UDVALG

09-13 Udvalget for Voksne

MØDE

Referat

STED

Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

30-01-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-01-2013 17:00:00


PUNKTER

11. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. januar 2013
12. Sundhedspolitik: Konference, Borgerinddragelse og Studietur
13. Orientering om proces- og tidsplan ved opførelse af nyt plejecenter på Samsøvej
14. Holbæk Ældreboligselskab v/Domea - Tilsagn til opførelse af 70 ældreboliger med tilhørende servicearealer til Plejecenter i Elmelunden i Jyderup
15. Det nære sundhedsvæsen i Holbæk kommune
16. Ferie på BPA-ordning
17. BPA-håndbog, revideret udgave
18. Proces for udvikling af den kommunale boligsociale indsats i de almene boligområder i Holbæk kommune
19. Gensidige orienteringer til mødet den 30. januar 201311. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet den 30. januar 2013 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-01-2013
 
Godkendt
 
12. Sundhedspolitik: Konference, Borgerinddragelse og Studietur

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. godkender opsamling på studietur til Horsens, Odense og Kolding

 2. godkender proces for borgerinddragelse

 3. godkender konferenceskrift til sundhedskonferencen

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Udvalget for Voksne og byrådet skal arbejde med at få fastlagt, hvad der skal opnås med den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Holbæk Kommune og ønsker derfor, at der skal udarbejdes en sundhedspolitik. Sundhedspolitikken skal bidrage til en retning for, hvordan der prioriteres på sundhedsområdet og for hvilke initiativer der efterfølgende skal sættes i gang.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Under behandling af punktet skal udvalget omkring følgende:

 

Projektleder Frederik G. Berthelsen deltager under behandlingen af punktet.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-01-2013
 
Indstillingerne godkendt
 


2972172e1.docx
2972154e2.docx
2972141e3.docx

Bilag

Notat om borgerinddragelse
Konferenceskrift og program til sundhedskonferencen
Noter fra studietur til Odense, Horsens og Kolding


13. Orientering om proces- og tidsplan ved opførelse af nyt plejecenter på Samsøvej

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. orienteringen om proces- og tidsplan i forbindelse med opførelsen af nyt plejecenter på Samsøvej tages til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at orientere udvalget om proces- og tidsplan i forbindelse med opførelsen af nyt plejecenter på Samsøvej.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forbindelse med den samlede boligstrategi på ældreområdet er det besluttet, at der skal opføres et nyt plejecenter på Samsøvej med 75 boliger.

 

Opførelsen af det nye plejecenter sker i samarbejde med boligselskabet Domea, som er bygherre på projektet. Domea har indgået aftale med Kullegaard Arkitekter AS om totalrådgivning.

 

Planlægningen af processen er i fuld gang og udvalget orienteres derfor om proces- og tidsplan. Projektleder Christina Bech Hansen vil deltage på mødet og præsentere planen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-01-2013
 
Til efterretning
 
14. Holbæk Ældreboligselskab v/Domea - Tilsagn til opførelse af 70 ældreboliger med tilhørende servicearealer til Plejecenter i Elmelunden i Jyderup

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. der gives tilsagn til Holbæk Ældreboligselskab, v/Domea om støtte til opførelse af 70 almene ældreboliger i tilknytning til Plejecenter Elmelunden med en støtteberettiget anskaffelsessum på 123.732.000 kr.

 2. der ydes et grundkapitallån på 12.373.000 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen

 3. der bevilges den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af byggeriet 

 4. der opføres servicearealer med en anskaffelsessum på 17.557.000 kr. inkl. moms i tilknytning til de 70 ældreboliger

 5. efter opførelsen udskilles servicearealerne og overdrages til Holbæk Kommune for anskaffelsessummen på 17.557.000 kr. inkl. moms

 6. der på statens vegne gives tilsagn om tilskud til opførelse af serviceareal til boligerne

 7. en del af matr. nr. 14 ax og 31 b Jyderup By, Jyderup sælges til Holbæk Ældreboligselskab, v/Domea  

 

Alternativ indstilling


Formål

 

I henhold til almenboligloven skal byrådet give tilsagn til opførelse af almene ældreboliger samt tilhørende servicearealer og godkende anskaffelsessummen ved godkendelse af skema A.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Domea har efter aftale med Holbæk Kommune udarbejdet et projekt vedrørende opførelse af 70 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer i tilknytning til Plejecenter Elmelunden i Jyderup.

 

Servicearealerne skal være ejet af Holbæk Kommune som overtager disse til anskaffelsessummen, når projektet er afsluttet. Anskaffelsessummen er budgetteret til 17.557.000 kr. inkl. moms.

 

Der skal opføres 70 almene ældreboliger som etagebyggeri med et samlet areal på 5.040 m2.

 

Det gældende maksimumsbeløb for ældreboligers anskaffelsessum er for 2013 fastsat til 23.850 kr. pr. kvadratmeter med et energitillæg på 1.110 kr. pr. kvadratmeter for etagebyggeri, i alt 24.960 kr. pr. kvadratmeter. Der kan dermed maksimalt godkendes en anskaffelsessum på (5.040 x 24.960) 125.798.000 kr.

 

Holbæk Ældreboligselskab v/Domea ansøger om godkendelse af den budgetterede anskaffelsessum på, 123.732.000 kr. som finansieres således:

 

Realkreditlån (88 %)

108.884.000 kr.

Kommunalt grundkapitallån (10 %)

12.373.000 kr.

Beboerindskud (2 %)

2.475.000 kr.

I alt

123.732.000 kr.

 

Med den budgetterede anskaffelsessum for byggeriet er maksimumsbeløbet for 2013 ikke udnyttet fuldt ud og det betyder, at anskaffelsessummen kan blive op til 2.066.000 kr. højere.

 

Byggeriet skal opføres på en kommunal grund. Salgsprisen er sat til 15.467.000 kr. inkl. moms. Indtægten for salget forventes i 2013.

 

Den foreløbige leje for plejeboligerne er beregnet til 1.274 kr. pr. m2.

 

Anskaffelsessummen for servicearealet, som opføres i tilknytning til de 70 ældreboliger, er budgetteret til 17.557.000 kr.

 

Staten yder et tilskud til etablering af servicearealer på 40.000 kr. pr. tilknyttet ældreboliger svarende til (70 x 40.000) 2.800.000 kr.

 

Efter opførelsen bliver servicearealet udskilt og overdraget til Holbæk Kommune for anskaffelsessummen.

 

Netto anskaffelsessummen bliver efter fradrag af moms og statens tilskud til etablering af servicearealer 11.246.000 kr.

 

Anskaffelsessum

17.557.000 kr.

Moms heraf

-3.511.000 kr.

Tilskud fra staten 70 x 40.000 kr.

-2.800.000 kr.

Netto anskaffelsessum

11.246.000 kr.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Holbæk Kommunes udgifter i forbindelse med opførelse af Plejecenter og servicearealer i Elmelunden kan opgøres således:

 

 

Indtægter

Udgifter

Salgspris grund

15.467.000 kr.

 

Moms ved salg af grund

-3.094.000 kr.

 

Salgspris ekskl. moms

12.373.000 kr.

 

Grundkapitallån

12.373.000 kr.

 

 

Nettoudgift vedr. plejecenter

 

0 kr.

 

 

 

Anskaffelsessum for serviceareal

 

17.557.000 kr.

Moms heraf

 

-3.511.000 kr.

Anskaffelsessum ekskl. moms

 

14.046.000 kr.

Tilskud fra staten 70 x 40.000 kr.

 

-2.800.000 kr.

 

 

 

Netto anskaffelsessum for serviceareal

 

11.246.000 kr.

 

 

 

Den samlede kommunale udgift udgør

 

11.246.000 kr.

 

Servicearealet bliver finansieret af de afsatte anlægsmidler.

 

Grundkapitallånet på 12.373.000 kr. er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.

 

Når der gives tilsagn til opførelse af almene ældreboliger giver kommunen samtidig kommunal garanti for den del af lånet som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

 

Garantikravet kan først opgøres når byggeriet er færdigt. Indtil da opgøres garantien til 100 % af lånet.

 

Når byggeriet er færdigt opgøres garantien på grundlag af ejendommens markedsværdi. Garantikravet for dette tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver.

 

Kommunal garanti er en eventualforpligtelse, der ikke umiddelbart belaster kommunens økonomi. (Eventualforpligtelse: Økonomisk forpligtigelse, hvor beløbsstørrelse eller forfaldstidspunkt er ukendt).

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-01-2013
 
Indstillingerne anbefales godkendt
 
15. Det nære sundhedsvæsen i Holbæk kommune

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget for Voksne orienteres om status for kommunens sundhedsindsatser i relation til det nære sundhedsvæsen og forebyggelsespakkerne

 2. Udvalget for Voksne drøfter det videre forløb for KKRs arbejde med fælles kommunale mål for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

KKR-Sjælland har igangsat en proces for at kommunerne laver fælles mål og indsatser i det nære sundhedsvæsen. På møde den 14. januar 2012 blev målene præsenteret for repræsentanter for kommunernes sundhedspolitikere, som oplæg til endelig beslutning i KKR den 5. februar 2012. Målene vil herefter blive forelagt de enkelte kommunalbestyrelser til endelig beslutning.

 

Holbæk Kommune var repræsenteret med embedsmand den 14. januar, som derfor vil orientere udvalget om mødet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Det nære sundhedsvæsen er en samlet strategi for at placere kommunerne centralt i fremtidens sundhedsvæsen.

 

På KL´s sundhedskonference 15. januar 2012 var temaet bl.a. at kommunerne i det nære sundhedsvæsen skal afhjælpe presset på sygehusvæsenet. Et pres der skyldes flere ældre og kronisk syge. Sygehusenes centralisering, specialisering og effektivisering betyder at kommunen skal løfte pleje af tidligere udskrevne patienter og forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser.

 

Ved økonomiaftalen for 2013 blev kommunerne tilført midler til patientrettede opgaver:

Det er afgørende at kommunerne kan dokumentere kvaliteten i sundhedsindsatsen. Derfor lægger KL op til at flere indsatser ensrettes på tværs af kommunerne.

 

KKR Sjælland arbejder derfor mod fælles mål inden for følgende områder:

 1. Kommunerne skal aflaste sygehusene ved at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser

 2. Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge

 3. Alle kommuner skal implementere en fælles model for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver

 4. Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet.

Det nære sundhedsvæsen har desuden en strategi for den borgerrettede forebyggelse:

På mødet vil der blive en gennemgang af KKR Sjællands forslag til fælles kommunale mål samt en overordnet beskrivelse af kommunens aktiviteter i relation til det nære sundhedsvæsen og forebyggelsespakkerne.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-01-2013
 
Orienteringerne drøftet og taget til efterretning
 
16. Ferie på BPA-ordning

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne.

 

Hovedindstilling

 

Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tiltræder oplægget til serviceniveau på området for borgere, der modtager BPA-ordning, når de skal have deres hjælpere med på ferie i ind- og udland.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget fastlægger serviceniveauet på området for borgere, der modtager BPA-ordning, når de skal have deres hjælpere med på ferie i ind- og udland.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrund

Udvalget for Voksne fik på mødet d. 21.11.2012 forelagt en revideret udgave af BPA-håndbogen. I den reviderede udgave lagde administrationen bl.a. op til at fastlægge serviceniveauet på området for BPA-borgere, som vil tage deres hjælpere med på ferie i ind- og udland.

 

Forud for Udvalget for Voksnes møde afgav handicaprådet høringssvar på administrationens oplæg (bilag 1). Administrationen har udarbejdet et skema med kommentarer til handicaprådets høringssvar (bilag 2).

 

Oplæg til serviceniveau

Der har ikke tidligere været fastlagt et politisk serviceniveau på dette område. I stedet har sagsbehandlerne i Socialcentret vurderet ansøgninger, og truffet afgørelse fra sag til sag. I sommeren 2012 har der været tre tilfælde, hvor borgeren fik bevilget tilskud til dækning af rejseudgifter til hjælpere. Der har også i ganske få tidligere tilfælde været bevilget en vis dækning af ferieomkostninger for hjælperne.

 

Der er ikke lovkrav om at borgere på BPA-ordning skal have dækket rejse- og opholdsudgifter til hjælpere i forbindelse med ferie i ind- og udland.

 

Det vil ikke harmonere med ligebehandlingsprincippet, at borgere på BPA-ordningen får dækning til hjælpernes rejseudgifter uden samtidig at beslutte noget tilsvarende for andre borgere i sammenlignelige situationer, f.eks. beboere på midlertidige eller varige botilbud (SEL § 107 og 108).

 

På den baggrund indstiller administrationen til Udvalget for Voksne at beslutte, at borgeren ikke kan få dækket rejse- og opholdsudgifter til hjælpere i forbindelse med ferie i ind- og udland.

 

Hvis Udvalget for Voksne tiltræder ovenstående, vil følgende afsnit blive tilføjet i BPA-håndbogen under afsnit 9.1:

 

Holbæk Kommune dækker ikke rejse- og opholdsudgifter til dine hjælpere, hvis du tager dine hjælpere med på ferie i ind- og udland.

 

Holbæk Kommune dækker heller ikke diæter eller andre vederlag til dine hjælpere under evt. ferie, hvis de tager med på din ferie som hjælpere. Du har selv ansvar for at dække de relevante diæter og andre vederlag til dine hjælpere, hvis du tager dem med på din ferie.

 

Holbæk Kommune bevilger desuden ikke ekstra hjælpertimer til din ferie i ind- og udland.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

§ 96 i Serviceloven

 
 
 

Høring

 

Sagen har været i høring i Handicaprådet.

Handicaprådets høringssvar fremgår af bilag 1.

Administrationens kommentarer til handicaprådets høringssvar fremgår af bilag 2.

 
 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Ligebehandlingsprincippet betyder, at hvis borgere på BPA-ordning kan få dækket rejse- og opholdsudgifter til hjælpere, skal borgere i sammenlignelige situationer have samme muligheder.

 

Der bliver i dag ikke bevilget en sådan feriedækning til borgere i sammenlignelige situationer, f.eks. borgere i § 107 og 108-tilbud.

 

Hvis serviceniveau skal øges for borgere på BPA-ordning, borgere på § 107 og § 108-tilbud, må det antages at de samlede udgifter pr. år bliver betydelige.

 

Det kan ikke forventes, at alle borgere i målgruppen ønsker at benytte sig af muligheden for at komme ud at rejse og tage to hjælpere med. Når vi antager, at 1/3 ikke vil benytte muligheden, vil de samlede udgifter pr. år blive:

 

§

Antal borgere

Samlede udgifter til dækning af hjælperes rejseomkostninger

Samlede udgifter til diæter og vederlag til hjælpere

Borgere med BPA-ordning

20

(2/3 af 400.000 kr.) 264,000 kr.

(2/3 af 160.000 kr.)

105.600 kr.

Borgere på § 107

95

(2/3 af 1.900.000 kr.) 1.254.000 kr.

(2/3 af 760.000 kr.)

501.600 kr.

Borgere på § 108

85

(2/3 af 1.700.000 kr.) 1.220.000 kr.

(2/3 af 680.000)

448.800 kr.

I alt

 

2.698.400 kr. pr. år

1.056.000 kr. pr. år

 

 Beregningsforudsætninger:

Borgeren kan få dækket rejse- og opholdsudgifter for max 20.000 kr. pr. år (for to hjælpere) samt diæter til hjælperne for 8.000 kr. pr. år (til to hjælpere).

 
 

Borgere på plejecentre, handicappede børn og andre borgere i en lignende situation er ikke medtaget i dette regnestykke. Hvis disse borgere skulle have samme mulighed, ville udgifterne stige yderligere.

 

Det skal bemærkes at der ikke er afsat midler på budgettet til at dække ovenstående udgifter.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-01-2013
 
Indstillingen godkendt
 


2891032e4.docx
2957381e5.docx

Bilag

Bilag: Høringssvar fra Handicaprådet
Bilag: Administrationens kommentarer til handicaprådets høringssvar


17. BPA-håndbog, revideret udgave

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne.

 

Hovedindstilling

 

Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. godkender præciseringer i afsnit 8.1, 8.2, 8.3, 8.8 samt 9.1 i Holbæk Kommunes håndbog om BPA-ordninger efter § 96 i Serviceloven.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Udvalget skal godkende ændringer i BPA-håndbogen, som er en del af administrationsgrundlaget.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrund

Udvalget for Voksne fik på mødet d. 21.11.2012 forelagt en revideret udgave af BPA-håndbogen.

Forud for Udvalget for Voksnes møde afgav handicaprådet høringssvar på administrationens oplæg (bilag 1). Udvalget for Voksne valgte på mødet at udsætte sagen, for at kunne medtage de administrative bemærkninger til høringssvar fra handicaprådet.

 

BPA-håndbogen version 2

Siden Udvalget for Voksne tiltrådte administrationsgrundlag og BPA-håndbog i maj 2011, har flere borgere og samarbejdsparter henvendt sig til Socialcentret, fordi de oplever visse uklarheder i håndbogen. På den baggrund er der nu udarbejdet en version 2, hvor teksten præciseres de pågældende steder. Det handler om afsnit 8.1, 8.2 og 8.8, som er fremhævet med blåt i vedhæftede bilag.

 

Version 2 af BPA-håndbogen indeholder desuden en præcisering af serviceniveauet på to områder. Det handler om afsnit 8.3 og 9.1, som er fremhævet med rødt i bilaget (bilag 1).

 

I det daglige arbejde i Socialcentret har det vist sig, at rammerne for de to områder ikke har været klare nok, og handicapafdelingen har derfor måtte handle efter bedste skøn i stedet for efter politisk fastsatte retningslinjer. Det handler om følgende områder:

 

Hjælper med ved hospitalsindlæggelse (afsnit 8.3):

Der har hidtil ikke været klare retningslinjer i Holbæk Kommune for, hvorvidt borgeren kan tage sine hjælpere med, hvis borgeren bliver indlagt på hospitalet.

Der lægges op til følgende serviceniveau:

 

Ferie i ind- og udland (afsnit 9.1):

Under forudsætning af at Udvalget for Voksne har godkendt serviceniveau på området for borgere, der modtager BPA-ordning, når de skal have deres hjælpere med på ferie i ind- og udland (i forrige dagsordenspunkt), tilføjes følgende afsnit til BPA-håndbogen:

 

Holbæk Kommune dækker ikke rejse- og opholdsudgifter til dine hjælpere, hvis du tager dine hjælpere med på ferie i ind- og udland.

 

Holbæk Kommune dækker heller ikke diæter eller andre vederlag til dine hjælpere under evt. ferie, hvis de tager med på din ferie som hjælpere. Du har selv ansvar for at dække de relevante diæter og andre vederlag til dine hjælpere, hvis du tager dem med på din ferie.

 

Holbæk Kommune bevilger desuden ikke ekstra hjælpertimer til din ferie i ind- og udland.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

§ 96 i Serviceloven.

 

Høring

 

Sagen har været i høring i Handicaprådet.

Handicaprådets høringssvar fremgår af bilag.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Hjælper med ved hospitalsindlæggelse

 

Fra januar til oktober 2012 har der været lønudgifter til hjælpere i forbindelse med hospitalsindlæggelser på 277.941, 58 kr. Vurderingen er, at tilnærmelsesvis alle indlæggelser i 2012 har været akutindlæggelser. Vurderingen er derfor at udgifterne til hjælpere, der følger med borger på hospital ved planlagt indlæggelse eller genoptræning vil være yderst begrænset.

 

Økonomi vedr. ferie i ind- og udland er nærmere beskrevet i forrige sag om ”Ferie på BPA-ordning.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-01-2013
 
Indstillingen godkendt
 


2891032e7.docx
2868136e6.doc

Bilag

Bilag: Høringssvar fra Handicaprådet
Bilag 1 BPA-håndbog version 2


18. Proces for udvikling af den kommunale boligsociale indsats i de almene boligområder i Holbæk kommune

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget beder administrationen udarbejde en strategi for den kommunale boligsociale indsats i Holbæk.

Strategien for den boligsociale indsats, skal have sammenhæng med kommunens integrationsstrategi. Der skal udarbejdes fælles effektmålinger.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

En kommunal strategi for den boligsociale indsats

Mange af Holbæks borgere bor i almennyttige boligområder både i Holbæk By og i de mindre byer. Alene i Holbæk By bor der ca. 4000 borgere i de tre store boligområder, Ladegårdsparken, Bjergmarken og Vangkvarteret.

 

De almennyttige boligområder er kendetegnet ved beboere, som for manges vedkommende har svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end den gennemsnitlige holbækborger. De har desuden lavere uddannelsesniveau, lavere indtægtsniveau og en højere andel af beboerne har anden etnisk herkomst end dansk. Boligområdet Vangkvarteret figurerer således på Socialministeriets ghettoliste.

 

For at imødegå nogle af de sociale problemstillinger har de to største almennyttige boligområder, Ladegårdsparken (administreret af Holbæk Boligselskab) og Vangkvarteret (administreret af Lejerbo), iværksat boligsociale helhedsplaner. Disse helhedsplaner er primært finansieret af Landsbyggefonden men med kommunal medfinansiering og deltagelse.

 

Det er i Holbæk Kommunes interesse, at boligselskabernes boligsociale arbejde sker i samarbejde og koordination med kommunale indsatser på området. I marts 2011 tiltrådte Holbæk Kommune derfor en samarbejdsaftale med Holbæk Boligselskab og Lejerbo om udvikling af en fælles helhedsplan for den boligsociale indsats i Holbæk Kommune. Denne helhedsplan tænktes iværksat med støtte fra Landsbyggefonden og med ikrafttræden fra januar 2014. Udviklingssamarbejdet ophørte i september 2012, hvor Holbæk Boligselskab opsagde samarbejdsaftalen med Boligselskabet Lejerbo og Holbæk Kommune.

 

I efteråret 2012 har Områdesekretariatet på vegne af Holbæk Kommune gennemført dialogmøder enkeltvis med de syv almennyttige boligselskaber, der er repræsenteret i kommunen. Formålet med dialogmøderne er at få afdækket, hvilke boligsociale udfordringer og problemer boligselskaberne selv oplever i deres egne boligområder.

 

For fortsat at sikre kommunal koordination af indsatserne på det boligsociale område til størst mulig udbytte for borgerene i de almennyttige boligområder foreslås det, at der udarbejdes en strategi for området. En strategi vil danne udgangspunkt for bedst mulig allokering af ressourcer, for styring af indsatser på tværs af fagområder, samt for videreførelse af samarbejdet med de enkelte boligselskaber – både dem, som gennemfører egne helhedsplaner, og dem som ikke gør det.

 

Boligsocialt barometer i samarbejde med integrationsbarometret

Det foreslås, at den boligsociale indsats udvikler et boligsocialt måleredskab – et barometer – i samarbejdet med Holbæk Kommunes Integrationsstrategi. Den boligsociale indsats og integrationsindsatsen har mange overlappende problemstillinger og indsatser. Tanken er at udvikle et barometer, hvor de to områder supplerer hinanden, og hvor barometret indgår som en del af den løbende evaluering af den kommende boligsociale strategi.

 

Både den boligsociale indsats og integrationsindsatsen går på tværs af politiske udvalg og disses forvaltningsområder. Med et barometer, som er baseret på en række nærmere definerede målsætninger, vil de enkelte udvalg løbende kunne drøfte, om problemstillinger i de almennyttige boligområder udgør en særskilt udfordring for de enkelte fagområder og eventuelt iværksætte indsatser, hvor dette måtte skønnes nødvendigt.

 

Udvikling af Integrationsindsatsen arbejder også med barometermodellen, som har været forelagt udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i oktober-12. Da Integrationsindsatsen er tværgående, vil Barometer-modellen blive forelagt de øvrige udvalg.

 

Disse indsatser forankres i en ny funktion som Boligsocial Koordinator.

 

Funktionen løser følgende opgaver:

 

Rent organisatorisk placeres den kommunale koordinator i Socialområdet. Yderligere kommunale medfinansiering af personaleressourcer, kan placeres under den kommunale koordinator, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt, på tværs af boligområder og helhedsplaner.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Økonomiske konsekvenser.

Koordinatorstillingen finansieres af midler fra medfinansieringen, i de to eksisterende Boligsociale Helhedsplaner, og er dermed økonomisk neutral for kommunen.

Evt. forlængelse eller nye boligsociale helhedsplaner, indebærer ekstra bevillinger fra Landsbyggefonden til brug for aktiviteter i Holbæk.

 

Bilag:

 1. En gennemgang af historikken omkring boligsociale helhedsplaner i Vangkvarteret og Ladegårdsparken.

 2. En sammenfatning af dialogmøderne med de syv almennyttige boligselskaber, der er repræsenteret i kommunen.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-01-2013
 
Indstillingerne godkendt
 


2953046e8.doc
2953062e9.doc

Bilag

Bilag 1.
Bilag 2.


19. Gensidige orienteringer til mødet den 30. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 1. Orientering fra formanden:

 2. Orientering fra udvalgets medlemmer:

 3. Orientering fra administrationen:  - Handicapafdelingen

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-01-2013
 
Orienteringer taget til efterretning