UDVALG

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

07-05-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-05-2019 17:00:00


PUNKTER

19. Godkendelse af dagsorden på møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. maj 2019
20. Orientering om status på projektudvalgets anbefalinger
21. Evaluering af projektarbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse 2018-19
22. Orienteringer på møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. maj 2019



19. Godkendelse af dagsorden på møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. maj 2019

Godkendelse af dagsorden på møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. maj 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. maj 2019 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 07-05-2019

Godkendt





20. Orientering om status på projektudvalgets anbefalinger

Orientering om status på projektudvalgets anbefalinger

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om status på projektudvalgets anbefalinger tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Unge og Uddannelse har i løbet af projektperioden udarbejdet fire sæt anbefalinger:

 • Anbefalinger: FGU-institutionens indhold og tilrettelæggelse
 • Anbefalinger: Udskolingen
 • Anbefalinger: Virksomhedsvejen
 • Anbefalinger: Den kommunale ungeindsats

Anbefalingerne er vedlagt som bilag.

På mødet gennemgår Jørgen Ravnsbæk Andersen, leder af FGU Nordvestsjælland, Julie Becher, chef for Læring og Trivsel og David Jensen, chef for Uddannelse til Alle Unge status på alle projektudvalgets anbefalinger.


Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 07-05-2019

Taget til efterretning.

Præsentation af status vedlagt referatet som bilag.



caseno17-20674_#4543179_v1_anbefalinger fgu-institutionen - endelig maj 2018.pdf
caseno17-20674_#4612993_v1_anbefalinger udskoling - endelige.pdf
caseno17-20674_#4762813_v1_anbefalinger virksomhedsvejen - endelig.pdf
caseno17-20674_#4874078_v1_anbefalinger vedr den kommunale ungeindsats - endelig.pdf
caseno17-20674_#4924918_v1_præsentation - status og evalueringsmøde den 7. maj 2019.pdf

Bilag

Anbefalinger FGU-institutionen - endelig maj 2018
Anbefalinger Udskoling - endelige
Anbefalinger Virksomhedsvejen - endelig
Anbefalinger vedr Den kommunale ungeindsats - endelig
Præsentation - status og evalueringsmøde den 7. maj 2019


21. Evaluering af projektarbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse 2018-19

Evaluering af projektarbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse 2018-19

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. projektarbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse i perioden januar 2018 til juni 2019 drøftes

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Unge og Uddannelse har i perioden januar 2018 til juni 2019 arbejdet med implementering af Folketingets ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’. I forbindelse med afslutning af projektudvalgets arbejde evaluerer udvalget det forgangne 1½ års projektarbejde.

Projektudvalget har gennemført følgende aktiviteter:

 • Opstartsmøde med introduktion til reformen
 • Ekskursion til København, hvor udvalget besøgte Undervisningsministeriet, Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) og Kommunernes Landsforening (KL)
 • Arbejdsmøde 1: FGU-institutionen
 • Indstillingsmøde 1: Anbefalinger til FGU-institutionen
 • Arbejdsmøde 2: Udskolingen og den nye uddannelsespolitiske målsætning
 • Indstillingsmøde 2: Anbefalinger vedrørende udskolingen
 • Arbejdsmøde 3: Virksomhedsvejen
 • Indstillingsmøde 3: Anbefalinger vedrørende Virksomhedsvejen
 • Arbejdsmøde 4: Den kommunale ungeindsats
 • Indstillingsmøde 4: Anbefalinger vedrørende den kommunale ungeindsats
 • Afslutningsmøde: Status på anbefalinger og evaluering af projektarbejdet

På mødet drøftes:

 • Arbejdsformens hensigtsmæssighed
 • Produktets kvalitet
 • Gode råd til fremtidige projektudvalg

Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 07-05-2019

Drøftet.

Bemærkninger vedr. arbejdsform:

Fordele

Ulemper

 • Godt med eksterne deltagere med viden fra praksis.
 • God oplevelse for os ’på gulvet’ at blive lyttet til. Spændende som kommunal medarbejder at blive inviteret ind.
 • Også godt med eksterne deltagere set fra politikernes synsvinkel. Viden ind i udvalget.
 • Deltagerne har fået en slags ambassadørrolle på egen arbejdsplads i forhold til reformimplementeringen.
 • Spændende dynamik i de mangfoldige grupper på arbejdsmøder (fra direktør til produktionsskoleelev).
 • Tak for at blive inviteret med ind i udvalget og på arbejdsmøderne.
 • Vi har taget emnet alvorligt på vegne af de mange unge mennesker dette vedrører.
 • Stolthed over at være en del af projektet. Oplevede at Holbæk Kommunes tilgang til opgaven var mere tjekket end de andre kommuners.
 • Spændende at være med i den understøttende projektgruppe – fra ide til politisk behandling.
 • 1½ års samarbejde giver kendskab, fortrolighed, tillid og viden.
 • Møderne: Man skal nå meget på kort tid – svært hvis man er mange (f.eks. arbejdsmøde om udskolingen).
 • Gerne lidt længere arbejdsmøder, så man kan nå et spadestik dybere.
 • Vanskeligt at være ekstern deltager i forhold til de anbefalinger, der handler om ’kommunal drift’ (ex. anvendelse af it-systemer).
 • Fik vi alle nuancerne med, når vi aftalte anbefalingerne i plenum (de sidste to indstillingsmøder)? Bedre med kvalificering af anbefalingerne via drøftelse i mindre grupper (de første to indstillingsmøder)?
 • Der manglede måske et ’mellemmøde’, hvor output fra arbejdsmøder kunne drøftes, før man skulle beslutte anbefalinger.
 • Brug måske lidt mere tid på relationsopbygning i starten af processen. Man skal lige lære hinanden at kende, når man er så mange forskellige sammen om en opgave.

 

Bemærkninger vedr. produktets kvalitet (anbefalingerne):

 • Anbefalinger dækker ved gennemlæsning stadig diskussionerne fra projektarbejdet.
 • Svært at vurdere kvaliteten af anbefalingerne, før vi har set, hvordan det kommer til at spænde af i virkeligheden.
 • Anbefalingernes karakter er forskellig alt efter, hvem anbefalingerne er stilet til: FGU, Udvalget for Børn og Skole eller Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Alle modtagere af anbefalinger fra godkendt anbefalingerne.
 • Forbedringspotentiale i forhold til involvering af modtagerne af anbefalingerne. Der skal opbygges mere ejerskab hos modtager for at sikre, at anbefalingerne efterfølgende prioriteres fulgt til dørs.

Gode råd til fremtidige projektudvalg:

 • Brug arbejdet i projektudvalget til at etablere netværk – mellem politikere og eksterne og de eksterne imellem.
 • Sørg for stor diversitet blandt de eksterne deltagere (ikke kun ’dem vi kender i forvejen’, ikke kun ledere, ikke kun dem vi er enige med).
 • Brug tid på at opbygge relationer og kendskab til hinanden i starten af processen.
 • Fasthold de samme personer i projektudvalget gennem hele projektet (relationer og tillid).
 • Udpeg en stærk projektleder.
 • Skær opgaven klart til – det er nemmere at få konkrete resultater ud af arbejdet, hvis opgaven er fokuseret.
 • Sikr at arbejdsmøderne reelt har en åben dagsorden – resultaterne må ikke være defineret på forhånd (skueproces).
 • Forhast ikke beslutningsprocessen – brug den tid og de møder, som er nødvendige for et godt resultat, som udvalget har ejerskab til (forslag: indlæg ’mellemmøder’ til dialog og diskussion mellem vidensopbygning og beslutning)




22. Orienteringer på møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. maj 2019

Orienteringer på møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. maj 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Orienteringer fra formanden

Orienteringer fra medlemmerne

Orienteringer fra administrationen


Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 07-05-2019

Orientering om NVPRO’s konkurs den 6. maj 2019 taget til efterretning.