UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Lok. 0.16

STARTTIDSPUNKT

5/21/2019 4:45:00 PM

SLUTTIDSPUNKT

5/21/2019 7:45:00 PM


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet 21. maj 2019
2. Drøftelse om midlerne I “Udviklingspuljen til lokalområderne"
3. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab i foråret 2019
4. Eventuelt
5. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til mødet 21. maj 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet 21. maj 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder

Beslutning


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Dagsordenen til mødet d. 21. maj 2019 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 21-05-2019

Godkendt

2. Drøftelse om midlerne I “Udviklingspuljen til lokalområderne"

Drøftelse om midlerne I “Udviklingspuljen til lokalområderne"

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Drøftelse


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. projektudvalget drøfter dialog med Kommunalbestyrelsen om midlerne i Udviklingspuljen til lokalområderne

Beskrivelse af sagen

Der har siden årsskiftet af flere omgange været politisk fokus på midlerne i ”Udviklingspuljen til Lokalområderne” Udvalget drøfter, om der er behov for en fælles dialog mellem udvalget og Kommunalbestyrelsen om de fremtidige midler i puljen og det formål udvalget blev sat i verden for.

Baggrund

I budgetaftalen i 2018-2021 blev der afsat sammenlagt 9,3 mio. kr. årligt i fire år til en udviklingspulje der styrker de lokale fællesskaber i hele kommunen. 7,3 mio. blev lagt i ”Udviklingspuljen til Lokalområderne” og 2. mio. anlægsmidler blev lagt i ”Pulje til lokaludvikling”. Samtidigt blev Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne nedsat. Deres formål er at skabe stærkere fællesskaber, mere tryghed og øget selvforståelse i lokalområder og i kommunen som helhed. At styrke udviklingen i kommunens lokalområder og styrke sammenhængskraften i kommunen. Projektudvalget kan anbefale hvorledes de 9,3 mio. kr. skal bruges.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 21-05-2019

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne bad administrationen om at finde en dato for et temamøde med Kommunalbestyrelsen inden budgetforhandlingerne i 2019.

Udvalget var enige om, at forudsætningen for deres arbejde er, at der er midler til at arbejde med udvikling af lokalområderne. Da der siden årsskiftet af flere omgange været politisk fokus på midlerne i ”Udviklingspuljen til Lokalområderne” ønsker Udvalget på temamødet en dialog med Kommunalbestyrelsen om formålet med udvalgets arbejde og de fremtidige økonomiske rammer for udvalgets arbejde.

3. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab i foråret 2019

Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab i foråret 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutning


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler hvilke ansøgninger til puljen Rum til Fællesskab Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal imødekomme

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder skal anbefale, hvordan midlerne fra puljen Rum til Fællesskab skal fordeles efter anden ansøgningsrunde i foråret 2019. Puljen er oprettet for at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune til et godt og unikt sted at bo, hvor der er muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling. Udvalget har mulighed for at anbefale midler for op mod 4 mio. kr. om året.

Hvad kan der søges penge til i Puljen Rum til Fællesskab?

Der søges tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de fire nedenstående kriterier.

 • Særlige kendetegn: som handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn.
 • Møder i naturen: hvor der er fokus på den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter.
 • Lokale samlingssteder: hvilket er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder.
 • Sikker færden: drejer sig om trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

Et projekt skal altså leve op til mindst et af ovenstående kriterier. Dertil skal projektet også komme både det lokale fællesskab og en bred kreds af borgere til gavn. Der gives tilskud til nyopførelse, istandsættelse af noget eksisterende, forprojekter og driftstilskud. Der kan gives både fuldt tilskud samt med- og mellemfinansiering. For projekter, der søger midler over 100.000 kr. er der krav om medfinansiering, medmindre det er et forslag til et offentligt anlægsprojekt.

De fulde betingelser kan læses her

16 ansøgninger er modtaget i foråret 2019 – 15 er til politisk behandling

Puljen modtog 16 ansøgninger ved ansøgningsfrist d. 23. april 2019. Administrationen har screenet alle ansøgninger og vurderet, om de lever op til puljens krav, og om der er lovhjemmel til at yde støtte til projekterne. Yderligere er der i forbindelser med fem af ansøgningerne af ansøgningerne under sikker færden lavet en trafiksikkerheds vurdering af, hvad den bedste trafikale løsning er, og der er foretaget en prioritering af ansøgningerne. Yderligere fire ansøgninger har administrationen lavet en vurdering af og anbefaling til, da det fx et kommunen der skal anlægge dele af projektet, eller der er forhold der kræver særlige tilladelser eller hensyn.

Ud af de 16 ansøgninger er 15 lagt op til politisk beslutning. En af ansøgningerne var fra Holbæk Seniorlandsby. Denne ansøgning bliver ikke taget i betragtning, da det ikke er lovligt for kommunen at tildele penge til aktiviteter i fælleshuse, der underbygger deres mulighed for at udleje lokaler. Midler til dette virker konkurrenceforvridende for andre virksomheder, der også udlejer lokaler.

Puljen uddeles to gange om året, og der er mulighed for at uddele op mod 4. mio. kr. årligt. I årets første ansøgningsrunde er der samlet kommet ansøgninger for 12.319.924 mio.kr.

Hvis alle ansøgte anlægsprojekter bliver gennemført, medfører det øgede driftsudgift årligt på 87.500 kr. for Holbæk Kommune.

Præsentation af ansøgninger

I bilag 0 findes et overblik og en kort beskrivelse af hver af de 15 ansøgninger inklusiv administrationens prioritering, vurdering og anbefaling til relevante ansøgningerne. Nedenfor er en liste med alle 15 ansøgere. De fulde ansøgninger er til at finde i bilagene.

 

 1. Helle på Sølystvej - Trafikgruppen i Jyderup
 2. Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby - Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby
 3. Trafikregulerende foranstaltninger i Tingerup - Tingerup Bylaug
 4. Sikker trafik til Sportsbyen fra østbyen/sydøstbyen – Dialog Holbæk
 5. Havnestien / Fjordstien mellem Kabyssen og Filmtorvet - Dialog Holbæk
 6. Forskønnelse af St. Merløses natur og stibelysning - Beboergruppe i samarbejde med Lokalforum Store Merløse             
 7. Stibelysning i Svampebyen - Undløse Lokalråd
 8. Fælles-kæret i Algestrup - Frivillige i Algestrup & Omegn
 9. E-sport for alle unge - Holbæk eSport
 10. Oplevelser på Tuse Næs - Turlandet Tuse Næs
 11. Plads til mer’ Plads til fler’ - Tølløsehallens bestyrelse
 12. Øasen – Foreningen Øasen
 13. Renovering af gadekær - Smidstrup Bylaug
 14. Skolesti – Vipperød Lokalforum
 15. Lokal udviklingsplan for Tuse Næs – Tuse Næs Lokalforum

Økonomiske konsekvenser

Se beskrivelse af økonomi i sagen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 21-05-2019

Midlerne fordelt i ansøgningsrunden til puljen Rum til Fællesskab i foråret 2019 er forudsat af, at midlerne er til disposition i det kommunale budget efter budgetrevisionen i september 2019. I så fald, vil tilsagn blive sendt til de udvalgte ansøgninger, når de er endeligt politisk godkendt i enten Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen.caseno19-8769_#4932357_v1_bilag 0 - overblik og en kort beskrivelse af ansøgninger inklusiv administrationens prioritering, vu.pdf
caseno19-8769_#4932372_v1_bilag 1 - helle på sølystvej - trafikgruppen i jyderup.pdf
caseno19-8769_#4932377_v1_bilag 2 - byporte i stigs bjergby, mørkøv og skamstrup - lokalforum.pdf
caseno19-8769_#4932381_v1_bilag 3 - trafikregulerende foranstaltninger i tingerup - tingerup bylaug.pdf
caseno19-8769_#4932424_v1_bilag 4 - sikker trafik til sportsbyen - dialog holbæk.pdf
caseno19-8769_#4932561_v1_bilag 5 - havnesti - fjordsti mellem kabyssen og filmtorvet - dialog holbæk..pdf
caseno19-8769_#4932564_v1_bilag 6 - forskønnelse af store merløses bynære naturområder samt stibelysning - beboergruppe.pdf
caseno19-8769_#4932567_v1_bilag 7 - stibelysning i svampebyen undløse - undløse lokalråd.pdf
caseno19-8769_#4932572_v1_bilag 8 - fælles-kæret i algestrup - det naturlige mødested for algestrup & omegn - frivillige..pdf
caseno19-8769_#4932574_v1_bilag 9 - e-sport til alle unge - holbæk esport.pdf
caseno19-8769_#4932578_v1_bilag 10 - oplevelser på tuse næs - turlandet tuse næs.pdf
caseno19-8769_#4932582_v1_bilag 12 - øasen - foreningen øasen.pdf
caseno19-8769_#4932584_v1_bilag 13 - renovering af gadekær ved bylaugspladsen i smidstrup - smidstrup bylaug..pdf
caseno19-8769_#4932587_v1_bilag 14 - skolesti - vipperød - vallestrup - vipperød lokalforum.pdf
caseno19-8769_#4932592_v1_bilag 15 - lokal udviklingsplan for tuse næs - tuse næs lokalforum..pdf
caseno19-8769_#4932605_v1_bilag 11 - plads til mer’ plads til fler’ bevægelses- og samlingsfaciliteter i tølløse - tølløsehall.pdf
caseno19-8769_#4932754_v1_vej og trafiks prioritering af ansøgninger til rtf om projekter under sikker færden - maj 2019.pdf.pdf

Bilag

Bilag 0 - Overblik og en kort beskrivelse af ansøgninger inklusiv administrationens prioritering, vurdering og anbefaling - puljen RTF - Forår 2019.pdf
Bilag 1 - Helle på Sølystvej - Trafikgruppen i Jyderup
Bilag 2 - Byporte i Stigs Bjergby, Mørkøv og Skamstrup - Lokalforum
Bilag 3 - Trafikregulerende foranstaltninger i Tingerup - Tingerup Bylaug
Bilag 4 - Sikker trafik til Sportsbyen - Dialog Holbæk
Bilag 5 - Havnesti - Fjordsti mellem kabyssen og Filmtorvet - Dialog Holbæk.
Bilag 6 - Forskønnelse af Store Merløses bynære naturområder samt stibelysning - Beboergruppe
Bilag 7 - Stibelysning i Svampebyen Undløse - Undløse Lokalråd
Bilag 8 - Fælles-kæret i Algestrup - Det naturlige mødested for Algestrup & Omegn - Frivillige.
Bilag 9 - E-sport til alle unge - Holbæk eSport
Bilag 10 - Oplevelser på Tuse Næs - Turlandet Tuse Næs
Bilag 12 - Øasen - Foreningen Øasen
Bilag 13 - Renovering af gadekær ved bylaugspladsen i Smidstrup - Smidstrup Bylaug.
Bilag 14 - Skolesti - Vipperød - Vallestrup - Vipperød Lokalforum
Bilag 15 - Lokal udviklingsplan for Tuse Næs - Tuse Næs Lokalforum.
Bilag 11 - Plads til mer’ Plads til fler’ Bevægelses- og samlingsfaciliteter i Tølløse - Tølløsehallens Bestyrels
Vej og trafiks prioritering af ansøgninger til RTF om projekter under sikker færden - maj 2019.pdf


4. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 21-05-2019

Udvalget var enige om at udskyde deres studietur til Bymæglerne i Ringe på fyn til 2020

5. Underskriftsark

Underskriftsark