UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Lok. 0.16 - Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

17-09-2019 16:45:00

SLUTTIDSPUNKT

17-09-2019 19:45:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 17. sept. 2019.
2. Beslutning om igangsættelse af pilotprojekt omkring kommunikation og dialog samt valg af deltagende lokalområder.
3. Drøftelse af status på økonomiske situation vedr. midler projektudvalget kan anbefale fra
4. Beslutning om ansøgningsrunde i foråret 2019 i puljen Rum til Fællesskab
5. Drøftelse af foreløbigt indhold i model for særlig indsats.
6. Beslutning om valg af lokalområde til gennemførelse af kommende særlig indsats.
7. Beslutning af emner til borgerpanelundersøgelse i 2020
8. Evt.
9. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 17. sept. 2019.

Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 17. sept. 2019.
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsordenen for mødet d. 17. september 2019 godkendes.
Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 17-09-2019

Godkendt

2. Beslutning om igangsættelse af pilotprojekt omkring kommunikation og dialog samt valg af deltagende lokalområder.

Beslutning om igangsættelse af pilotprojekt omkring kommunikation og dialog samt valg af deltagende lokalområder.
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. pilotprojekt om kommunikation og dialog i lokalområderne igangsættes.
 2. app afprøves på Tuse Næs, infoskærme afprøves i Mørkøv og Facebook afprøves i Regstrup.
Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne arbejder ad forskellige spor. Det er eksempelvis  tilskud, særlige indsatser og kommunikation og dialog i lokalområderne. Sporet ’kommunikation og dialog i lokalområderne” understøtter projektudvalgets kommissorium om at styrke sammenhængskraften i kommunen og føre til stærkere fællesskaber, mere tryghed og øget selvforståelse.
 

På baggrund af dialog om projektudvalgets ønsker foreslår administrationen at styrke kommunikationen til lokalområderne via fire kanaler, hvor borgerne får modtagerorienteret kommunikation med særlig relevans for netop deres lokalområde. Målet er herigennem at styrke den lokale stolthed og viden om lokale aktiviteter og tiltag, hvilket kan understøtte engagement og fællesskab i lokalområdet. De fire kanaler er:

 • Opbygning og vedligeholdelse af univers/underside på kommunens hjemmeside, hvor alle lokalområder præsenteres med deres særlige styrker, aktiviteter, ildsjæle mv.
 • B) App’en MinLandsby, hvor et enkelt lokalområde modtager løbende nyheder om beslutninger og aktiviteter, der vedrør deres lokalområde. I app’en får modtagerne en kort ’appetitvækkende’ tekst, der linker videre til fx dagsordenspunkt, nyhed på kommunens hjemmeside, Facebook eller andet allerede offentliggjort materiale. Lokalforum eller andre lokale aktører kan også dele information i app’en. 
   
 • C) Eksisterende infoskærme, hvor borgerne i et enkelt lokalområde bliver mødt af korte tekster og billede/grafik, der leder videre til fx dagsordenspunkt, nyhed på kommunens hjemmeside, Facebook eller andet allerede offentliggjort materiale om netop deres område. På skærmene ligger informationen ligeledes sammen med lokal information fra andre aktører. 
   
 • D) Eksisterende facebookgruppe/-er i et enkelt lokalområde, hvor den kommunale kommunikationsmedarbejder skriver opslag, deler billeder eller film om beslutninger eller aktiviteter med relevans for netop dette område. Når det giver værdi, linkes der samtidig videre til mere information i fx dagsordenspunkt, nyhed på kommunens hjemmeside, Facebook eller andet allerede offentliggjort materiale. Også her vil de kommunale informationer ligge sammen med anden information. Det er kun en fordel, da det giver mere opmærksomhed og interesse, når der er meget aktivitet.    


Pilotprojektet indebærer desuden forarbejde, herunder involvering af lokalområderne, samt markedsføring undervejs og efterfølgende evaluering. Afprøvning af de fire forskellige kanaler giver mulighed for at indsamle en lang række erfaringer, som fremadrettet kan bruges til at styrke kommunikation til og med lokalområderne. 
Pilotprojektet foreslås at vare sammenlagt to år, hvoraf de første og sidste tre måneder er afsat til henholdsvis forarbejde og evaluering, mens de resterende 18 måneder er afsat til eksekvering af de fire modeller.


Deltagende lokalområder:

I anbefalingerne til deltagende områder er der lagt særlig vægt på aktivitet i lokalområdet, tidligere støttede projekter, og at der allerede findes infoskærme eller en aktiv facebookgruppe. På den baggrund foreslås

 • app på Tuse Næs,
 • infoskærme i Mørkøv og
 • Facebook i Regstrup.

Andre kriterier kan lægges til grund, og andre områder kan udvælges, uden det påvirker effekten af pilotprojektet. Dog må der tages højde for, at der findes facebookgruppe eller infoskærme – oversigt over status på dette findes i sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til pilotprojektet vil i alt være 1.280.000 kroner, fordelt på en fuldtidsansat medarbejder i to år samt udgifter til app og markedsføring. I 2020 vil der være udgifter for 660.000 kr., og i 2021 vil der være udgifter for 620.000 kr. Udgiften finansieres fra puljen
”Udviklingspuljen til Lokalområderne” under Økonomiudvalget som projektudvalget kan komme med anbefalinger til anvendelsen af.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Sagshistorik, henvisninger

Projektudvalgets 3. spor - Kommunikation og dialog i kommunen – se dagsordener fra 19. februar, 19. marts, 23. april og 18. juni

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 17-09-2019

Indstilles godkendtcaseno19-2742_#5033004_v1_bilag. pilotprojekt omkring kommunikation og dialog .pdf.pdf

Bilag

Bilag. Pilotprojekt omkring kommunikation og dialog .pdf


3. Drøftelse af status på økonomiske situation vedr. midler projektudvalget kan anbefale fra

Drøftelse af status på økonomiske situation vedr. midler projektudvalget kan anbefale fra
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget drøfter status på en økonomiske situation vedr. midler projektudvalget kan anbefale fra
Beskrivelse af sagen

Da der siden årsskiftet af flere omgange har været politisk fokus på midlerne i ”Udviklingspuljen til Lokalområderne” har projektudvalget på et opfølgningsmøde med Kommunalbestyrelsen haft en dialog om formålet med udvalgets arbejde og de fremtidige økonomiske rammer for udvalgets arbejde. Under Økonomiudvalget er der to puljer ”Udviklingspuljen til Lokalområderne” og ”Pulje til lokaludvikling” som projektudvalget kan komme med anbefalinger til anvendelsen af.

Overblik over status på økonomiske situation:
På projektudvalgets ordinære møde d. 20. aug. 2019 efterlyste projektudvalget et overblik over status på økonomiske situation vedr. midler projektudvalget kan anbefale fra. Overblikket fremgår uddybende af notat i bilag 1.
Af bilag 1 fremgår det overordnet, at status på budgetforslag 2020 er, at der er 8,3 mio. kr. i budget 2020 samt 3,94 mio. kr. er den forventede overførsel for 2019 til 2020.
De 3,94 mio. kr. er midler, der er rest til disponering og fordeler sig med 3,711 mio. kr. i driftsmidler og 0,225 mio. kr. i anlægsmidler, se tabel 1 og 2.

Uddybning:
Af tabel 2 fremgår ligeledes et overblik over forbrug på puljen i 2019 samt overførsler fra forrige år. Her fremgår det, at fra 2018 til 2019 er der overført 2 mio. kr. på drift og 3,6 mio. kr. på anlæg. Samlet set er i alt 5,6 mio. kr. er overført. I 2018 blev der givet bevilliger for 7,72 mio. kr. som ikke blev udbetalt i samme år. Hvis der ses på summen af bevillinger overført til 2019 op i mod budgetoverførslen, så er der brugt 2,12 mio. kr. af budget 2019 allerede ved årets start.
Tabel 3 og 4 viser en oversigt over projekter som projektudvalget har anbefalet i 2019 samt en oversigt over udbetalte midler i 2019. Af tabellerne kan det udledes, at det at projektudvalget har givet tilsagn om, at midlerne skal disponeres er ikke det samme som, at de faktisk er udbetalt til de konkrete projekter. Det ses idet, at der i 2019 er betalt/udbetalt 1,35 ud af de 9,71 mio. kr. (7,72+1,99 mio. kr.) som projektudvalget har anbefalet midler til i løbet af 2018+2019.

Muligheder for at frigive midler:
Der foreligger en mulighed for, at der kan blive frigivet midler i udviklingspuljen.  Muligheden kan opstå idet projekter, der er givet bevilling til, frafalder. I flere af tilsagn til projekter ligger der regler om, at foreninger og privatpersoner skal indgive anmodning om at få midlerne udbetalt inden for et år efter et tilsagn er givet. På nuværende tidspunkt er der projekter, hvis frist udløber i december 2019. Bliver der derfor ikke indgivet anmodning inden da, så vil der frigøres midler til puljen.

Administrationen indstiller, at projektudvalget drøfter den nuværende økonomiske situation vedr. midler projektudvalget kan anbefale fra.


Projektudvalgets ønsker til fremadrettet arbejde og økonomi:
Projektudvalget har af flere omgange drøftet midlerne, som projektudvalget kan anbefale fra. Senest fik projektudvalget fra deres møde d. 20. august 2019 protokolleret at

”Et flertal bestående af V, L, B og S ønsker, at projektudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der fremadrettet afsættes i alt 5 mio. kr. årligt til de to puljer ”Udviklingspuljen til Lokalområderne” og ”Pulje til lokaludvikling” under Økonomiudvalget, som projektudvalget kan komme med anbefalinger til anvendelsen af. Et mindretal bestående af O ønsker, at beløbet skal være højere.”

Derfor udarbejdes der en sag til Økonomiudvalgets møde d. 2. oktober 2019 ud fra ovenstående protokolleringen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

PULO, 20. august 2019, punkt 7: Drøftelse af projektudvalgets opfølgningsmøde med Kommunalbestyrelsen

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 17-09-2019

Drøftetcaseno19-2742_#5033094_v1_bilag. overblik over puljemidler pulo kan anbefale for.pdf.pdf

Bilag

Bilag. Overblik over puljemidler PULO kan anbefale for.pdf


4. Beslutning om ansøgningsrunde i foråret 2019 i puljen Rum til Fællesskab

Beslutning om ansøgningsrunde i foråret 2019 i puljen Rum til Fællesskab
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Beslutningssag

Indstilling

Administration indstiller, at

 1. Projektudvalget afslutter ansøgningsrunden i foråret 2019 i Puljen Rum til Fællesskab og der gives afslag på samtlige ansøgninger i forårsrunden 2019.
   
Beskrivelse af sagen

I forbindelse med Budgetrevision 2 2019 fremgik der et behov for en skærpet styring på serviceudgifterne, da en overskridelse af kommunernes samlede serviceramme i regnskab 2019 betyder, at kommunernes bloktilskud reduceres. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen en forbrugstilbageholden i forbruget på alle kommunens udgiftsområder, herunder også Puljen til Lokal Udvikling. Med forbrugstilbageholdenhed menes, at der holdes tilbage med forbrug på bl.a. puljer og overførte midler vedr. endnu ikke disponerede midler.


D. 21. maj 2019 prioriterede projektudvalget hvilke ansøgninger til puljen Rum til Fællesskab Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal imødekomme. Midlerne fordelt i ansøgningsrunden til puljen Rum til Fællesskab i foråret 2019 er forudsat af, at midlerne er til disposition i det kommunale budget efter budgetrevisionen i september 2019.

Budgetrevision 3 2019 blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 11. september 2019. Budgetrevision 3 2019 angiver et stadig forbrugstilbagehold i forbruget. Dette betyder, at de ikke disponerede driftsmidler i Puljen til Lokal Udvikling (3,711 mio. kr.) ikke kan bevilliges på nuværende tidspunkt. Alle projekter i forårsrunden 2019 i Puljen Rum til fællesskab, der indeholder driftsmidler kan derfor på nuværende tidspunkt ikke bevilliges. 

Forbrugstilbageholdet vedrører ikke anlægsmidler. Idet at en indstillet omplacering af 2 mio. kr. fra driftsmidler til anlægsmidler ikke blev godkendt af kommunalbestyrelsen i budgetrevision 3 2019, er der kun 225.000 kr. i rest til disponering i anlægsmidler, som projektudvalget kan anbefale projekter fra.
De projekter, enkeltvis i forårsrunden 2019 puljen, der indeholder anlægsmidler overstiger 225.000 kr. Alle projekter i forårsrunden 2019 i puljen, der indeholder anlægsmidler kan derfor på nuværende tidspunkt heller ikke bevilliges.

Samlet set kan projektudvalget altså på nuværende tidspunkt ikke tildele midler til ansøgere fra forårsrunden 2019 i puljen Rum til fællesskab.
 
Administrationen anbefaler Projektudvalget at afslutte forårsrunden 2019 i puljen og lader ansøgerne modtage besked om, at der gives afslag på projekterne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Kommunalbestyrelsen, d. 15. maj 2019, punkt 123: Beslutning om Budgetrevision 2 2019

Kommunalbestyrelsen d. 11. september 2019, punkt 212: Beslutning om Budgetrevision 3, 2019

PULO, d. 21. maj 2019, punkt 3: Projektudvalgets anbefalinger i forbindelse med puljen Rum til fællesskab, d. 21. maj 2019

PULO, 20. august 2019, punkt 5: Beslutning af midler fra Puljen Rum til Fællesskab i foråret 2019

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 17-09-2019

Vedr. anlægsmidler indstiller projektudvalget til Økonomiudvalget, at der fra ”Pulje til Lokaludvikling” tildeles 

 510.000 kr. til projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby’ med Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby som ansøger, hvor midlerne er forudsat en sammenhæng til de anbefalinger Trafiksikkersikkerhedsplan 2020-2025 vil angive.

Forøget årlige driftsudgift for kommunen efter anlæg af projekt: 87.500 kr.

 

 35.000 kr. til projekt ’Stibelysning i Svampebyen’ med Udløse Lokalråd som ansøger

Forøget årlige driftsudgift for kommunen efter anlæg af projekt: 2.000 kr.

 

 70.000 kr. til projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’ med beboergruppe i samarbejde med Lokalforum Store Merløse som ansøger.    

Der er ingen forøget årlige driftsudgift kommunen efter anlæg af projekt, da projektudvalget ønsker, at projektet driftes lokalt.

 

samt

 

 300.000 kr. til projekt ’Øasen’ med Foreningen Øasen som ansøgere.

Ingen forøgede årlige driftsudgift for kommunen efter anlæg af projekt, da foreningen indgår en serviceaftale med firmaet UNO, gældende for de første 5 år, herefter varetager foreningen selv driften fremadrettet.

 

 220.000 kr. til projekt ’Skolesti ved Vipperød’ med Vipperød Lokalforum som ansøger, hvor midlerne er forudsat at berørte lodsejere indgiver en skriftlig tilkendegivelse på, at stien kan anlægges henover deres ejendom.  

Der er ingen forøget årlige driftsudgift kommunen efter anlæg af projekt.

 

Administration har i en ekstra gennemgang af samtlige ansøgninger i forårsrunden vurderet, at projekt ’Øasen’ og projekt ’Skolesti ved Vipperød’ også indeholder anlægsmidler, hvorfor disse ansøgninger også skal indstilles sammen med 3 de øvrige ansøgninger med anlægsprojekter, som projektudvalget på deres møde d. 21 maj 2019 også har ønsket at imødekomme. 

 

Tildeling kræver, at omplacering af driftsmidler til anlægsmidler godkendes.

 

Der gives derudover afslag på samtlige resterende ansøgninger fra forårsrunden 2019 i puljen Rum til fællesskab.

5. Drøftelse af foreløbigt indhold i model for særlig indsats.

Drøftelse af foreløbigt indhold i model for særlig indsats.
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget drøfter foreløbigt indhold i model for særlig indsats.
Beskrivelse af sagen

En særlig indsats i Knabstrup forløb igennem en intensiv projektperiode i foråret 2019, med projektnavnet ’Knabstrup sætter kurs’. Projektet var støttet med midler fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Foruden gennemførelses af selve projektet i Knabstrup er midlerne også tildelt med henblik på at udvikle en model til brug for fremtidige særlige indsatser i Holbæk Kommune. Modellen sikrer, at gode erfaringer bringes videre og sætter en klar ramme at arbejde ud fra i næste samarbejde om en særlig indsats. Med modellen er det ligeledes muligt at videndele til andre kommuner om erfaringer.

Udarbejdelsen af modellen er i fuld gang og projektudvalget skal drøfte foreløbigt indhold i model med fokus på aktiviteter i en indledende fase for en særlig indsats.
En indledende fase har til formål at sætte rammerne, afdække problemer og aktører samt danne relationer og mobilisering.
Aktiviteter i en indledende fase skal både foregå intern i kommunen samt lokalt.

Endelig model for særlig indsats vil blive forelagt projektudvalget på projektudvalgets ordinære møde d. 22. oktober, der afholdes i Knabstrup.
 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole, d. 26. september 2018, punkt 103: Beslutning om samarbejde med Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

PULO, 4. oktober 2018, punkt 2: Beslutning om medfinansiering til fondsansøgning

PULO, d. 18. juni 2019, punkt 3: Opsamling og evaluering af Knabstrup sætter kurs

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 17-09-2019

Drøftet

6. Beslutning om valg af lokalområde til gennemførelse af kommende særlig indsats.

Beslutning om valg af lokalområde til gennemførelse af kommende særlig indsats.
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at;

 1. Projektudvalget vælger et lokalområde til gennemførelse af kommende særlig indsats.
Beskrivelse af sagen

En ’særlig indsats’ er et koncept igangsat af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne og er et længerevarende og forpligtende samarbejde mellem Holbæk Kommune og frivillige borgere i et udvalgt lokalområde. Samarbejdet sker om konkrete projekter, der styrker udvikling, fællesskab og tryghed. Et lokalområde bliver udvalgt ud fra hvilke komplekse problemstillinger, som er tilstede i lokalområdet.

Tidligere har Projektudvalget anbefalet afsætning af mider til gennemførelse af udviklingsforløb i hhv. Jyderup (Jyderup Handleplan 2018) samt i Knabstrup (Knabstrup sætter kurs 2019).

Projektudvalget skal i deres beslutning af nyt lokalområde have aktiviteter i en indledende fase for øje, hvilket fremgår af forrige punkt. Aktiviteterne i en indledende fase har til formål at sætte rammerne, afdække problemer og aktører samt danne relationer og mobilisering.

Aktiviteter i en indledende fase skal både foregå intern i kommunen samt lokalt.


En kommende særlig indsats rammer, tidsforløb og projektopsætning vil skulle besluttes i en senere sag, hvor også ressourceforbrug vil skulle godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Økonomiske konsekvenser

Ressourceforbrug til en kommende særlig indsats vil skulle godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i en senere sag.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 17-09-2019

Undløse besluttes som lokalområde til gennemførelse af en kommende særlige indsats.

7. Beslutning af emner til borgerpanelundersøgelse i 2020

Beslutning af emner til borgerpanelundersøgelse i 2020
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Beslutningssag
 

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 

 1. Projektudvalget drøfter mulige emner til borgerpanelundersøgelser i 2020 på projektudvalgets område.
 2. Projektudvalget beslutter hvilke emner/emne til borgerpanelundersøgelser, der meldes ind til Økonomiudvalget fra projektudvalget.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har siden 2015 haft et elektronisk borgerpanel. Økonomiudvalget har ansvar for at koordinere indkomne forslag til ­undersøgelser i borgerpanelet fra fagudvalg, projektudvalg og kommunalbestyrelse. For at kunne foretage denne koordinering, anmoder Økonomiudvalget alle udvalg at melde tilbage med ønsker til hvilke undersøgelser, der ønskes gennemført det næste år.

Borgerpanelet er et elektronisk panel med ca. 1.000 deltagere, som er sammensat af en bred gruppe af kommunens borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle kommunalpolitiske temaer. I borgerpanelet har der været gennemført undersøgelser om borgernes oplevelser og vurderinger af bl.a.:

 • kommunens kommunikation
 • det lokale demokrati
 • kollektive trafik
 • unges muligheder
 • kultur, fritid og kunst

 

www.holbaek.dk/borgerpanel kan alle de hidtil gennemførte undersøgelser og resultater ses. Når der er gennemført en undersøgelse i borgerpanelet, udarbejder administrationen en rapport med analyser, resultater og highlights fra undersøgelsen. Rapporten er et godt udgangspunkt for en drøftelse, og kan bruges som grundlag for konkret opfølgning og prioritering i fht. indsatser, planer eller strategier.


Bemærk at det kun er emner til borgerpanelundersøgelse, der meldes ind til årshjul. Fastlæggelse af temaer og spørgsmål i undersøgelserne, vil blive behandlet efterfølgende i en ny af sag i projektudvalget.
Emner kan have udgangspunkt i projekter på projektudvalgets område, hvor der kan være basis for at få udarbejdet en undersøgelse i borgerpanelet, til at give viden, synspunkter og input til de videre drøftelser og prioriteringer i udvalget og i administrationen.
Emner skal egne sig til en bred borgerpanelundersøgelse.

 

Miniundersøgelser:

Der kan også laves miniundersøgelser i borgerpanelet. En miniundersøgelse består af 1-4 spørgsmål om et specifikt emne eller tema, og kan bestilles direkte af de enkelte udvalg (eller kommunalbestyrelsen) uden forudgående behandling i økonomiudvalget.

Miniundersøgelser med få enkle spørgsmål, kan fx bruges til at give en pejling på hvordan borgerpanelet (og dermed borgerne), ser på et aktuelt politisk spørgsmål eller emne, der skal drøftes eller tages beslutning om. Miniundersøgelser kan give bidrag den politiske dialog, eller bidrage til at kvalificere politiske eller administrative beslutninger og udviklingsprojekter i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen
 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 17-09-2019

Projektudvalget ønsker ikke at melde nogle temaer ind til Økonomiudvalget.

8. Evt.

Evt.
9. Underskriftsark

Underskriftsark