UDVALG

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

14-03-2019 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

14-03-2019 18:00:00


PUNKTER

15. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 14. marts 2019
16. Beslutning om anbefalinger vedrørende den kommunale ungeindsats
17. Orienteringer på møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 14. marts 2019
18. Underskriftsark15. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 14. marts 2019

Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 14. marts 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden for møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 14. marts 2019 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 14-03-2019

Godkendt

Fraværende:

Rasmus Brandstrup Larsen

Marie Louise Hejnfelt

Ricki Susic

16. Beslutning om anbefalinger vedrørende den kommunale ungeindsats

Beslutning om anbefalinger vedrørende den kommunale ungeindsats

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. anbefalinger vedrørende den kommunale ungeindsats godkendes

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’ er udmøntet i ny lovgivning, som skal implementeres i kommunerne. Et af de større emner i den nye lovgivning er den kommunale ungeindsats. Projektudvalget for Unge og Uddannelse og interessenter indenfor feltet har på arbejdsmøde den 28. februar 2019 behandlet emnet.

På baggrund af drøftelserne på arbejdsmødet har administrationen udarbejdet forslag til anbefalinger vedrørende den kommunale ungeindsats. Projektudvalget skal beslutte hvilke anbefalinger, udvalget vil sende videre til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

 

Forslag til anbefalinger

Anbefalinger: Målgruppevurdering til FGU

Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at:

 • administrationen fortsætter den løsning, som er sat i værk pr. 1. januar 2019
 • der udarbejdes en vejledning til målgruppevurdering
 • FGU og kommunens medarbejdere gøres opmærksom på gruppen af unge med dansk som andetsprog fra VUC

Anbefalinger: Uddannelsesplan

Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at:

 • administrationen fortsætter arbejdet med at få it-systemerne til at spille bedre sammen
 • uddannelsesplanen anvendes som redskab tidligere end 9. klasse
 • uddannelsesplanen anvendes som redskab i vejledningen af de 25-29-årige
 • det tydeliggøres, hvad uddannelsesplanen er, og hvordan redskabet kan bruges

Anbefalinger: Kontaktpersonordning

Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at:

 • kontaktpersonordningen forankres ét sted i Uddannelse til Alle unge
 • opgaven løses med de ressourcer, der er stillet til rådighed via finansloven
 • der sker en afklaring af hvad kontaktperson-opgaven omfatter
 • kontaktpersonordningen tænkes som et pilotprojekt
 • Ungdomsrådet involveres i at komme med forslag til, hvad kontaktpersonen skal kaldes

Yderligere anbefalinger i forhold til reformimplementeringen

Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at:

 • Kendskabet til FGU udbredes
 • Holbæk Kommune fastholder fokus på at få IT-systemer på området til at spille sammen
 • Der gennemføres en erfaringskonference i foråret 2021

 

I bilag til sagen findes anbefalingerne med mere udførlig beskrivelse samt notatet, der ligger til grund for projektudvalgets drøftelser.


Økonomiske konsekvenser

Med de anbefalinger, som er foreslået i sagen, forventes udgifterne at holde sig indenfor det beløb, som er stillet til rådighed via Finansloven. Dog kræver gennemførelse af forandringer altid ressourcer i form af medarbejdertimer.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’ udmøntes gennem fire love:


Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 14-03-2019

Godkendt

Fraværende:

Rasmus Brandstrup Larsen

Marie Louise Hejnfelt

Ricki Susiccaseno17-20674_#4867093_v1_forslag til anbefalinger den kommunale ungeindsats - endelig.pdf

Bilag

Forslag til anbefalinger Den kommunale ungeindsats - endelig


17. Orienteringer på møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 14. marts 2019

Orienteringer på møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 14. marts 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

 

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

 

Eventuelle orienteringer fra administrationen


Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 14-03-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Rasmus Brandstrup Larsen

Marie Louise Hejnfelt

Ricki Susic

18. Underskriftsark

Underskriftsark