UDVALG

09-13 Udvalget for Voksne

MØDE

Referat

STED

Genoptræningen, Rebslagervej 15, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

26-02-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-02-2013 17:00:00


PUNKTER

20. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. februar 2013
21. Status på pilotprojektet Online Tryghed
22. Udbygning af Elmelunden
23. Bygge- og rumprogram for det nye plejecenter på Samsøvej
24. Orientering om proces- og tidsplan vedr. nyt plejecenter i Tølløse
25. Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob
26. Udvikling af integrationsbarometer
27. Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter
28. Slutevaluering af Projekt Efterværn 2009 - 2012
29. Frigivelse af midler til Holbæk Seminarium
30. Status på Udviklingsstrategien
31. Praksis for brugertilfredshedsundersøgelser - Udvalget for Voksne
32. Gensidige orienteringer til mødet den 26. februar 201320. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. februar 2013

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet den 26. februar 2013 bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013
 
Godkendt
Punkt 27 taget af dagsordenen
 
21. Status på pilotprojektet Online Tryghed

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager orientering om pilotprojektet Online Tryghed til efterretning.


Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget bliver orienteret om pilotprojektets fremdrift.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Pilotprojektet Online Tryghed, som bliver gennemført over en 12 måneders periode, skal generere viden i Holbæk Kommune og skabe beslutningsgrundlag for en vurdering af, om en teknologisk løsning, som online skærme kan udnyttes i borgerens hjem.

 

Vi har i pilotprojektet valgt at sprede os til tre forskellige fagområder, for at få flere borgere og medarbejdere til at afprøve teknologien. Derfor afprøver vi skærmene både hos borgere med et genoptræningsbehov, og hos borgere der modtager hjælp fra hjemmeplejen og sygeplejen. Pilotprojektet giver herudover mulighed for at vurdere de udfordringer en indførelse af skærme i borgernes hjem vil medføre.

 

I perioden får op til 30 borgere træning, hjælp og /eller tryghedsbesøg i eget hjem online via skærmene. I hvert område er testperioden på seks måneder. De tre områder igangsættes et ad gangen:

 

Trin 1. Genoptræning

Trin 2. Hjemmeplejen

Trin 3. Sygeplejen

 

I de udvalgte borgeres hjem placeres en computer, en skærm og et webkamera, som har online forbindelse til fx genoptræningsterapeuterne, hjemmeplejens medarbejdere eller til sygeplejerskerne. Kommunikationen foregår i et lukket system.

 

Succeskriterierne for projektet er, at give grundlag for bl.a. at kunne vurdere:

 
 1. om borgerne kan benytte sig af, online visuel kontakt og blive fortrolige og føle sig trygge ved den form for kontakt

 
 1. om borgernes livskvalitet forbedres ved at deres selvbestemmelse bevares, fordi de selv kan kontakte en medarbejder visuelt ved behov i stedet for at vente på fysisk kontakt

 
 1. om træningsresultaterne øges for borgerne, da borgerne får tilbud om daglig træning enten i form af online træning eller ved videooptagelse

 
 1. om borgerens it - kompetencer forbedres

 
 1. de potentielle muligheder for besparelser ved indførelse af ny teknologi

 
 1. hvilke fordele og ulemper der er ved forskellige former for software og hardware, samt hvordan net forbindelserne fungerer.

 

Der vil på mødet blive givet en demonstration af brugen af skærme.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013
 
Orientering taget til efterretning
22. Udbygning af Elmelunden

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. får en præsentation af tegningerne af udbygningen af Elmelunden.


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at præsentere udvalget for tegningerne af udbygningen af Elmelunden.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Udvalget blev den 31. oktober 2012 præsenteret for de foreløbige skitser for udbygningen af Elmelunden. På baggrund af input fra såvel udvalget, Ældrerådet og den nedsatte arbejdsgruppe har White arkitekter efterfølgende arbejdet videre med skitserne, så der i dag foreligger et udkast til, hvordan udbygningen kommer til at se ud.

 
 

Erik Weitemeyer fra White arkitekter deltager på mødet, hvor han vil præsentere tegningerne.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013
 
Orientering taget til efterretning
 
23. Bygge- og rumprogram for det nye plejecenter på Samsøvej

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter udkast til bygge- og rumprogram for det nye plejecenter på Samsøvej


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at give udvalget mulighed for at drøfte og komme med input til bygge- og rumprogrammet for det nye plejecenter på Samsøvej.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forbindelse med den samlede boligstrategi på ældreområdet skal der opføres et nyt plejecenter på Samsøvej.

 
 

Udvalget for Voksne blev på møde den 30. januar 2013 orienteret om proces- og tidsplan for det nye plejecenter.

 
 

Processen er inddelt i syv faser: Planlægningsfasen, Programmeringsfasen, Projektforslagsfasen, Lokalplansfasen, Projekteringsfasen, Udførelsesfasen og Driftsfasen. De enkelte faser kan godt lappe over hinanden.

 
 

Projektet er pt. i programmeringsfasen. Denne fase blev skudt i gang med en inspirationstur den 28. januar til fire nybyggede plejecentre på Sjælland. Inspirationsturen blev fulgt op af en workshop, hvor fem temaer blev drøftet. De fem temaer var:

 
 1. ankomst- og adgangsforhold

 2. plejecenterbebyggelsen som helhed

 3. boenheden og fællesarealerne

 4. boligerne

 5. udearealer.

 
 

Input fra workshoppen vil, sammen med Værdiprogram for Fremtidens Plejecenter og input fra arbejdsgruppen, danne udgangspunkt for et bygge- og rumprogram for det nye plejecenter.

 
 

Byggeprogrammet er udgangspunktet for det videre arbejde med forslag og projekt. Byggeprogrammet omfatter byggeopgavens forudsætninger og krav og ønsker til det færdige byggeri.

 
 

Kullegaard Arkitekter vil på mødet præsentere det foreløbige udkast til bygge- og rumprogram.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013
 
Drøftet og taget til efterretning
 
24. Orientering om proces- og tidsplan vedr. nyt plejecenter i Tølløse

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. orienteringen om proces- og tidsplan i forbindelse med opførelsen af nyt plejecenter i Tølløse som Offentlig Privat Partnerskab bliver taget til efterretning.


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at orientere udvalget om proces- og tidsplan i forbindelse med opførelsen af nyt plejecenter i Tølløse.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forbindelse med den samlede boligstrategi på ældreområdet er det besluttet, at der skal opføres et nyt plejecenter i Tølløse med 65 boliger.

 
 

Opførelsen af det nye plejecenter skal ske i et Offentlig Privat Partnerskab.

 
 

Planlægningen af processen er i fuld gang og udvalget orienteres derfor om proces- og tidsplan.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013
 
Proces- og tidsplan taget til efterretning
 
Der er ikke taget stilling til placering af kommende plejecenter.
 
25. Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse samt Udvalget for Voksne.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen og direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget tager orienteringen om implementering af” Førtidspension- og fleksjobreformen” til efterretning.


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Regeringen indgik den 30. juni 2012 en aftale med Venstre, Konservative og Liberal Alliance om reform af førtidspension og fleksjob. Reformen er vedtaget af Folketinget og trådte i kraft 1. januar 2013. Reformens overordnede mål er, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv. Hovedtrækkene i reformen er:

 
 

For at sikre implementeringen af reformen, er det afgørende vigtigt, at det tværgående rehabiliteringsteam er bemandet med de rigtige personer. Rehabiliteringsteamet skal sikre at:

 
 

På baggrund af disse ønsker og konsulentfirmaet M-Ploys anbefalinger har administrationen valgt at igangsætte rehabiliteringsteamet med en bemanding bestående af ledere fra Arbejdsmarkedscentret, Socialcentret og Sundhedscentret. Andre dele af den kommunale administration deltager efter behov, når deres perspektiver er vigtige for sagsbehandlingen i den konkrete sag. Eksempler herpå kan være Ungdommens Uddannelsesvejledning eller Familiecentret. Region Sjælland skal fra 2. halvår 2013 deltage med en sundhedsfaglig person. Indtil dette sker, har Holbæk Kommune etableret samarbejde med en speciallæge (arbejdsmediciner), som sikrer et lægefagligt perspektiv på borgerne også i 1. halvår af 2013.

 

Det forventes at teamet årligt skal behandle op mod 400 sager. Primo februar har teamet behandlet seks sager. Det har resulteret i følgende indstillinger:

 

Tilkendelse af førtidspension: 2

Tilkendelse af fleksjob: 2

Tilkendelse af ressourceforløb: 0

Fortsættelse af normal indsats: 2

 

På udvalgsmødet vil Arbejdsmarkedschef Kasper Kyed med udgangspunkt i de sager, der har været forelagt rehabiliteringsteamet, give eksempler på hvilke borgere det er, som har været til møde i teamet, og hvordan det organisatoriske samarbejde forløber.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013
 
Status taget til efterretning
 
26. Udvikling af integrationsbarometer

Sagsprocedure

 

Behandles samtidig i Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne, Udvalget for Klima og Miljø samt Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. Tager Det nationale Integrationsbarometer til efterretning

 2. På baggrund af de politiske målsætninger i integrationsstrategien, igangsætter arbejdet med et Integrationsbarometer for Holbæk Kommune

 3. Tager Integrationsbarometrets forankring i Arbejdsmarkedscenteret til efterretning, og pålægger administrationen at fremlægge forslag til mål og indikatorer på udvalgets område


Alternativ indstilling


Formål

 

At igangsætte arbejde med at skabe et tværgående data-baseret overblik over udviklingen på integrationsområdet i Holbæk Kommune.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med udgangen af maj 2014 udløber Holbæk Kommunes Integrationsstrategi 2010-2014. Dermed ophører de projektbaserede og ofte enkeltstående indsatser under Integrationsstrategien, der udføres på tværs af en lang række kommunale interesse- og serviceområder. Projekterne er udviklet på baggrund af 16 mål, som byrådet har defineret under integrationsstrategien. Der følges løbende op på såvel projekter som målsætninger gennem afrapportering til Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Der er ikke taget stilling til, hvad – om noget – der skal sættes i forlængelse af den nuværende integrationsstrategi i den kommende byrådsperiode.

 

I løbet af denne byrådsperiode, har Holbæk Kommune udarbejdet politikker på en del af de områder, den nuværende integrationsstrategi berører. Det gælder bl.a. skoleområdet, det specialiserede voksenområde og ældreområdet. I de respektive politikker er en særlig indsats for nydanske borgere ikke nævnt. Nydanske borgere er dermed en del af politikkerne på lige fod med alle øvrige borgere, og kan forvente at modtage samme service i forhold til politikområdets kerneopgaver.

 

Imidlertid kan det både generelt og på særlige områder, være en god ide at følge, hvordan det går kommunens godt 5000 nydanske borgere i forhold til bl.a. arbejdsmarkedet, grundskolen og på det boligsociale område. En overordnet måling af udviklingen for denne borgergruppe giver byrådet og administrationen mulighed for på kvalificeret vis at vurdere, om nydanske borgere har en særlig udfordring, eller om dette beror på indtryk og oplevelser. Et nyt Byråds eventuelle prioritering af indsatsen for målgruppen, vil med andre ord kunne basere sig på fakta.

 

Målgruppe, opgaver og udfordringer

I Holbæk Kommune bor lidt over 5.000 indvandrere og efterkommere, svarende til 7,4 pct. af befolkningen. En andel, der er stadigt stigende. Der er langt fra tale om en homogen gruppe, men de største grupper er:

 1. gæstearbejdere og efterkommere fra primært Tyrkiet

 2. flygtningegrupper fra Mellemøsten, Afrika og Balkan

 3. en nyere og voksende andel arbejdskrafts-migrerede fra bl.a. Østeuropa, men også mange – ofte højtuddannede – fra vestlige lande (se bilag for en top-10 over nationaliteter).

 

Der henvises generelt til Holbæk Kommunes hjemmeside, hvor Integrationsstrategien samt årsrapport for Integrationsstrategien foreligger.

Overordnet er integrationen på rette vej i Holbæk. Forskellen på hvordan den enkelte klarer sig afhængig af etnisk oprindelse bliver stadig mindre, og langt de fleste af kommunens nydanskere har ikke behov for en særlig indsats udover den som er formuleret i politikkerne der omfatter alle borgere i Holbæk.

 

Kommunen har dog stadig lovbundne opgaver ift. nytilkomne flygtninge og indvandrere, og en særskilt vanskelig opgave ift. bl.a. de nu lidt ældre indvandrere og flygtninge, der er overrepræsenteret ift. ledighed, samt ofte har massive sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Samtidig er disse udfordringer særligt centreret i geografisk afgrænsede boligområder og de kommunale institutioner i disse. Der kan derfor stadig være god grund til at fastholde fokus på de udfordringer flygtninge, indvandrere og efterkommere kan have på en lang række områder. Udfordringerne følges og imødekommes politisk gennem opgaver der, i større eller mindre grad, varetages af alle Holbæk Kommunes stående udvalg.

 

Det nationale integrationsbarometer

Regeringen har ultimo 2012 lanceret et nationalt integrationsbarometer, som giver et indtryk af udviklingen på integrationsområdet bl.a. for de enkelte kommuner. Det nationale integrationsbarometer kan være et godt supplement til et lokalt fokus på målgruppen, men skal et barometer egne sig som styringsredskab – og ikke alene som tværkommunal benchmarking - bør det basere sig på politiske mål, der defineres lokalt.

 

Regeringens idé om et integrationsbarometer er da også stærkt inspireret af en kommunal indsats. Især Københavns Kommunes ”Inklusionsbarometer” synes at have været inspirationen, og inklusionsbarometeret udmærker sig også i særlig grad, da målsætninger, indikatorer og metode præsenteres overskueligt og let forståeligt, ligesom de seneste resultater analyseres og kommenteres på forbilledlig vis. Der er i bilaget vedlagt skærmbilleder af både Det nationale Integrationsbarometer og Inklusionsbarometeret.

 

Holbæks integrationsbarometer

Det foreslås på baggrund af de lovpligtige opgaver, det nationale integrationsbarometer og de forskellige indsatsers udbytte af at følge nydanske delmålgrupper, at Holbæk Kommune – med udgangspunkt i Københavns Kommunes metode – udvikler et integrationsbarometer, der på tværs af og for de enkelte politikområder måler, hvordan det går med nydanske Holbækkere ift. de mål, der er beskrevet i integrationsstrategien og vil være defineret i de aktuelle politikker og strategier. Integrationsbarometer vil løbende blive opdateret på Holbæknettet. Driften af integrationsbarometret vil blive omkostningslet, idet de fleste data allerede er, eller vil blive tilgængelig som følge af fokus på måling af effekt og resultater i de forskellige indsatser. Øvrige data indhentes fra bl.a. Danmarks Statistik.

 

Barometeret som tværgående redskab og metode

En kommunal integrationsindsats må i sin natur være tværgående, fordi den berører kerneopgaver inden for de fleste politikområder, og afledte opgaver indenfor alle områder. Derfor inddrages samtlige fagudvalg i udviklingen af integrationsbarometeret. Også derfor er forslag om at udvikle et integrationsbarometer for Holbæk Kommune drøftet og tiltrådt administrativt af direktionen på møde af 15. januar 2013. Barometeret forankres administrativt i Arbejdsmarkedscenteret, der i forvejen har ansvaret for udmøntningen af Byrådets integrationsstrategi.

 

Den nuværende integrationsstrategi har politiske målsætninger indenfor kerneområder varetaget af Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne samt Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, men der kan med fordel udvikles målsætninger inden for:

Integrationsområdet tager dog traditionelt udgangspunkt i beskæftigelses- og socialområdet, og har derfor i stor udstrækning overlappende målsætninger på bl.a. det boligsociale område.

 

Derfor arbejdes der også med at etablere et barometer for det boligsociale område, som en del af den løbende evaluering af den kommende boligsociale helhedsplan. Helhedsplanen forberedes til politisk behandling i starten af 2014, - samtidig med offentliggørelsen af det første lokale integrationsbarometer. Det boligsociale område (under Udvalget for Voksne) og Integrationsstrategien (Under Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse) arbejder derfor aktuelt med et parallelt forløb omkring udvikling af de respektive planer.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Forslaget kan rummes indenfor det nuværende budget

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013
 
Indstillingerne godkendt
 
Status/evaluering af resultaterne af diverse indsatser fra ”integrationsstrategien” ønskes behandlet på et kommende møde


2996782e1.pdf

Bilag

Bilag - integrationsbarometer-udvalg.pdf


27. Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. godkender administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter


Alternativ indstilling


Formål

 

Administrationsgrundlaget fastsætter det politiske serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrund

Dækning af nødvendige merudgifter har til formål at sikre, at borgeren kan få dækket de merudgifter, som borgere med handicap kan have, for at kunne få hverdagen til at fungere.

 

For at borgeren kan få dækket merudgiften, skal merudgiften være en konsekvens af borgerens nedsatte funktionsevne. Desuden skal merudgiften ikke kunne dækkes af anden lovgivning.

 

Primo 2013 blev loven på området revideret. Det har medført en ny beregningsmodel, som ligger langt tættere på den faktiske merudgift, som borgeren har haft, end den tidligere model gjorde. Udfordringen er at de sparede midler reelt ikke kommer kommunen til gavn, da kommunen får tilsvarende færre DUT-midler fra staten. Samlet set betyder lovændringen en nedjustering af den enkelte borgers tilskud. Denne ændring er for de fleste væsentligere end de nedenstående fire stramninger af den gældende praksis.

 

Administrationsgrundlaget

Der har indtil nu ikke været fastlagt et serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter i Holbæk Kommune. Der har i stedet været en fast administrativ praksis på området.

Dette dagsordenspunkt lægger op til, at Udvalget for Voksne tiltræder det forelagte administrationsgrundlag. Administrationsgrundlaget fastlægger som udgangspunkt den gældende administrative praksis på området.

 

Når borgeren bliver visiteret til dækning af nødvendige merudgifter, vil der fortsat blive foretaget en individuel vurdering af borgeren. Princippet om, at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter ud fra, hvad der skønnes at være tilstrækkeligt, er også fortsat gældende.  

 

På visse områder indeholder administrationsgrundlaget en stramning af gældende praksis.

Stramningerne ligger indenfor lovens rammer. Det drejer sig om følgende:

 

Beklædning

Administrationsgrundlaget lægger op til, at der som udgangspunkt ikke ydes tilskud til beklædning. I særlige tilfælde ydes der dog dækning af merudgifter ved ekstraordinært slid på tøj – det drejer sig om borgere, med en udad reagerende adfærd som ødelægger deres tøj og borgere som pga. deformiteter/misdannelser har behov for særligt dyrt tøj og sko eller hvis disse borgere har et særligt slid på tøj/sko.

I disse tilfælde ydes max 1000 kr. i tilskud pr. år.

 

Den hidtidige praksis på området har været at der ydes dækning af merudgifter ved ekstra slid pga. f.eks. kørestol, proteser, fald eller ekstremt behov for vask, samt i særlige tilfælde til borgere, med en udadreagerende adfærd som ødelægger deres tøj og borgere som pga. deformiteter/misdannelser har behov for særligt dyrt tøj og sko eller hvis disse borgere har et særligt slid på tøj/sko.

 

Det årlige tilskud har været beregnet ud fra en kompleks model. Ofte har tilskuddet været højere end 1000 kr. pr. år.

 

Diabetes, cøliaki og epilepsi

Administrationsgrundlaget præciserer reglerne for, hvor stort tilskud borgere, der lider af insulinkrævende diabetes (type 1), kan få til druesukker og juice.

 

Administrationsgrundlaget lægger op til, at der ikke kan ydes diættilskud til borgere, der lider af insulinkrævende diabetes (type 1).

 

Den hidtidige praksis har været, at der blev tildelt diættilskud efter taksterne på Diabetesforeningens hjemmeside.

 

Holbæk Kommune er bekendt med andre kommuner, som følger denne praksis. Der ligger på nuværende tidspunkt ikke afgørelse fra Ankestyrelsen på området.

 

Ferie

Som en forlængelse af Udvalget for Voksne´s beslutning (på mødet d. 30.01.2013) om, at der ikke bevilges dækning til ferie i ind- og udland for borgere på BPA-ordning, lægger administrationsgrundlaget op til, at der som udgangspunkt ikke ydes dækning af merudgifter ved ferie i ind- og udland.

 

Den hidtidige praksis på området har været, at der kunne ydes tilskud til ferie i op til 14 dage i Danmark (i særlige tilfælde i udlandet). Det er sket i ganske få tilfælde.

 

Håndsrækninger

Administrationsgrundlaget definerer en række nødvendige håndsrækninger. På næsten alle områder lægger administrationsgrundlaget sig op ad den hidtidige praksis. På to områder lægger administrationsgrundlaget op til en stramning:

 

Administrationsgrundlaget lægger op til at der ydes snerydning syv gange om året. Den hidtidige praksis har været 1 time om ugen i 4 måneder.

 

Administrationsgrundlaget lægger op til at der ydes vinduespudsning én gang om året. Den hidtidige praksis har været tre gange om året.

 

Hele administrationsgrundlaget kan læses i bilaget.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

§100 i Serviceloven

 

Høring

 

Handicaprådet afgav på deres møde d. 05.02.2013 følgende høringssvar:

 1. Handicaprådet er bekymret for, om kataloget udtrykte en underkompensation af handicappet, ligesom Rådet lægger vægt på, at der altid foretages en individuel vurdering i de konkrete sager.

 
 1. Handicaprådet anbefaler, at visse katagoriske vendinger og bestemmelser blødes op, så det mere klart fremgår, at bestemmelserne er vejledende.

 
 1. Handicaprådet savner i øvrigt et overblik over de økonomiske konsekvenser ved indførelse af administrationsgrundlaget.

 

Administrationens kommentarer til Handicaprådets høringssvar:

 1. Administrationsgrundlaget lægger op til en stramning på visse områder i forhold til gældende praksis (de konkrete områder er beskrevet i dagsordenspunktet). Stramningerne ligger dog indenfor lovens rammer. Administrationen vil i den kommende tid udarbejde en tekst til kommunens hjemmeside, hvor betydningen af administrationsgrundlagene præciseres – herunder vil der blive redegjort for betydningen af den individuelle vurdering i den konkrete sag.

 
 1. Administrationsgrundlaget og ydelseskataloget bør ikke forstås som vejledende, da de definerer det politiske serviceniveau i Holbæk Kommune. Som udgangspunkt vil ydelser blive visteret ud fra dette serviceniveau. Da der altid foretages et individuelt skøn, vil der dog være særlige tilfælde, hvor den individuelle vurdering betyder, at der ydes over serviceniveauet.

 
 1. Se afsnit ”Vurdering i forhold til økonomi” for en redegørelse af de økonomiske konsekvenser.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Det forventes, at stramningerne af serviceniveauet på de fire områder, vil medføre mindre udgifter til dækning af merudgifter. Det skal bemærkes, at alle beløb er bedste skøn.

 

Der er i øjeblikket omkring 160 borgere i Holbæk Kommune, som får dækket merudgifter efter Servicelovens §100.

 

Beklædning

Omkring 40 borgere fik i 2012 dækket merudgifter til beklædning. Den gennemsnitlige udbetaling var på omkring 4.000 kr. pr. år. Det giver en mindre-udbetaling på omkring 3.000 kr. for den enkelte borger.

Det skønnes at besparelsen bliver ca. 120.000 kr. pr. år.

 

Diabetes, cøliaki og epilepsi

For at kunne få bevilget dækning til merudgifter skal borgerens merudgifter være minimum 6.000 kr. pr. år.

Det nye serviceniveau på området, hvor der ikke længere ydes dækning af kosttilskud til borgere med diabetes 1, vil betyde at de borgere, som kun får dækket merudgifter i forhold til deres diabetes 1, ikke længere vil være i målgruppen for dækning af merudgifter, da deres merudgifter vil ligge under minimumsgrænsen på 6.000 kr. pr. år.

 

Omkring 45 borgere fik i 2012 udelukkende dækket merudgifter if. med deres diabetes. I gennemsnit fik hver af disse borgere ca. 7.200 kr. i dækning af merudgifter.

Det skønnes at besparelsen bliver ca. 320.000 kr. pr. år.

 

Det skal bemærkes, at gruppen af borgere med diabetes 1 er voksende på landsplan.

 

Ferie

I 2012 fik omkring 5 borgere bevilget dækning af merudgifter i forbindelse med ferie (hver borger kan max få 20.000 kr. pr. år).

Det skønnes at besparelsen vil være ca. 100.000 kr. pr. år.

 

Håndsrækninger

Gældende praksis for snerydning kan koste op til ca. 1.800 kr. pr. år pr. borger (afhængig af behovet for snerydning det enkelte år). Med det nye serviceniveau vil snerydning koste op til ca. 800 kr. pr år (afhængig af behovet for snerydning det enkelte år).

 

Gældende praksis for vinduespudsning (3 gange årligt) kan koste op til 690 kr. pr. år pr. borger. Med det nye serviceniveau (1 gang årligt) vil vinduespudsning koste op til 230 kr. pr. år pr. borger.

 

I 2012 fik ca. 10 borgere hhv. snerydning og vinduespudsning.

Det skønnes at besparelsen på snerydning vil være ca. 10.000 kr. pr. år.

Det skønnes at besparelsen på vinduespudsning vil være ca. 4.600 kr. pr. år.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013
 
Taget af dagsordenen
 
Sagen behandles på et kommende møde
 


2982539e2.doc

Bilag

Bilag: Administrationsgrundlag for dækning af merudgifter


28. Slutevaluering af Projekt Efterværn 2009 - 2012

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Voksne:

 1. tager slutevalueringen af Projekt Efterværn 2009 - 2012 til efterretning.


Alternativ indstilling


Formål

 

At orientere Udvalget for Voksne om slutevalueringen af Projekt Efterværn, som var et projekt finansieret af Socialministeriet i en 4-års periode.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Socialcentret har fra 01.01.2009 – 31.12.2012 modtaget et 4-årigt tilskud fra Social- og Integrationsministeriet til ”Projekt Efterværn”. Tilskuddet har været på ca. 2 mio. kr.

 

Formålet med projektet har været at give alle unge, der ved det 18. år ophører med en anbringelse, grundlag for en god voksentilværelse ved at tilknytte en støttekontaktperson til den unge. Støtte-kontaktpersonerne støtter således den tidligere anbragte til at imødekomme de udfordringer, som tidligere anbragte unge ofte møder, så som manglende netværk, manglende sociale og formelle kompetencer, manglende beskæftigelse, boligproblemer og andre dagligdags problemer.

 

Der var en forventning til et samlet optag på 100 unge over de 4 år. Det faktiske antal blev på 71, som fordeler sig på 39 kvinder og 32 mænd.

 

Af slutevalueringen fremgår det, at projektet har skabt resultater for de unge, der har deltaget i det. Resultaterne er dokumenteret både i målbare termer og i udsagn fra de unge.

 

De mest konkrete og dokumenterbare resultater er opnået på områderne

 

Den samlede målopfyldelse for projektet ser således ud.

 

Målområde

Vurderet målopfyldelse

Basale livsfærdigheder

Udvikler sig konsekvent i rigtig retning, men uden at være tæt på målopfyldelse

Stabile boligforhold

Tilnærmelsesvis opfyldt

Stabile relationer til familie og netværk

Fuldt ud opfyldt i forhold til voksne personer og i positiv udvikling på andre områder

Undgå misbrug, kriminalitet og selvmord

Målet er 100% opfyldt og 2 ud a 3 målepunkter er overopfyldt

Undgå sociale problemer

Indikatorerne og de unges udsagn peger på, at det går i den rigtigt retning, men målet er ikke opfyldt

Ungdomsuddannelse eller stabil tilknytning til arbejdsmarkedet

Indikatorerne og de unges udsagn peger på, at det langsom går i den rigtigt retning, men målet er ikke tilnærmelsesvis opfyldt

 
 

Projektet har således ikke levet fuldt op til de mål, som blev sat for det. Det har vist sig vanskeligt at sikre, at de unge opnår stabilitet i et uddannelsesforløb eller i et erhvervsarbejde. En situation, hvor de unge klarer sig uden eller med begrænset støtte, er ikke opnået til et tilfredsstillende niveau.

 

I forhold til den metode, som skulle ligge til grund for den pædagogiske støtte til den unge, har evalueringen vist, at den ikke har været benyttet så systematisk, som var planlagt i projektbeskrivelsen. Det har medført at den hensigt, der var med den metodiske afprøvning i projektet, ikke er sket som planlagt. Derfor må en stor del af projektets resultater, primært tilskrives støttekontaktpersonernes indsats og erfaring.

 

Den samlede vurdering er, at ”Projekt Efterværn” har været et gode for kommunens unge i målgruppen, men også et gode – hvor effekten – både den del, der er økonomisk målbar, og den del, der ikke er – kan øges yderligere.

 

Udvalget for Voksne er medio 2012 blevet forelagt en sag, som redegjorde for formen hvormed ”Projekt Efterværn” er videreført i Holbæk Kommune. Socialpsykiatrien har videreført aktiviteterne, omend i en modificeret i form, men integreret i den tilbudsform Socialpsykiatrien har til denne målgruppe.

 

Derudover påtænker Socialcentret og Socialpsykiatrien i samarbejde, at vurdere behovet og mulighederne for at etablere et døgntilbud i eget regi for de unge, som er bevilget en efterværnsforanstaltning i form af et døgntilbud. Disse unge er hidtil primært anbragt på private opholdssteder, da Holbæk Kommune ikke har haft et tilbud, svarende til denne gruppe borgere.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Serviceloven.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013
 
Taget til efterretning
 


2992656e3.pdf

Bilag

Afslutning Projekt Ung på vej 201212.pdf


29. Frigivelse af midler til Holbæk Seminarium

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at der:

 1. frigives 46.007.000 kroner til energibesparende foranstaltninger på Holbæk Seminarium via energilånerammen og 3.160.000 kroner fra anlægsrammen i 2013.


Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre, at renoveringen af Holbæk Seminarium gennemføres i overensstemmelse med myndighedskrav og i overensstemmelse med byrådets mål om at gennemføre renoveringer med fokus på energibesparende tiltag.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Energibesparende tiltag

Netop nu gennemføres der en større renovering af Holbæk Seminarium. I tråd med kommunens politik gennemføres ombygningerne med særlig fokus på energibesparelser.

 

Der er imidlertid udarbejdet en ny energiberegning for seminariet, der indeholder en række ekstra tiltag (se mere i vedlagte bilag). Det vil være naturligt at gennemføre disse projekter i forbindelse med den igangværende renovering og modernisering af seminariets lokaler og tekniske anlæg.

 

På baggrund af den nye energiberegning udgør den nødvendige energiinvestering 86,3 millioner kroner, hvoraf 40,3 millioner allerede er frigivet.

 

Det resterende beløb på 46 millioner kroner ønskes optaget som energilån med en årlig energibesparelse svarende til 1,9 millioner kroner. Det giver en tilbagebetalingstid på 24,5 år. Det skal understreges, at besparelsen forudsætter en gennemførelse af alle projekter.

 

Anlæg

Den foreslåede ekstrabevilling på knap 3,2 millioner kroner skal sikre en lovliggørelse af seminariets tilgængelighed samt de tekniske anlægs opfyldelse af blandt andet brandmyndighedernes og arbejdstilsynets krav.

Udover allerede igangsatte anlægsarbejder for 5 millioner kroner i 2013 er der planlagt anlægsarbejder for 6.150.000 kroner i 2013. Heraf er 3.160.000 kroner ikke bevilget indenfor det eksisterende anlægsbudget på 40,2 millioner kroner.

 

De ekstra midler skal dække:

 
 

De ønskede bevillinger på 3,2 og 46 millioner kroner vil tilsammen sikre, at Holbæk Seminarium fremstår renoveret, som beskrevet i det besluttede forslag i 2010.

 

Dog er følgende opgaver overflyttet til udførelse som løbende alm. drift og vedligehold inden for den kommende 10 årsplanlægning og vil indgå i den løbende årlige prioritering af drifts- og anlægsmidler på lige fod med øvrige opgaver på kommunens ejendomme, hvorfor det ikke er udført i projektet:

 
 

Der er under renoveringsprocessen noteret behov for følgende nye arbejder som ikke er budgetteret i det forslag som blev besluttet i 2010 og som ikke har et akut behov: Disse arbejder vil indgå i den løbende årlige prioritering af drifts- og anlægsmidler på lige fod med øvrige opgaver på kommunens ejendomme:

 
 

Baggrund for forhøjede udgifter


Årsagerne til fordyrelsen af renoveringsprojektet på Holbæk Seminarium skal blandt andet findes i fredningen af seminariet den 15. januar 2010, der betyder, at Kulturstyrelsen skal godkende alle bygningsarbejder indvendigt såvel som udvendigt udover almindelig vedligeholdelse.

 

Hertil kommer sikkerheds- og myndighedskrav, samt genhusning af brugerne under renovering af seminariet. Endelig er behovet for energiinvesteringerne som anført langt større end først beregnet.

 

Konkret dækker fordyrelsen over:

 

Uforudsete udgifter såsom:

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Projektet (præciseret i bilag) forudsætter frigivelse af følgende bevillinger:

Bevillingsskema:

 

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år (2013)

Anlæg

Anlæg

3.160.000

Energibesparende foranstaltninger

Energi/anlæg

46.007.000

I alt

 

49.167.000

 

Nedenfor er en opgørelse over de penge, der er afsat til arbejderne på Holbæk Seminarium i byrådets budget for 2010-2013 (i millioner kroner) samt de ønskede ekstra midler.

 
 

År/mio.kr.

Anlæg

Energi

I alt

2010

15,0

0,0

15,0

2011

8,0

10,0

18,0

2012

10,0

15,0

25,0

2013

7,2

12,3

19,5

2013

 

3,0

3,0

I alt

40,2

40,3

80,5

2013 ekstra

3,2

46,0

49,2

Total

43.4

86,3

129,7

 
 

De 3,2 mio.kr. finansieres inden for den samlede anlægsramme i 2013 og de 46 mio.kr. optags som energilån.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013
 
Hovedindstillingen anbefales godkendt.
 
Der ønskes oversigt over de nye energibesparende foranstaltninger der er kommet til i forhold til det oprindelige projekt.
 


3000786e4.docx

Bilag

Bilag - Energi og anlæg rest Holbæk Seminarium februar 2013 ver. 3


30. Status på Udviklingsstrategien

Sagsprocedure

 

Behandles i alle udvalg

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Udvalget tager stilling til hvilke temaer fra udviklingsstrategien – inden for udvalgets ansvarsområder - der skal have særlig prioritet i udvalgets arbejde i 2013, i det igangværende kommuneplanarbejde og/eller i den kommende budgetproces.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at give udvalget lejlighed til at drøfte status på udviklingsstrategien - med særligt fokus på udvalgets ansvarsområder.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med afsæt i visionen (maj 2010) og som optakt til kommuneplanarbejdet og andre politikker drøftede Holbæk Byråd mål for kommunes fremtidige udvikling henover forår og sommer 2011. Resultatet blev en udviklingsstrategi for Holbæk Kommune, som byrådet vedtog i maj 2012.

 

På temamødet i december 2012 drøftede byrådet en samlet status på gennemførte, igangværende og planlagte initiativer, som skal realisere målene i udviklingsstrategien.

 

Samtidig gav byrådet en umiddelbar vurdering af, hvor Holbæk Kommune er godt på vej (markeret med ’grøn’) henholdsvis, hvor der er behov for at tage mere fat (markeret med ’gul’).

 

Med udgangspunkt i udvalgets ansvarsområder har de stående udvalg og Økonomiudvalget nu lejlighed til at drøfte byrådets vurdering nærmere.

 

Udvalgene har samtidig mulighed for at pege på hvilke temaer fra udviklingsstrategien, der skal have særlig prioritet i udvalgets arbejde i 2013, i det igangværende kommuneplanarbejde og/eller i den kommende budgetproces.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013
 
Sundhed skal i særligt fokus – hvilket vil blive håndteret i forbindelse med den nye sundhedspolitik!
 


2940796e5.docx
2939668e6.docx

Bilag

opsamling af US
Opsamling på byrådsmødet 5. dec af US


31. Praksis for brugertilfredshedsundersøgelser - Udvalget for Voksne

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. de stående udvalg og Økonomiudvalget tager oversigten med forventede brugerundersøgelser for perioden 2013-2015 til efterretning.


Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre, at de stående udvalg og Økonomiudvalget er orienteret om den forventede tidsplan for gennemførelse af brugerundersøgelser i Holbæk Kommune.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Direktionen har besluttet, at der skal gennemføres brugertilfredsheds-undersøgelser mindst én gang i hver byrådsperiode inden for alle kommunens borgerrettede serviceområder. På de store velfærdsområder (dagtilbud, skole/SFO og hjemmepleje) vil der blive gennemført brugertilfredshedsundersøgelser mindst hvert andet år – i tråd med anbefalinger fra Kommunernes Landsforening og Finansministeriet.

 

Formålet med at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser i Holbæk Kommune er at:

 

Undersøgelserne kan gennemføres enten ved hjælp af spørgeskemaer eller andre metoder til at få viden om brugernes forventning til og oplevelse af kvaliteten af servicetilbuddet. Resultaterne fra undersøgelserne vil altid være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

 

De stående udvalg og Økonomiudvalget blev i foråret 2012 orienteret om oversigten med de forventede brugertilfredshedsundersøgelser for perioden 2012-2015. Det blev bemærket, at oversigten angiver de forventede undersøgelser, og at der derfor løbende kan ske ændringer. Oversigten er nu opdateret og vedlagt som bilag. På baggrund af denne oversigt kan de stående udvalg og Økonomiudvalget få overblik over, hvornår det kan forventes, at hvilke brugertilfredshedsundersøgelser bliver gennemført.

 

Nedenfor er angivet, hvilke undersøgelser der skal gennemføres for Udvalget for Voksne.

 

Socialområdet

Metoden er ændret og med fokus på brugertilfredshedsundersøgelse og ikke evaluering af effekten af behandlingen. Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af dagbehandling i Sofiehuset i oktober 2012. Undersøgelsen gentages i april 2013.

 

Ældreområdet

Blev gennemført i foråret 2012. Gennemføres ikke i foråret 2013, da der spørges til tilfredsheden med maden i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelsen med både hjemmepleje og pleje & omsorgsspørgeskemaerne i 2013. Gennemføres måske igen i foråret 2014.

Sundhed:

· Undersøgelser inden for sundhed og forebyggelse – forår 2013· Tilfredshed med aktivitetscentre – forår 2013· Naboskabsundersøgelse – forår 2013· Sundhedsprofil (gennemføres af regionen) – I løbet af 2013 eller 2014

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres inden for budgettet på de enkelte politikområder.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013
 
Orienteringen taget til efterretning
 


2975271e7.xlsx

Bilag

Oversigt med forventede brugertilfredshedsundersøgelser


32. Gensidige orienteringer til mødet den 26. februar 2013

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

1. Orientering fra formanden

 

2. Orientering fra udvalgets medlemmer

 

3. Orientering fra administrationen

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013
 
Orientering taget til efterretning