UDVALG

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Mødecenteret i Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

07-02-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-02-2018 20:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af næstformand
3. Godkendelse af møde- og aktivitetsplan for projektudvalgets arbejde februar 2018 til juni 2019
4. Drøftelse af projektudvalgets opgave i perioden januar 2018 til juni 2019
5. Orienteringer1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. dagsordenen til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. februar 2018 godkendes


Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 07-02-2018
Godkendt

2. Valg af næstformand

Valg af næstformand

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Projektudvalget for Unge og Uddannelse vælger en næstformand blandt sine medlemmer


Beskrivelse af sagen
Valget foretages som flertalsvalg.


Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 07-02-2018
Jarl Falk Sabroe valgt som næstformand
3. Godkendelse af møde- og aktivitetsplan for projektudvalgets arbejde februar 2018 til juni 2019

Godkendelse af møde- og aktivitetsplan for projektudvalgets arbejde februar 2018 til juni 2019

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Projektudvalget for Unge og Uddannelse godkender administrationens forslag til møde- og aktivitetsplan i perioden februar 2018 til juni 2019


Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår følgende møde- og aktivitetsplan for Projektudvalget for Unge og Uddannelse:
 
Dato/tidspunkt
Sted
Aktivitet
Emne
Torsdag den 7. februar 2018
Kl. 18-20
Kanalstræde
Opstartsmøde
Opstart af udvalgets arbejde
Marts 2018
(12. eller 15. marts)
København
Besøg hos Undervisnings-ministeriet, STAR og KL
Drøftelse af Aftale om bedre veje til uddannelse og job
Torsdag den 19. april 2018
Kl. 12-16
 
Arbejdsmøde 1
Emne: FGU-institutionen
Torsdag den 3. maj 2018
Kl. 15-17
Kanalstræde
Indstillingsmøde 1
Indstillinger vedr. FGU-institutionen
Torsdag den 24. maj 2018
Kl. 12-16
 
Arbejdsmøde 2
Emne: Udskolingen
Mandag den 11. juni 2018
Kl. 15-17
Kanalstræde
Indstillingsmøde 2
Indstillinger vedr. udskolingen
Torsdag den 25. oktober 2018
Kl. 12-16
 
Arbejdsmøde 3
Emne: Virksomhedsvejen
Torsdag den 15. november 2018
Kl. 15-17
Kanalstræde
Indstillingsmøde 3
Indstillinger vedr. virksomhedsvejen
Torsdag den 7. februar 2019
Kl. 12-16
 
Arbejdsmøde 4
Emne: Den kommunale ungeindsats
Torsdag den 14. marts 2019
Kl. 15-17
Kanalstræde
Indstillingsmøde 4
Indstillinger vedr. den kommunale ungeindsats
Juni 2019
 
Afslutnings-konference
Status og læring
August 2019
 
Indvielse af FGU-institutionen
Indvielse
Juni 2021
 
Opfølgnings-konference
Opfølgning: to år efter
 

Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 07-02-2018
Ekskursion bliver den 15. marts med afgang fra Holbæk ca. kl. 11 og hjemkomst ca. kl. 19.

Indstillingsmøder afholdes kl. 16-18 (i stedet for kl. 15-17).

4. Drøftelse af projektudvalgets opgave i perioden januar 2018 til juni 2019

Drøftelse af projektudvalgets opgave i perioden januar 2018 til juni 2019

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. projektudvalgets opgave i perioden januar 2018 til juni 2019 drøftes


Beskrivelse af sagen
Et flertal af Kommunalbestyrelsen bestående af A, F, L, O og Ø har indgået en politisk aftale, som indebærer, at der for hele valgperioden 2018 – 2021 skal nedsættes et projektudvalg for unge og uddannelse. Projektudvalget skal arbejde med større projekter indenfor uddannelsesområdet. Det første projekt, udvalget skal arbejde med, er implementeringen af Folketingets ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’. Kommissorium og tidsplan, som sætter rammen om projektudvalgets arbejde, er vedhæftet dagsordenspunktet.
 
Aftale om bedre veje til uddannelse og job
En stor opgave for Holbæk Kommune i de kommende år bliver at implementere Folketingets ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’, som blev fremlagt i oktober 2017. Aftalen får stor betydning for både kommunens og uddannelsesinstitutionernes arbejde med de unge, som ikke tager den lige vej fra grundskole til ungdomsuddannelse.
 
Aftalen lægger sporene for en reform af de forberedende tilbud og vedrører tre områder:
 
Aftalen indebærer, at der skal ske større forandringer hos både de institutioner, som i dag tilbyder forberedende tilbud og i den kommunale opgaveløsning på området. Aftalen skal være implementeret inden sommeren 2019, hvor den nye FGU-institution skal være klar til at modtage elever. Lovforslaget til udmøntning af aftalen forventes fremlagt inden sommerferien 2018. Folketingets ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ er vedhæftet dagsordenpunktet.
 
Projektudvalgets opgave
Projektudvalgets opgave i perioden januar 2018 til juni 2019 er at implementere Folketingets aftale for så vidt angår de elementer, der har betydning for Holbæk Kommune, f.eks. fastsættelse af ramme for den nye FGU-institution i samarbejde med nabokommuner, udredning af økonomiske konsekvenser af aftalen og udvikling af ny opgaveløsning på berørte områder, blandt andet i udskolingen, virksomhedsindsatsen og ungeindsatsen.
 
Projektudvalget har ikke egentlig beslutningskompetence, men indstiller til beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.
 
Udover opstarts- og afslutningsmøder arbejder projektudvalget med udgangspunkt i fire temaer:
 
For hvert tema afholdes et arbejdsmøde med deltagelse af en bred kreds af interessenter, herunder unge i målgruppen for FGU. Efter hvert arbejdsmøde afholdes et indstillingsmøde, hvor projektudvalget beslutter, hvad det vil indstille til det stående udvalg.
 
Orientering og drøftelse på mødet
På mødet vil præsenteres hovedelementerne i ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ og projektudvalgets opgave drøftes. Deltagerne vil blandt andet få lejlighed til at fortælle, hvad der set fra deres perspektiv er det mest interessante i aftalen.


Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 07-02-2018
Julie Becher, chef for Uddannelse til Alle Unge, orienterede om projektudvalgets opgave og om indholdet af Folketingets ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’. Præsentationen vedhæftes som bilag.

Herefter drøftede udvalget forskellige betragtninger om målgruppen og hvad der gør en forskel for disse unge. På de kommende arbejdsmøder vil projektudvalget arbejde temabaseret og med udgangspunkt i de unge, som er i målgruppen.


caseno17-20674_#4422644_v1_kommissorium - projektudvalg unge og uddannelse - endelig - jan 2018.pdf.pdf
caseno17-20674_#4410131_v1_bilag til kommissorium projektudvalget for unge og uddannelse 2018-2019.pdf.pdf
caseno17-20674_#4417036_v1_aftale om bedre veje til uddannelse og job - folketinget 13. oktober 2017.pdf
caseno17-20674_#4438465_v1_præsentation på prj.udv.møde 7.feb.2018.pdf

Bilag

Kommissorium - Projektudvalg Unge og Uddannelse - endelig - jan 2018.pdf
Bilag til kommissorium Projektudvalget for Unge og Uddannelse 2018-2019.pdf
Aftale om bedre veje til uddannelse og job - Folketinget 13. oktober 2017
Præsentation på prj.udv.møde 7.feb.2018


5. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Projektudvalget for Unge og Uddannelse tager orienteringer til mødet den 7. februar 2018 til efterretning


Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra administrationen


Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 07-02-2018
Ingen orienteringer