UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

lokale 0.16, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

20-08-2019 16:45:00

SLUTTIDSPUNKT

20-08-2019 19:45:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 20. august 2019
2. Orientering om status på Jyderup Handleplan: Ny anvendelse af rådhuset, Attraktive Byrum & Grøn Bymidte
3. Beslutning om ansøgning fra Tuse Næs Lokalforum til puljen Rum til Fællesskab
4. Orientering om Budgetrevision 3 og mulighed for imødekommelse af ansøgninger i puljen Rum til fællesskab
5. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab i foråret 2019
6. Beslutning om at afholde ordinært møde d. 22. oktober 2019 i Knabstrup
7. Drøftelse af projektudvalgets opfølgningsmøde med Kommunalbestyrelsen
8. Evt.
9. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 20. august 2019

Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 20. august 2019
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Beslutning

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsordenen for mødet d. 20. august 2019 godkendes.
Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 20-08-2019

 

Punkt 4 behandles førend punkt 3. Godkendt.

2. Orientering om status på Jyderup Handleplan: Ny anvendelse af rådhuset, Attraktive Byrum & Grøn Bymidte

Orientering om status på Jyderup Handleplan: Ny anvendelse af rådhuset, Attraktive Byrum & Grøn Bymidte
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne,
Orientering

Indstilling

Administrationen indstiller, at;

 1. Projektudvalget tager status på de tre projekter fra Jyderup Handleplan til efterretning.
Beskrivelse af sagen

I forbindelse med beslutningen om Jyderup Handleplan blev det besluttet at igangsætte projekterne og afsat midler til; ”Ny anvendelse af rådhuset”, ”Attraktive Byrum” & ”Grøn Bymidte”. En del af disse midler var øremærket ansættelse af en projektmedarbejder til gennemføre disse projekter i tæt samarbejde med de lokale borgere. Projektmedarbejderen vil på mødet præsentere fremskridt for de tre projekter.
Projektudvalget blev senest orienteret om status herom på et møde d. 19. februar 2019.


Jyderup Handleplan

Efter et politisk ønske om at skabe gode rammer for frivillighed, turisme og foreningsliv i Jyderup, samt at medvirke til den samlede udvikling af Jyderup besluttede Byrådet den 13. december 2017 at igangsætte udarbejdelsen af en handleplan for Jyderup. På et arbejdsmøde den 9. januar 2018 blev der nedsat fire temagrupper: Turisme, Ejendomme & Udvikling, Byudvikling og Boligudvikling. Administrationen og borgere i Jyderup har i samarbejde udarbejdet anbefalinger til realisering af udviklingsprojekter under hvert tema, som er samlet i Jyderup Handleplan.

Efter den 12. april 2018 blev Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder inddraget i processen vedrørende Jyderup Handleplan. Jyderup er det første lokalområde, Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne samarbejder med. Projektudvalgets rolle har især været at skabe et politisk ejerskab til handleplanen. Medlemmerne af projektudvalget har undervejs både mødtes med borgerne i Jyderup, men især holdt temamøder med relevante stående udvalg. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har på deres møde d. 7. juni 2018 besluttet, hvilke anbefalinger og hvilken finansiering via midler fra udviklingspuljen, udvalget ønskede at indstille.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

PULO, 7. juni 2018, punkt 3: Beslutning om Jyderup Handleplan
Kommunalbestyrelsen, d. 27. juni 2018, punkt 135: Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan
Kommunalbestyrelsen, d. 24. oktober 2018, punkt 205: Beslutning om Jyderup Rådhus
PULO, d. 19. februar 2019, punkt 2:  Status Jyderup Handleplan

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 20-08-2019

Orientering taget til efterretning.

3. Beslutning om ansøgning fra Tuse Næs Lokalforum til puljen Rum til Fællesskab

Beslutning om ansøgning fra Tuse Næs Lokalforum til puljen Rum til Fællesskab
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget træffer beslutning om anbefaling af ansøgning fra Tuse Næs Lokalforum til puljen Rum til Fællesskab.
   
Beskrivelse af sagen

I forbindelse med puljen Rum til Fællesskab med ansøgningsfrist d. 23. april 2019 ansøgte Tuse Næs Lokalforum om 77.000 kr. i konsulentbistand til udarbejdelse af en udviklingsplan.
D. 21. maj 2019 prioriterede projektudvalget, hvilke ansøgninger til puljen Rum til Fællesskab Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal imødekomme. Med hensyn til ansøgningen fra Tuse Næs Lokalforum, da ønskede projektudvalget at afvente beslutningen om, hvilke lokalområder, der tildeles hjælp gennem proces-fælles-skaberen. Proces-fælles-skaberen skal yde procesbistand til eksempelvis større udviklingsprojekter, udviklingsplaner eller en generel styrkelse af fællesskabet og samarbejdet i de enkelte lokalområder i årene 2019-2021. D. 18. juni 2019 besluttede projektudvalget, at Tuse Næs ikke er et udvalgt lokalområde til at modtage proces-fælles-skaberhjælp i første omgang. Tuse Næs er et lokalområde i kommunen, der allerede har kommunalbestyrelsens fokus både gennem det kommende
arbejde med boligstrategien samt udpegningen af et perspektivareal i Planstrategi 2019.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt projektudvalget beslutter, at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tildeling af midler til ansøgningen, da drejer det sig om 77.000 kr. fra puljen Rum til Fællesskab. Tildeling af midler fordelt i ansøgningsrunden i foråret 2019 er forudsat af, at midlerne er til disposition i det kommunale budget efter budgetrevisionen i september 2019.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

PULO, d. 21. maj 2019, punkt 3: Projektudvalgets anbefalinger i forbindelse med puljen Rum til fællesskab
PULO, d. 18. juni 2019, punkt 2: Beslutning om fælles-skaber med særligt procesfokus, d. 18. juni 2019

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 20-08-2019

Afventer.caseno19-2742_#5007015_v1_ansøgning om lokal udviklingsplan for tuse næs.pdf.pdf
caseno19-2742_#5007046_v1_planstrategi 2019.pdf

Bilag

Ansøgning om Lokal udviklingsplan for Tuse Næs.pdf
Planstrategi 2019


4. Orientering om Budgetrevision 3 og mulighed for imødekommelse af ansøgninger i puljen Rum til fællesskab

Orientering om Budgetrevision 3 og mulighed for imødekommelse af ansøgninger i puljen Rum til fællesskab
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Orientering

Indstilling

Administrationen indstiller, at;

 1. Projektudvalget orienteres om omplacering af midler i Budgetrevision 3 og mulighed for imødekommelse af ansøgninger i puljen Rum til fællesskab
Beskrivelse af sagen

I forbindelse med Budgetrevision 2 2019 fremgik der et behov for en skærpet styring på serviceudgifterne, da en overskridelse af kommunernes samlede serviceramme i regnskab 2019 betyder, at kommunernes bloktilskud reduceres. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen en forbrugstilbageholden i forbruget på alle kommunens udgiftsområder, herunder også Puljen til Lokal Udvikling. Med forbrugstilbageholdenhed menes, at der holdes tilbage med forbrug på bl.a. puljer og overførte midler vedr. endnu ikke disponerede midler. Projektudvalget har på nuværende tidspunkt 3,2 mio kr. til rest disponering i driftsmidler.

Omplacering af midler i forbindelse med Budgetrevision 3.

D. 4. september 2019 behandler Økonomiudvalget Budgetrevision 3 2019 og Kommunalbestyrelsen behandler revisionen d. 11. september 2019. I forbindelse med Budgetrevision 3 vil administrationen indstille en omplaceringen af 2. mio. kr. af projektudvalgets driftsmidler til anlægsmidler. Således vil et reduceret budget og forbrug imødekommes.


Omplacering af midler giver mulighed for at imødekomme ansøgninger fra puljen Rum til fællesskab.

D. 21. maj 2019 prioriterede Projektudvalget hvilke ansøgninger til puljen Rum til Fællesskab Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal imødekomme. Midlerne fordelt i ansøgningsrunden til puljen Rum til Fællesskab i foråret 2019 er forudsat af, at midlerne er til disposition i det kommunale budget efter budgetrevisionen i september 2019. I så fald, vil tilsagn blive sendt til de udvalgte ansøgninger, når de er endeligt politisk godkendt i enten Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen. Såfremt den ovenfor beskrevne omplaceringen af midler godkendes, da giver det mulighed for, at projektvalget kan anbefale en imødekommelse af 3 ansøgninger til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der omhandler anlægsudgifter. Det drejer sig om følgende 3 ansøgninger:

 • Projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby’ med Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby som ansøger.
 • Projekt ’Stibelysning i Svampebyen’ med Udløse Lokalråd som ansøger.
 • Projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’ med beboergruppe i samarbejde med Lokalforum Store Merløse som ansøger.       


Beslutningen om projektudvalgets anbefalinger af de tre ansøgninger fremgår af næste punkt på dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Se beskrivelse af økonomi i sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, d. 15. maj 2019, punkt 123: Beslutning om Budgetrevision 2 2019

PULO, d. 21. maj 2019, punkt 3: Projektudvalgets anbefalinger i forbindelse med puljen Rum til fællesskab, d. 21. maj 2019

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 20-08-2019

Orientering taget til efterretning.

5. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab i foråret 2019

Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab i foråret 2019
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller, at

 1. der tildeles 510.000 kr. til Projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby’ med Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby som ansøger.
   
 2. der tildeles 35.000 kr. til projekt ’Stibelysning i Svampebyen’ med Udløse Lokalråd som ansøger.
   
 3. der tildeles 70.000 kr. til projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’ med beboergruppe i samarbejde med Lokalforum Store Merløse som ansøger.       
Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne skal anbefale, hvordan midlerne fra puljen Rum til Fællesskab skal fordeles ved ansøgningsrunden i foråret 2019. Puljen er oprettet for at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune til et godt og unikt sted at bo, hvor der er muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling. Udvalget har mulighed for at tildele midler for op mod 4 mio. kr.

Hvad kan der søges penge til i Puljen Rum til Fællesskab

Der søges tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de fire nedenstående kriterier.

 • Særlige kendetegn: som handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn.
 • Møder i naturen: hvor der er fokus på den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter.
 • Lokale samlingssteder: hvilket er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder.
 • Sikker færden: drejer sig om trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

Et projekt skal altså leve op til mindst et af kriterierne. De fulde betingelser kan læses her


Puljen modtog 16 ansøgninger ved ansøgningsfrist d. 23. april 2019 og 15 ansøgninger blev lagt op til politisk beslutning. D. 21. maj 2019 prioriterede projektudvalget hvilke ansøgninger Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal imødekomme. Midlerne fordelt i ansøgningsrunden til puljen Rum til Fællesskab i foråret 2019 er forudsat af, at midlerne er til disposition i det kommunale budget efter budgetrevisionen i september 2019. I så fald, vil tilsagn blive sendt til de udvalgte ansøgninger, når de er endeligt politisk godkendt i enten Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med Budgetrevision 3 vil administrationen indstille en omplaceringen af 2. mio. kr. af projektudvalgets driftsmidler til anlægsmidler. Omplaceringen giver det mulighed for, at projektvalget kan anbefale en imødekommelse af 3 ansøgninger til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der omhandler anlægsudgifter. Det drejer sig om følgende tildeling af midler:

 • 510.000 kr. til Projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby’ med Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby som ansøger, hvor midlerne er forudsat en sammenhæng til de anbefalinger Trafiksikkersikkerhedsplan 2020-2015 vil angive.
   
 • 35.000 kr. til projekt ’Stibelysning i Svampebyen’ med Udløse Lokalråd som ansøger.
   
 • 70.000 kr. projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’ med beboergruppe i samarbejde med Lokalforum Store Merløse som ansøger.  
  Det er en delvis imødekommelse af ansøgningen, der anbefales, da projektudvalget ønsker, at projektet driftes lokalt.
Økonomiske konsekvenser

Tildeling af midler fra puljen Rum til Fællesskab drejer sig om følgende beløber:

 • 510.000 kr. til Projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv’, hvor midlerne er forudsat en sammenhæng til de anbefalinger Trafiksikkersikkerhedsplan 2020-2015 vil angive.
   
 • 35.000 kr. til projekt ’Stibelysning i Svampebyen’.
   
 • 70.000 kr. projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’.

Tildeling af midler fordelt i ansøgningsrunden i foråret 2019 er forudsat af, at midlerne er til disposition i det kommunale budget efter budgetrevisionen i september 2019.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

PULO, d. 21. maj 2019, punkt 3: Projektudvalgets anbefalinger i forbindelse med puljen Rum til fællesskab, d. 21. maj 2019

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 20-08-2019

 

Afventercaseno19-2742_#5007035_v1_bilag 0 - overblik og en kort beskrivelse af ansøgninger inklusiv administrationens prioritering, vu.pdf
caseno19-2742_#5007036_v1_bilag 1 - byporte i stigs bjergby, mørkøv og skamstrup.pdf
caseno19-2742_#5007040_v1_bilag 2 - stibelysning i svampebyen undløse.pdf
caseno19-2742_#5007230_v1_bilag 3 - forskønnelse af store merløses bynære naturområder samt stibelysning.pdf

Bilag

Bilag 0 - Overblik og en kort beskrivelse af ansøgninger inklusiv administrationens prioritering, vurdering og anbefaling.pdf
Bilag 1 - Byporte i Stigs Bjergby, Mørkøv og Skamstrup
Bilag 2 - Stibelysning i Svampebyen Undløse
Bilag 3 - Forskønnelse af Store Merløses bynære naturområder samt stibelysning


6. Beslutning om at afholde ordinært møde d. 22. oktober 2019 i Knabstrup

Beslutning om at afholde ordinært møde d. 22. oktober 2019 i Knabstrup
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Beslutningssag

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektudvalget afholder ordinært møde d. 22. oktober 2019 kl.  16.45-19.45 i Knabstrup

 

Beskrivelse af sagen

På baggrund af en drøftelse i projektudvalget d. 18. juni 2019 har projektudvalget fokus på opfølgning af forløbet med den særlige indsats i Knabstrup, der kaldes Knabstrup sætter kurs. Den særlige indsats forløb igennem en intensiv projektperiode i foråret 2019.
En af måderne til at følge op på den særlige indsats er, at projektudvalget afholder et møde i Knabstrup og i den forbindelse inviterer lokale nøglepersoner fra projektsamarbejdet til en drøftelse om fremgang i de forskellige projekter og tiltag, som Knabstrup sætter kurs sætter indeholder.
Punktet giver også anledning til at projektudvalget orienteres kort om fremdrift i forskellige projekter og tiltag i Knabstrup. 
 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

PULO, Udvalget for Børn og Skole, d. 26. september 2018, punkt 103: Beslutning om samarbejde med Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

PULO, d. 18. juni 2019, punkt 3: Opsamling og evaluering af Knabstrup sætter kurs

 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 20-08-2019

Godkendt.

7. Drøftelse af projektudvalgets opfølgningsmøde med Kommunalbestyrelsen

Drøftelse af projektudvalgets opfølgningsmøde med Kommunalbestyrelsen
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne,
Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:
 

 1. Projektudvalget drøfter det afholdte opfølgningsmøde med Kommunalbestyrelsen d. 14. august 2019.

 

Beskrivelse af sagen

På baggrund af beslutning i projektudvalget d. 21. maj 2019 havde projektudvalget en drøftelse med Kommunalbestyrelsen på et opfølgningsmøde d. 14. august.
 

Projektudvalget drøftede på deres møde d. 21. maj 2019, at forudsætningen for deres arbejde er, at der er midler til at arbejde med udvikling af lokalområderne. Da der siden årsskiftet af flere omgange har været politisk fokus på midlerne i ”Udviklingspuljen til Lokalområderne” ønskede udvalget på opfølgningsmødet en dialog med Kommunalbestyrelsen om formålet med udvalgets arbejde og de fremtidige økonomiske rammer for udvalgets arbejde.


Baggrund

I budgetaftalen i 2018-2021 blev der afsat sammenlagt 9,3 mio. kr. årligt i fire år til en udviklingspulje, der styrker de lokale fællesskaber i hele kommunen. 7,3 mio. blev lagt i ”Udviklingspuljen til Lokalområderne” og 2. mio. anlægsmidler blev lagt i ”Pulje til lokaludvikling”. Samtidigt blev Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne nedsat. Deres formål er at skabe stærkere fællesskaber, mere tryghed og øget selvforståelse i lokalområder og i kommunen som helhed. Projektudvalget kan anbefale hvorledes de 9,3 mio. kr. skal bruges.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

PULO, d. 21. maj 2019, punkt 2: Drøftelse af midlerne i ”_Udviklingspuljen til lokalområderne”
 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 20-08-2019

Drøftet.

Et flertal bestående af V, L, B og S ønsker, at projektudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der fremadrettet afsættes i alt 5 mio. kr. årligt til de to puljer ”Udviklingspuljen til Lokalområderne” og ”Pulje til lokaludvikling” under Økonomiudvalget, som projektudvalget kan komme med anbefalinger til anvendelsen af. Et mindretal bestående af O ønsker, at beløbet skal være højere.

8. Evt.

Evt.
Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 20-08-2019

Projektudvalget drøftede, at afholde en konference om lokal udvikling til foråret 2020.

9. Underskriftsark

Underskriftsark