UDVALG

09-13 Udvalget for Voksne

MØDE

Referat

STED

Misbrugscentret, Birkevænget 4, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

30-04-2013 13:30:00

SLUTTIDSPUNKT

30-04-2013 17:30:00


PUNKTER

50. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. april 2013
51. Perspektiver i kommunens misbrugsbehandling
52. Strategi for Socialpsykiatrien
53. Drøftelse af sundhedspolitikkens udviklingsmål og de mulige økonomiske konsekvenser
54. Nyt plejecenter på Samsøvej
55. Ny struktur på aktivitetscenterområdet
56. Brugertilfredshedsundersøgelse i Genoptræningscentret.
57. Brugertilfredshedsundersøgelse i Hjemmeplejen.
58. Status på politikudvikling 2010-2013
59. Gensidige orienteringer til mødet den 30. april 2013.50. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. april 2013

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet den 30. april 2013 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-04-2013
 
Godkendt.
 
51. Perspektiver i kommunens misbrugsbehandling

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager misbrugscentrets orientering om udviklingen i antallet af misbrugere i behandling til efterretning

 2. drøfter de udfordringer dette giver den kommunale misbrugsbehandling både kvantitativt og kvalitativt

 3. tager Dagbehandlingen Sofiehusets brugertilfredsundersøgelse til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Udvalget godkender retningen for udviklingen af misbrugsbehandlingen de kommende år.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Misbrugscentret har siden 1. januar 2012 lavet opsøgende, oplysende og rådgivende indsats med henblik på at få flere misbrugere i behandling på en lang række af kommunens private og offentlige arbejdspladser.

 

Som et resultat af denne indsats og som et resultat af det fokus på misbrug, der er kommet i alle områder i kommunens virke, kommer flere borgere i behandling for deres misbrugsproblemer. Der er sket en stigning fra 428 personer i 2011 til 500 personer i 2012.

 

Den fremtidige udfordring bliver, at fastholde og udvikle kvaliteten i misbrugsbehandlingen sideløbende med et pres på den kommunale økonomi.

 

Holbæk Kommunes misbrugsbehandling er godt med i forhold til behandlingskvaliteten.

 

Vi har psykiatrisk udredning, veluddannet behandlere og hensigtsmæssigt med ressourcer i forhold til det antal borgere, vi har i behandling.

 

Fremadrettet arbejdes der på en kulturændring, hvor der stilles større krav til borgerne om at tage mere ansvar for deres egen behandling. Dette kan betyde afbrudte behandlingsforløb, hvor behandlingen ikke vurderes at føre til nogen forandring. Det er dilemmafyldt, da vi samtidig gerne vil fastholde borgere med misbrug i behandling.

 

Det er vurderingen, at en ændret praksis vil kunne frigøre ressourcer til at tage noget af stigningen i antallet af behandlingssøgende borgere.

 

Misbrugscentret vil i udviklingen og organiseringen af behandlingen lade sig inspirere af KL’s anbefalinger af god social misbrugsbehandling. Der vil være fokus på effekt og resultater.

 

Der er i 2012 lavet en brugertilfredshedsundersøgelse i Dagbehandlingen Sofiehuset, der viser at 85 % af brugerne, føler sig hjulpet med deres misbrugsproblem, heraf 62 % i høj grad.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

SEL § 101 og SUL § 141

 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-04-2013
 
Drøftet og taget til efterretning.
 


3050826e1.ppt

Bilag

Brugertilfredshedsundersøgelse


52. Strategi for Socialpsykiatrien

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager orientering om procesplan for den socialpsykiatriske indsats i lokalområderne til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget orienteres om status og kommende udviklingstiltag i lokalområderne, som understøtter tidligere godkendt strategiplan for Socialpsykiatrien: Ny veje – Nye muligheder.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Udvalget for Voksne godkendte på mødet den 23.11.2011 den overordnet strategiplan for Socialpsykiatrien: Nye veje – Nye muligheder. Et af de væsentlige tiltag, var at nedlægge de socialpsykiatriske væresteder som begreb og tilbud, og i stedet etablere et Multihus i Holbæk By, og nedlægge de daværende væresteder i Gislinge og Jyderup. Som alternativ til nedlæggelsen af de to væresteder, indeholdt planen forslag til nye tiltag med styrket fokus på mental sundhed i alle Lokalområder i Holbæk Kommune. Indsatsen skulle understøttes med initiativer forankret i Socialpsykiatrisk Center – understøttet af mulighederne for øget medborgerskab og frivillighed.

 

På mødet den 23.11.2011 godkendte udvalget planen for den fremtidige indsats. Udvalget havde dog en bemærkning om, at særligt de svageste borgere fortsat skulle tilgodeses, og om nødvendigt kunne modtage et tilbud i deres lokalområde.

 

På ovenstående grundlag, har Socialpsykiatrisk Center udarbejdet en status- & procesplan for indsatsen i lokalområderne.

 

I status- og procesplanen er åbningstiderne på de tidligere væresteder i Gislinge og Jyderup reduceret – til gengæld er der åbnet et nyt café-tilbud i Store Merløse med mulighed for lokal netværksdannelse. Samlet har den nye struktur i socialpsykiatriens tilbud i lokalområder til hensigt at:

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Procesplan og de planlagte omstillingstiltag, afholdes indenfor Centrets samlet budgetrammen for indsatsen i henhold til Servicelovens § 104.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed

 

Socialpsykiatrisk Center vil med procesplanen understøttet øget fokus på mental sundhed i lokalområderne

 
 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-04-2013
 
Procesplan for den socialpsykiatriske indsats i lokalområderne taget til efterretning.
 


3056279e2.docx

Bilag

Procesplan - nye tiltag i lokalområderne


53. Drøftelse af sundhedspolitikkens udviklingsmål og de mulige økonomiske konsekvenser

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 

1. Udvalget for Voksne drøfter 2. udkast til udviklingsmål i Sundhedspolitikken

2. Udvalget for Voksne præsenteres for projektgruppens vurdering af de økonomiske konsekvenser tilknyttet initiativerne i kommende udviklingsplan for Sundhedspolitikken

3. Udvalget for Voksne drøfter og beslutter formål og indhold i de kommende møder med de øvrige udvalg

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget er orienteret om mulige økonomiske konsekvenser af en fremtidig Sundhedspolitik og at udvalget inddrages i præsentationen af Sundhedspolitikken i de øvrige udvalg

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Første udkast til Sundhedspolitik blev drøftet på udvalgets møde ultimo april og her var der en drøftelse af indholdsdelen og de mulige økonomiske konsekvenser af Sundhedspolitikkens udviklingsmål.

 

De fire udviklingsområder er:

• Strukturel forebyggelse

• Mental fundhed

• Lighed i sundhed

• Forebyggende indsatser

 

På mødet vil repræsentanter for projektgruppen gennemgå de mulige økonomiske konsekvenser tilknyttet de forskellige initiativer i den kommende udviklingsplan for Sundhedspolitikken.

Udvalgets drøftelse skal danne baggrund for at prioritere initiativerne og fokusere retningen og indsatsen i den kommende Sundhedspolitik.

Herudover rækker Sundhedspolitikken mere eller mindre ind over kommunens øvrige politikområder, derfor ønskede udvalget at præsentere og drøfte indholdet i Sundhedspolitikken og den foreløbige udviklingsplan for Sundhedspolitikken på de øvrige udvalgs møder i slutningen af maj 2013.

 

Et udgangspunkt for drøftelserne i de andre udvalg kunne være:

 

· Forslag til hvilke sundhedsindsatser, der er mulige og relevante indenfor det enkelte udvalgs område.

· Det enkelte udvalgs forslag til prioriteringer i den kommende sundhedspolitik – herunder en vurdering af mangler eller forslag til ændringer af det foreløbige oplæg.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-04-2013
 
Indstillingerne drøftet – der laves et oplæg til de respektive udvalg på baggrund af drøftelserne.
Formanden + 1 medlem af udvalget deltager i udvalgsmøderne.
 


3068771e3.docx
3068312e4.pdf

Bilag

Sundhedsøkonomi og sundhedspolitikken - Sundhedsøkonomi og sundhedspolitikken.docx
VS: SP - udviklingsområder og pejlemæker til VU - 2. udkast til VU, 24-04-13.pdf


54. Nyt plejecenter på Samsøvej

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter de foreløbige skitser for det nye plejecenter på Samsøvej og giver en tilbagemelding til Kullegaard Arkitekter.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at drøfte de foreløbige skitser for det nye plejecenter på Samsøvej med henblik på at give en tilbagemelding til Kullegaard Arkitekter.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

De foreløbige skitser for opførelsen af det nye plejecenter på Samsøvej præsenteres for udvalget.

 
 

Formålet er, at udvalget med udgangspunkt i Værdiprogram for Fremtidens Plejebolig drøfter skitserne og giver en tilbagemelding til Kullegaard Arkitekter, som står for at tegne det nye plejecenter.

 
 

Thomas Bjørn og Kasper Kullegaard fra Kullegaard Arkitekter deltager på mødet, hvor de vil præsentere tanker og ideer bag skitserne. Skitserne medbringes på mødet.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Ældrerådet får på et ekstraordinært møde den 29. april præsenteret de foreløbige skitser for det nye plejecenter på Samsøvej.

 
 

Ældrerådets bemærkninger medbringes på mødet.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-04-2013
 
Skitserne taget til efterretning. Godt grundlag for det videre arbejde. Udvalget udtrykte stor tilfredshed med processen.
 
55. Ny struktur på aktivitetscenterområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter forslag til den fremtidige struktur på aktivitetscenterområdet

 2. godkender den midlertidige struktur på aktivitetscenterområdet

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med ændring af nuværende struktur på aktivitetscenterområdet er, at udmønte beslutningen fra Udvalget for Voksne i juni 2010 om at reducere aktivitetscentrene fra syv til fire.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

For at udmønte beslutningen fra 2010 foreslår administrationen, at der arbejdes videre med en fremtidig struktur på aktivitetsområdet, hvor der bliver:

 • Fire dagcentre for borgere med særlige sociale og psykiske behov.

 

Og herudover,

 • Aktive centre med tilbud om åbne aktiviteter til alle borgere.

Placeringen af dagcentrene foreslås til på sigt, at følge den nye plejecenter-struktur.

Placeringen af de aktive centre tager udgangspunkt i nuværende placering af aktivitetscentret.

 

I bilaget er et skema over hvordan strukturen foreslås i forhold til de enkelte lokaliteter.

I skemaet fremgår fire kategorier, der er uddybet nedenfor.

 

Dagcentre

Aktiviteterne på dagcentrene kan kun benyttes af visiterede borgere. Dagcentrene drives af medarbejdere.

 

Målgruppen på dagcentrene vil være:

 • borgere, som af psykiske eller sociale årsager ikke er i stand til selv at indgå i eller fastholde hverdagsaktiviteter og netværk, der kan opfylde behovet for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen

 • borgere med hukommelsesproblemer eller demens

 • borgere, der er afhængige af ægtefælles/pårørendes hjælp i et sådant omfang, at der er brug for en fastlagt pause.

Aktive centre

Alle aktive centre drives af frivillige.

Målgruppen på de aktive centre vil være:

 • borgere, som er i stand til selv eller med let støtte, at indgå i eller fastholde hverdagsaktiviteter og netværk, der kan opfylde behovet for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen

Der vil være to former for aktive centre:

 

Aktive centre med personaleunderstøttelse til aktiviteter

Aktiviteterne drives af frivillige. Der vil i varierende grad være mulighed for personaleunderstøttelse ved SOSU personale, primært til understøttelse af (svagere) borgeres deltagelse i aktiviteterne. Sundhedsvejlederne vil være tilknyttet de aktive centre med den primære funktion at sætte fokus på forebyggelse og igangsætte forebyggende aktiviteter.

 

De steder hvor der er plads vil der endvidere være visiteret genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86.

 

Aktive centre uden personaleunderstøttelse til aktiviteter

Dette er de nuværende centre der udelukkende drives af frivillige. Disse vil fortsat være åbne centre, hvor der i varieret omfang fortsat er mulighed for at dyrke og deltage i et rigt omfang af aktiviteter af forskellig karakter. Centrene drives fortsat som i dag, af brugerrådene og af frivillige kræfter.

 

Cafeer

Der er cafefunktion på de aktive centre. Nogle cafeer drives af kommunalt personale, nogle cafeer drives af frivillige. Alle cafeer vil fortsætte i nuværende form.

 

Beslutningen i 2010 tog udgangspunkt i, at reduceringen af aktivitetscentrene skulle følge den nye plejecenterstruktur.

 

Derfor foreslås det, at der på sigt vil være dagscentre lokaliseret til de nye plejecentre på Samsøvej (Holbæk), Elmelunden (Jyderup), nyt OPP (Tølløse) og Stenhusbakken (Holbæk).

 

For at sikre svagere borgeres mulighed for at deltage i ikke visiterede aktiviteter foreslås det, at der på sigt arbejdes mod at give alle aktive centre mulighed for en lille grad af medarbejderunderstøttelse til borgeres deltagelse i aktiviteterne.

 

Midlertidig struktur pr. 1. januar 2014

Indtil plejecentrene er bygget peges på en midlertidig struktur med virkning pr. 1. januar 2014 hvor dagcentrene lokaliseres på nuværende aktivitetscentre på Stenhusbakken (Holbæk), A-huset (Tølløse), Rosenvænget (Mørkøv) og Byparken (Svinninge). Her vil der samtidig også være aktive centre.

 

Aktivitetscentrene på Elisabethcentret, i Tuse og Åvang vil således udelukkende have funktion som aktive centre.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Serviceloven §§ 79, 79a, 84 og 86

 
 

Høring

 

Ældrerådet blev orienteret på deres møde den 10. april 2013.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Beslutningen i 2010 vedr. reducering af aktivitetscentrene fra syv til fire omfatter en besparelse på 3 mio. kr.. Besparelsen er udelukkende på personaleressourcer, da resterende centre bevares som aktive centre med udgifter til bygninger og rengøring.

 

I forbindelse med indretning af dagcentre på de nye plejecentre på Samsøvej og Tølløse er der endnu ikke afsat midler i anlægsbudgettet hertil.

 
 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

 

Der vil som udgangspunkt ikke være visiteret kørsel til åbne og ikke visiterede aktiviteter. Det er ikke muligt, at forudse om borgerne vil komme på centrene ved egen transport eller om de fravælger muligheden.

 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-04-2013
 
Den midlertidige struktur på aktivitetscenterområdet godkendt.
 
Der kan arbejdes videre med forslaget til den fremtidige struktur på aktivitetscenterområdet. Der udarbejdes forslag til realisering, som medtages i de videre drøftelser.
 
Der skal fortsat være stor fokus på at understøtte frivilligindsatsen.
 


3066668e5.docx

Bilag

Bilag til sagen om ny struktur på aktivitetscenterområdet - Oversigt over ny struktur på aktivitetscenterområdet.docx


56. Brugertilfredshedsundersøgelse i Genoptræningscentret.

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen af brugertilfredshedsundersøgelsen i Genoptræningscentret til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der er i december måned over en periode på ni hverdage gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af Genoptræningscentret. Formålet er at inddrage brugere af Genoptræningscentret til at vurdere og kvalificere centrets tilbud.

 

Borgere, der har været til træning på Genoptræningscentret minimum to gange, har fået udleveret et skema, og har besvaret skemaet hjemme eller i venterummet på centret.

 

Der er i alt udleveret 263 spørgeskemaer, og modtaget 198 besvarelser retur.

 

Det svarer til en svarprocent på 75,3 %.

 

Der er i alt 91 %, der udtrykker tilfredshed eller meget tilfredshed med deres genoptræningsforløb og kun 1 % udtrykker utilfredshed med forløbet. I alt 97 % udtrykker tilfredshed med terapeuternes faglighed og informationen løbende i forløbet.

 

På baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsens resultat udarbejdes handleplan, der efterfølgende bruges som arbejdsgrundlag.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Ældrerådet er ved møde den 10.april 2013 orienteret om brugertilfredshedsundersøgelsens resultat og om den videre behandling.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-04-2013
 
Udvalget er meget tilfredse med den flotte brugertilfredshed!
 
Udvalget tog de nævnte handleplaner for de områder som der arbejdes videre med til efterretning.
 


3057030e6.pdf

Bilag

Rapport brugertilfredshedsundersøgelse 2012


57. Brugertilfredshedsundersøgelse i Hjemmeplejen.

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen af brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der er i januar måned gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af hjemmeplejen i Holbæk Kommune. Undersøgelsen omhandler brugernes oplevelse af hjælpen til personlig pleje, den praktiske hjælp, rehabilitering, hjælperne, oplevelsen af den leverede mad samt visitatorerne.

 

Alle brugere, der modtager hjemmehjælp i kommunen, er inviteret til at deltage i undersøgelsen og har fået tilsendt et spørgeskema med en frankeret svarkuvert. Der er ikke gennemført en rykkerrunde, men hjemmehjælperne har løbende opfordret brugerne til at besvare spørgeskemaet. Brugere, der kun modtager sygepleje, har ikke deltaget i undersøgelsen.

 

Der er udsendt 1.848 spørgeskemaer, hvoraf 1.011 har besvaret det. Dette giver en samlet svarprocent på 55 %.

 

I alt svarer 73 % at de er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen og 4 % at de er utilfredse eller meget utilfredse. Af den samlede tilfredshed er 86 % tilfredse med den personlige pleje og 61 % med den praktiske hjælp.

 

Den samlede tilfredshed ved målingen i 2010 var på 75 % og 6 % svarede dengang, at de var utilfredse eller meget utilfredse.

 

På baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsens resultat udarbejdes handleplan, der efterfølgende bruges som arbejdsgrundlag.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Ældrerådet er ved møde den 10. april 2013 blevet orienteret om brugertilfredshedsundersøgelsens resultat og om den videre behandling.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-04-2013
 
Taget til efterretning.
 


3056998e7.pdf

Bilag

Rapport Brugertilfredshedsundersøgelse 2013


58. Status på politikudvikling 2010-2013

Sagsprocedure

 

Udvalgsdrøftelse forud for byrådets temamøde i maj

 
 

Hovedindstilling

 

Udvalget drøfter de tre slides med henblik på fremlæggelsen i byrådet.

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet skal på temamødet 15. maj drøfte en status på politikudviklingen i byrådsperioden.

 

På temamødet indleder Borgmesteren med de lange linjer og de store sager i byrådet. Herefter skal alle udvalgsformænd fremlægge status for udvalgene på 10 min ud fra tre slides med henholdsvis:

 • De lange linjer (dvs. sammenhængende sager og forløb)

 • De store sager/beslutninger (der ikke er dækket af de lange linjer), samt

 • Udfordringer til næste byrådsperiode.

 

Byrådet skal have disse slides sendt ud inden tema-mødet, og så kan udvalgsformanden vælge de vigtigste pointer i sit oplæg.

 

Administrationen har lavet det vedlagte forslag til slides. De lange linjer og de store sager er sammensat ud fra en gennemgang af udvalgenes dagordener, mens udfordringerne for den næste byrådsperiode er sammensat ud fra bl.a. status på Udviklingsstrategien samt perspektivnotaterne.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-04-2013
 
Godkendt som udgangspunkt for fremlæggelsen i Byrådet.
 


3064217e8.pptx

Bilag

VU - slides


59. Gensidige orienteringer til mødet den 30. april 2013.

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

Orientering fra formanden:

 

Orientering fra udvalgets medlemmer:

 

Orientering fra administrationen:

 

1. Status på helhedsplanen for Bo- og Servicecentret

2. Fællesmøde mellem boligorganisationerne og Holbæk Kommune (bilag)

3. Nøgleprojekt på ældreområdet

4. Status på genoptræning (antal borgere og udeblevne borgere)

 
 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-04-2013
 
Taget til efterretning.
 


3055443e9.doc

Bilag

Referat fra mødet den 4. april 2013