UDVALG

09-13 Udvalget for Voksne

MØDE

Referat - Dialogmøde mellem Ældrerådet og

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

29-05-2013 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-05-2013 15:00:00


PUNKTER

60. Ældrerådet og Udvalget for Voksne - dialogmøde60. Ældrerådet og Udvalget for Voksne - dialogmøde

Sagsprocedure

 

Behandles på dialogmøde mellem Ældrerådet og Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. Ældrerådet og Udvalget for Voksne drøfter nedenstående punkter.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Ældrerådet og Udvalget for Voksne har to dialogmøder årligt. Følgende emner er til drøftelse på dette dialogmøde:

 

Boligstrategi på ældreområdet:

 

Dagcentre og aktive centre:

 

Kvalitetsstandarder:

 

Valg til Ældreråd:


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 29-05-2013
 
Boligstrategi på ældreområdet
 
 
Byggeriet ved Elmelunden:
Ældrerådet fortalte, at de nu oplever at være inddraget, efter i starten at være blevet forbigået. 
 
Byggeriet ved Samsøvej:
Arkitektvirksomheden Kullegaard har afholdt 2 workshop og en god besigtigelsestur. Derudover har der løbende været afholdt møder. Ældrerådet udtrykte stor tilfredshed med forløbet indtil nu.
 
Ældrerådet ønsker fortsat plejecenterbyggeri i en etage, men vurderer at forslagene som er kommet fra Kullegaard er rigtig gode.
 
Byggeriet i Tølløse:
Ældrerådet indledte med at fortælle om processen indtil nu. En proces, hvor der ikke er enighed om placeringen. Ældrerådet har taget initiativ til en del møder og anbefaler, at placeringen ved Sønderstrupvej.
 
Placeringen blev drøftet og Udvalget tilkendegav, at Ældrerådet har gode argumenter for deres forslag.
 
Sagen vil blive behandlet i Udvalget i juni måned.
 
Virksomheden PWC er nu valgt som rådgiver blandt andet pga. deres forslag til inddragelse. Ældrerådet ser derfor frem til en god proces.
 
Desuden blev det pointeret fra Ældrerådet at det er vigtigt at aftalen, der skal indgås med den private partner, som efterfølgende vil stå for byggeriet og driften, også skal sikre samarbejdet og involveringen af Ældrerådet.
 
Ældrerådet vurderer, at det er vigtigt, at der skelnes mellem individuelle hjælpemidler og den velfærdsteknologi, der skal installeres generelt. Desuden anser de det for vigtigt, at fx overvågning ikke må anvendes til gene for nogen. Og at der ikke anvendes teknologi til kontrol. Det handler om at give tryghed til borgerne – og for pårørende og medarbejdere.
Der var enighed om, at området er i rivende udvikling. En udvikling, som også gør velfærdsteknologien billigere og bedre. Det er derfor vigtigt ikke, at planlægge indførelsen og indkøbene for tidligt i processen.
 
Ældrerådet gør opmærksom på vigtigheden i, også at bevare de varme hænder og kontakten og samværet med medarbejderne. Og vurdere teknologien ud fra hvor den kan understøtte en god kontakt.
 
Vigtigt at både indførelsen og brugen foregår i et samarbejde mellem borger, pårørende og medarbejdere.
 
Udvalget fortalte, at der i efterrådet vil der blive sat fokus på velfærdsteknologi – og at Ældrerådet vil blive taget med i dialogerne.
 
Der var enighed om, at der er mange forskellige holdninger til velfærdsteknologi, men det vigtigste er at alle får mulighed for at give udtryk for deres synspunkter i forhold til de nye byggerier. Og vigtigt at vi ikke afskærer mulighederne men åbner – dvs. overvejer også hvad der kan installeres efterfølgende.
 
Dagcentre og aktive centre
 
 
Ældrerådet gav udtryk for bekymring ved at der skal nedlægges aktivitetscentre. Fx om lukningen vil tage effekten fra Mit liv- Min hverdag. Og hvorvidt intentionen nu er, at frivillige skal overtage.
 
Desuden påpegede Ældrerådet, at de oplever fordelingen er skæv og der vil være for få dagcenterpladser i Holbæk by indtil plejecenteret på Samsøvej er bygget færdigt. Og at der på sigt vil være en stor dækning i Tølløse og en for lille i Svinninge.
 
Udvalget fortalte at beslutningen skal ses på baggrund af, at kommunen fremover skal have større plejecentre – dels i øst, dels i vest og 2 i Holbæk by. Og at det blev besluttet, at strukturen skulle følge de nye centre.
 
Der vil nu blive arbejdet for at udvikle nogle aktive cafeer og centre, hvor de mest friske af borgerne kan komme. Der er ikke lagt op til at frivillige kræfter skal overtage opgaver, som udføres af medarbejdere – men derimod at frivillige fortsat skal udføre de aktiviteter, de hele tiden har gjort. Samtidig vil der blive arbejdet på, at støtte de frivillige i deres indsatser og på at anvende medarbejderressourcer i en del af de aktive centre.
 
Der vil forsat være både cafeer og aktive centre – og det blev præciseret, at der ikke i planerne indgår tanker om at lukke cafeer eller afskære mulighederne for brugerrådenes aktiviteter.
 
Der er i dag 16 steder, der er mulighed i dag for at lave aktiviteter.
 
Der er i de fremtidige planer for aktivitetscentrene taget meget hensyn til den rehabiliterende tankegang og til at frivillige ikke skal overtage opgaver, som i dag udføres af medarbejdere.
 
Ældrerådet opfordrede til, at der skal gøres en fortsat stor indsats for at få flere frivillige. Frivilligheds eksperimentariet har lagt en god grund og der kan måske tænkes alternative muligheder ind. Frivillighedskoordinatorerne tager lige nu rundt i alle områder for at tale med ledere og medarbejdere om samarbejde med frivillige.
 
Ældrerådet påpegede et behov for at centrene kan holde dørene åbne efter kl. 16. Det vil kræve at alle rydder op efter sig og at der udpeges ansvarlige for sikre aflåsning efter endt brug.
 
Der var på mødet en kort dialog om navnene på området, og hvorvidt der kan anvendes navne, som øger muligheden for at se nye perspektiver i tilbuddene.
 
Valg til Ældreråd
 
 
Ældrerådets formand og næstformand indgår med lederen for service og administrations afdelingen i et samarbejde om planlægningen. Der har været besigtigelse på alle valgstederne og der er allerede tilmeldt ca. 40 tilforordnede. Der skal formodentlig bruges 70-80 tilforordnede i alt.
 
Processen er generelt godt planlagt og forløber i et godt samarbejde.
 
Ældrerådet påtænker at afholde informationsmøder i september.
 
Udvalget påpegede, at der er viden om hvor mange vælgere, der er pr valgsted og det er ikke nødvendigt med lige mange tilforordnede alle steder.


3095605e1.docx

Bilag

Opfølgning fra dialogmøde den 21.11.2012