UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Lok. 0.13 Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

22-10-2019 16:45:00

SLUTTIDSPUNKT

22-10-2019 19:45:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 22. oktober 2019
2. Drøftelse af forankring og fremdrift vedr. projekt Knabstrup sætter kurs
3. Drøftelse af model for særlig indsats
4. Drøftelse af idé om at afholde en konference om lokal udvikling til foråret 2020.
5. Orientering om Puljen Rum til fællesskab
6. Godkendelse af tid og sted for ordinære møder i 2020 for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
7. Evt.
8. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 22. oktober 2019

Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 22. oktober 2019
Sagsgang og sagstype

 

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsordenen for mødet d. 22. oktober 2019 godkendes
Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 22-10-2019

Godkendt.

2. Drøftelse af forankring og fremdrift vedr. projekt Knabstrup sætter kurs

Drøftelse af forankring og fremdrift vedr. projekt Knabstrup sætter kurs
Sagsgang og sagstype

 

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Drøftelsessag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget drøfter forankring og fremdrift vedr. projekt Knabstrup sætter kurs.

 

 

Beskrivelse af sagen

En særlig indsats i Knabstrup forløb igennem en intensiv projektperiode i foråret 2019, med projektnavnet ’Knabstrup sætter kurs’. Projektudvalget har på deres møde d. 20. august 2019 besluttet at afholde dette ordinære møde i Knabstrup og samtidig invitere nøglepersoner fra projektet til at have en drøftelse om forankring og fremdrift i projekter og tiltag, som Knabstrup sætter kurs sætter indeholder.
Derudover skal projektudvalget sammen med nøglepersonerne i Knabstrup drøfte hvilke erfaringer, der kan bringes videre til næste samarbejde om en særlig indsats. 
 

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen
 

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

PULO, d. 18. juni 2019, punkt 3: Opsamling og evaluering af Knabstrup sætter kurs

PULO, d. 20. august 2019, punkt 6: Beslutning om at afholde ordinært møde d. 22. oktober 2019 i Knabstrup
 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 22-10-2019

Drøftet.

3. Drøftelse af model for særlig indsats

Drøftelse af model for særlig indsats
Sagsgang og sagstype

 

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Drøftelsessag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget drøfter præsentation af model for særlig indsats.
   
Beskrivelse af sagen

En særlig indsats i Knabstrup forløb igennem en intensiv projektperiode i foråret 2019, med projektnavnet ’Knabstrup sætter kurs’. Projektet var støttet med midler fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Foruden gennemførelses af selve projektet i Knabstrup er midlerne også tildelt med henblik på at udvikle en model til brug for fremtidige særlige indsatser i Holbæk Kommune. Modellen sikrer, at gode erfaringer bringes videre og sætter en klar ramme at arbejde ud fra i næste samarbejde om en særlig indsats. Med modellen er det ligeledes muligt at videndele til andre kommuner om erfaringer.
Modellen er nu færdigudarbejdet og projektudvalget skal I deres drøftelser fokusere på, hvordan erfaringer og modellens skitseringer, kan bringes med ind i et kommende samarbejde om en særlig indsats.
Modellen er vedlagt som bilag til sagen.

Formål med modellen:
At illustrere og inspirere til samskabende processer, hvor forskellige aktører er involveret. Modellen skitserer et forløb i tre faser, hvor faserne vil blive anskuet gennem forskellige tænkesæt; ’fokus og opdagelse’, ’handling og afprøvning’ samt ’realisering og forankring’. De forskellige tænkesæt har til formål at guide de deltagende aktører på rette vej, hvor lokal udvikling er målet. Metoderne og tilgangene i modellen, skal understøtte en projektleder i at facilitere en proces, som fremmer handling, borgerdeltagelse, engagement og forankring.

Modellens primære målgruppe:
Modellen henvender sig primært til kommunale projektledere, når en kommune har taget initiativ til at gennemføre et udviklingsforløb om en særlig indsats i et lokalområde. Derudover kan modellen generelt bruges, når en kommune ønsker at inddrage eller samarbejde med borgerne. Modellens værktøjer kan bruges i mange situationer, og mobilisering er altid aktuelt ved inddragelse og samarbejde. Modellen kan f.eks. også bruges til politik- og strategiudvikling i bred forstand samt borgerdialoger, borgermøder eller kommune- og lokalplanlægning.


Præsentation af indhold og perspektiver i modellen:
Modellen rummer en beskrivelse af rammer, metoder og tilgange, der kan anvendes i forbindelse med projektledelsen af et udviklingsforløb. Perspektiver på kommunikation, samskabelse, roller og rolleskift og projektorganisering præsenteres blandt andet.
Samskabelse hand­ler om at forstå udfordringer forfra i fællesskab, og sammen udvikle løsninger og initiativer. Samskabelse er ikke målet i sig selv, men et middel til at opnå bedre løsninger til udfordringer, der ikke kan løses på klassisk vis eller løftes af én aktør alene – fx kommunen alene.
 

Vigtigheden af de lokale kræfters arbejde samt en løbende mobilisering, bliver også udfoldet i modellen. Mobilisering skal forstås som den aktive indsats om at få engageret folk til at deltage. Modellen fremhæver, at det er vigtigt, at projektet drives og forankres lokalt.

Sidst i modellen indgår en værktøjskasse som en projektleder, fremtidige arbejdsgrupper og projektaktører kan bruge.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

 

Udvalget for Børn og Skole, d. 26. september 2018, punkt 103: Beslutning om samarbejde med Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

PULO, 4. oktober 2018, punkt 2: Beslutning om medfinansiering til fondsansøgning

PULO, d. 18. juni 2019, punkt 3: Opsamling og evaluering af Knabstrup sætter kurs

PULO, d. 17. september 2019, punkt 5: Drøftelse af foreløbigt indhold i model for særlig indsats.

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 22-10-2019

Drøftet.caseno19-2742_#5064355_v1_model for en særlig indsats.pdf.pdf

Bilag

Model for en særlig indsats.pdf


4. Drøftelse af idé om at afholde en konference om lokal udvikling til foråret 2020.

Drøftelse af idé om at afholde en konference om lokal udvikling til foråret 2020.
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget drøfter projektudvalgets idé om at afholde en konference om lokal udvikling til foråret 2020.
Beskrivelse af sagen

D. 20. august præsenterede projektudvalget en idé om at afholde en konference om lokal udvikling til foråret 2020.

Formål med en konference:
Indledningsvis har projektudvalget præsenteret, at formål med en konference kan være, at skabe fælles inspiration til lokalområderne i mellem. Lokalområderne i Holbæk Kommune afholder i øjeblikket et lokalområdetræf 2 gange årligt, hvilket planlægges af lokalområderne sammen med fælles-skaberne. Senest blev et lokalområdetræf afholdt i Knabstrup d. 16. september 2019. Projektudvalget skal drøfte yderligere, hvordan en konference kan adskille sig fra lokalområdetræffet og derved tilføre lokalområderne en anden værdi og udfylde et behov, der ikke allerede varetages.

Projektudvalgets rolle:
Projektudvalget skal drøfte og afklare, hvilken rolle projektudvalget kan spille i en konference, og give input herom til administrationen.

Ressourcer, rammer og indhold:
Projektudvalget skal derudover drøfte hvilke aktører, der kunne samarbejdes med samt forslag til aktiviteter, og herunder hvilke forventninger projektudvalget har til størrelse og længde på en konference.

På baggrund af projektudvalgets drøftelser kan administrationen forme nærmere indhold og rammer for en mulig konference. Ressourceforbrug til planlægning og afholdelse af en konference vil skulle godkendes af Økonomiudvalget i en senere sag.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen. 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

PULO, 20. august 2010, evt.
 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 22-10-2019

Drøftet.

5. Orientering om Puljen Rum til fællesskab

Orientering om Puljen Rum til fællesskab
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget tager orientering om Puljen Rum til fællesskab til efterretning.
   
Beskrivelse af sagen

Puljen Rum til fællesskab har i år 2019 haft to ansøgningsrunder, hhv. en forårsrunde og en efterårsrunde.
Forårsrunden havde ansøgningsfrist d. ansøgningsfrist d. 23. april 2019. Grundet anvisninger i budgetrevision 3 om tilbageholden vedrørende driftsmidler besluttede Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne på deres ordinære møde d. 17. september 2019 at give afslag på samtlige ansøgninger i forårsrunden 2019 til projekter, der ansøger om driftsmidler. 5 ansøgninger fra forårsrunden, der vedrører anlægsmidler har projektudvalget anbefalet videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der behandler dem på deres møder i november. Det er kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at godkende anlægsbevillinger endeligt.

Efterårsrunden havde ansøgningsfrist d. ansøgningsfrist d. 17. september 2019. Projektudvalget vil på deres møde i november skulle anbefale ansøgninger fra efterårsrunden, hvorved Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, kan træffe endelige beslutninger herom på deres møder i december.

Projektudvalget vil i en senere sag skulle behandle, hvordan puljen Rum til fællesskab skal organiseres fremadrettet i budget 2020, herunder fastsættelse af kriterier for tildeling, antallet af ansøgningsrunder samt midler hertil.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

PULO, d. 21. maj 2019, punkt 3: Projektudvalgets anbefalinger i forbindelse med puljen Rum til fællesskab, d. 21. maj 2019

PULO, d. 17. september 2019, punkt 4: Beslutning om ansøgningsrunde i foråret 2019 i puljen Rum til Fællesskab

Kommunalbestyrelsen, 15. maj 2019, punkt 123: Budgetrevision 2

Kommunalbestyrelsen, 11. september 2019, punkt 212: Budgetrevision 3

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 22-10-2019

Orientering taget til efterretning.

6. Godkendelse af tid og sted for ordinære møder i 2020 for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Godkendelse af tid og sted for ordinære møder i 2020 for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2020
Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at projektudvalgets ordinære møder i 2020 afholdes i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 16:45-19:45 på følgende datoer:

 • Tirsdag d. 28. januar
 • Tirsdag d. 25. februar
 • Tirsdag d. 24. marts
 • Tirsdag d. 28. april
 • Tirsdag d. 26. maj
 • Tirsdag d. 16. juni
 • Tirsdag d. 1. september
 • Tirsdag d. 27. oktober
 • Tirsdag d. 24. november
 • Tirsdag d. 8. december


Projektudvalget kan på et senere tidspunkt beslutte at rykke enkelte møder til at blive afholdt i et lokalområde.
 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 22-10-2019

Punktet udskydes.caseno19-2742_#5064360_v1_politisk mødekalender 2020.pdf.pdf

Bilag

Politisk mødekalender 2020.pdf


7. Evt.

Evt.
8. Underskriftsark

Underskriftsark
Sagsgang og sagstype

.