UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Lok. 0.13

STARTTIDSPUNKT

25-02-2020 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-02-2020 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 25. februar 2020.
2. Beslutning om disponering og kriterier for tildeling af puljemidler til lokaludvikling i budget 2020
3. Orientering om oplæg for konference om lokaludvikling.
4. Status på proces-fælles-skaberens arbejde
5. Orientering om kommunikationskonsulentens indledende arbejde i det igangsatte lokale nyhedsprojekt
6. Evt.
7. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 25. februar 2020.

Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 25. februar 2020.
Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsordenen for mødet d. 25. februar 2020 godkendes.
Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 25-02-2020

Godkendt.

2. Beslutning om disponering og kriterier for tildeling af puljemidler til lokaludvikling i budget 2020

Beslutning om disponering og kriterier for tildeling af puljemidler til lokaludvikling i budget 2020
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. der inden for rammerne af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 2,2 mio. kr. til fordeling gennem puljen Rum til fællesskab, og at kriterierne for anvendelse af disse midler godkendes.  

 

 1. der inden for rammen af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 800.000 kr. til fordeling af midler til landbyfornyelse.
   
 2. resterende midler i ’Pulje til lokaludvikling’ samt ’Udviklingspuljen til lokalområderne’ i budget 2020, i alt 615.000 kr., anvendes til arbejdet med ’særlige indsatser’ i lokalområderne og til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vurderer, fremmer udviklingen af lokalområderne.

 

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:
 

 1. der inden for rammerne af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 2,5 mio. kr. til fordeling gennem puljen Rum til fællesskab, og at kriterierne for anvendelse af disse midler godkendes.  

 

 1. der inden for rammen af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 500.000 kr. til fordeling af midler til landbyfornyelse.
   
 2. resterende midler i ’Pulje til lokaludvikling’ samt ’Udviklingspuljen til lokalområderne’ i budget 2020, i alt 615.000 kr., anvendes til arbejdet med ’særlige indsatser’ i lokalområderne og til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vurderer, fremmer udviklingen af lokalområderne.
Beskrivelse af sagen

Der i budget 2020 afsat i alt 5 mio kr. udvikling af lokalområderne i Holbæk Kommune. Projektudvalget har i løbet af efteråret 2019 haft flere drøftelser af, hvordan midlerne til lokaludvikling skal disponeres gennem forskellige arbejdsspor, puljer og projekter. Denne beslutningssag følger op på disse drøftelser, se bilag 1 for skitsering heraf.

Allerede igangsatte projekter (driftsmidler)
Dele af de afsatte driftsmidler er der allerede truffet beslutning om anvendelsen af. Økonomiudvalget har tidligere besluttet at

 • op til 125.000 kr. benyttes til en konference om lokaludvikling.
 • at 660.000 kr. benyttes til pilotprojekt omkring kommunikation og dialog.

Derudover har kommunalbestyrelsen tidligere besluttet, at 600.000 kr. benyttes til ansættelse af en proces-fælles skaber.

Rest af ikke udmøntede-midlerne afsat i budget 2020 indstilles anvendt som beskrevet nedenfor og illustreret på bilag 1.


Mulighed for tildeling af midler med en relation til boligstrategien
Holbæk Kommune har i løbet af 2019 og 2020 arbejdet med en boligstrategi. Boligstrategien vil udpege områder, hvor der skal ske anden udvikling end boligudvikling. Derfor er der mulighed for, at projekter og initiativer, der fremmer udviklingen i disse lokalområder netop kan understøttes gennem tildeling af midler fra projektudvalget.
At projektudvalget medtager dette perspektiv i deres anbefalinger af midler fremadrettet kan være en måde, hvorpå boligstrategiens principper afsmitter på øvrige relaterede arbejdsområder.   

Puljen Rum til fællesskab
Formålet med puljen Rum til Fællesskab er at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune et godt og unikt sted at bo, hvor der er gode muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling. Da puljen blev oprettet i 2018 blev det besluttet, at puljen skulle evalueres efter et år. Evalueringen består gennem dette punkt.
Alle projekterne skal generelt komme en bredere skare af borgere og det lokale fællesskab til gavn. Nærmere formål, kriterier og procedure for uddelingen af midler fra denne pulje fremgår af bilag 2.

 

 • Tildeling af op til 2,2 mio. kr.

Tidligere har projektudvalget uddelt op mod 4. millioner årligt gennem puljen. Grundet størrelsen på det samlede beløb afsat til lokaludvikling i budget 2020 er reduceret da indstilles det, at beløbet for tildeling gennem Rum til fællesskab reduceres til 2,2 mio. kr. i alt. Alternativ indstilles fordeling af op til 2,5 mio. kr. i alt.

 

 • Øvre beløbsgrænse pr. ansøgning kan fastsættes
  Afhængigt af hvor stort et beløb for tildeling i alt, der fastsættes kan projektudvalget beslutte en øvre beløbsgrænse pr. ansøgning.

 

 • Én ansøgningsfrist d. 1. juni 2020.

Grundet det mindre beløbet indstilles det yderligere, at der er én ansøgningsfrist værende d. 1. juni. 2020.

 

 • Der kan ansøges projekter, der består af anlægsmidler.
  Anlægsmidler er eksempelvis nyopførelse af faciliteter eller istandsættelse af eksisterende i en sådan grad, at der kan være tale om anlæg.
  Disponeringen er forudsat en godkendt omplacering af driftsmidler til anlægsmider. Derfor vil der blive indstillet en omplacering i forbindelse med BR 2.  

 

 • Kriteriet ’sikker færden’ frafalder

Der kan fremover søges penge til projekter, der lever op til mindst ét af følgende 3 kriterier

 • Projektet skaber eller udvikler ’lokale samlingssteder’,
 • ’særlige kendetegn’ for lokalområdet og/eller
 • ’møder i naturen’.

Projektudvalget har ønsket, at det ikke længere skal være muligt at søge projekter gennem kriteriet ’sikker færden’ for bløde trafikanter.

 

Opmærksomhed på tilstrækkelig medfinansiering og minimal forøget drift
Igennem tidligere ansøgningsrunder har projektudvalget haft fokus på, at ansøgninger skal have tilstrækkelig medfinansiering, der består af frivilligt arbejde, jord fra lodsejere og/eller andre økonomiske midler, der ikke er kommunale. Hvis der søges over 100.000 kr., er der krav om medfinansiering fra et andet sted.
Ligeledes har projektudvalget haft opmærksomhed på, at der som udgangspunkt ikke kan søges om midler til projekter om nyopførelse, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter, til for eksempel vedligeholdelse. Der kan derfor kun søges om penge til nyopførelse med drift, såfremt særlige forhold taler derfor, fx hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt.

 Landsbyfornyelse
Landsbyfornyelse er et statsligt initiativ, der har til formål at hjælpe kommunerne med at sanere den nedslidte bygningsmasse, der findes mange steder i det åbne land og mindre byer. Kommunerne kan støtte private bygningsejere og hente 60 % refusion til støtten fra statens puljer (rammer).
PULO har tidligere anbefalet støtte til landsbyfornyelse. Projektudvalget skal beslutte om der skal afsættes i alt optil 800.000. kr. eller 500.000 kr. hertil.
Hvis der modtages ansøgninger til udnyttelse af alle 800.000 kr. vil det betyde et rammetræk på 1.200.000 kr. på Holbæk Kommunes statslige rammer. Holbæk Kommune har pt. en ramme til landsbyfornyelse i 2019 der lyder på 1.977.582 kr. og kan bruges indtil 3. maj 2021. Der bliver i foråret udmeldt en ny statslig ramme til landsbyfornyelse i 2020.

Holbæk Kommune har derfor rigelig statslig ramme til at dække refusion. De statslige rammer kan kun anvendes, hvis der er afsat kommunale midler.


Der kan både søges om støtte til istandsættelse og nedrivning. 
Støtte til landbyfornyelse kan tildeles med hjemmel opstillet i byfornyelsesloven samt egne kommunalt vedtagne kriterier, der gentages nedenfor:

Kriterierne har overordnet til hensigt

 • at sikre projekter har en synlig betydning, for andre end ejendomsejeren selv.
 • at projekter har en kulturhistorisk værdi.


Der kan løbende ansøges om støtte til landsbyfornyelsesprojekter. Der kan i forbindelse med indsatser i lokalområderne, f.eks. særlig indsats, målrettes info om mulighederne i puljen til bygningsejere i bestemte geografisk afgrænsede områder, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt.
 

Øvrige midler
Udover ovenstående puljemidler og allerede igangsatte projekter, anbefales det, at resterende midlerne i ’Pulje til lokaludvikling’ samt ’Udviklingspuljen til  lokalområderne’ i budget 2020 anvendes gennem konceptet ’særlige indsatser’ i lokalområderne samt til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vurderer lever op til projektudvalgets kommissories mål.
Konceptet ’særlige indsatser’ i lokalområderne er et længerevarende og forpligtende samarbejde mellem Holbæk Kommune og frivillige borgere i et udvalgt lokalområde, hvor der på nuværende tidspunkt er truffet beslutning om, at der skal samarbejdes om en særlig indsats i Undløse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med hensyn til projekter om landsbyfornyelse kan der i det enkelte projekt stilles krav til projektets bæredygtighed, både ved nedrivning og istandsættelse.
Istandsættelse af eksisterende bygninger er i sig selv et miljø- og klimamæssig bæredygtigt tiltag, hvor bygningen sikres for fremtiden og bygningens klimabelastning fortsat bindes.

 

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Med senere ændringer:

LOV nr. 1552 af 19/12/2017

LOV nr. 465 af 29/04/2019

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet d. 8. februar 2017: Punkt 29. Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse


Kommunalbestyrelsen d. 12. september 2018: Punkt 187. Beslutning om kriterier for anvendelse af midler fra udviklingspuljen

Økonomiudvalget d. 9. oktober 2019: Punkt 165. Beslutning om igangsættelse af pilotprojekt omkring kommunikation og dialog samt valg af deltagende lokalområder.

Kommunalbestyrelsen d. 13. marts 2019: Punkt 82. Beslutning om ét ekstra årsværk til en fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne

Økonomiudvalget d. 4. december 2019: Punkt 231. Beslutning vedr. konference om lokaludvikling i 2020

PULO, d. 17. september 2019: Punkt 6. Beslutning om valg af lokalområde til gennemførelse af kommende særlig indsats 

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 25-02-2020

Projektudvalget indstiller, at:

 1. der inden for rammerne af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 2,5 mio. kr. til fordeling gennem puljen Rum til fællesskab, og at kriterierne for anvendelse af disse midler godkendes. 
 2. der inden for rammen af ’Pulje til lokaludvikling’ i budget 2020 afsættes op til 300.000 kr. til fordeling af midler til landbyfornyelse.
 3. resterende midler i ’Pulje til lokaludvikling’ samt ’Udviklingspuljen til lokalområderne’ i budget 2020, i alt 815.000 kr., anvendes til arbejdet med ’særlige indsatser’ i lokalområderne og til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vurderer, fremmer udviklingen af lokalområderne.


Derudover fastsættes der ingen øvre beløbsgrænse pr. ansøgning i puljen Rum til fællesskab. 

 caseno19-48668_#5191542_v1_bilag 1, disponering af midler til lokaludvikling i budget 2020.pdf.pdf
caseno19-48668_#5190892_v1_bilag 2 formål, kriterier og procedure for puljen rum til fællesskab - februar 2020.pdf.pdf

Bilag

bilag 1, disponering af midler til lokaludvikling i budget 2020.pdf
bilag 2 Formål, kriterier og procedure for puljen Rum til Fællesskab - februar 2020.pdf


3. Orientering om oplæg for konference om lokaludvikling.

Orientering om oplæg for konference om lokaludvikling.
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Orienteringspunkt

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

            1. Projektudvalget tager foreløbigt oplæg for konference til efterretning

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har november 2019 besluttet at nedsætte en planlægningsgruppe, der arbejder med at udforme en konference om lokaludvikling i 2020. Planlægningsgruppen består af to medlemmer af PULO (Steffen Kisselhegn og Lars Qvist), to repræsentanter fra lokalfora (Rikke Klindt og Susanne Knudsen), to Fælles-skabere (Kim Bille Olsen og Anders Sejerøe). Herudover er arbejdsgruppen udvidet med et medlem af KFU (Ole Hansen), som dog kun per mail er orienteret om det foreløbige arbejde.

Formål: Arbejdsgruppe har defineret konferencens formål til at være: At styrke lokalområderne i Holbæk Kommune ved at sætte fokus på 3-enigheden mellem borger, politiker og forvaltning og sammenhængskraften lokalt og imellem Holbæk by og lokalområderne.

Deltagere: Konferens deltagerne skal derfor komme fra de tre områder:
Lokale repræsentanter (fra lokalfora, foreningsliv og erhverv), politikere fra Holbæk Kommunalbestyrelse, og embedsfolk (både decentrale ledere og centrale beslutningstagere).

Form: Arbejdsgruppen arbejder på en konference/et topmøde til november med 100-150 deltagere. Arbejdsgruppen ønsker at opnå inspiration udefra og også give god tid til konstruktiv debat på tværs af sektorerne/3-enigheden. Dette gøres ved en vekselvirkning mellem fælles oplæg og workshops i faste grupper, hvor deltagerne er blandet mest muligt. Herudover er der indlagt pauser, som giver mulighed for at netværke på tværs.

Oplæg: Der er endnu ikke taget beslutning om oplægsholdere. Det kan blive i stil med Kaare Dybvad som forfatter til debatbogen ”Udkantsmyten” og Steffen Damsgaard som formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Opfølgning: Arbejdsgruppen mener det er vigtigt, at konferencens resultater og diskussioner bliver opsamlet og fulgt op på; både den umiddelbare opfølgning til deltagerne, men også politisk og administrativt, således at sammenhængskraften i kommunen styrkes bedst.
 

Foreløbig skitse til program:

Kl. 9:30

Dørene åbner (få en kop kaffe og find din plads)

Kl. 10:00

Kort velkomst

Kl. 10:10

Oplæg (20 min)

Kl. 10:30

Workshop 1 (40 min)

Kl. 11:10

Pause (20 min)

Kl. 11:30

Oplæg (20 min)

Kl. 11:50

Workshop 2 (40 min)

Kl. 12:30

Frokostpause (40 min)

Kl. 13:10

Oplæg (20 min)

Kl. 13:30

Workshop 3 (40 min)

Kl. 14:10

Afrunding (opsamling fra bordene)

Kl. 14:30

Farvel og tak

Kl. 14:30

Snacks og netværk

Kl. 15:00

Dørene lukker

 

 

Se vedhæftede bilag for uddybning

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Sagshistorik, henvisninger

PULO,  d. 19. november 2019, punkt 3: Beslutning vedr. konference om lokaludvikling i 2020

PULO, d . 28. januar 2019, punkt 4: Beslutning om at udvide planlægningsgruppen bag en konference om lokaludvikling

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 25-02-2020

Orientering taget til efterretning.caseno19-48668_#5190886_v1_bilag 1 oplæg til konference om lokal udvikling 2020 - pulo.pdf.pdf

Bilag

bilag 1 Oplæg til konference om lokal udvikling 2020 - PULO.pdf


4. Status på proces-fælles-skaberens arbejde

Status på proces-fælles-skaberens arbejde
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. projektudvalget orienteres om og drøfter status fra proces-fælles-skaberens arbejde i Gislinge, Mørkøv og Store Merløse lokalområder.
Beskrivelse af sagen

Som opfølgning på status for den særlige indsats i tre lokalområder, udsendt den 16. januar 2020, giver proces-fælles-skaberen et kort oplæg om kapacitetsopbygning og aktiviteterne i indsatsen i de tre lokalområder. Oplægget giver en afklaring af opbygning af kapacitet, og en oversigt over de aktiviteter den særlige indsats har indeholdt. I statusrapporteringen er der derudover fokus på:

 • Lokalforas meget forskellige forhold vedrørende konstitution, opgaver og samarbejde med partnere
 • At indsatsen ændrer sig undervejs og at redskaber og aktiviteter må følge forholdene

Udvalget drøfter statusrapporteringen og muligheder for det videre arbejde.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Sagshistorik, henvisninger

PULO, d. 19. november 2019, punkt 4: Drøftelse af status fra proces fælles-skaberens indledende arbejde
 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 25-02-2020

Drøftet.

5. Orientering om kommunikationskonsulentens indledende arbejde i det igangsatte lokale nyhedsprojekt

Orientering om kommunikationskonsulentens indledende arbejde i det igangsatte lokale nyhedsprojekt
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne 

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orientering om pilotprojekt vedrørende målrettet kommunikation til lokalområderne tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Den 17. september 2019 besluttede projektudvalget at igangsætte et toårigt pilotprojekt om kommunikation til lokalområderne. Projektet havde opstart den 1. januar 2020 og er inddelt i følgende tre faser: opstart, afprøvning og evaluering. På mødet præsenteres aktuel status på projektet og planen for resten af opstartsperioden, der løber indtil den 1. april 2020.

Formålet med pilotprojektet er at undersøge, hvordan lokale, relevante nyheder fra Holbæk Kommune kan formidles og målrettes de enkelte lokalområder. Projektudvalget har besluttet at:

 • app’en Min Landsby afprøves på Tuse Næs
 • infoskærme afprøves i Mørkøv
 • Facebook afprøves i Regstrup
 • der opbygges og vedligeholdes et univers/underside på kommunens hjemmeside, hvor alle lokalområder præsenteres med deres særlige styrker, aktiviteter, ildsjæle mv.

Status

Som en del af projektets opstart undersøges det i denne periode, hvilke lokale nyheder borgerne i Mørkøv, Regstrup og Tuse Næs efterspørger. Herudover er der opstartsmøder og anden dialog med lokalforum og andre interesserede i de udvalgte lokalområder.

Pt. er projektet beskrevet under projektudvalgets hjemmeside, der er dialog i gang med de tre lokalområder, og i februar vil der være opstartsmøder i Regstrup og på Tuse Næs. I Mørkøv planlægges der et møde med lokalforum, når den nye bestyrelse er konstitueret i løbet af februar.

Der er oprettet undersider på kommunens hjemmeside holbaek.dk, der præsenterer hvert lokalområde. Adgang hertil er blandt andet via temaboksen ”Mit lokalområde” på forsiden af holbaek.dk. Undersiderne vil blive udbygget i dialog med borgerne i næste fase af projektet, der kører fra april 2020 til december 2021. Her vil nyhedsformidling på de forskellige platforme samtidig blive afprøvet.

De næste skridt i opstartsperioden er:

 • At udsende spørgeskema til borgere i de tre udvalgte områder for at afdække hvilke nyheder, borgerne efterspørger fra Holbæk Kommune  
 • At rekruttere borgere fra de tre udvalgte områder til fokusgrupper. Dette for at afdække hvilke nyheder, borgerne efterspørger fra kommunen samt indhente idéer og input til løbende udvikling 
 • At holde introduktion til brug af MinLandsby-appen på Tuse Næs.

På mødet deltager kommunikationskonsulent Line Weldingh, der er tovholder på projektet samt Karen Breiner, der er leder af Ledelsessekretariat og Kommunikation. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimakonsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

PULO, d. 17. september 2019, punkt 2: Beslutning om igangsættelse af pilotprojekt omkring kommunikation og dialog samt valg af deltagende lokalområder.

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 25-02-2020

Orientering taget til efterretning.

 

6. Evt.

Evt.
7. Underskriftsark

Underskriftsark