UDVALG

09-13 Udvalget for Voksne

MØDE

Referat

STED

STARTTIDSPUNKT

09-01-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-01-2013 17:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 9. januar 2013
2. Status Plejecentre
3. Udbud af driften af plejecenter Kastanjely - Lukket punkt
4. Udbud af driften af Hjemmeplejeområde Øst - Lukket punkt
5. Sundhedspolitik - konference, interview og studietur
6. Økonomi og aktivitetsopfølgning Udvalget for Voksne november 2012
7. Udbud af tilbud på det specialiserede socialområde
8. Udviklingsplan, Politik for voksne med særlige behov
9. Årsplan til Udvalget for Voksne
10. Gensidige orienteringer til mødet den 9. januar 20131. Godkendelse af dagsorden til mødet den 9. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 09-01-2013
 
Godkendt
 
2. Status Plejecentre

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget orienteres om og drøfter Ældrekommissionens anbefalinger i forhold til, hvordan disse udmøntes i praksis i plejeboligerne i Holbæk Kommune.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med finanslovsaftalen 2011 blev der afsat midler til at nedsætte en kommission om livskvalitet og medbestemmelse i plejeboliger og på plejehjem. Kommissionens formål var, at undersøge, hvordan man i plejeboliger og plejehjem kan understøtte beboernes muligheder for livskvalitet og medbestemmelse samt se på, om der er unødvendige regler, som skaber barrierer for et godt hverdagsliv i plejeboliger og plejehjem. Kommissionens arbejde har taget sit udgangspunkt i forskellige oplæg, forskningsbaserede analyser og besøg på forskellige plejehjem.

 

Ældrekommissionen er med sin afrapportering fremkommet med en række forslag til værdier og anbefalinger til at forbedre livskvaliteten og medbestemmelsen i plejeboliger og plejehjem.

 

Områdelederne på plejecentrene vil give eksempler på hvordan værdierne, anbefalingerne og hverdagslivet leves på plejecentrene i Holbæk Kommune.

 

På mødet deltager områdeleder Inge Skelvig, områdeleder Pia Krøll, områdeleder Kirsten Becker og leder af hjemmepleje og plejecentre Charlotte Larsen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 09-01-2013
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
 


2926215e1.docx

Bilag

Ældrekommissionens anbefalinger


3. Udbud af driften af plejecenter Kastanjely - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Voksne den 09-01-2013
 
Carsten Fink og Jørgen Jensen indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at samtlige indkomne bud forkastes, idet S ikke har tillid til, at det vindende firma, kan løfte opgaven på en tilfredsstillende måde. Bjarne Birk Hansen og Louise du Plessis de Richelieu anbefaler at indstillingen tages til efterretning.
 
 
4. Udbud af driften af Hjemmeplejeområde Øst - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Voksne den 09-01-2013
 
Carsten Fink og Jørgen Jensen indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at samtlige indkomne bud forkastes, idet S ikke har tillid til, at det vindende firma, kan løfte opgaven på en tilfredsstillende måde. Bjarne Birk Hansen og Louise du Plessis de Richelieu anbefaler at indstillingen tages til efterretning.
 
 
5. Sundhedspolitik - konference, interview og studietur

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. godkender foreløbigt program for sundhedskonferencen.

 2. godkender tilbagemeldinger på interviews.

 3. tager orientering om foreløbigt program for studietur til Horsens, Odense og Kolding til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget godkender foreløbigt program for sundhedskonferencen, herunder godkender de foreslåede temaer og oplægsholdere.

At udvalget præsenteres for hovedbudskaberne fra de afholdte interview, med henblik på at skabe en fælles forståelse af forventninger til sundhedspolitikken.

At udvalget får et indblik i programmet for deres studietur til Horsens, Odense og Kolding.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Udvalget for Voksne og byrådet skal arbejde med at få fastlagt, hvad der skal opnås med den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Holbæk Kommune og ønsker derfor, at der skal udarbejdes en sundhedspolitik. Sundhedspolitikken skal bidrage til en retning for, hvordan der prioriteres på sundhedsområdet og for hvilke initiativer der efterfølgende skal sættes i gang.

 

For at give Udvalget for Voksne og byrådet de bedst mulige forudsætninger for at kunne drøfte og vedtage en sundhedspolitik, så har Udvalget for Voksne bl.a. besluttet dels at deltage i et åbningsinterview, hvor forventninger til sundhedspolitikken kan belyses, dels at deltage i en studietur til Horsens, Odense og Kolding i januar og dels at invitere byrådet og interne og eksterne interessenter til en sundhedskonference d. 4. marts i Holbæk. Foreløbige programmer og hovedbudskaber fra de enkelte interview er vedlagt som bilag til punktet og danner grundlag for drøftelsen.

 

Frederik G. Berthelsen fra Strategi og Analyse deltager under behandlingen af punktet.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 09-01-2013
 
Ad. 1 og 2: Godkendt
Ad. 3: Taget til efterretning
 


2944514e3.docx
2944512e2.doc
2944516e4.doc

Bilag

Opsamling på interviews med udvalget.docx
Foreløbigt program for Sundhedskonferencen i Holbæk Kommune den 4. Marts.doc
Studietur til Horsens, Odense og Kolding d. 14-15. januar.doc


6. Økonomi og aktivitetsopfølgning Udvalget for Voksne november 2012

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne – byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget tager den månedlige økonomi og aktivitetsopfølgning for november til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering om forventningerne til udviklingen i økonomi og aktiviteter på Udvalget for Voksnes område.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

For hele Holbæk Kommune forventes regnskabet for 2012 at give et underskud på 68,2 mio. kr. Ved budgetrevision IV var forventningen et underskud på 67,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der tale om et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr., og der skal gøres opmærksom på, at en del heraf er overførsler til 2013, som betyder at forbruget er udskudt til 2013.

 

På Udvalget for Voksne forventes et mindre forbrug på -0,6 mio.kr. i forhold til forventningen ved Budgetrevision IV.

 

Sundhedsområdet forventer færre udgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse.

 

Ældreområdet forventer at betalinger til andre kommuner for Holbæk borgere på plejehjem og beskyttede boliger stiger mere end indtægten vedr. andre kommuners borgere. Hjemmeplejens forventede udgifter til IT og materiel samt egen hjemmepleje er nedjusteret.

 

Voksenspecialområdet nedjusterer den forventede tilgang på botilbud, derudover er den forventede start på flere tilbud flyttet til 2013.

 

Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder.

I mio. kr.

Opr. budget

Korr. budget

Forv. regnskab pr. BRIV

Forv. regnskab pr. November

Forv. afvigelse pr. November

 

A

B

b

C

D=C-b

Myndighed

 

 

 

 

 

Politikområde 7 - Sundhed

265,0

263,3

256,5

256,3

-0,2

Politikområde 8 - Ældre

219,0

212,1

205,8

203,0

-2,8

Politikområde 9 - Voksenspecial

428,0

419,1

416,0

415,3

-0,7

I alt myndighed

912,1

894,5

878,3

874,6

-3,7

 

 

 

 

 

 

Decentrale enheder

 

 

 

 

 

Politikområde 7 - Sundhed

8,1

9,7

9,7

9,7

0,0

Politikområde 8 - Ældre

170,8

173,9

170,5

173,5

3,0

Politikområde 9 - Voksenspecial

22,0

24,6

30,3

30,3

0,0

I alt decentrale enheder

200,8

208,2

210,5

213,5

3,0

 

 

 

 

 

 

TOTAL - Voksenudvalget

1.112,9

1.102,6

1.088,8

1.088,1

-0,6

Note: Differencer skyldes afrundinger

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 09-01-2013
 
Taget til efterretning.
 


2938665e5.doc

Bilag

Økonomi og aktivitetsopfølgning til voksenudvalget november


7. Udbud af tilbud på det specialiserede socialområde

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Voksne anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at beslutte:

 1. at der udfærdiges udbudsmateriale for de af workshoppen anbefalede målgrupper

 2. at byrådet orienteres om sagen i august 2013

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet besluttede den 6. juni 2012 at der tages initiativer til, at Holbæk Kommune arbejder på at få iværksat et fælles udbud på private tilbud på det specialiserede socialområde. Dette i samarbejde med flest mulige kommuner.

 

Sagen har efterfølgende været præsenteret for Styregruppen for Rammeaftale, K17 og KKR Sjælland, som alle har forholdt sig positivt til sagen.

 

KKR Sjælland har således anbefalet, at kommunerne på Sjælland deltog i projektet.

 

Holbæk Kommune er tovholder for projektet, som nu også indgår i planen for udbud i det kommunale netværk i regionen FællesUdbud Sjælland, FUS.

 

Projektet blev i november 2012 præsenteret på OPP-konferencen OPexecutive i Odense, hvor såvel kommuner, som udbydere deltog. Fra begge sider var der stor interesse for projektet. Således viste både Danske Erhverv og Århus Kommune stor interesse.

 

Workshop

I samarbejde med udbudsportalen KL blev der afholdt en workshop den 9. november 2012, hvor 14 kommuner deltog.

 

Resultatet af workshoppen blev en anbefaling af, at der blev arbejdet videre med følgende i projektet:

 

På børne- og ungeområdet:

 

På voksenområdet:

 
 

Der er nedsat tre arbejdsgrupper på hvert område, som nærmere konkretiserer og indkredser de nævnte målgrupper mere og opstiller krav til tilbuddene til disse i en kravspecifikation, som kan indgå i et samlet udbudsmateriale.

 

Ligeledes nedsættes en tværkommunal Udbudsarbejdsgruppe, som skal formulerer det øvrige udbudsmateriale og som skal være ansvarlig for selve udbudsprocessen.

 

Arbejdet er sat i gang og der er lavet tids- og aktivitetsplaner i de tre tværkommunale arbejdsgrupper.

 

12 kommuner har pt. tilkendegivet at de vil være med i projektet, heraf vil ca. halvdelen være med i arbejdet omkring formulering af kravspecifikationen.

 

Der arbejdes med følgende tidsplan:

 

Tidspunkt

Aktivitet

30. nov. 2012

Sagen fremlægges for K 17 til orientering

Primo december

Kommunerne melder tilbage.

December

Første indledende møde i arbejdsgrupperne og udbudsgruppen – præsentation, forventningsafstemning og fastlæggelse af tids- og handleplan for projektet.

Jan – Marts

Arbejdsgrupperne arbejder med formulering af kravspecifikation øvrige udbudsmateriale

Marts

Der afholdes markedsmodningsmøde med forventede udbydere til opgaven.

April – Maj

Udbudsmaterialet færdiggøres og fremlægges kommunerne til godkendelse (herunder fremlæggelse i KKR Sjælland)

August

Sagen sendes i udbud

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 09-01-2013
 
Indstilles godkendt.
 
8. Udviklingsplan, Politik for voksne med særlige behov

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udviklingsplanen bliver taget til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Følge op på den vedtagne Politik for voksne med særlige behov

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet godkendte på sit møde den 6. juni 2012 Politik for voksne med særlige behov.

Politiken omdrejningspunkt ligger på følgende tre områder:

Det understreges i politikken, at den skal følges op af en udviklingsplan, som sætter ord på, hvilke konkrete tiltag der skal ske for at omsætte politikkens udviklingsområder til handling.

I denne forbindelse er der sket følgende:

 1. Foretaget en afdækning af projekter/aktiviteter i forvaltningen, som er omfattet af politikkens tre hovedområder

 2. Afholdt en workshop med de chefer, der har opgaver, der omfattes af politikken med henblik på eventuelle supplerende tiltag.

Ad 1.

Afdækningen af projekterne/aktiviteterne er samlet inden for de tre hovedområder i hvert sit diagram, som vedlægges.

 

Ad 2.

Workshoppens resultat er opsamlet i et konkret handlingsorienteret notat, som vedlægges.

Udviklingsplanen består således af disse dokumenter.

Udviklingsplanen er således summen af de i de to bilag opførte aktiviteter. Der er således mest tale om, at eksisterende projekter og arbejdsformer lægges ind som en del af udviklingsplanen, men hvor hovedvægten ressourcemæssigt ligger på initiativer i forhold til ”sammenhæng i indsatsen”.

Det forventes, at udvalget til mødet i maj 2013 kan få en orientering om status på de forskellige aktiviteter.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 09-01-2013
 
Udviklingsplanen taget til efterretning.
 


2926049e6.docx
2926078e7.pptx

Bilag

Tids- og Handleplan, Udviklingsplan
Aktivitetsoversigt Udviklingsplan, PowerPoint


9. Årsplan til Udvalget for Voksne

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget for Voksnes årsplan bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget for fastlagt temaer og besøgsmål for 2013.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I nedenstående skema er forslag til temaer og besøgsmål til udvalgets møder i første halvår af 2013 listet op.

 

I forhold til årsplanen for 2012 er alle de planlagte besøg gennemført, på nær besøget på Seminariet/CSU, som er planlagt til slutningen af januar 2013.

 
 

Dato

Tema

Besøgsmål

 

30/1

Specialundervisningsområdet

Seminariet/CSU

 

27/2

Sundhedsindsatsen

Genoptræningscentret

 

3/4

Helhedsplan for Bo & Servicecentret

Tornhøj – Bo & Service

 

30/4

Misbrugsindsatsen

Misbrug/Kirkens Korshær/Karlsvognen/Sundhed

 

29/5

Plan for aktive centre for ældre i lokalområderne

Aktivitetscentre/caféer

 

26/6

Status på velfærdsteknologi

Living Learning Lab

Specialrådgivningen

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 09-01-2013
 
Godkendt.
 
10. Gensidige orienteringer til mødet den 9. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

Orientering fra formanden:

 

Orientering fra udvalgets medlemmer:

 

Orientering fra administrationen:

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 09-01-2013
 
Orientering taget til efterretning.