandles i byrådet den 14. august, med offentlig høring frem til slutningen af september, med forventet vedtagelse i byrådet den 13. november 2013.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Mange indsatser kan gennemføres uden væsentlige omkostninger, fx at sætte rammer for kost og rygning. Andre indsatser kan gennemføres helt eller delvist ved at ændre anvendelsen af eksisterende midler (fx flytning af midler fra behandling/indsats til tidlig opsporing og forebyggelse).

 

Andre indsatser vil medføre ekstra udgifter, men udgiftsniveauet afhænger af hvilke mål Sundhedspolitikken indeholder, og af hvilke indsatser der efterfølgende iværksættes for at nå målene.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Drøftet.
 


3085994e1.pdf

Bilag

Udkast til udviklingsområder.pdf


63. Status på "Resultater gennem forenkling og tillid"

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager status på ’Resultater gennem forenkling og tillid’, til efterretning.

 2. drøfter mulighederne for at deltage i debatten i forbindelse med ”Væk med bøvlet”.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at sikre bred politisk drøftelse af de tværgående indsatser under ’Resultater gennem forenkling og tillid’.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Formålet med byrådets initiativ ’Resultater gennem forenkling og tillid’ er at geare Holbæk Kommune til at gå nye veje i den kommunale opgaveløsning, så borgerne får kvalitet i velfærden, samtidig med at ressourceforbruget bliver lavere og medarbejderne oplever trivsel og arbejdsglæde.

 

Pkt. 1) Status på ’Resultater gennem forenkling og tillid”

Økonomiudvalget besluttede den 6. marts at igangsætte seks konkrete indsatser i forbindelse med initiativet. Det blev også besluttet, at alle stående udvalg skulle have en status om indsatserne på deres møder i maj.

 

Nedenfor gives en kort status med angivelse af hvilke udvalg, indsatserne hører under. Direktør Kenn Thomsen uddyber status på mødet. Overordnet tidsplan for ”Resultater gennem forenkling og tillid” er vedlagt som bilag.

 

1. Ny Personalepolitik (Økonomiudvalg)

Ønsket resultat: At personalepolitikken stimulerer et tillidsfuldt samarbejde om at styrke effektivitet, innovation og kvalitet i opgaverne og trivsel på arbejdspladserne.

Status: I gang. Vedtages november 2013

 

2. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere (Økonomiudvalg)

Ønsket resultat: At ansatte i Holbæk Kommune rustes fagligt og personligt til at tænke og handle innovativt i samarbejde med andre – og dermed bidrage til øget effekt for borger og samfund.

Status: Under udvikling. Iværksættes oktober-december 2013.

 

3. Væk med Bøvlet (Økonomiudvalg)

Ønsket resultat: Enkle og smidige sagsforløb, der ikke opleves som ’bøvlede’ af borgere, virksomheder, foreninger mv.

Status: Under udvikling. Iværksættes 10.juni.

 

4a. Styrket borgerdialog i klagesager - Familiecentret (Udvalget for Børn)

Ønsket resultat: Større tilfredshed hos borgere og større arbejdsglæde blandt medarbejdere for samme eller færre ressourcer. Konkret forventes en hurtigere afslutning af en række klagesager.

Status: I gang. Afsluttes inden sommerferien.

 

4b. Styrket borgerdialog i klagesager – By og Landskab, Trafik og Ejendomme (Udvalget for Klima og Miljø)

Ønsket resultat: Større tilfredshed hos borgere og større arbejdsglæde blandt medarbejdere for samme eller færre ressourcer. Konkret forventes en hurtigere afslutning af en række klagesager.

Status: I gang. Afsluttes september 2013.

 

5. Sammenhæng i indsatsen for de særligt vanskeligt stillede borgere (Udvalget for Voksne, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Hurtigere afsluttede klageforløb og større tilfredshed hos borgerne. Anvendelse af færre ressourcer.

Status: I gang. Fortsætter også i 2014 og frem.

 

6. Dialog om politikerroller mv. (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Dialog mellem borgmester og gruppeformænd om udvikling af politikerroller, byrådets arbejdsformer og organisering af det politiske arbejde.

Status: I gang. Afsluttes inden sommerferien.

 

Pkt. 2) Debatmuligheder under ”Væk med bøvlet”

Væk med bøvlet bliver skudt i gang den 10. juni med åbning af hjemmeside, hvor borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere inviteres til at fortælle om bøvlede arbejdsgange, uhensigtsmæssige regler og procedurer mv. Hjemmesiden har debatmodul, og byrådet opfordres til at følge og deltage i debatten omkring de indkomne forslag og ideer.

 

Gudrun Pedersen vil deltage på mødet og fortælle mere om ”Væk med bøvlet” og debatmulighederne.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Drøftet og taget til efterretning.
 


3084001e2.docx

Bilag

BILAG 1 overordnet tidsplan for Resultater gennem.....docx


64. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 7, 8 og 9

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne – Økonomiudvalget – byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter budget og indsatsområder på politikområde 7, 8 og 9 på baggrund af perspektivnotatet og Direktionens strategi- og budgetvurdering

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At skabe fundament for de politiske prioriteringer i forbindelse med budget 2014-2017.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

De stående udvalg skal i løbet af foråret drøfte perspektivnotaterne, og Direktionens strategi- og budgetvurdering, som oplæg til de politiske drøftelser i forbindelse med budget 2014. Drøftelserne skal munde ud i, hvilke områder der skal være i fokus (dvs. indsatsområder) i budget 2014, og hvilke politiske prioriteringer, som skal lægges ned over det ”nøgterne” budget.

 

Perspektivnotaterne beskriver politikområdets økonomi, serviceniveau, fremtidstendenser og mulige indsatsområder, for at orientere politikerne om baggrunden for området, og dermed grundvilkårene for budgetlægningen på udvalgets område.

 

Direktionens strategi- og budgetvurdering indeholder administrationens bud på de største udfordringer og de vigtigste strategiske mål for kommunen.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Det er Voksenudvalgets opfattelse, at der skal sikres resurser til at understøtte realiseringen af udviklingsmålene i Sundhedspolitikken via en pulje.
Der udarbejdes oplæg til drøftelse på næste Voksenudvalgsmøde.
65. Investeringsbehov på ældreområdet i forbindelse med Boligstrategien

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet

 
 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter investeringsbehovet på ældreområdet i forbindelse med budget 2014 -2017

 2. udvalget indstiller til byrådet, hvad der skal medtages i investeringsoversigten

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at udvalget drøfter investeringsbehovet på ældreområdet i forbindelse med budget 2014 - 2017

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forbindelse med udvalgets beslutning 30. april 2013 vedr. fremtidig struktur på aktivitetsområdet, er der behov for at udvalget drøfter investeringsbehovet på ældreområdet i forhold til boligstrategien, så det kan indarbejdes i budget 2014-2017.

 
 

Nedenstående oversigt viser anlægsmidler, der er afsat i budget 2013-2016 i forbindelse med boligstrategien.

 
 

Investering B 2013-2016

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

Plejeboliger

 

 

20.000.000

10.000.000

Ældreboliger

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Sundhedscenter

 

 

1.000.000

11.000.000

Samlet investering

5.000.000

5.000.000

26.000.000

26.000.000

 
 

Udbygningen af Elmelunden og opførelsen af det nye plejecenter ved Samsøvej forventes færdigt i 2015, mens det nye plejecenter i Tølløse forventes færdigt i 2016.

 
 

Derudover er der afsat 5 mio. kr. årligt til renovering og opførelse af ældreboliger. Endelig er der afsat anlægsmidler til etablering af et sundhedscenter.

 
 

For at etablere den nye struktur på aktivitetsområdet anbefales det, at der afsættes anlægsmidler til etablering af dagcenter på de to nye plejecenter på Samsøvej og i Tølløse. Etablering af dagcentrene forventes at koste 7 mio. kr. i 2015 og 2016. Dermed bliver investeringsbehovet for budget 2014-2017 som vist herunder.

 
 

Investeringer B 2014-2017

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

Plejeboliger

 

22.000.000

10.000.000

 

Dagcentre

 

7.000.000

7.000.000

 

Ældreboliger

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Sundhedscenter

 

1.000.000

11.000.000

10.000.000

Samlet investering

5.000.000

35.000.000

33.000.000

15.000.000

 
 

Den øgede investering på 2 mio. kr. i 2015 til plejeboliger hænger sammen med byrådets godkendelse af skema A for Elmelunden. Der forventes udgifterne til servicearealer at blive 1,5 mio. kr. højere end de afsatte 10 mio. kr. Derudover forventes udgifterne til servicearealer på Samsøvej på nuværende tidspunkt at blive 0,5 mio. højere end budgetteret.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Drøftet.
Forslaget til investeringer i B 2014-2017 anbefales medtaget i budget 2014-2017.
 
66. Udvalget for Voksne - Budgetrevision II - april 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Der gives positive tillægsbevillinger på driften på 9,0 mio.kr. på følgende områder,

 1. Der gives negative tillægsbevillinger på driften på i alt -0,5 mio.kr. på følgende områder,

 
 1. Der omplaceres følgende

Indenfor udvalgets område: i alt 0 mio.kr.

 

Udenfor udvalgets område i alt -0,1 mio.kr. på følgende områder,

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering om forventet regnskab 2013 samt bevillingsberigtigelse, i det omfang det er nødvendigt.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Ved denne budgetrevision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger i kommunens indtægter. Der forventes et merforbrug på driften, hvoraf ca. 10 mio. kr. vil få varig effekt på budget 2014-2017. Både udgifterne til lokalerokade og til etablering af Socialtilsyn Øst er udlæg og får derfor ikke effekt på budget 2014. Den resterende del af merforbruget på 5,2 mio. kr. forventes overført.

 

I alt forventes et merforbrug på 19,3 mio. kr. på driften, men når puljen til imødegåelse af evt. udsving i overførslerne på 25,0 mio. kr. trækkes fra, udgør mindreforbruget 5,7 mio. kr. på driftsudgifterne. Direktionen vil komme med løsningsforslag til imødegåelse af den del af merforbruget, som vil give varige budgetforøgelser på budget 2014-2017 og afvigelser for budget 2013. Løsningsforslagne vil blive præsenteret til politisk behandling ved Budgetseminar II.

 

På Udvalget for Voksne forventes et samlet merforbrug på 9,3 mio.kr., som fordeler sig på alle 3 politikområder.

 

På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 2 mio.kr. Dette skyldes merforbrug på den vederlagsfrie fysioterapi og den kommunale genoptræning.

 

På Ældreområdet forventes et samlet merforbrug på 4,9 mio.kr. Dette skyldes primært et forventet merforbrug på visitationen. Der forventes således et merforbrug på såvel private leverandører af hjemmepleje som den kommunale hjemmepleje.

 

På voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket skyldes et merforbrug på kropsbårne hjælpemidler, merudgifter til udbetaling Danmark på boligsikring, samt på tabte sager hos HOS-gruppen (helhedsorienteret sagsbehandling). Derudover er der en forventet mindre indtægt i socialpsykiatrien som følge af mindre anvendelse af mentorordningen i arbejdsmarkedscentret.

Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområder.

I mio. kr.

Opr. budget

Korr. budget

Forv. regnskab pr. BRII

Forv. afvigelse pr. BRII

Ønsket tillægs-bev.

Med overfør-selsret

Ønsket ompla-cering

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Myndighed

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 7

- Sundhed

269,3

270,9

271,7

0,8

0,8

0,0

0,0

Politikområde 8

- Ældre

217,5

223,1

225,0

1,9

4,7

0,0

-2,8

Politikområde 9 - Voksenspecial

431,9

432,7

434,2

1,4

1,8

0,0

-0,4

I alt myndighed

918,6

926,7

930,9

4,2

7,3

0,0

-3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Decentrale enheder

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 7

- Sundhed

9,4

9,4

10,6

1,2

1,2

0,0

0,0

Politikområde 8

- Ældre

170,1

165,7

168,7

3,0

0,0

0,0

3,0

Politikområde 9 - Voksenspecial

25,2

26,3

27,2

0,9

0,0

0,9

0,0

I alt decentrale

enheder

204,7

201,3

206,4

5,1

1,2

0,9

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Total - Voksenudvalget

1.123,3

1.128,0

1.137,3

9,3

8,5

0,9

-0,1

Note: Differencer skyldes afrundinger

 
 
 
 
 

Forklaring af mer-/mindreforbrug på politikområde 7, 8 og 9:

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 


3096454e3.doc

Bilag

Udvalget for Voksne - Budgetrevision 2 - april 2013


67. Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. det godkendes at der opføres 40 almene ældreboliger ved Tornhøj i Jyderup og 13 almene ældreboliger ved Abildgården i Holbæk til indflytning i 2016

 2. det godkendes, at en del af eksisterende bygninger i Tornhøj og Abildgården ombygges til servicearealer senest i 2016

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Byrådet skal godkende at projektet sættes i gang.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Voksenudvalget godkendte på mødet den 2. april 2013, at Bo og Servicecenter skulle udarbejde et projektforslag som skal rumme tidssvarende og attraktive boliger og aktivitetstilbud, som er effektive at drive og konkurrencedygtige.

 

Bo og Servicecenter har udarbejdet en Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Jyderup og Holbæk.

 

Helhedsplanen vil skabe nye og tidsvarende og attraktive boliger, som er konkurrencedygtige i forhold til andre kommuner og private tilbud samt løse problemerne i forhold til servicearealer og aktivitetstilbuddene over en længere periode frem til 2023.

 

Projektet opdeles i to faser. Fase 1 som omhandler opførelse af boliger og ombygning af servicearealer og fase 2 som omhandler ombygning af eksisterende bygninger til Aktivitetscenter i Jyderup og om og tilbygges tilbygning til Aktivitetscenter i Holbæk.

 

Fase 1:

Opførelse af 40 almene ældreboliger i Jyderup som erstatning for de nuværende botilbud Tornhøj og Skarridsøhjemmet samt ombygning af en del af de eksisterende bygninger på Tornhøj til servicearealer.

 

Opførelse af 13 almene ældreboliger i Holbæk som erstatning af det nuværende botilbud Abildgårdens boliger samt ombygning af en del af den eksisterende bygning på Abildgården til serviceareal.

 

Forventet indflytning i 1. kvartal 2016.

 

Bo og Servicecenter har haft en uformel drøftelse med Vestsjællands Almene Boligselskab og Lejerbo om opførelse af de almene ældreboliger. Begge boligselskaber er positivt indstillede på projekterne.

 

Fase 2:

Ombygning af resterende del af Tornhøj til Aktivitetscenter samt kontorer for Centeradministrationen.

 

Ombygning af resterende del af Abildgården til aktivitetscenter, idet der samtidig tilbygges ca. 739 kvadratmeter således, at Aktivitetscenteret kan rumme aktiviteterne i det nuværende Aktivitetscenter Solgården og Kig Ind som skal fraflyttes nuværende lokaler i forbindelse med Lokalerokaden.

 

Bo og Servicecenter håber der kan findes midler på anlægsbudgetter i 2018 og 2019 til fase 2.

 

I mellemtiden må lokalerne anvendes som Aktivitetscentre som de er, ombygges i det omfang det er muligt at finde penge på driften eller vente til der er afsat midler på anlægsbudgettet.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Fase 1:

Opførelse af almene ældreboliger finansieres ved, at grundarealer til opførelse af boligerne frasælges fra Tornhøj og Abildgården.

 

Salgspriserne vil dække kommunens udgifter til opførelse af ældreboliger.

 

Ombygning af eksisterende bygninger til servicearealer finansieres af Socialområdet anlægsmidler for 2013 og 2014 samt et forventet salg af Skarridsøhjemmet.

 

Udgifter og indtægter ved opførelse af ældreboliger og ombygning af servicearealer er udgiftsneutral

 

Udgifter til grundkapitallån til boliger i Tornhøj i 2015

6.451.000 kr.

Udgifter til beboerindskud i Tornhøj i 2016

1.290.000 kr.

Ombygning af serviceareal samt inventar i Tornhøj i 2015

4.600.000 kr.

Udgifter til grundkapitallån til boliger i Abildgården i 2015

2.096.500 kr.

Udgifter til beboerindskud i Abildgården i 2016

419.300 kr.

Ombygning af serviceareal samt inventar i Abildgården i 2015

2.545.000 kr.

Mest nødvendige reparationer før ombygning af aktivitetscentre

563.000 kr.

Omkostninger til planlægning, rådgiverbistand til ombygning m.m. i 2013 og 2014

 

2.200.000 kr.

Indtægt ved salg af grundareal i Tornhøj – ekskl. moms

-7.741.000 kr.

Indtægt ved salg af grundareal i Abildgården – ekskl. moms

-2.515.800 kr.

Kommunalt gebyr – BOSS-INF

-208.000 kr.

Nuværende anlægsbudget for 2013

-2.700.000 kr.

Nuværende anlægsbudget for 2014

-2.000.000 kr.

Salg af Skarridsøhjemmet i 2015

-5.000.000 kr.

Netto

0 kr.

 

Ombygning af eksisterende bygninger til Aktivitetscentre samt tilbygning til Abildgården kræver en tilførsel af anlægsmidler i 2018 og 2019 med henholdsvis 28.825.000 kr. og 12.475.000 kr. Dette bør indgå i den samlede prioritering af anlægsmidler fra 2018-2023.

 

Se vedhæftede budget forslag.

 

Der er i budgettet for ombygning af serviceareal samt Aktivitetscentre alene budgetteret med penge til indvendig ombygning. Udgifterne indeholder ikke omkostninger til klimaskærm, energirenovering m.m.

 

Der er ved ombygningen regnet med en kvadratmeter pris på 5.000 kr. Beløbet er oplyst af Center for Ejendomme.

 

Alle beløb er i 2013 priser.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Indstillingerne anbefales godkendt – finansieret som det fremgår af sagsfremstillingen.
Fase 2 medtages i drøftelserne vedr. investeringsoversigter fra 2013-2023.
 


3083610e7.pdf
3083662e4.docx
3083660e5.xlsx
3083632e6.xlsx
3083604e8.pdf

Bilag

Tornhøj - kortbilag med foreløbigt byggefelt
Helhedsplan
Procesplan for byggeri
Budget for boliger, servicearealer og Aktivitetscentre 2013-2023
Abildgården - kortbilag med foreløbigt byggefelt


68. Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 - Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget indstiller rammeaftalens udviklingsstrategi for 2014 til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Byrådet skal godkende rammeaftalens dokumenter

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde den 10. april 2013 og anbefaler aftalerne til godkendelse.

 

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2013 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

 

Sagsfremstilling:

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud.

 

Kapacitetsbehov:

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er begrænset. Spørgsmålet om kapacitet på de lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger indgår i styringsaftalen, der forelægges KKR Sjælland august 2013.

 

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. På politikertemamøde 1. marts 2013 blev fokusområderne for 2014 drøftet og anbefaling af fokusområder for 2014 er:

Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn

Som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven.

 

Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning

I 2013 og 2014 arbejdes med kommunernes indsats på senhjerneskade området, som et tværkommunalt projekt. Projektet er tiltrådt af KKR Sjælland på møde 5. februar 2013 og præsenteret på politikertemadagen 1. marts 2013. Projektet skal synliggøre kommunernes indsats på området og bidrage til at sikre, at Socialstyrelsens forløbsprogram følges i kommunerne samt være med til at sikre implementeringen af KLs anbefalinger omkring udvikling af det tværkommunale samarbejde på området. Projektet skal sikre, at KL’s mål om at kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer opnås.

 

Særligt for 2014 arbejdes der på området dog herudover med særlig fokus på, hvilke konsekvenser den nylig vedtagne førtidspensionsreform har på området, ligesom der også sættes fokus på, hvordan der kan arbejdes med evidens på dette område med henblik på at få implementeret konkrete metoder herfor.

 

Metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases.

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også væsentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende krav til dokumenteret effekt af indsatserne på det sociale område. Det er målsætningen, at arbejdet med fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen. I fokusområdet lægges, efter forslag fra brugerorganisationerne i det regionale dialogforum, også vægt på måling/kortlægning af kompetencerne i tilbuddene.

 

Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning.

I 2014 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til genstand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver: 1) Specialisering med fokus på kommunernes organisering af tilbud på psykiatriområdet. 2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatriske diagnoser. 3) Førtidspensionsreformens betydning på psykiatriområdet. 4) Behandlingspsykiatri/socialpsykiatri, snitflader og opgaveløsning mellem kommuner og Region.

 

Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases.

Udgangspunktet er et ønske fra kommunerne om at samarbejde om tilbud til borgerne, især når der er tale om målgrupper med helt særlige behov, der kræver særlige kompetencer og indsatser. Kommunerne ønsker at styrke den højt specialiserede indsats gennem samarbejde. Kommunerne vil, for særligt udvalgte målgrupper, hvor der er behov for øget koordinering eller planlægning kommunerne imellem, deltage i en kortlægning af organiseringen af indsatsen på disse områder mhp. at sikre og videreudvikle den specialiserede indsats.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeafta­lerne på servicelovens område (jf. BEK nr. 205 af 13/3 2011) og på specialundervisnings-området (jf. BEK nr. 381 af 28/4 2012).

 
 

Høring

 

Sagen har været hørt i Handicaprådet den 21. maj 2013. Handicaprådets bemærkninger eftersendes.

 
 
 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Rammeaftalens udviklingsstrategi for 2014 anbefales godkendt.
 


3066699e9.docx
3066694e10.docx
3098040e11.docx

Bilag

Allonge specialundervisning
Udviklingsstrategi
Udviklingsstrategi- høringssvar fra Handicaprådet


69. Opfølgning på deltagelsen i Det sociale temamøde

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget tager opfølgningen på Det sociale temamøde til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At orientere hele udvalget om de vigtigste hovedpunkter fra Det sociale temamøde i Aalborg.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den 16. til 17. maj d.å. deltog en række politikere og embedsmænd i Det sociale temamøde i Aalborg.

 

Under temamødet var der i programmet indlagt en række workshops med forskellige temaer, som de tilmeldte deltog i.

 

Udvalget var bredt repræsenteret i de enkelte workshops, og der lægges derfor op til, at de enkelte deltagere fremlægger de vigtigste hovedpunkter fra den workshop de deltog i, for resten af udvalget.

 

Der var følgende workshops på temamødet:

 

1. Sammenhæng i sundheds-, psykiatri- og beskæftigelsesindsatsen – hvordan?

Bjarne Birk Hansen fremlægger hovedpunkter.

Flere og flere borgere har brug for sammenhængende forløb, hvor kommunernes forskellige tilbud spiller bedre sammen. Særligt er der behov for at sikre større sammenhæng mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet for de borgere, der er relativt langt fra arbejdsmarkedet. Hvad er erfaringerne med systematisk at arbejde med rehabilitering for borgere uden for arbejds- markedet? Og hvilke politiske tiltag er nødvendige for at et større samarbejde på tværs af flere forvaltningsområder kan lykkes? KL har sammen med en række kommuner udviklet en række modeller, der har fokus på at sikre en systematisk indsats for forskellige målgrupper uden for arbejdsmarkedet.

 

2. Hvor går grænsen for frivilligt arbejde? Og hvordan inddrager vi frivillige? – på ældre-, social- og sundhedsområdet

Jørgen Jensen fremlægger hovedpunkter.

 

Kommunerne samarbejder med frivillige organisationer: Det er ikke nyt, men manglen på økonomi og personale sætter kommunerne under et yderligere pres nu – og i fremtiden. Spørgsmålet er, hvor grænserne for frivilligt arbejde går? Kan frivillige overtage professionelle opgaver eller er de alene et supplement til eksisterende kommunale ydelser? Hvad er det frivillige arbejdes natur? Hvordan inddrages frivillige bedst muligt på ældre-, social- og sundhedsområdet?

 

3. Socialpolitikken starter i familien! – om metoder, der virker

Carsten Fink fremlægger hovedpunkter.

 

Det betaler sig at investere i sociale indsatser over for familien – det giver resultater, både menneskeligt og økonomisk. Og vi ved, at investeringer i metoder, der virker kan forebygge, at børn, unge og voksne ender i alvorlige problemer. Men hvad skal kommunerne investere i? Og hvilke metoder, er der dokumentation for virker? I sessionen stilles der skrapt på erfaringerne med brug af dokumenterede metoder målrettet familien – både metoder rettet mod børnene og familieorienteret behandling i familier med misbrugsproblemer.

 

4. Bedre støtte til sindslidende – har vi råd til at lade være?

Jan Christensen fremlægger hovedpunkter.

 

Mange mennesker lever med lettere eller svære psykiske lidelser med en række problemstillinger til følge. Det har store omkostninger for livskvaliteten, såvel som samfundsøkonomien. Kommunerne har en afgørende rolle ift. at forebygge, yde tidlige indsat- ser og rehabilitere mennesker med psykiske lidelser. Erfaringen viser, at strategier for tidlige indsatser og rehabilitering giver bedre effekt for borgerne og økonomi. Men hvordan griber kommunerne arbejdet med strategier an i praksis? I sessionen sættes der fokus på metoder og strategier, som fremmer en mere sammenhængende og effektiv kommunal indsats til mennesker med psykiske lidelser.

 

5. DebatMessen – om den aktive borger, rehabilitering, inklusion, velfærdsteknologi!

Karen Schur og Kenn Thomsen fremlægger hovedpunkter.

 

På DebatMessen kan du debattere og få viden om bedste praksis ift. rehabilitering, inklusion og velfærdsteknologi over for sindslidende, socialområdet bredt set, det nære sundhedsvæsen, misbrugsområdet m.m.! På DebatMessen har du mulighed for at besøge boder, hvor spydspidskommuner præsenterer deres erfaringer – og ikke mindst effekterne af deres indsatser. Og på DebatMessen kan du på nogle mindre scener deltage i debatten om, hvor vores samfund er på vej hen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Drøftet.
 
70. Gensidige orienteringer til mødet den 29. maj 2013.

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

Orientering fra formanden:

 

Orientering fra udvalgets medlemmer:

 

Orientering fra administrationen:

 1. Evaluering af dagsordenens opbygning.

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Til efterretning.