UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

18-06-2019 16:45:00

SLUTTIDSPUNKT

18-06-2019 19:45:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne 18. juni 2019
2. Beslutning om fælles-skaber med særligt procesfokus
3. Opsamling og evaluering af Knabstrup sætter Kurs
4. Drøftelse af Projektudvalgets 3. spor - Kommunikation og dialog i kommunen
5. Beslutning om ikke at uddele medfinansiering til Bredbåndspuljen i 2019
6. Drøftelse af opfølgningsmøde med Kommunalbestyrelsen 14. August 2019
7. Evt.
8. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne 18. juni 2019

Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne 18. juni 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutning


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsordenen for mødet 18. juni 2019 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 18-06-2019

Solvej Petersen (B) var fraværende under behandlingen af dette punkt.

Godkendt

2. Beslutning om fælles-skaber med særligt procesfokus

Beslutning om fælles-skaber med særligt procesfokus

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget beslutter administrationens oplæg til et stillingsopslag for den kommende fælles-skaber med særligt procesfokus.
 2. Udvalget beslutter en procesplan for dennes særlige indsatser i 2019.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13.03.2019 Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes anbefaling om at afsætte midler til en fælles-skaber med fokus på procesbistand. På mødet beslutter udvalget den endelige profil samt en procesplan for dennes særlige indsatser i 2019.

Baggrunden for en fælles-skaber med særligt procesfokus

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne er efter dialog med lokalområderne i 2018 blevet opmærksom på et behov og et ønske om procesbistand til eksempelvis større udviklingsprojekter, udviklingsplaner eller en generel styrkelse af fællesskabet og samarbejdet i de enkelte lokalområder. Et behov der ligger ud over de ressourcer de eksisterende fælles-skabere kan eller er tiltænkt at imødekomme. For at skabe en sammenhængende struktur omkring samarbejdet med lokalområderne, er det besluttet, at behovet for procesbistand imødekommes ved at udvide gruppen af fælles-skabere med et årsværk, der primært fokuserer på procesbistand til udvalgte lokalområder i årene 2019-2021.

Stillingsbeskrivelse for en fælles-skaber med særligt procesfokus

Den dedikerede procesbistand kan understøttes på flere måder. Men da Fælles-skaberne i forvejen er bindeled, vejviser og katalysator, når borgerne vil noget med kommunen, er det naturligt at forankre vedkommende i den struktur og erfaring, der er i forvejen. Derudover er det naturligt, at vedkommendes profil og kompetencer matcher de ønsker og behov, som lokalområderne har for understøttelse. Ved mødet den 23.04.2019 besluttede udvalget, at der skal ansættes en fælles-skaber med følgende særlige proceskompetencer. Vedkommende:

 • har viden om og erfaring med processer
 • skal hjælpe gruppen med at målet nås – men det er gruppens ansvar
 • har fokus på lokalt ejerskab og kapacitetsopbygning
 • samler og motiverer lokalområdet som helhed

I bilag 1 findes administrationens oplæg til en stillingsbeskrivelse for den kommende fælles-skaber med særligt procesfokus.

Procesplan for 2019

Administrationen ønsker, at den nye fælles-skaber hurtigt og effektivt arbejder med udvalgets mål og ønsker. Udvalget bedes derfor beslutte én af følgende modeller for indsatsen i andet halvår af 2019:

 1. Fælles-skaberen starter med en målrettet indsats i èt udvalgt lokalområde.
 2. Fælles-skaberen kører tre mindre indsatser sideløbende.

De tre første indsatsområder er beskrevet i bilag 2 (Minikommissorium for Mørkøv lokalområde), Bilag 3 (Minikommissorium for Gislinge lokalområde) og bilag 4 (Minnikommissorium for St. Merløse lokalområde). Administrationen foreslår, at erfaringerne fra første halvår drøftes i udvalget, som på den baggrund beslutter en ny procesplan for 2020.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 18-06-2019

Solvej Petersen (B) var fraværende under behandlingen af dette punkt.

Indstilling godkendt. Projektudvalget ønsker procesplan B, hvor alle tre områder køres sideløbende.caseno19-2742_#4957074_v1_stillingsopslag - proceskonsulent - 18. juni 2019 procesfællesskaber.pdf
caseno19-2742_#4957102_v1_minikommussorium for mørkøv lokalområde - 18. juni 2019 procesfællesskaber.pdf
caseno19-2742_#4957082_v1_minikommissorium for gislinge lokalområde - 18. juni 2019 procesfællesskaber.pdf
caseno19-2742_#4957079_v1_minikommussorium for st. merløse lokalområde- 18. juni 2019 procesfællesskaber..pdf

Bilag

Stillingsopslag - proceskonsulent - 18. juni 2019 procesfællesskaber
Minikommussorium for Mørkøv Lokalområde - 18. juni 2019 procesfællesskaber
Minikommissorium for Gislinge lokalområde - 18. juni 2019 procesfællesskaber
Minikommussorium for St. Merløse lokalområde- 18. juni 2019 procesfællesskaber.


3. Opsamling og evaluering af Knabstrup sætter Kurs

Opsamling og evaluering af Knabstrup sætter Kurs

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Drøftelse


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget drøfter og evaluerer samarbejdet om den særlige indsats i Knabstrup

Beskrivelse af sagen

De første 100 dage af samarbejdet i Knabstrup sætter Kurs er vel overstået og den særlige indsats fortsætter nu i tre spor. 1) forankring af projekter blandt de lokale 2) politisk behandling af projekter – hvor det er nødvendigt 3) udvikling af model for kommende særlige indsatser i andre lokalområder.

På mødet vil Projektudvalget blive præsenteret for en foreløbig opsamling af og drøfte følgende:

 • Hvordan lever Knabstrup sætter Kurs op til målene i kommissoriet for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne?
 • Har Knabstrup sætter Kurs startet en konkret udvikling, der styrker lokalområdet og løser de udfordringer lokalområdet står overfor?
 • Hvad har fungeret bedst ved samarbejdet og hvad kunne fungere endnu bedre?
 • Hvordan sikrer vi bedst det fortsatte samarbejde efter 100 dages forløbet?

Projektudvalgets drøftelser og input bliver taget med videre i det kommende forløb. Både i forhold til det forsatte samarbejde med borgere i Knabstrup, det politiske efterspil og modellen for næste særlige indsats.

Hvad er en Særlig Indsats?

En Særlig Indsats er et længerevarende og forpligtende samarbejde mellem Holbæk Kommune og frivillige borgere i et udvalgt Lokalområde. Samarbejdet sker om konkrete projekter, der styrker udvikling, fællesskab og tryghed. Lokalområderne bliver udvalgt til en Særlig Indsats, hvis der er flere komplekse udfordringer på spil i lokalområdet. En Særlig Indsats er et koncept igangsat af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

Knabstrup Sætter Kurs

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og Fritid besluttede i september 2018, at samarbejde om en særlig indsats i Knabstrup. Den demografiske udvikling i Knabstrup talte for en dialog om hele lokalområdets udvikling – herunder holdbare løsninger for alle kommunens ejendomme – Skole, Børnehus og Hal.

Udvalget for Børn og Skole og Kommunalbestyrelsen besluttede efteråret 2018, at etablere et nyt tidssvarende børnehus i Knabstrup med særligt fokus på synergier til skolen. Samlingen af skole og dagtilbud kan styrke samarbejdet, gøre overgangen mellem dagtilbud og skole lettere og mere tryg for børn og forældre, og de nye fysiske rammer for dagtilbud/skole vil i endnu højere grad end i dag kunne bidrage til at understøtte aktiviteter i lokalsamfundet.

En Særlig Indsats i Knabstrup vil både kunne styrke denne eksisterende investering i et tidssvarende børnehus, sætte en bredere udvikling i gang Lokalområdet samt styrke fællesskabet overordnet.

Hårdt arbejde i 100 dage

I et 100 dages forløb har Knabstrups indbyggere sat kursen for byens udvikling. Det er sket i samarbejde med politikere og kommunale medarbejdere. Søndag den 27. januar 2019 lød startskuddet for hele samarbejdet om Knabstrups fremtid ved en workshop i Knabstrup Hallen. Startskuddet var fuld af visioner, og siden da har arbejdsgrupper udvalgt idéer og søsat konkrete projekter, der tilsammen sætter kursen for byens fremtid. Første milepæl for Knabstrups udvikling blev sat ved en 100 dages fest 24. maj 2019. Her fremviste de seks arbejdsgrupper produkter, erfaringer og planer. De seks grupper har arbejdet med:

 • Aktivt Børneliv
 • Bosætning og Bofællesskab
 • Knabstrup Hallen
 • Fællesskaber
 • Bybranding
 • Trafik

Gruppernes planer og mere info om samarbejdet kan læses i rapporten om Knabstrup Sætter Kurs. Den er vedhæftet som bilag.

Det er også muligt løbende følge med i samarbejdet på www.holbaek.dk/Knabstrup


Økonomiske konsekvenser

ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om samarbejde mellem BSU, KFU og PULO

Beslutning om samlet Børnehus og skole i Knabstrup i BSU og KB


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 18-06-2019

Drøftetcaseno19-2742_#4957683_v1_knabstrup sætter kurs rapport_ endelig 13.06.2019.pdf

Bilag

Knabstrup sætter Kurs rapport_ Endelig 13.06.2019


4. Drøftelse af Projektudvalgets 3. spor - Kommunikation og dialog i kommunen

Drøftelse af Projektudvalgets 3. spor - Kommunikation og dialog i kommunen

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Drøftelse


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget drøfter hvilket fokus deres arbejde med kommunikation og dialog i kommunen skal have

Beskrivelse af sagen

På baggrund af oplæg på mødet d. 23. april 2019 drøfter Udvalget deres ønskede kurs. Oplægget handlede om hvordan modtagerorienteret kommunikation kan afprøves og indebar en afdækning af hvilke apps der målretter kommunikation til lokalområder, der allerede er på markedet.

Oplægget fra mødet d. 23. april er vedlagt som bilag.

Baggrund

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne besluttede 5. april 2018 at arbejde i tre overordnede spor: Særlige indsatser, Tilskud til projekter i lokalområder og kommunikation og dialog i kommunen. Denne drøftelse er første anslag til at definerer hvad sporet om kommunikation og dialog skal indebære.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning og arbejdsgang i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne – 5. april 2018


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 18-06-2019

Projektudvalget ønsker, at administrationen laver et oplæg om hvorledes et pilotprojekt kan gennemføres. Pilotprojektet skal afprøve de tre forslåedes løsninger i hver deres lokalområde. På den måde bliver alle tre modeller prøvet og evalueret i forhold til deres effekt.caseno19-2742_#4957420_v1_oplæg om pulos tredje spor - kommunikation og dialog - 23. april 2019l..pdf

Bilag

Oplæg om PULOs tredje spor - kommunikation og dialog - 23. april 2019L.


5. Beslutning om ikke at uddele medfinansiering til Bredbåndspuljen i 2019

Beslutning om ikke at uddele medfinansiering til Bredbåndspuljen i 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutning


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Medfinansiering til Energistyrelsens Bredbåndspulje ikke uddeles i 2019

Beskrivelse af sagen

Grundet Kommunalbestyrelsens beslutning 15. maj 2019 om at udvises tilbageholdenhed i forbruget på alle kommunens udgiftsområder anbefales det, at medfinansiering til Energistyrelsens Bredbåndspulje ikke uddeles i 2019

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018 at afsætte 250.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019 af Udviklingspuljen til Lokalområder til medfinansiering af borgere i Holbæk Kommunes ansøgning til Energistyrelsens Bredbåndspulje.

Kommunalbestyrelsen tog denne beslutning på baggrund af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes anbefaling. Stabil internetdækning er med til at gøre lokalområderne til gode steder at bo og understøtter udvikling af både bosætning og erhverv. Den kommunale medfinansiering øger borgernes mulighed for at modtage støtte fra Energistyrelsen.

Afhængighed af Energistyrelsen

Ansøgningen til Holbæk Kommune om medfinansiering til Energistyrelsens Bredbåndspulje følger deadlines sat af Energistyrelsen. Dette betyder, at der på nuværende tidspunkt skal kommunikeres om muligheden for at ansøge om penge. Samtidigt ligger deadline for ansøgningen om medfinansiering fra Holbæk Kommune før den endelige beslutning i Kommunalbestyrelsen om Budget revision 3.Uvisheden om det overhoved er muligt at uddele medfinansiering til borgernes ansøgninger i 2019 er uhensigtsmæssig.


Økonomiske konsekvenser

De 500.000 kr. afsat under Udviklingspuljen til Lokalområder i 2019 til medfinansiering til Energistyrelsens Bredbåndspulje bliver ikke uddelt.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om at afsætte midler til Bredbåndspuljen i 2018 og 2019

Beslutning om tildeling af medfinansiering til Energistyrelsens Bredbåndspulje i 2018


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 18-06-2019

Anbefales godkendt

6. Drøftelse af opfølgningsmøde med Kommunalbestyrelsen 14. August 2019

Drøftelse af opfølgningsmøde med Kommunalbestyrelsen 14. August 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Drøftelse


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget drøfter deres opfølgningsmøde med Kommunalbestyrelsen d. 14. august

Beskrivelse af sagen

På baggrund af beslutning i PULO d. 21. maj 2019 har Projektudvalget en times møde med Kommunalbestyrelsen i tidsrummet mellem 15.30 og 17.30 d. 14. august 2019.

Udvalget drøftede på deres møde d. 21. maj 2019, at forudsætningen for deres arbejde er, at der er midler til at arbejde med udvikling af lokalområderne. Da der siden årsskiftet af flere omgange har været politisk fokus på midlerne i ”Udviklingspuljen til Lokalområderne” ønsker Udvalget på opfølgningsmødet en dialog med Kommunalbestyrelsen om formålet med udvalgets arbejde og de fremtidige økonomiske rammer for udvalgets arbejde.

Baggrund

I budgetaftalen i 2018-2021 blev der afsat sammenlagt 9,3 mio. kr. årligt i fire år til en udviklingspulje der styrker de lokale fællesskaber i hele kommunen. 7,3 mio. blev lagt i ”Udviklingspuljen til Lokalområderne” og 2. mio. anlægsmidler blev lagt i ”Pulje til lokaludvikling”. Samtidigt blev Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne nedsat. Deres formål er at skabe stærkere fællesskaber, mere tryghed og øget selvforståelse i lokalområder og i kommunen som helhed. At styrke udviklingen i kommunens lokalområder og styrke sammenhængskraften i kommunen. Projektudvalget kan anbefale hvorledes de 9,3 mio. kr. skal bruges.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om møde mellem PULO og KB


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 18-06-2019

Drøftet

7. Evt.

Evt.
8. Underskriftsark

Underskriftsark