UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup

STARTTIDSPUNKT

26-05-2020 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-05-2020 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 26. maj 2020
2. Drøftelse om anmodning fra Jyderup Lokalforum vedr. af genbehandling af 2 punkter fra Jyderup Handleplan
3. Orientering om realisering af projekt ”Ny anvendelse af Jyderup Rådhus”
4. Orientering om realisering af projekt ”attraktive byrum” og projekt ”grøn bymidte" i Jyderup
5. Drøftelse af foreløbige oplæg til en samarbejdsaftale, der danner udgangspunkt for en særlig indsats i Undløse
6. Evt.
7. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 26. maj 2020

Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 26. maj 2020
Sagsgang og sagstype

 

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Beslutningssag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsordenen for mødet d. 26. maj 2020 godkendes.
Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 26-05-2020

Punkt nr. 3 og 4 behandles forinden punkt nr. 2.

Derudover er dagsorden godkendt. 

2. Drøftelse om anmodning fra Jyderup Lokalforum vedr. af genbehandling af 2 punkter fra Jyderup Handleplan

Drøftelse om anmodning fra Jyderup Lokalforum vedr. af genbehandling af 2 punkter fra Jyderup Handleplan
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. projektudvalget drøfter anmodning fra Jyderup Lokalforum vedr. genbehandling af 2 punkter fra Jyderup Handleplan.
Beskrivelse af sagen

Styregruppen for lokalforum Jyderup har i mail modtaget d. 7. marts 2020 anmodet Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne om at genbehandle to punkter fra Jyderup Handleplan. Det drejer sig om handleplanens anbefalinger 3B og 3F omhandlende henholdsvis Bymidteplan og Drift og Vedligehold.
Sagsfremstilling beskriver forskellige aspekter en drøftelse af anmodningen, kan tage udgangspunkt i. Repræsentanter fra Jyderup Lokalforum vil være deltagende i punktet.     


Handleplanen og visioner lever og lokalplaner kan være på vej
En bymidteplan er en visionsplan af ikke-juridiskbindende karakter, hvorimod en lokalplan er juridisk bindende og giver konkrete muligheder for udvikling. 
Jyderup Handleplan beskriver i sig selv tydeligt visioner for bymidten. Visionerne er bl.a. en styrkelse af forbindelser til de bynære rekreative værdier i Drivsåtskoven og Skarresø samt øget ophold på bibliotekspladsen som et mødested, hvilket bl.a. har været målet med gennemførelsen af projekterne ”Attraktive byrum” og ”Grøn bymidte”, der nu i maj 2020 er realiserede. Dernæst har det styrket livet i bymidten, hvordan der er kommet nyt liv og nye funktioner i rådhusbygningen herunder kontorpladser, e-sport, håndarbejdsfællesskaber og en ungdomsklub.

Det er vurderingen, at der således eksisterer tilstrækkeligt visionsmateriale og der er ikke et behov for at udarbejde mere, forinden der kan træffes beslutning om at igangsætte konkrete tiltag.

Som et aktuelt konkret tiltag til videreudvikling af bymidten bør det fremhæves, hvordan den lokale arkitekt Carsten Hjort Boesen har haft et konstruktiv møde med administrationen i december 2019 vedrørende, at forhandlinger mellem interesserede bygherrer pågår med henblik på en konkret videreudvikling af Jyderup bymidte.
Dialogen er på et helt indledende stadie. Administrationen ser positivt på det fremlagte og har givet input. Bygherres repræsentanter og rådgiver arbejder aktuelt videre med projektet inden en konkret ansøgning om en ny lokalplan for Jyderup bymidte kan indsendes. Derudover har administrationen modtaget en ansøgning om en lokalplan, Jyderup Stationsbygning udover cafe også kan anvendes til hotel, hvilket skal behandles til august i Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget. I forbindelse med lokalplanlægning vil der ske inddragelse af lokalforum, lokale aktører mv.

Det er således administrationens opfattelse, at Jyderup Handleplan lever og at handleplanen netop bl.a. har været med til at omsætte visioner til konkrete tiltag. Kompetencen til at igangsætte udarbejdelse af en bymidteplaner og lokalplaner ligger hos Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget.


Et øget serviceniveau og en omstrukturering er ikke muligt
Jyderup Handleplan har beskrevet et ønske om at koordinere et samarbejde mellem borgere og administrationen vedrørende drift og vedligeholdelse i Jyderup. I handleplanen beskrives bl.a. et sigte på at opnå indblik i Holbæk Kommunes driftsprioriteringer. Ligeledes beskrives et sigte i at skabe en bedre kommunikation, hvilket kan fremme forståelsen og sænke de frustrationer, der opstår, når lokale borgere ikke mener, at ressourcerne bliver udnyttet optimalt. Anbefalingerne i handleplanen vedr. drift og vedligehold blev ikke gennemført, da de vil kræve flere administrative ressourcer og kunne være en omstrukturering af driften, som flere lokalområder ville kunne kræve. Anbefalingerne kunne potentielt skabe merværdi for kommunen og lokalområdet, men beskriver et projekt, der kræver et øget serviceniveau og yderligere driftsomkostninger, hvilket der ikke er afsat midler til.

I sag fra oktober 2018 blev det politisk besluttet at afholde et enkeltstående dialogmøde, der på anbefaling kunne resultere i en rapport. Mødet har været afholdt og der er eftersendt et referat. Referatet har samme indhold, som en rapport ville have.

Drift er et dynamisk område, hvor dialog og indsigt altid er muligt
Kommunens almindelige drift og vedligeholdelse er en dynamisk portefølje, som ændrer sig år efter år, afhængigt af økonomi, klima og politiske beslutninger. Der ligger intet hinder for lokalt at organisere sig i en driftsgruppe og fortsat have en dialog med kommunen med et indblik i driftsprioriteringerne på det dynamiske område, indenfor de midler og det serviceniveau, der er afsat.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

 

Økonomiudvalget, d. 10. oktober 2018, punkt 2: Beslutning om sager fra Jyderup Handleplan

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 26-05-2020

Drøftet.

3. Orientering om realisering af projekt ”Ny anvendelse af Jyderup Rådhus”

Orientering om realisering af projekt ”Ny anvendelse af Jyderup Rådhus”
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget tager orientering om realisering af projekt ”Ny anvendelse af Jyderup Rådhus” til efterretning.
Beskrivelse af sagen

I forbindelse med beslutninger om Jyderup Handleplan blev det besluttet at igangsætte og afsætte midler til et projekt omhandlende ”Ny anvendelse af Jyderup Rådhus”. Der blev afsat administrative ressourcer til at organisere, at nye brugere kunne flytte ind i huset. Ligeledes blev der afsat anlægsmidler til at gennemføre renoveringer på bygningen. Begge dele af projektet er realiseret.

Projektudvalget vil få en rundvisning i rådhuset og lokale borgere fra Jyderup vil være deltagende i punktet.     


Nye brugere af huset er flyttet ind
Nye brugere i rådhuset har fordelt sig på de forskellige etager og lokaler:

 • Jyderup Ungdomsklub under Ung Holbæk er flyttet ind i kantinelokalerne.
  Ungdomsklubben er et gratis tilbud for alle i alderen 13-17 år. Med en stærk tilknytning til Ung Holbæk er Jyderup E-sportsforening også flyttet ind.
 • Vestsjællands Tekstil- og Væverkreds er flyttet ind i 3 lokaler og fortsætter et pilotprojektet om et vævefællesskab, der har grobund for mange forskellige håndarbejdsgruppe
 • LAG Midt-Nordvestsjælland er flyttet ind i 2 lokaler.
 • Socialtilsyn Øst er flyttet ind i 3-4 lokaler.

 


Alle lokaler i rådhuset er besat og der er kommet nyt liv i det gamle rådhus. Den fremtidige brug og administration af rådhuset planlægges og udføres af brugerne, lokale aktører (i forbindelse med eksempelvis kulturelle begivenheder) og Holbæk Kommunes ejdomsadministration. Hvis nogle af foreningslokalerne bliver ledige og ikke kan afsættes til foreninger, er der mulighed for at bruge dem til erhvervsleje.

 

Renoveringer er gennemført
Der blev også afsat midler til at renovere på bygningen. Nye branddøre, elevatorstyring, adgangskontrol samt afskærmning til biblioteket ved hovedindgangen er bl.a. foretaget. Klargøring til ungdomsklubben samt tekøkken er ligeledes fortaget.
 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

PULO, 7. juni 2018, punkt 3: Beslutning om Jyderup Handleplan

Kommunalbestyrelsen, d. 27. juni 2018, punkt 135: Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan
Kommunalbestyrelsen, d. 27. juni 2018, punkt 135: Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan Kommunalbestyrelsen, d. 27. juni 2018, punkt 135: Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan
Kommunalbestyrelsen, d. 24. oktober 2018, punkt 205: Beslutning om Jyderup Rådhus

PULO, d. 19. februar 2019, punkt 2:  Status på Jyderup Handleplan

PULO, d. 20. august 2019, punkt 2: Orientering om status på Jyderup Handleplan: Ny anvendelse af rådhuset, Attraktive Byrum & Grøn Bymidte

PULO, d. 31. marts 2020, punkt 2: Beslutning om at afholde ordinært møde d. 26. maj 2020 i Jyderup.

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 26-05-2020

Orientering taget til efterretning.

4. Orientering om realisering af projekt ”attraktive byrum” og projekt ”grøn bymidte" i Jyderup

Orientering om realisering af projekt ”attraktive byrum” og projekt ”grøn bymidte" i Jyderup
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at: 

 1. projektudvalget tager orienteringer om realisering af projekterne ”Attraktive byrum” og ”Grøn bymidte” til efterretning.

 

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med beslutninger om Jyderup Handleplan blev det besluttet at igangsætte og afsætte midler til to projekter omhandlende bymidten i Jyderup hhv. projekt ”Attraktive byrum” + ”grøn bymidte”, med henblik på at styrke forbindelser til de bynære rekreative værdier i Drivsåtskoven og Skarresø samt øge ophold på bibliotekspladsen som et mødested.
Projektudvalget vil sammen med lokale borgere gå en tur i byrummene, der har fået opsat nye møbler eller træer.
  
Nye byrumsmøbler på bibliotekspladsen:                                  
Som et led i realisering af projekt ”attraktive byrum”, har der været nedsat et ’ByRumRåd’. Byrumsrådet har været bestående af borgerrepræsentanter for forskellige målgrupper hhv. unge, seniorer, børnefamilier, brugere af biblioteket, foreninger og frivilliggrupper. Byrumsrådet har arbejdet med, hvordan byrummet ved bibliotekspladsen kan blive mere attraktivt for forskellige målgrupper at opholde sig i og bruge på forskellige måder. Byrumsrådet har udvalgt at nogle multifunktionelle byrumsmøbler vil blive opsat. Gennem etablering af disse møbler er målet, at bibliotekspladen kan blive et bedre samlingspunkt i byen med bedre muligheder for uformelle møder, ophold og leg samt fx at afholde markedsdage, andre begivenheder i byen og lignende tiltag. At bibliotekspladsen får nye muligheder har gode synergier til, at der er flyttet nye brugere ind i Jyderup Rådhus.


En grønnere bymidte giver forbindelser til byens rekreative værdier:
En borgergruppe bestående af lokale borgere og erhvervsfolk har arbejdet for at gøre Jyderup bymidte grønnere ved at opsætte plantekummer og etablere plantebede bl.a. med træer.
Den grønnere bymidte skal styrke forbindelser til de bynære rekreative værdier i Drivsåtskoven og Skarresø.
 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

PULO, 7. juni 2018, punkt 3: Beslutning om Jyderup Handleplan

Kommunalbestyrelsen, d. 27. juni 2018, punkt 135: Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan
Kommunalbestyrelsen, d. 27. juni 2018, punkt 135: Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan Kommunalbestyrelsen, d. 27. juni 2018, punkt 135: Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan
Kommunalbestyrelsen, d. 24. oktober 2018, punkt 205: Beslutning om Jyderup Rådhus

PULO, d. 19. februar 2019, punkt 2:  Status på Jyderup Handleplan

PULO, d. 20. august 2019, punkt 2: Orientering om status på Jyderup Handleplan: Ny anvendelse af rådhuset, Attraktive Byrum & Grøn Bymidte

PULO, d. 31. marts 2020, punkt 2: Beslutning om at afholde ordinært møde d. 26. maj 2020 i Jyderup.
 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 26-05-2020

Orientering taget til efterretning.

5. Drøftelse af foreløbige oplæg til en samarbejdsaftale, der danner udgangspunkt for en særlig indsats i Undløse

Drøftelse af foreløbige oplæg til en samarbejdsaftale, der danner udgangspunkt for en særlig indsats i Undløse
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. projektudvalget drøfter foreløbige oplæg til en samarbejdsaftale, der danner udgangspunkt for forløbet, projektramme og -indhold for en særlig indsats i Undløse
Beskrivelse af sagen

Et projektsamarbejde om en særlig indsats i Undløse er forestående. Derfor skal projektudvalget drøfte et foreløbigt oplæg til en til samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen danner udgangspunktet for forløbet, projektramme og -indhold for en særlig indsats i Undløse. Undløse Lokalråd får også mulighed for at komme med input, forinden projektudvalget og repræsentanter fra Undløse Lokalråd som en styregruppe mødes i juni første gang og skal have en fælles dialog. 
Målet med samarbejdsaftalen er at skabe fælles forståelser og forventninger til indsatsen.


En anerkendende og styrkebaseret tilgang
Projektet tilgås med en anerkendende og styrkebaseret tilgang, da det giver indsatsen en positiv grobund at vokse fra. Det er også meningen, at tilgangen virker mobiliserende og giver lyst til at mange har lyst til at deltage. En indledende kortlægning af Undløse er påbegyndt, hvor fokus især lægges på, hvilke potentialer Undløse besidder, og hvad de lokalt er stolte af i Undløse. Formålet med indsatsen er altså overordnet at styrke byens potentialer, så Undløse udvikles og består som en by, der er god at bo og leve i.

Sammen styrker vi sammenholdet og det grønne Undløse
I oplægget præsenteres det at arbejde med en tematisering, der tager udgangspunkt i at styrke ’Sammenholdet i Undløse’ og styrke ’Det grønne Undløse’.
Der er mulighed for gode synergier og overlap de to tematikker imellem, idet temaer skal udfoldes til forskellige problemstillinger og konkrete projektidéer.

Realisering af 2-3 projekter og forankring indsatsen  
Konkrete projektidéer og den lokale lyst til at deltage vil opstå på en workshop til august og gennem de lokales kommunikation. Arbejdsgrupper skal arbejde handlingsorienteret på at udvikle og realisere 2-3 konkrete projekter indenfor de udvalgte temaer. Derudover består et konkret mål også i at udvikle en stærk organisatorisk lokal forankring af indsatsens projekter. Den særlige indsats i Undløse forløber til ultimo 2020, hvorfor styregruppen, i samråd med arbejdsgrupper, gennemgående skal have fokus på at udarbejde en plan for, hvordan projekter kan leve videre efter indsatsen ophør.
 

Baggrund
Hvordan samarbejdet gribes an tager udgangspunkt i erfaringer fra gennemførelse af udviklingsforløb i hhv. Jyderup (Jyderup Handleplan i 2018) samt i Knabstrup (Knabstrup sætter kurs i 2019). Ligeledes danner den udarbejdede model for projektudvalgets koncept ’en særlig indsats’ grobund for, hvordan samarbejdet i Undløse kan gribes an.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har besluttet, at der skal samarbejdes om en særlig indsats i Undløse. En ’særlig indsats’ er et koncept igangsat af projektudvalget og er et længerevarende og forpligtende samarbejde mellem Holbæk Kommune og frivillige borgere i et udvalgt lokalområde

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

PULO, d. 28. januar 2020, punkt 3: Orientering om første skridt i samarbejdet om en særlig indsats i Undløse

PULO, d. 17. september 2019, punkt 6: Beslutning om valg af lokalområde til gennemførelse af kommende særlig indsats.

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 26-05-2020

Drøftet.

6. Evt.

Evt.
7. Underskriftsark

Underskriftsark