UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13 - Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

19-11-2019 16:45:00

SLUTTIDSPUNKT

19-11-2019 19:45:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 19. november 2019
2. Orientering om status fra fælles-skaberne
3. Beslutning vedr. konference om lokaludvikling i 2020
4. Drøftelse af status fra proces fælles-skaberens indledende arbejde
5. Orientering om status vedr. midler projektudvalget kan anbefale fra i budget 2019
6. Beslutning om tildeling af støtte til tre landsbyfornyelsesprojekter
7. Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til fællesskab (efterårsrunden 2019)
8. Godkendelse af tid og sted for ordinære møder i 2020 for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
9. Evt.
10. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 19. november 2019

Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 19. november 2019
Sagsgang og sagstype

 

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsordenen for mødet d. 19. november 2019 godkendes.

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-11-2019

Godkendt

2. Orientering om status fra fælles-skaberne

Orientering om status fra fælles-skaberne
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering fra fælles-skaberne tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Fælles-skaberne bidrager i det daglige med at understøtte udviklingen af Holbæk Kommunes 18 lokalområder gennem et tæt samarbejde med lokalfora og andre lokale ildsjæle – et arbejde der ligger tæt op ad projektudvalgets interesseområde. Derfor er det vigtigt, at udvalget orienteres om:

 • Den aktuelle fælles-skaber gruppe og fordeling af lokalområder blandt fælles-skaberne
 • Tiltag som fælles-skabene har haft særlig opmærksomhed på i 2019
 • Tiltag som fælles-skaberne ønsker at have særligt fokus på i 2020

Fælles-skaberne deltager i punktet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-11-2019

Orientering taget til efterretning

3. Beslutning vedr. konference om lokaludvikling i 2020

Beslutning vedr. konference om lokaludvikling i 2020
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne godkender procesplan for konference om lokaludvikling i 2020.
 2. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne udpeger 1-2 projektudvalgsmedlemmer til at sidde i en planlægningsgruppe.
 3. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne anbefaler Økonomiudvalget, at rammebudget for konference om lokaludvikling i 2020 godkendes.
Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne besluttede ved forrige møde den 22. oktober 2019 at afsøge mulighederne for af afholde en konference om lokaludvikling i efteråret 2020. Fælles-skaberne har på baggrund af projektudvalgets tanker udarbejdet nedenstående procesplan samt et rammebudget. Projektudvalget skal på den baggrund beslutte, hvorvidt fælles-skaberne skal arbejde videre med planlægningen.

Procesplan
To fælles-skabere er tovholdere for planlægningen, der foregår i tæt samspil med en planlægningsgruppe, som derudover består af: 2-3 repræsentanter fra lokalområderne samt 1-2 medlemmer af PULO.

November 2019: Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne godkender procesplan for konference om lokaludvikling i efteråret 2020.
December 2019: Økonomiudvalget godkender den økonomiske ramme.
Februar 2020: Planlægningsgruppen præsenterer programoplæg for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.
November 2020: Konferencen afholdes

Rammebudget
Ved forventet 100 deltagere:

Forplejning: 200 kr. pr. deltager                      20.000 kr.
Øvrige konferenceudgifter (borde, stole, pynt m.m.)  10.000 kr.
Oplægsholdere                       50.000 kr.
Underholdning til pausen                       20.000 kr.

I alt:                                    100.000 kr.
 

Økonomiske konsekvenser

Hvis Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne beslutter at afholde en konference, indstilles det til Økonomiudvalget at frigive op til 100.000 kr. fra budget 2020 fra Udviklingspuljen til lokalområderne svarende til det foreslåede rammebudget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Konferencen afholdes med særligt fokus på at undgå unødige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

PULO, 22. oktober 2019, punkt 4: Drøftelse af idé om at afholde en konference om lokal udvikling til foråret 2020

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-11-2019

Procesplan godkendes.

Lars Qvist og Steffen Kisselhegn indtræder i planlægningsgruppe.

Der indstilles til Økonomiudvalget, at en post til uforudsete udgifter på 25.000 kr. tilføjes til rammebudgettet.

Samlet indstillet rammebudget er således optil 125.000 kr., der tages fra budget 2020 fra Udviklingspuljen til lokalområderne.

 

4. Drøftelse af status fra proces fælles-skaberens indledende arbejde

Drøftelse af status fra proces fælles-skaberens indledende arbejde
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne drøfter status fra proces fælles-skaberens indledende arbejde med de tre første lokalområder.

 

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget besluttede ved deres møde den 18. juni 2019 en stillingsprofil for en ny fuldtids fælles-skaber, der ansættes i en projektstilling til at afvikle tidsafgrænsede udviklingsforløb i udvalgte lokalområder.  Den nye fælles-skaber er nu ansat og vil give udvalget en kort status på det indledende arbejde i de tre lokalområder Mørkøv, Gislinge og St. Merløse:

 • Procesplan for indsatsen i de tre lokalområder frem til sommeren 2020
 • Kort status på den forventede indsats i hvert af de tre lokalområder

Projektudvalget kommer i den efterfølgende drøftelse med input til det videre arbejde.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

PULO, 18. juni 2019, punkt 2: Beslutning om fælles-skaber med særligt procesfokus 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-11-2019

Drøftet

5. Orientering om status vedr. midler projektudvalget kan anbefale fra i budget 2019

Orientering om status vedr. midler projektudvalget kan anbefale fra i budget 2019
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne tager orientering om økonomiske situation vedr. midler projektudvalget kan anbefale fra til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Under Økonomiudvalget er deri budget 2019 to puljer ”Udviklingspuljen til Lokalområderne” (drift) og ”Pulje til lokaludvikling” (anlæg) som projektudvalget kan komme med anbefalinger til anvendelsen af. Ud af anlægspuljen er der øremærket 800.000 kr. til landsbyfornyelse, der ikke skal medregnes i nedenstående.

Pr. 14. november 2019 er der følgende midler i rets rest til disponering i budget 2019:

 

 • i ”Udviklingspuljen til Lokalområderne” (drift): 2.361.400 kr.
 • i ”Pulje til lokaludvikling” (anlæg): er der 225.000 kr.D. 13. november 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen, at en omplaceringen på i alt 1.135.000 kr. fra ”Udviklingspuljen til Lokalområderne” (drift) og ”Pulje til lokaludvikling” (anlæg) sker samt at der gives anlægsbevillinger til projekter fra forårsrunden 2019 i puljen Rum til Fællesskab.
Projektudvalget har mulighed for at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at yderligere omplaceringer skal ske i forbindelse med budgetrevision 4 i med henblik på at  kunne give anlægsbevillinger til projekter fra efterårsrunden 2019 i puljen Rum til Fællesskab.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

PULO, 17. september 2019, punkt 3: Drøftelse af status på økonomiske situation vedr. midler projektudvalget kan anbefale fra

Kommunalbestyrelsen, 13. november 2019, punkt 271: Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I foråret 2019

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-11-2019

Orientering taget til efterretning

6. Beslutning om tildeling af støtte til tre landsbyfornyelsesprojekter

Beslutning om tildeling af støtte til tre landsbyfornyelsesprojekter
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. der frigives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til et landsbyfornyelsesprojekt på Udbyvej 39, 4300 Holbæk (Udby forsamlingshus) finansieret af Pulje til lokal udvikling
 2. der frigives en anlægsbevilling på 25.600 kr. til et landsbyfornyelsesprojekt på Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv finansieret af Pulje til lokal udvikling
 3. der frigives en anlægsbevilling på 45.100 kr. til et landsbyfornyelsesprojekt på Søstrupvej 6, 4300 Holbæk finansieret af Pulje til lokal udvikling
Beskrivelse af sagen

Ejerne af de tre ejendomme har ansøgt om støttemidler til landsbyfornyelse. Alle tre projekter omhandler istandsættelse af bygningernes ydermure.

Kommunen kan støtte projekterne i medfør af Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Indkomne ansøgninger behandles og indstilles løbende til politisk behandling.

 

Information om landsbyfornyelse

Støtte til landsbyfornyelse kan gives til istandsættelse og nedrivning af bygninger i byer med op til 4000 indbyggere og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen kan bevilge støtte til projekter, der overholder reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer og Holbæk Kommunes egne kriterier for uddeling af støtte.

I et projekt, der omhandler istandsættelse, skal ejer selv bekoste mindst halvdelen af den samlede udgift til projektet. Der kan ydes støtte til den resterende halvdel af projektet med landsbyfornyelsesmidler. Landsbyfornyelsesmidlerne består af 40 % kommunale midler og 60 % statslige midler. Der kan med hjemmel i byfornyelsesloven tildeles op til det fulde beløb i støtte til istandsættelse af forsamlingshuse, hvis ejerne af disse ikke selv kan finde halvdelen af midlerne til at dække den ellers påkrævede halvdel af projektet.

I et projekt, der omhandler nedrivning, kan projektet støttes med op til det fulde beløb af den samlede udgift, med landsbyfornyelsesmidler. Der kan også her opnås 60 % statslig refusion til støtten.

Støtten udbetales til ejer når projektet er afsluttet og dokumenteret mm. Kommunen udbetaler hele den offentlige støtte, og henter efterfølgende den statslige refusion.

 

Projektbeskrivelser

De tre aktuelle projekter er:

 • Udby Forsamlinghus, Udbyvej 39, 4300 Holbæk
 • Istandsættelse af nedslidt murværk i bevaringsværdigt forsamlingshus fra 1893.
 • Støtte til projektet: 250.000 kr.
 • Kommunal udgift til projektet: 100.000 kr.
 • Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv
 • Istandsættelse af ydermure i boligejendom fra 1924.
 • Støtte til projektet: 64.000 kr.
 • Kommunal udgift til projektet: 25.600 kr.
 • Søstrupvej 6, 4300 Holbæk
 • Istandsættelse af nedslidt bindingsværk og tavl i boligejendom fra 1800.
 • Støtte til projektet: 112.750 kr.
 • Kommunal udgift til projektet: 45.100 kr.

Uddybende projektbeskrivelser med fotos og økonomisk oversigt findes i bilag 1.

 

Projektvurderinger

De tre projekter kan med hjemmel i byfornyelsesloven tildeles landsbyfornyelsesmidler. Projekterne lever også op til Holbæk Kommunes kriterier for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, som blev vedtaget af byrådet den 8. februar 2017.

Alle tre ejendomme er nedslidte og har brug for en ekstraordinær vedligeholdelsesindsats. De ligger synlige i et lokalsamfund og fra offentlig vej. Projekterne vil derfor betyde en forbedret oplevelse af områderne for flere end ejer selv. Når de nedslidte bygninger istandsættes, højner det kvaliteten og oplevelsen af de områder, som bygningerne er en del af.

Udby forsamlingshus’ ejere har oplyst, at de selv kan bidrage med 25.000 kr. til projektet, og de har derfor søgt om 250.000 kr. til projektet. På baggrund af lovgivningen og beslutningen i kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019, hvor det blev besluttet at der fremover kan tildeles op til det fulde beløb til landsbyfornyelsesprojekter i forsamlingshusene, er det vurderet at projektet kan støttes med 250.000 kr.

Uddybende vurderinger i henhold til lovgivning og kommunale kriterier findes i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes frigivelse af rådighedsbeløb fra Puljen til lokal udvikling til en anlægsbevilling på 170.700 kr. Den samlede støtte til de tre projekter udgør 426.750 kr. Hertil hentes der 60 % statslig refusion, som udgør 256.050 kr. Økonomisk oversigt for hvert enkelt projekt fremgår af bilag 1.

Midlerne tages fra Pulje til lokal udvikling, hvor der i 2018 blev afsat 800.000 kr. til landsbyfornyelsesprojekter i 2018 og 2019.

Resterende midler til landsbyfornyelsesprojekter, hvis tildeling godkendes: 254.377 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der anvendes oprindelige naturlige materialer i projekterne, såsom genbrugsmursten, kalkmørtel og tømmer. De tre gamle huse istandsættes nænsomt og har dermed en lang tid foran sig som sunde huse med historisk dybde.

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Med senere ændringer:

LOV nr. 1552 af 19/12/2017

LOV nr. 465 af 29/04/2019

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, byrådet d. 8. februar 2017 Punkt 29

Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus, kommunalbestyrelsen d. 13. marts 2019, punkt 76

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-11-2019

Godkendtcaseno19-541_#5089693_v1_bilag1 - projektredegørelse (rev).pdf.pdf

Bilag

Projektredegørelse.pdf


7. Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til fællesskab (efterårsrunden 2019)

Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til fællesskab (efterårsrunden 2019)
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Beslutning

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne anbefaler hvilke ansøgninger til puljen Rum til Fællesskab fra efterårsrunden 2019 Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal imødekomme
Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne skal anbefale, hvordan midlerne fra puljen Rum til Fællesskab skal fordeles i forbindelse med ansøgningsrunden i efteråret 2019.

Puljen Rum til Fællesskab kan på nuværende tidspunkt ikke bruges til driftsmidler, da der er tilbageholdenhed på endnu ikke disponerede driftsmidler. Alle tre ansøgninger vedrører anlægsmidler, hvorfor det er muligt for projektudvalget at anbefale ansøgningerne

Puljen Rum til Fællesskab er i budgettet opdelt i to: ”Udviklingspulje til lokalområder”, som er driftsmidler og ”Pulje til Lokaludvikling” som er anlægsmidler.


Hvad kan der søges penge til i Puljen Rum til Fællesskab

Der søges tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de fire nedenstående kriterier.

 • Særlige kendetegn: som handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn.
 • Møder i naturen: hvor der er fokus på den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter.
 • Lokale samlingssteder: hvilket er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder.
 • Sikker færden: drejer sig om trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

 

De fulde betingelser kan læses her


Korte beskrivelser af ansøgninger og administrationens vurderinger heraf

De 3 ansøgninger fremgår i sin fulde længde af bilag 1, 2, og 3.
Af Bilag 0 fremgår korte beskrivelser af ansøgninger og administrationens vurderinger heraf.Projekt Brinken ved Sølyst:

 • Gennem ansøgningen ønskes det, at brink markeres af en nybygget stensætning, der i lige linje afgrænser søen og giver besøgende direkte adgang til vandet samt sikrer udsynet. Ligeledes oprenses en del af søbredden for tagrør. 
 • Projektet imødekommer kriterierne ’Lokale samlingssteder’ og ’Møder i naturen’.
 • Ansøgte støttebeløb fra puljen Rum til Fællesskab: 99.750 kr.

Administrationens vurdering:

 • Projektet forbedrer den landskabelige kvalitet på et bynært opholdsareal, der har mange lokale brugere.

En realisering af projektet er i overensstemmelse med den udvikling, der er beskrevet i Jyderup Handleplan og Istidsruten vedrørende det ønskede mål om øget turisme- og naturoplevelser ved Skarresø.

Projektet vurderes at indeholde anlægsmidler, da stensætningen er så ødelagt og forfalden, at der vil være tale om at anlægge stensætningen på ny.
Efter ca. 2-3 år vil tagrør i søbredden skulle beskæres eller graves op igen.
Denne aktivitet skal udføres lokalt af frivillige selv, da Holbæk Kommune ikke har driftsmidler til denne aktivitet. Det kan dog være usikkert, om der lokalt er ressourcerne til at udføre denne opgave.

Såfremt Holbæk Kommune skulle udføre denne aktivitet er der umiddelbart tale om en driftsudgift på ca. 20.000 kr. hvert 3-5 år.

 

Projekt Tølløse Fælled:

 • Det kommunalt ejede areal mellem Dalvænget og Rødtjørnevej ønskes omdannet til en bypark til Tølløse og omegn.
  Med byparken skabes en aktivitetspark, hvor mennesker samles til bevægelse, motion, musik, fællesarrangementer og naturoplevelser gennem bl.a. en frugthave, stier, bålhus, sø og amfiscene.

Området ønskes udformet så det tilbyder muligheder for oplevelser, aktivitet og hyggeligt samvær. Projektet tilstræber at tilføre området mere natur ved at forvandle store åbne arealer til halvvild fælled.

 • Projektet imødekommer kriterierne ’Lokale samlingssteder’,  ’Møder i naturen’ og ’Særlige kendetegn’
 • Ansøgte støttebeløb fra puljen Rum til Fællesskab: 800.000 kr.

Administrationens vurdering:

Projektet er flot og ambitiøst og kan både styrke det lokale fællesskab og komme en bred kreds af borgere til gavn.

Der skal udarbejdes en benyttelsesaftale mellem lokalforum og kommunen. Her vil vilkår for benyttelse samt fremtidig drift indgå.

Afledte driftsomkostninger efter anlæg, må de frivillige selv afholde, da der ikke er penge i budgettet til drift. Der ansøges som en del af projektet om midler til grej/udstyr, som de frivillige kan benytte.

Administrationen vurderer dog, at driften fremover kan være en udfordring, da det er et meget stort projekt. Der er risiko for, at de frivillige på sigt ikke kan overskue de mange driftsopgaver. Holbæk Kommune skal være opmærksomme på udfordringen og være klar til at finde midlerne i budgetterne til fremtidig drift. Et groft skøn ud fra ansøgeres materiale kan være en udgift på omkring 85.000 kr. årligt.

 

 

Projekt Multibane i Ladegårdsparken:

 • Gennem ansøgning er det ønsket at skabe et fælles udendørsrum i form af en multibane i Ladegårdsparken. Men mulitibanen kan børn og unge i boligområdet have let adgang til faciliteter og dermed dyrke mere gratis idræt i deres fritid og på samme tid invitere andre unge fra Holbæk, samt andre byer, ind i boligområdet. Multibanen ønskes opført ved boligområdets aktivitetshus.
 • Projektet imødekommer kriteriet  ’Lokale samlingssteder’.
 • Ansøgte støttebeløb fra puljen Rum til Fællesskab: 300.000 kr.

Administrationens vurdering:

Projektet vil kunne tilføre boligområdet en værdi med et lokalt samlingssted for børn og unge. 

Derudover vurderes det, at projektet er tilpas enkelt så det vil kunne realiseres forholdsvis let og hurtigt. Der er ikke afledte driftsomkostningerne forbundet for Holbæk Kommune, da boligselskabet forestår driften.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt står der 2.361.400 kr. kr. udisponeret på Udviklingspuljen til lokalområder (driftsmidler) og 225.000 kr. på Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler).
Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser.

Såfremt Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ønsker at imødekomme alle ansøgninger, kan projektudvalget i en ny sag indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der frigives anlægsbevillinger på i alt 1.199.750 kr. til de tre beskrevne projekter, når Kommunalbestyrelsen, i forbindelse med budgetrevision 4, har omplaceret beløbet fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler).

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. 

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens godkendelse af puljen Rum til Fællesskab

Kommunalbestyrelsen, 11. september 2019, punkt 212: Budgetrevision 3

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-11-2019

Projektudvalget anbefaler, at

projekt Brinken ved Sølyst tildeles 99.750 kr., hvor der påhviler ansøger at drifte projektet selv,

projekt Tølløse Fælles tildeles 500.000 kr. og at det påhviler ansøger at drifte projektet selv, hvor ansøger skal dokumentere, hvordan de selv kan drifte projektet,

og  

projekt Multibane i Ladegårdsparken tildeles 300.000 kr., hvor det påhviler ansøger at drifte projektet selv.   

 caseno19-2742_#5095986_v1_bilag 0_korte beskrivelser af ansøgninger og administrationens vurderinger heraf.pdf.pdf
caseno19-2742_#5095987_v1_bilag 1_brinken ved sølyst - samlet ansøgning.pdf.pdf
caseno19-2742_#5096000_v1_bilag 2_tølløse fælled - samlet ansøgning.pdf.pdf
caseno19-2742_#5096012_v1_bilag 3_multibane i ladegårdsparken - samlet ansøgning.pdf.pdf

Bilag

Bilag 0 Korte beskrivelser af ansøgninger og administrationens vurderinger heraf.pdf
Bilag 1 Brinken ved Sølyst - samlet ansøgning.pdf
Bilag 2 Tølløse Fælled - samlet ansøgning.pdf
Bilag 3 Multibane i Ladegårdsparken - samlet ansøgning.pdf


8. Godkendelse af tid og sted for ordinære møder i 2020 for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Godkendelse af tid og sted for ordinære møder i 2020 for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2020
Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at projektudvalgets ordinære møder i 2020 afholdes i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 16:45-19:45 på følgende datoer:

 • Tirsdag d. 28. januar
 • Tirsdag d. 25. februar
 • Tirsdag d. 24. marts
 • Tirsdag d. 28. april
 • Tirsdag d. 26. maj
 • Tirsdag d. 16. juni
 • Tirsdag d. 1. september
 • Tirsdag d. 27. oktober
 • Tirsdag d. 24. november
 • Tirsdag d. 8. december


Projektudvalget kan på et senere tidspunkt beslutte at rykke enkelte møder til at blive afholdt i et lokalområde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

PULO, d. 22. oktober 2019, punkt 6: Godkendelse af tid og sted for ordinære møder i 2020 for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-11-2019

Datoerne godkendes og klokkeslættet er fra kl. 15-18.

9. Evt.

Evt.
10. Underskriftsark

Underskriftsark