UDVALG

09-13 Udvalget for Voksne

MØDE

Referat

STED

Skarridsøhjemmet, Slagelsevej 21, 4450 Jyderup

STARTTIDSPUNKT

02-04-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-04-2013 17:00:00


PUNKTER

33. Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. april 2013
34. Drøftelse af udkast til sundhedspolitik
35. Fælles kommunale målsætninger på sundhedsområdet
36. Henvendelse fra Gigtforeningen vedrørende varmtvandsbassin
37. Plejehotel
38. Placering af nyt plejecenter i Tølløse
39. Produktionskøkkener
40. Økonomi- og aktivitetsopfølgning - Udvalget for Voksne
41. Borgerrådgiverens årsberetning 2012
42. Helhedsplan for reorganisering Bo og Servicecenter
43. Etablering af billige boliger på Danhøj
44. Administrationsgrundlag for støttekontaktperson ordning
45. Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter
46. Tilsynsenhedens årsrapport 2012 voksen- og ældreområdet
47. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område
48. Årsrapport 2012 for Strategi for Integrationsindsatsen
49. Gensidige orienteringer til mødet den 2. april 2013.33. Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. april 2013

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet den 2. april 2013 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Godkendt.
 
34. Drøftelse af udkast til sundhedspolitik

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget for Voksne drøfter erfaringerne fra Sundhedskonferencen, ”Når sundheden skal frem.”

 2. Udvalget for Voksne drøfter første udkast til Sundhedspolitik med særlig fokus på antal og indhold af udviklingsmålene.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget er orienteret om erfaringerne fra Sundhedskonferencen og Følgegruppen.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med afsæt i den viden vi allerede har fra politikker, strategier og sundhedspolitikkens kommissorium, samt den viden og de informationer, som er blevet indhentet i politik processen, præsenteres udvalget for første udkast til en sundhedspolitik.

 

Første udkast til en sundhedspolitik har været forelagt en følgegruppe bestående af interne og eksterne interessenter samt sundhedspolitikkens styregruppe.

 

I dette første udkast er der valgt fire udviklingsområder. Valget af disse fire udviklingsområder er bl.a. gjort med afsæt i den viden vi har fra sundhedspolitikkens kommissorium, sundhedsanalysen og kommunens øvrige politikkers snitflader til sundhed. Derudover har der været gennemført følgende aktiviteter i politikprocessen, som også har haft indflydelse på valget af udviklingsområder:

De fire udviklingsområder er:

De fire udviklingsområder er valgt, fordi de i arbejdet med udkastet til politikken, har vist sig, på en klar og overskuelig måde, at kunne indfange og strukturere de områder, hvor kommunen kan prioritere og sætte retning, og iværksætte nye eller særlige indsatser.

 

I udkastet til politikken er der opstillet en bred vifte af mulige udviklingsmål til de fire udviklingsområde, og udvalgets opgave i den forbindelse er at starte drøftelserne i forhold til hvilke mål der anses for værende de vigtigste.

 

På udvalgets møde den 29. maj, vil andet udkast til sundhedspolitik blive forelagt udvalget.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Indstillingerne drøftet.
 
I den videre proces ønskes økonomiske konsekvenser tilknyttet de forskellige initiativer der foreslås i udviklingsplanerne.
 
Der indtænkes i den videre proces en dialogrunde i de stående udvalg vedr. udmøntning af Sundhedspolitikken på de respektive udvalgs områder.
 
 


3038320e1.docx

Bilag

Samlet udkast til VU - 22.3.2013 - Samlet udkast til VU.docx


35. Fælles kommunale målsætninger på sundhedsområdet

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget for voksne godkender KKRs fælles politiske målsætninger for sundhedsområdet.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Som led i KLs strategi for det nære sundhedsvæsen har KKR-Sjælland taget initiativ til at lave fælles mål for kommunernes sundhedsindsats. Målene blev første gang drøftet på fællesmøde 14. januar 2013 for kommunernes sundhedspolitikere og siden på møde i Udvalg for Voksne den 30. januar 2013.

 

KKR har nu bedt kommunerne om at godkende de fælles mål, hvorefter KKR endelig godkender målene den 10. april 2013.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Formålet med de fælles mål er at skærpe kommunernes rolle i fremtidens sundhedsvæsen, der karakteriseres ved flere ældre og kronisk syge samt øget specialisering i sygehusvæsenet. Den fælles prioritering skal skabe mere klare resultater, hvor både indsatser og effekter kan dokumenteres.

 

De fælles mål indebærer:

 1. Kommunerne skal aflaste sygehusene ved at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser

 2. Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge

 3. Alle kommuner skal implementere en fælles model for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver

 4. Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet

 5. Alle kommuner skal indgå i det tværsektorielle samarbejde med Region Sjælland og almen praksis om optimering af indsatsen på psykiatriområdet

Det sidste punkt 5 er kommet til efter de første fælleskommunale drøftelser for at styrke fokus på det psykiatriske område.

 

I bilaget er de fem målsætninger beskrevet nærmere. Målsætningerne er ikke et ”ydelseskatalog”, men skal forstås som en fælles basis på tværs af kommunerne.

 

Det vurderes, at Holbæk Kommune allerede nu - eller i løbet af 2013 - opfylder alle målene.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Sundhedsområder er fra budget 2013 blevet forhøjet med 3,75 mio. kr. som planlægges anvendt i sammenhæng med det nære sundhedsvæsen:

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
KKRs fælles politiske målsætninger for sundhedsområdet godkendt.
 


3032564e2.pdf

Bilag

Målsætninger på sundhedsområdet KKR Sjælland


36. Henvendelse fra Gigtforeningen vedrørende varmtvandsbassin

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne og Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Voksne og Udvalget for Kultur og Fritid:

 1. Drøfter henvendelse fra Gigtforeningen

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Gigtforeningen ønsker, at Holbæk Kommune vil tage del I bevarelsen af regionens varmtvandsbassin på Holbæk Sygehus.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Gigtforeningen udtrykker i henvendelse til medlemmerne af Udvalget for Voksne bekymring for konsekvenserne af en eventuel lukning af varmtvandsbassinet på Holbæk Sygehus. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

 

Regionens sygehuse anvender kun selv i meget begrænset omfang varmtvandsbassinerne, og drøfter for nuværende nedlæggelse af bassinerne. Regionens ledelsessekretariat udtaler i den forbindelse, at regionens forretningsudvalg på grund af politisk uenighed har udsat beslutningen til næste møde den 22. april. Indstillingen i regionen er, at varmtvandsbassinerne skal lukkes, da sygehusene ikke benytter dem og der ikke er tilstrækkelig evidens for anvendelse af varmtvandsbassintræning som behandling. Regionen anerkender patienternes "velværegevinst" ved varmtvandsbassin.

 

I regionens beslutningsgrundlag indgår det desuden, at en fortsættelse af varmtvand- bassinerne vil betyde, at kommunerne fremover vil skulle betale på markedsvilkår. For Holbæk Kommune vil det alene til genoptræningens anvendelse betyde en stigning fra 20.000 om året, for et relativt begrænset antal borgere, til mere end 0,5 mio. kr. for anvendelsen til at benytte bassinet.

 

KKR har i august 2012 på vegne af kommunerne tilkendegivet, at kommunerne er enige i betragtningen om manglende evidens jf. vedlagte bilagsnotat udarbejdet i samarbejde mellem KKR og Region Sjælland.

 

Aftenskolerne AOF og LOF anvender varmtvandsbassinet til op til 240 kursister pr. uge. Kursisterne deltager 5 personer ad gangen i 45 min, og er derfor bassinets største bruger.

 

Udgiften for leje af bassinet har i 2012 for aftenskolerne været 231.000 kr.

 

Holbæk Handicap Idrætsforening benytter ikke varmtvandsbassinet på Holbæk Sygehus i 2013, da de ikke kunne skaffe deltagere til et hold. Ved tidligere benyttelse af varmtvandsbassinet var deltagerbetalingen indregnet i foreningens kontingent.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Det er udvalgets opfattelse, at det er vigtigt at bevare et tilbud om varmtvandsbassin, som kan anvendes af de foreninger som pt. anvender varmtvandsbassinet på Holbæk Sygehus.
 


3033199e3.docx
3033196e4.docx

Bilag

Gigtforeningen - Henvendelse
Gigtforeningen - Henvendelse


37. Plejehotel

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. beslutter om der skal oprettes et plejehotel med 14 midlertidige boliger i Regstrup.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Der er behov for stillingtagen til, hvorvidt Sundheds- og ældreområdet skal arbejde videre med oprettelsen af et Plejehotel, som beskrevet i sagsfremstillingen.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Behandlingsforløbene på sygehusene er optimeret de sidste 2-3 år. Det betyder, at borgere udskrives hurtigere fra sygehuset til eget hjem. Holbæk Kommunes ældreområde modtager derved borgere med større og væsentlig mere komplekse behov for pleje og rehabilitering.

 
 

I Holbæk Kommune er der på nuværende tidspunkt 17 midlertidige pladser fordelt på seks forskellige plejecentre. De 17 pladser bliver brugt så effektivt som muligt, og har primært det sigte at fungere som midlertidig ophold for borgere på et aflastende ophold.

 
 

Der er herudover behov for at kunne tilbyde pleje og rehabilitering af mere intensiv karakter, fx når:

 
 
 
 

Med oprettelse af et plejehotel med 14 ekstra midlertidige boliger kan behandlings- og plejekvaliteten for sårbare ældre borgere styrkes og Holbæk Kommune få mulighed for at løse de stadigt mere komplicerede sygeplejeopgaver.

 
 

Med Plejehotellet tilsigtes det først og fremmest:

 
 

Specialiserede sygeplejekompetencer tilknyttes plejehotellet hele døgnet og skal medvirke til, at der arbejdes systematisk med tidlig opsporing, handling og koordinering for at forebygge indlæggelser.

 
 

Det foreslås, at oprette Plejehotellet i ledige ældreboliger i Regstrup. Plejehotellets placering vil på sigt skulle indgå i den samlede boligstrategi.

 
 

Der arbejdes med en model, hvor Ældreområdets egen visitationen skal visitere til plejehotellets 10 pladser og praktiserende læge, vagtlæge eller sygehus skal henvise til de resterende fire pladser, som vil kunne anvendes som fire akutpladser.

 
 

Holbæk Sygehus og de praktiserende læger er præsenteret for tanker om oprettelse af plejehotellet og der skal arbejdes videre med et mere formaliseret samarbejde.

 
 

Det forventes at Plejehotellet vil kunne åbne i efteråret. Der laves en evaluering af Plejehotellet efter et års drift.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Ældrerådet er præsenteret for idéen om et Plejehotel i Regstrup. Ældrerådet medgiver projektet deres bedste anbefalinger, og udtrykker ønske om, at Plejehotellet oprettes hurtigst muligt.

 
 

Hele høringssvaret er vedhæftet som bilag

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Oprettelsen af Plejehotellet vil ske indenfor Sundheds- og ældreområdets eksisterende budget. Det forventes at plejehotellet vil medføre færre indlæggelsesdage og dermed en reduktion i den regionale medfinansiering.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Udvalget godkendte at der oprettes et ”plejehotel” med 14 midlertidige boliger i Regstrup jf. oplægget.
 


3029379e5.docx

Bilag

Høring fra ældrerådet


38. Placering af nyt plejecenter i Tølløse

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 1. tager orienteringen om fremtidig placering af nyt plejecenter i Tølløse til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at orientere udvalget om processen i forbindelse med fremtidig placering af det nye plejecenter i Tølløse.

 
 

Derudover er formålet at orientere udvalget om den planmæssige begrundelse for placering af det nye plejecenter i Tølløse, som det er forslået i kommuneplanforslaget.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Denne sagsfremstilling redegør for processen i forbindelse med beslutning om fremtidig placering af det nye plejecenter i Tølløse. Derudover redegøres der for den planmæssige begrundelse for placering af det nye plejecenter, der er foreslået i oplægget til Kommuneplan 2013.

 
 

Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om placering af det nye plejecenter i Tølløse. Det vil ske i forbindelse med byrådets behandling af Kommuneplanforslag 2013. Tidsplanen for den videre proces med kommuneplanen fremgår nederst i denne sag.

 

Baggrund og formål

Byrådet har besluttet, at der skal opføres et nyt plejecenter i Tølløse. Det er en forudsætning, at plejecenteret skal opføres på kommunal ejet jord.

 
 

I forbindelse med udarbejdelsen af nyt kommuneplanforslag er der udarbejdet en helhedsplan for Tølløse by, herunder forslag til fremtidig placering af det nye plejecenter. I forhold til placering af det nye plejecenter har der været to forslag i spil.

 
 

Det ene forslag er beliggende sydvest for Tølløse by, mens det andet forslag er beliggende i den østlige del af Tølløse.

 
 

Område 1, sydvest for Tølløse by (19.B02)

Området er beliggende syd vest for byen ved Sønderstrupvej. Området er udlagt til boligområde i gældende kommuneplan – og kommunalt ejet. Som konsekvens af at byrådet har besluttet, at igangsætte planlægningen for et nyt boligområde på Høbjerggårds arealer, er der ikke længere brug for at fastholde området til boligudbygning. Området forventes væsentlig reduceret i den nye kommuneplan.

 

Område 2, østlige del af Tølløse (19.R03)

Området er beliggende i den østlige del af Tølløse ved Rødtjørnevej. Området er udlagt til rekreativt areal, en del af området er reserveret til fremtidig omfartsvej – og kommunalt ejet.

Tølløse lokalforum har i forbindelse med arbejdet med en helhedsplan for Tølløse, foreslået administrationen at arbejde videre med en placering i den østlige del af Tølløse i stedet for placeringen vest for Sønderstrupvej.

 

Planmæssig vurdering af de to områder

Administrationen har vurderet de to områder og vurderer, at område 2 er bedst egnet til et nyt plejecenter. Vurderingen går på områdets centrale placering tæt på byen og stationen, med mulighed for at besøgende og ansatte kan benytte toget. Plejecenteret vil indgå naturligt i byen og den omkringliggende bebyggelse vil bidrage positivt til stemningen og ’følelsen af at bo i byen’.

 
 

Yderligere vurderes det, at der er gode muligheder for at færdes sikkert rundt i nærområdet for ældre, der har mulighed for det. Endelig er området et godt svar på byrådets målsætninger i Udviklingsstrategien om: At byudvikling skal ske indefra og ud, at offentlige funktioner, arbejdspladser og andre besøgsmål skal placeres stationsnært med mulighed for at benytte den kollektive transport.

 
 

En udnyttelse af området til plejecenter forudsætter, at kommuneplanforslaget ikke fastholder arealreservationen til en eventuel sydlig omfartsvej. (Planerne om en sydlig omfartsvej er blevet vurderet ifm. udarbejdelse af helhedsplanen og vurderes ikke længere at have samme aktualitet længere).

 

 

Den videre kommuneplanproces

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Ældrerådet fik på deres seneste møde i marts samme orientering som udvalget. Umiddelbart er Ældrerådets vurdering, at den foreslåede placering ikke er den bedste i forhold til et nyt plejecenter.

 
 

Ældrerådet vil afgive høringssvar i forbindelse med Kommuneplanens høring.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Taget til efterretning – udvalget afventer høringssvar fra Ældreråd og Lokalområdet inden stillingtagen til placering.
 
39. Produktionskøkkener

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. madproduktionen til plejecentre og ældrecafeer bliver sendt i udbud i 2014.

 2. det besluttes, om der skal arbejdes videre med forslag til anlæg af nyt produktionskøkken ind i buddet fra den kommunale leverandør.

 
 

Alternativ indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:

 1. madproduktionen ikke bliver sendt i udbud i 2014.

 2. fremtidens madproduktion bliver tænkt ind i forbindelse med Boligstrategien på Ældreområdet.

 
 
 

Formål

 

For at give administrationen mulighed for at forberede planlægningen af et udbud af madproduktionen i 2014, er der behov for en stillingtagen til den fremtidige organisering af madproduktionen i forhold til anlæg af et nyt produktionskøkken.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Produktionen af mad til plejecentre og cafeer blev i 2009 konkurrenceudsat, hvor den kommunale leverandør vandt udbuddet. Forventningen var, at madproduktionen skulle konkurrenceudsættes igen i 2014.

 

Produktionen af mad foregår i dag på to lokaliteter i kommunen og ingen af de to lokaliteter har kapacitet til at samle hele produktionen ét sted. At produktionen ikke er samlet ét sted sænker effektiviteten og fordyrer dermed produktionen.

 

Mulige scenarier for et udbud

Der er forskellige scenarier for et kommende udbud

 1. Madproduktionen sendes i udbud uden krav om at maden produceres i de nuværende lokaliteter. Den kommunale leverandør vil formentlig ikke kunne konkurrere på prisen.

 2. Madproduktionen sendes i udbud med krav om, at maden produceres i de nuværende kommunale lokaliteter. Det vil formentlig betyde en højere pris pr. portion, men vil stille den kommunale leverandør lige med de øvrige tilbudsgivere.

 3. Madproduktionen sendes i udbud og den kommunale leverandør får mulighed for at tænke anlæg af et nyt produktionskøkken ind i deres bud. Det betyder, at der i kontrolbuddet skal indregnes afskrivning af nyt anlæg.

 

Et nyt produktionskøkken vil kunne producere mad til kantiner, daginstitutioner, skoler og bosteder. Mad til ældre i eget hjem kan også tænkes ind. Samtidig vil et nyt produktionskøkken kunne fungere som back-up i tilfælde af at der opleves leverancesvigt fra evt. private leverandører. Sårbarheden i forhold til at sikre leverancen af mad til kommunens borgere vil blive mindsket.

 

Et nyt produktionskøkken bør opføres et centralt beliggende sted i forhold til de enheder, der skal serviceres og evt. med mulighed for efterfølgende udvidelse såfremt det ønskes at hjemtage yderligere produktion i fremtiden.

 

Med baggrund i de nuværende forhold og oplysninger fra Kalundborg Kommune er vurderingen at et nyt køkken skal være 500 – 600 m2, hvis der også skal være plads til at levere til andre end dem, der leveres til i dag.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

 

Madproduktionen beholdes i eget regi. Der er ingen lovmæssige krav om, at konkurrenceudsætte madproduktionen.

 
 

Der arbejdes videre med produktionskøkken i forbindelse med boligstrategien, da de nuværende faciliteter ikke er brugbare på sigt.

 
 

Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Anslået udgift til anlæg af et nyt produktionskøkken på 600 m2 er ca. 10 mio. kr. Hertil kommer udgifter til produktionsudstyr som nedkøling, lagerkøl, nitrogenkøler, pakkemaskine mv. – anslået 4-5 mio. kr.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Udvalget ønsker en potentialeafklaring inden en endelig stillingtagen om udbud af madproduktionen.
 
Der ønskes desuden vurdering af mulige scenarier for en fortsat kommunal drift, dels med og dels uden et nyt produktionskøkken.
 


3032166e6.docx

Bilag

Produktion af mad til plejecentre og cafeer idag


40. Økonomi- og aktivitetsopfølgning - Udvalget for Voksne

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne – Økonomiudvalget – byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen ultimo februar til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At orientere udvalget om status for den økonomiske situation.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Økonomi og aktivitetsopfølgningen for februar viser kun små afvigelser i forhold til det korrigerede budget. I alt ventes en forbedring af resultatet på 2 mio. kr.

 

De største ændringer ses på børnespecialområdet, hvor den store omlægning, der er sat i gang, virker og endda bedre end forventet. Der flyttes godt 5 mio. kr. fra anbringelser til forebyggende initiativer, og initiativerne, der skal fremme inklusion, er på forkant i forhold til forventningen. Alt i alt forventes et mindre forbrug på børnespecialområdet på 3,3 mio. kr.

 

På Udvalget for Voksne forventes et merforbrug på 1,2 mio.kr. Merforbruget stammer fra Voksenspecialområdet.

 

På Sundhedsområdet forventes budgettet overholdt.

 

På Ældreområdet forventes det korrigerede budget overholdt. Dog er der en række opmærksomhedspunkter. Dette gælder udgiftsniveauet for visiterede ydelser til hjemmeplejen især sygeplejeydelser, udgifterne til private leverandører af hjemmepleje, samt indtægterne fra udenbys borgere i ældreboliger.

 

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug vedrørende boligsikring. Herudover er der flere opmærksomhedspunkter såsom uafgjorte sager fra 2012, flytning af høreapparater inkl. budget til regionerne, opdatering af takster, konsekvenser af fleksjob- og førtidspensionsreformen, rehabilitering af hjerneskadede borgere samt udmøntning af handlingsplanen hos Bo og Service.

Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder.

I mio. kr.

Opr. budget

Korr. budget

Forv. regnskab pr. februar

Forv. afvigelse pr. februar

 

A

B

C

D=C-B

Myndighed

 

 

 

 

Politikområde 7 - Sundhed

269,3

269,1

269,1

0,0

Politikområde 8 - Ældre

218,4

218,2

218,2

0,0

Politikområde 9 - Voksenspecial

431,8

430,5

431,7

1,2

I alt myndighed

919,5

917,8

919,0

1,2

 

 

 

 

 

Decentrale enheder

 

 

 

 

Politikområde 7 - Sundhed

9,4

9,4

9,4

0,0

Politikområde 8 - Ældre

169,1

169,0

169,0

0,0

Politikområde 9 - Voksenspecial

25,2

26,1

26,1

0,0

I alt decentrale enheder

203,7

204,6

204,6

0,0

 

 

 

 

 

TOTAL - Voksenudvalget

1.123,3

1.122,4

1.123,6

1,2

Note: Differencer skyldes afrundinger

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Til efterretning.
 


3032906e7.doc

Bilag

Udvalget for voksne ultimo februar


41. Borgerrådgiverens årsberetning 2012

Sagsprocedure

 

Behandles i byrådet.

 
 
 

Hovedindstilling

 

Borgervejleder Lars Roost Dinesen indstiller, at:

 1. byrådet tager Borgerrådgivningens beretning 2012 til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At opfylde den årlige beretning til byrådet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Henvendelser og sager:

Borgerrådgivningen har behandlet 1.440 1. gangs henvendelser i 2012 mod 1.260 sidste år, hvilket er en stigning på ca. 14 %.

 

Hvis man ser samlet på 1. gangs henvendelserne vedr. Arbejdsmarkedscentrets afdelinger ses en stigning på over 28 % i 2012. Stigningen gælder især henvendelser vedr. Ydelsescentret, som i årets løb blev lukket for personlige henvendelser. Denne lukning gav øget behov for rådgivning samt hjælp til udfyldelse og afsendelse af ansøgningsskemaer i Borgerrådgivningen.

 

Der ses tillige stigning i henvendelser omkring sygedagpenge og afklaringsforløb i Jobcentret.

Henvendelser vedr. Borgerservice er faldet markant, hvorimod Socialcentrets område, især på handicapområdet, har været stigende.

Familiecentret haft også haft en markant stigning.

På skoleområdet er der modtaget19 henvendelser mod fem året før.

Der ses fald i henvendelserne omkring Teknik og Miljø samt Ældreområdet.

Der har været mange henvendelser om selve Borgerrådgivningens funktion, netværk m.m.

En hel del henvendelser drejer sig om forhold uden for Holbæk kommunes myndighedsområde, hvor der henvises til andre instanser. Tillige har Retten og Politiets flytning givet en del forespørgsler.

I 2012 er oprettet i alt 112 sager. 98 var klagesager og 14 formidlingssager. Derudover er der lavet 398 notatsager, som viser en lille stigning i forhold til året før.

 

Sager som er afsluttet:

Der er i 2012 lukket 95 sager, mod 73 i 2011.

8 % af sagerne endte med at bevilling blev givet til borger. Borger fik medhold i andre 39 % (2011: 32 %). Dialogen blev genoprettet i 17 % (2011:19 %). Hvorimod i ca. 34 % fik borger ikke medhold (2011: 27 %).

 

Mødevirksomhed 2012:

I årets løb er afholdt 828 (2011:940) møder i Borgerrådgivningen med borgere. Der er afholdt 395 aftalte møder mod 306 i 2011. Udover de aftalte møder har der været 433 personligt fremmødte uden aftale mod 586 sidste år. 10 borgere har ønsket hjemmebesøg (2011:17) og 25 gange (2011:31) har borgerrådgiveren deltaget som bisidder. Ud over dette er der afholdt 24 møder i organisationen og netværk på området, mod 26 sidste år.

Tolk har deltaget 28 gange mod 27 i 2011. Borgerrådgivningen har købt en telefontolkning samt en tolkning gennemført på møde i Borgerrådgivningen, 26 gange har borger selv medbragt tolk/ven.

 

Kritiske områder og iagttagelser gennem året:

Post har været 9 dage undervejs

Breve overgået fra alm. brev til fremsendelse via e-post

Ikke konsekvent brug af e-post

Samme breve sendt flere gange

Post forsvundet i journalsystem og dukket op igen, meget længe efter

Lang sagsbehandlingstid på sager, der er hjemsendt fra Statsforvaltningen

Borgere savner kvittering/tilbagemelding efter henvendelse til kommunen

Uheldig telefonstart i Ydelseskontoret, efter at der ikke længere var mulighed for personlige henvendelser – ”Dette nummer eksisterer ikke”

Periodiske lange ventetider på at komme i telefonisk kontakt med Holbæk Kommune

Stor irritation over den automatiske telefonoplysningsfunktion ved opkald til 72363636

Problemer med de digitale selvbetjeningsløsninger indimellem.

 

Borgerrådgivningen og effektivitetsforbedringer:

I årets løb er der til chefgruppen, direktion og byråd sendt tre inspirationsskrifter omkring borgerbetjening m.v. Alle skrifter kan ses på kommunens hjemmeside under Borgerrådgivningen.

Tillige er udsendt folder om Borgerrådgivningen 2012.

Til refleksion:

Yderligere uddybning og statistik kan ses i selve årsberetningen, der er vedhæftet.

Borgerrådgiveren stiller sig til rådighed ved behandling af dette punkt i økonomiudvalget, som tidligere.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Borgerrådgiverfunktionen: Se bekendtgørelse om kommunernes styrelse, § 65E.

 

Høring

 

Borgerrådgiverens årsrapport har været til høring i Strategisk Forum.

De afgivne høringssvar er vedlagt som bilag til dagsordenen.

 

Alle afdelinger har svaret på høringsrunden.

 

Hvis der ikke er vedlagt et høringssvar fra en afdeling, er der fordi den pågældende afdeling ikke har haft kommentarer til rapporten.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Til efterretning.
 


3005147e8.docx
3032939e9.doc
3034412e10.docx
3036026e11.docx
3036235e12.docx

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2012
Bemærkninger fra socialområdet
Bemærkninger fra Familiecentret
Bemærkninger fra Arbejdsmarkedscentret
Bemærkninger fra Borgerservice


42. Helhedsplan for reorganisering Bo og Servicecenter

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. godkender at der udarbejdes et projektforslag inden for rammerne af model 1, som rummer tidssvarende og attraktive boliger og aktivitetstilbud, som er effektive at drive, og konkurrencedygtige.

 

Alternativ indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at udvalget:

 1. godkender at der udarbejdes et projektforslag inden for rammerne af model 2, som rummer nye tidssvarende og attraktive boliger, som er konkurrencedygtige i forhold til andre kommuner og private tilbud. Problemerne på aktivitetstilbuddene og i forhold til servicearealer, løses kun delvist, eller

 2. godkender at der arbejdes videre med model 3, som rummer nye tidssvarende og attraktive boliger, som er konkurrencedygtige. Problemerne på aktivitetstilbud løses ikke, og i forhold til servicearealer kun delvist.

 

Formål

 

Udvalget skal tage stilling til om projektet skal sættes i gang.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Udvalget bad i september 2012 om et oplæg til reorganisering af Bo og Servicecenter.

 

Udgangspunktet var en række problemer:

Med det afsæt er der udarbejdet en plan, der sigter mod

Hvis planen skal holdes inden for rammen, dvs. finansieres af den eksisterende anlægsramme plus provenu ved frasalg af Skarridsøhjemmet, så kræves en række prioriteringer inden for planen (udtrykt i model 3).

 

Hvis udvalget godkender indstillingen, vil der dels blive etableret et samarbejde med et boligselskab om den del af planen, der skal realiseres efter almenboligloven, dels vil Center for Ejendomme koordinere den resterende byggeproces. Der vil blive lavet en særskilt sag til frigørelse af anlægsmidler.

 

De 3 modeller er nærmere beskrevet på side 7 og fremefter i bilaget ”Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk”.


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Hovedprincipperne i planen har været drøftet i handicaprådet. Dette dagsordenspunkt er sendt i skriftlig høring i Handicaprådet og kommentarerne vil foreligge til udvalgsmødet.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Projektet skal finansieres på to måder.

 1. Boliger, der ikke er aflastning eller § 108, dvs. langt de fleste, finansieres ved, at Tornhøjgrunden frasælges til et boligselskab, som herefter bygger boligerne. Frasalget er kommunens medfinansiering.

 2. Boliger, der skal fungere som aflastning eller § 108, servicearealer og aktivitets- og samværstilbud finansieres dels af anlægsrammen på socialområdet (3,1 mio.), dels af forventet provenu ved frasalg af det nuværende Skarridsøhjemmet.

 

Samlet set betyder det, at model 3 kan finansieres inden for rammerne af det eksisterende anlægsbudget samt provenu ved frasalg. Model 1 og 2 indebærer tilførsel af yderligere anlægsmidler på henholdsvis 78 og 57 mio kr.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Der arbejdes på kort sigt videre med at realisere model 3.
Der ønskes desuden et oplæg om realisering af de øvrige dele som er indeholdt i model 1, som kan medtages i drøftelserne om en mere langsigtet løsning.
 


3036842e13.docx
3036847e14.docx

Bilag

Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk
Bilag til helhedsplan - økonomi og byggeprojekter


43. Etablering af billige boliger på Danhøj

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. der etableres billige boliger til unge under 25 år på Danhøj

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Skaffe billige boliger for unge under 25 år der får hjælp fra socialcentret, så det undgås at boligmanglen udvikler sig til et socialt problem.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der er i Holbæk Kommune en del unge under 25 år, der får hjælp fra socialcentret, som er klar til at kunne flytte i egen bolig og klare sig selv. De mangler blot en bolig, de kan betale.

 

Formålet med at skaffe boliger til de unge, er at undgå at boligmanglen udvikler sig til et socialt problem.

 

De borgere, som kunne være potentielle lejere, der har brug for en billig bolig er borgere på efterværn, uledsagede flygtninge samt borgere på midlertidige botilbud, som ikke kan afsluttes når de unge er klar, fordi der ikke er lejeboliger som de kan betale.

 

Det er ikke muligt at finde billige boliger på det almindelige boligmarked til unge med knappe økonomiske ressourcer.

 

Ved Holbæk Kommunes arealoptimering bliver Danhøj ledig. På første og anden sal er 24 værelser med fælles bad og køkken der kan bruges til at afhjælpe den mangel, der er på billige boliger og give de unge en god start på voksenlivet.

 

Målgruppen til boligerne er tænkt til at være unge under 25 år på kontanthjælp eller SU i Holbæk Kommune, der med deres økonomiske ressourcer ikke har mulighed for at leje en bolig. De unge er endnu ikke så stærke, at de er i stand til at klare boligsituationen selv, men ved at få lidt hjælp fra socialcentret, får de en mulighed for at komme i gang.

 

For at forebygge de problemer, der kan opstå med de unge, foreslås det at der etableres en vicevært lignende stilling på stedet.

 

Socialcentret skal have anvisningsretten til boligerne for at sikre, at unge ressourcestærke ikke kommer til at overtage de billige værelser og de mindre ressourcestærke igen står uden mulighed for at flytte i egne boliger.

 

Forventet effekt

De unge der skal flytte ind i disse boliger, kan i princippet klare hverdagen selv. Problemet er, at det ikke er muligt at få en bolig, så det ender med at blive et socialt problem.

 

Ved at sikre at den unge får mulighed for at få en bolig, der er til at betale, forventes det få følgende effekter:

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Boligerne anvises af Socialcentret til:

Der er tale om unge som enten går i skole eller er under uddannelse.

Boligerne udlejes efter lejelovens bestemmelser.

 

Høring

 

Sagen har været til høring i Handicaprådet samt Bostederne Tåstrup Have og Tåstrup Stræde.

 

Handicaprådet har afgivet følgende svar:

 

Handicaprådet kan tilslutte sig etableringen af de billige boliger på Danhøj.

 
 

Bostederne Tåstrup Have og Tåstrup Strædes høringssvar er vedhæftet som bilag.

 
 

Administrationens bemærkninger til høringssvaret:

 

Socialcentret vurderer, at høringssvaret tager udgangspunkt i en worst case tilgang, og vurderer, at problemstillingerne kan minimeres via den sociale vicevært. Der er eksempler på, at den type boliger kan udvikles til et godt og trygt bomiljø, også for naboerne.

 

De unge fra efterværnsforanstaltningerne er alle i udslusning fra enten plejefamilie eller opholdssted. Der er altid tilknyttet en fast kontaktperson i udslusningsfasen. De unge som visiteres er enten i gang med uddannelse eller job/praktik fra Jobcentret.

 

Der er ikke kendskab til misbrugsproblemer på de unge og de har ingen kriminalitet bag sig.

 

De unge flygtninge der visiteres til egne bolig med støttekontaktperson er i gang med uddannelse og at skabe sig et trygt liv i Danmark.

 

De generelle indsatspunkter for deres kontaktperson, er af praktisk karakter som lektielæsning samt guidning og vejledning i uddannelsessystemet, hjælp til kontakt til myndigheder samt til, at ordne breve og papirer, økonomistyring og lægge budget.

 

De er alene, uden familie i Danmark, og higer efter kontakt til danskere, at blive perfekt til dansk og få en god uddannelse.

 

Viceværtfunktionen er tænkt som hjælp til de unge, til at holde fællesarealerne rene og pæne, f.eks. affald, vask af karklud og viskestykker. Hjælpe de unge med at overholde husorden. Sørge for at holde uvedkommende ude og skabe en kultur for, at der ikke er en mulighed for ”varmestue”, fester etc.

 
 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Huslejen er beregnet til 2.100 kr. inkl. varme, el, vand og internet.

 

Boligerne som pt. anvendes som kontorer skal istandsættes før eventuel indflytning. Det er anslået at udgiften hertil udgør 215.000 kr.

 

 

År 2014

År 2015

År 2016

Engangsomkostninger

til istandsættelse af værelser/fællesarealer

 

 

215.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsomkostninger, inkl. socialvicevært i 25 timer pr. uge

 

 

862.500

 

 

862.500

 

 

862.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger totalt

1.077.500

862.500

862.500

 

 

 

 

Gevinster:

 

 

 

Huslejeindbetalinger

544.000

544.000

544.000

Sparede midlertidig botilbud, omregnet til 1,5 person i pr. år

 

 

542.200

 

 

542.200

 

 

542.200

Gevinster i alt

1.086.200

1.086.200

1.086.200

 

 

 

 

Netto besparelse

8.700

223.700

223.700

 

Der er ikke tale om nye besparelser, men besparelser som allerede indgår i budgettet.

 

Det er en forudsætning, at der kommer billige boliger for at besparelser på anbringelser på bostederne kan realiseres.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Indstillingen anbefales godkendt.


3034844e15.docx

Bilag

Høringssvar fra Bostederne Tåstrup Have og Tåstrup Stræde


44. Administrationsgrundlag for støttekontaktperson ordning

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen, indstiller, at Udvalget for Voksne:

 1. drøfter og godkender Administrationsgrundlag for Støttekontaktperson ordningen i henhold til Servicelovens § 99.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Administrationsgrundlaget fastsætter det politiske serviceniveau for Støttekontaktperson ordningen.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I henhold til Servicelovens § 99, sørger Kommunalbestyrelsen for tilbud om en støttekontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

 

Formålet med støttekontaktperson ordningen er at styrke brugernes mulighed for at opnå og bevare kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov og dermed gøre pågældende i stand til at benytte samfundets muligheder og allerede etablerede tilbud.

 

Målgruppen for ordningen er de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse, som almindeligvis ikke gør brug af, eller ikke kan gøre brug af de allerede eksisterende tilbud.

 

Opgaven for støttekontaktperson ordningen er ved opsøgende arbejde at opbygge og skabe kontakt til de mest isolerede borgere indenfor målgruppen. Formålet er at tilbyde hjælp, der understøtter og styrker muligheden for et liv på egne præmisser med større personlig og social mestring. Erfaringsmæssigt kræver det opsøgende arbejde tid og tålmodighed.

 

Administrationsgrundlaget:

 

Der har indtil nu ikke været fastlagt et serviceniveau for opgaveløsningen i henhold til § 99.

Det fremlagte administrationsgrundlag lægger sig op ad den nuværende gældende praksis.

 

Opgaven er i dag forankret med et årsværk under Socialpsykiatrisk Center. Da ordningen ikke kræver visitation fra Myndigheden, er det Socialpsykiatrisk Center som har administreret service & ydelser.

 

Erfaringen viser, at der på årsbasis er et flow på mellem 15-25 borgere af ordningen. Socialpsykiatrisk Center har administreret ordningen, således at der har været afsat 26 timer ugentligt til opgaven i den direkte borgerkontakt og via det opsøgende arbejde generelt. Timetal overfor den enkelte borger har været reguleret efter borgernes aktuelle behov om omfang af aktuelle problemstillinger. Med denne model har det dog periodevis været nødvendigt at oprette venteliste til ordningen – idet få borgere kunne anvende en stor del af de 26 timer pr. uge som har været afsat til opgaven.

 

På baggrund af Socialpsykiatrisk Centers erhververet erfaringer og administration af den nuværende ordning, understøttet af lovtekst og vejledningen for Servicelovens § 99, indstilles det at Udvalget for Voksne tiltræder det forelagte administrationsgrundlag.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Servicelovens § 99

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Administrationsgrundlaget giver ikke anledning til ændringer indenfor økonomien.

Opgaven bliver varetaget indenfor en årlig budgetramme på 430.000 kr.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed

 

Vigtig med opsøgende arbejde overfor de allersvageste borgere, for derigennem at sikre nødvendig hjælp og omsorg for at forhindre yderligere psykisk og social derute.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Administrationsgrundlag for Støttekontaktperson ordningen i henhold til Servicelovens § 99, godkendt.
 
 


3016968e16.docx

Bilag

Administrationsgrundlag § 99


45. Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. godkender administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Administrationsgrundlaget fastsætter det politiske serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrund

Dækning af nødvendige merudgifter har til formål at sikre, at borgeren kan få dækket de merudgifter, som borgere med handicap kan have, for at kunne få hverdagen til at fungere.

 

For at borgeren kan få dækket merudgiften, skal merudgiften være en konsekvens af borgerens nedsatte funktionsevne. Desuden skal merudgiften ikke kunne dækkes af anden lovgivning.

 

Primo 2013 blev loven på området revideret. Det har medført en ny beregningsmodel, som ligger langt tættere på den faktiske merudgift, som borgeren har haft, end den tidligere model gjorde. Udfordringen er at de sparede midler reelt ikke kommer kommunen til gavn, da kommunen får tilsvarende færre DUT-midler fra staten. Samlet set betyder lovændringen en nedjustering af den enkelte borgers tilskud. Denne ændring er for de fleste væsentligere end de nedenstående fire stramninger af den gældende praksis.

 

Administrationsgrundlaget

Der har indtil nu ikke været fastlagt et serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter i Holbæk Kommune. Der har i stedet været en fast administrativ praksis på området.

 

Dette dagsordenspunkt lægger op til, at Udvalget for Voksne tiltræder det forelagte administrationsgrundlag. Administrationsgrundlaget fastlægger som udgangspunkt den gældende administrative praksis på området.

 

Når borgeren bliver visiteret til dækning af nødvendige merudgifter, vil der fortsat blive foretaget en individuel vurdering af borgeren. Princippet om, at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter ud fra, hvad der skønnes at være tilstrækkeligt, er også fortsat gældende.

 

På visse områder indeholder administrationsgrundlaget en stramning af gældende praksis.

Stramningerne ligger indenfor lovens rammer. Det drejer sig om følgende:

 

Beklædning

Administrationsgrundlaget lægger op til, at der som udgangspunkt ikke ydes tilskud til beklædning. I særlige tilfælde ydes der dog dækning af merudgifter ved ekstraordinært slid på tøj – det drejer sig om borgere, med en udad reagerende adfærd som ødelægger deres tøj og borgere som pga. deformiteter/misdannelser har behov for særligt dyrt tøj og sko eller hvis disse borgere har et særligt slid på tøj/sko. I disse tilfælde ydes max 1000 kr. i tilskud pr. år.

 

Den hidtidige praksis på området har været at der ydes dækning af merudgifter ved ekstra slid pga. f.eks. kørestol, proteser, fald eller ekstremt behov for vask, samt i særlige tilfælde til borgere, med en udadreagerende adfærd som ødelægger deres tøj og borgere som pga. deformiteter/misdannelser har behov for særligt dyrt tøj og sko eller hvis disse borgere har et særligt slid på tøj/sko. Det årlige tilskud har været beregnet ud fra en kompleks model. Ofte har tilskuddet været højere end 1000 kr. pr. år.

 

Diabetes, cøliaki og epilepsi

Administrationsgrundlaget præciserer reglerne for, hvor stort tilskud borgere, der lider af insulinkrævende diabetes (type 1), kan få til druesukker og juice.

 

Administrationsgrundlaget lægger desuden op til, at der for denne gruppe borgere ikke kan ydes dækning af merudgifter til specialvarer i forbindelse med diabeteskost. (Specialvarer er f.eks. kunstlige sødemidler, sukkerfri læskedrikke og marmelade). Der ydes fortsat dækning af merudgifter til diabeteskost (Diabetesforeningens anbefaling til diabeteskost er, at den er sund og alsidig og består af magert kød, fisk, grøntsager og grove produkter).

 

Den hidtidige praksis har været, at der blev ydet dækning af merudgifter til diabeteskost inklusiv specialvarer.

 

Det nye serviceniveau lægger sig op ad en afgørelse fra Det Sociale Nævn, hvor en anden kommune har fået medhold i, at der ikke skal ydes dækning til specialvarer. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet afgørelse om, hvorvidt der skal ydes dækning af merudgifter til diabeteskost.

 

Ferie

Som en forlængelse af Udvalget for Voksnes beslutning (på mødet d. 30.01 2013) om, at der ikke bevilges dækning til ferie i ind- og udland for borgere på BPA-ordning, lægger administrationsgrundlaget op til, at der som udgangspunkt ikke ydes dækning af merudgifter ved ferie i ind- og udland.

 

Den hidtidige praksis på området har været, at der kunne ydes tilskud til ferie i op til 14 dage i Danmark (i særlige tilfælde i udlandet). Det er sket i ganske få tilfælde.

 

Håndsrækninger

Administrationsgrundlaget definerer en række nødvendige håndsrækninger. På næsten alle områder lægger administrationsgrundlaget sig op ad den hidtidige praksis. På to områder lægger administrationsgrundlaget op til en stramning:

 

Administrationsgrundlaget lægger op til at der ydes snerydning syv gange om året. Den hidtidige praksis har været 1 time om ugen i 4 måneder.

 

Administrationsgrundlaget lægger op til at der ydes vinduespudsning én gang om året. Den hidtidige praksis har været tre gange om året.

 

Hele administrationsgrundlaget kan læses i bilaget.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

§ 100 i Serviceloven

 
 

Høring

 

Handicaprådet afgav på deres møde d. 05.02.2013 følgende høringssvar:

 1. Handicaprådet er bekymret for, om kataloget udtrykte en underkompensation af handicappet, ligesom Rådet lægger vægt på, at der altid foretages en individuel vurdering i de konkrete sager.

 1. Handicaprådet anbefaler, at visse katagoriske vendinger og bestemmelser blødes op, så det mere klart fremgår, at bestemmelserne er vejledende.

 1. Handicaprådet savner i øvrigt et overblik over de økonomiske konsekvenser ved indførelse af administrationsgrundlaget.

Administrationens kommentarer til Handicaprådets høringssvar:

 1. Administrationsgrundlaget lægger op til en stramning på visse områder i forhold til gældende praksis (de konkrete områder er beskrevet i dagsordenspunktet). Stramningerne ligger dog indenfor lovens rammer. Administrationen vil i den kommende tid udarbejde en tekst til kommunens hjemmeside, hvor betydningen af administrationsgrundlagene præciseres – herunder vil der blive redegjort for betydningen af den individuelle vurdering i den konkrete sag.

 1. Administrationsgrundlaget og ydelseskataloget bør ikke forstås som vejledende, da de definerer det politiske serviceniveau i Holbæk Kommune. Som udgangspunkt vil ydelser blive visteret ud fra dette serviceniveau. Da der altid foretages et individuelt skøn, vil der dog være særlige tilfælde, hvor den individuelle vurdering betyder, at der ydes over serviceniveauet.

 1. Se afsnit ”Vurdering i forhold til økonomi” for en redegørelse af de økonomiske konsekvenser.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Det forventes, at stramningerne af serviceniveauet på de fire områder, vil medføre mindre udgifter til dækning af merudgifter. Det skal bemærkes, at alle beløb er bedste skøn.

Der er i øjeblikket omkring 160 borgere i Holbæk Kommune, som får dækket merudgifter efter Servicelovens § 100.

 

Beklædning

Omkring 40 borgere fik i 2012 dækket merudgifter til beklædning. Den gennemsnitlige udbetaling var på omkring 4.000 kr. pr. år. Det giver en mindre-udbetaling på omkring 3.000 kr. for den enkelte borger.

 

Det skønnes at besparelsen bliver ca. 120.000 kr. pr. år.

 

Diabetes, cøliaki og epilepsi

For at kunne få bevilget dækning til merudgifter skal borgerens merudgifter være minimum 6.000 kr. pr. år.

 

Det nye serviceniveau på området, hvor der ikke længere ydes dækning af specialvarer til borgere med diabetes 1, vil betyde at de borgere, som kun får dækket merudgifter i forhold til deres diabetes 1, ikke længere vil være i målgruppen for dækning af merudgifter, da deres merudgifter vil ligge under minimumsgrænsen på 6.000 kr. pr. år.

Omkring 30 borgere fik i 2012 udelukkende dækket merudgifter if. med deres diabetes. I gennemsnit fik hver af disse borgere ca. 7.200 kr. i dækning af merudgifter.

 

Det skønnes at besparelsen bliver ca. 216.000 kr. pr. år.

Det skal bemærkes, at gruppen af borgere med diabetes 1 er voksende på landsplan.

 

Ferie

I 2012 fik omkring 5 borgere bevilget dækning af merudgifter i forbindelse med ferie (hver borger kan max få 20.000 kr. pr. år).

 

Det skønnes at besparelsen vil være ca. 100.000 kr. pr. år.

 

Håndsrækninger

Gældende praksis for snerydning kan koste op til ca. 1.800 kr. pr. år pr. borger (afhængig af behovet for snerydning det enkelte år). Med det nye serviceniveau vil snerydning koste op til ca. 800 kr. pr år (afhængig af behovet for snerydning det enkelte år).

Gældende praksis for vinduespudsning (3 gange årligt) kan koste op til 690 kr. pr. år pr. borger. Med det nye serviceniveau (1 gang årligt) vil vinduespudsning koste op til 230 kr. pr. år pr. borger.

I 2012 fik ca. 10 borgere hhv. snerydning og vinduespudsning.

 

Det skønnes at besparelsen på snerydning vil være ca. 10.000 kr. pr. år.

Det skønnes at besparelsen på vinduespudsning vil være ca. 4.600 kr. pr. år.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter godkendt.
 


3029668e17.doc

Bilag

Bilag: Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter


46. Tilsynsenhedens årsrapport 2012 voksen- og ældreområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. ”Årsrapport 2012, Voksne, Tilsyn” og rapporten ”Tilsyn af plejeenheder og Frit Valg leverandører, Samlet redegørelse 2012” tages til efterretning

 2. indsatsområder for 2013 tages til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering om tilsynets virke i 2012

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Det generelle formålet med tilsyn er, at:

 

I rapporten ”Årsrapport 2012, Voksne, Tilsyn” redegør Tilsynsenheden for det førte tilsyn med 21 private og 11 kommunale tilbud for voksne, alle beliggende i Holbæk Kommune.

 

Tilsynsbesøgene har haft følgende gennemgående temaer:

 

Udover de gennemgående temaer har tilsynet indeholdt følgende kontrolpunkter;

 

Rapporten tegner et rimelig roligt billede på området.

 

For 2013 arbejder tilsynet med følgende indsatsområder:

 

Rapporten ”Tilsyn af plejeenheder og Frit Valg leverandører, Samlet redegørelse 2012” redegør for tilsynet på ældre- og plejeområdet.

 

Tilsynet har haft følgende fokusområder:

 

Der udover er der ført tilsyn med en række andre forhold, herunder fulgt op med embedslægens rapporter.

 

Tilsynsenheden vurderer, at der synligt har været arbejdet på at følge op på tidligere anbefalinger.

 

På baggrund heraf arbejder Tilsynsenheden i 2013 med følgende indsatsområder:

 

Rapporterne vedlægges som bilag.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Taget til efterretning.
 


3034205e19.doc
3029300e18.pdf

Bilag

Endelig version af årsrapport voksne 2012
Tilsynsenhedens årsrapport ældreområde 2012


47. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet fastsætter sagsbehandlingsfristerne på det sociale område som foreslået i vedlagte bilag.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At revidere og opdatere de frister, byrådet har fastsat for den generelle sagsbehandlingstid inden for de forskellige sagsområder på det sociale område.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet er efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af en ansøgning på det sociale område, til afgørelsen skal være truffet.

 

Byrådet fastsatte den 6. april 2011 fristerne for den generelle sagsbehandlingstid på de forskellige sociale sagsområder. Blandt andet som følge af etableringen af Udbetaling Danmark er sagsbehandlingsfristerne nu blevet revideret, og forvaltningen har udarbejdet vedhæftede forslag til en revideret oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område.

 

Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De foreslåede sagsbehandlingsfrister er generelle. Det betyder, at nogle sager kan afsluttes hurtigere, men der kan også være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan f.eks. være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne personer.

 

Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

§ 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold

 

De foreslåede frister forventes ikke at medføre ændringer i administrationen, da de svarer til den gældende praksis.

 
 
 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Anbefales godkendt.


3027691e20.doc

Bilag

Sagsbehandlingsfrister - Udvalget for Voksne


48. Årsrapport 2012 for Strategi for Integrationsindsatsen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Udvalget for Børn. Udvalget for Voksne.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. tager "Årsregnskab for Strategi for Integrationsindsatsen 2012" til efterretning

 2. tager ”Årsrapport for Strategi for Integrationsindsatsen 2012” til efterretning

 3. tager notat vedr. fremskudt vejledning /beboervejlederen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

"Årsrapport 2012 for Holbæk Kommunes Strategi for integrationsindsatsen 2010 – 2014", giver status på strategiens overordnede mål samt de indsatser, der er sat i værk for at omsætte strategi til virkelighed (Idékataloget). I Strategi for Integrationsindsatsen peges der på fire indsatsområder:

 

• Uddannelse

• Beskæftigelse

• Udsatte boligområder

• Socialt udsatte familier

Desuden betragtes sprog og kulturforståelse som et vigtigt indsatsområde, der går på tværs af de øvrige indsatser.

 

I strategien er en række overordnede mål opstillet, og som grundlag for den praktiske gennemførelse af strategien er der som udgangspunkt beskrevet 13 delprojekter. Disse er i høj grad baseret på ideer fra de aktører, som arbejder med integration i det daglige. Strategien er bredt funderet og forankret. Således har Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget samt Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse ansvaret for egne indsatsområder, og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse er overordnet ansvarlig for implementeringen af strategien og den løbende politiske opfølgning.

 

Ved indgangen til 2012 var alle planlagte projekter og tiltag i drift, og fokus blev lagt på at drive de forskellige tiltag videre. Desuden blev der arbejdet med etablering af nye projekter, og der arbejdes til stadighed på at sikre sammenhæng projekterne imellem. Det er vigtigt, at projekterne ikke blot eksisterer i hver deres egen lille verden, men at der finder relevant samarbejde sted mellem projekterne, og at der er bredt kendskab til indsatserne generelt.

 

Desuden arbejdes generelt mod opfyldelse af de mål, som er fastsat i Integrationsstrategien.

 

Der er lige nu en lang række aktiviteter i gang under Integrationsstrategien. Men det skal pointeres, at projekter og indsatser under Integrationsstrategien kun dækker en lille del af den samlede integrationsindsats i kommunen. Meget integrationsarbejde er indarbejdet i det daglige arbejde i enheder på alle niveauer, hvad enten det sker i Socialcentret, dagplejen eller den enkelte folkeskole. Denne lidt bredere tilgang til, hvad integrationsopgaven rummer, ligger også til grund for den aktuelle politiske behandling af etableringen af et integrationsbarometer, der kan tilvejebringe et databaseret udgangspunkt for politisk at drøfte, hvilke mål og strategier der kan sættes i værk, når den nuværende integrationsstrategi udløber i foråret 2014.

 

Neden for følger en kort gennemgang af udviklingen i 2012 indenfor de 4 indsatsområder.

 
 

Indsatsområdet uddannelse

Mens karakterniveauet for to-kulturelle børn ligger næsten stabilt, ligger de etnisk danske børn lidt højere end det foregående år. Det vides ikke præcist hvorfor, men en øget andel af piger, som har taget eksamen dette år, kan være en del af forklaringen. Profilmodellen, der er en prognose for unges grad af uddannelse, tegner stadigt et positivt billede af de etniske unges uddannelsesgrad fremadrettet.

De seneste tal for unge indskrevet på uddannelser viser, at færre vælger en erhvervsuddannelse, mens flere vælger en gymnasial uddannelse. Tendensen gør sig gældende for både to-kulturelle og etniske danske unge. Dog vælger flere etnisk danske en ungdomsuddannelse. Der tegnes desuden et billede af, at de unge to-kulturelle vælger – eller er nødt til at tage - et opkvalificerende forløb, for eksempel VUC, før de kommer ind på den kompetencegivende uddannelse.

 

I efteråret 2012 påbegyndtes det sidste kursusforløb af tre i dansk som andetsprog. Kurset afsluttes februar 2013. Dermed har alle lærere på skolerne med flest nydanske børn været igennem kursusforløbet. Den afsluttende evaluering viser større tilfredshed med forløbet end sidste år.

 

Projektet for et styrket skole-hjem-samarbejde forløb som planlagt i 2012. Projektet stopper med udgangen af juni 2013, hvorefter det vil være muligt at se, om det har haft en positiv effekt på blandt andet karakterniveauet ved 9. klasses afgangsprøve.

 
 

Indsatsområdet beskæftigelse

Beskæftigelsesfrekvensen for nydanskere er fortsat noget lavere end etniske danskere. Men den er generelt stigende og forskellen til den etnisk danske beskæftigelsesfrekvens mindskes.

Andelen af kommunalt ansatte nydanskere ligger nu en anelse højere end den nydanske arbejdsstyrke generelt. Målet om, at Holbæk Kommune som virksomhed skal afspejle befolkningen, er således nået, hvad dette tal angår. Der er stadig en overrepræsentation af nydanskere i jobs, som kræver kort eller ingen uddannelse.

 
 

Indsatsområdet udsatte boligområder

På en række nøgleområder ser det ud til, at udviklingen i de udsatte boligområder Ladegårdsparken, Vangkvarteret og Bjergmarken går i negativ retning eller i bedste fald er stagnerende. Tallene peger på en stadigt lavere arbejdsmarkedstilknytning og deraf følgende faldende gennemsnitsindtægter. Flertallet af beboerne i boligområderne har kun en grundskoleuddannelse som højeste uddannelsesniveau, og hvad etnicitet angår, bor der markant flere nydanskere i de tre boligområder end i de fleste andre områder af Holbæk.

 

Vangkvarteret figurerer stadig på listen over udsatte boligområder, nu på baggrund af alle tre indikatorer for ”ghettoisering”, nemlig arbejdsmarkedstilknytning, en høj andel af indvandrere og efterkommere samt en høj andel af tidligere dømte beboere.

 

De eksisterende projektindsatser under Integrationsstrategien i boligområderne har fortsat gennem 2012. Det gælder blandt andet danskundervisning i nærmiljøet og forældregrupper gennemført af projektpædagogen. Mødreprojektet er desuden fortsat året ud, dog kun i form af et efterværn for særligt sårbare kvinder fra projektet.

 

I stedet for den tværgående bemanding af den fremskudte vejledning i Vangkvarteret blev der medio 2012 ansat en beboervejleder med base i området. Det har vist sig, at den ændrede tilgang har medført den ønskede beboerinteresse, idet beboervejlederen haft stor søgning blandt områdets borgere (se særskilt årsrapport fra beboervejlederen).

 
 
 

Indsatsområdet socialt udsatte familier

De to kvarternetværk omkring henholdsvist Isefjordskolen og Sofielundskolen har stadig stor tilslutning og bidrager til sammenhængskraften i den kommunale integrationsindsats.

Holbæk Kommune yder fortsat en tværfaglig indsats over for børn med særlige problemstillinger. Det gælder også nydanske børn. En række indsatser støtter fortsat forældre i at kende de forventninger, der stilles dem. Det gælder for eksempel, sprogpædagogens forældregrupper, kvarternetværkene og skole-hjem-indsatsen.

 

Antallet af antal nydanskere, som sidder i boligforeningernes bestyrelser er stort set uændret.

Midt- og Vestsjællands Politi melder, om en enkelt sag i 2012 vedr. tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab. Dertil kommer en lille håndfuld relaterede sager. Boligsociale medarbejdere kan støtte op om dette billede.

 
 

Regnskab 2012

Regnskab 2012 indgår i årsrapporten. Regnskabet er aflagt for de enkelte projekter. Der er ingen budgetoverskridelser, men på flere områder et forventet mindreforbrug, der - jævnfør tidligere beslutninger- overføres til 2013. Bl.a. anvendes mindreforbruget på dataindsamling i processen med tilvejebringelse af datagrundlag for det kommende arbejde med integrationsbarometeret. Fremskudt vejledning har haft et forventet mindreforbrug, der overføres og styrker beboervejledningen i sin nye form i perioden 2013 til 2014. Projektporteføljen er i fuld drift, og der kommer løbende mindre ændringer, nye idéer og snitflader til øvrige projekter.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Udsat
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Taget til efterretning.
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 02-04-2013
 
Taget til efterretning. Der udarbejdes en oversigt over resultaterne til næste gang strategien behandles i udvalget.
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 02-04-2013
 
Hovedindstillingen taget til efterretning.
 


3002719e21.pdf
3002721e22.pdf

Bilag

Årsrapport 2012 Strategi for Integrationsindsatsen
Beboervejlederfunktionens beretning.pdf


49. Gensidige orienteringer til mødet den 2. april 2013.

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

1. Orientering fra formanden:

 
 

2. Orientering fra udvalgets medlemmer:

 
 

3. Orientering fra administrationen:

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Til efterretning.