UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Lok. 0.13 - Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

23-04-2019 19:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-04-2019 22:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden 23. april 2019
2. Drøftelse af Projektudvalgets 3. spor - Kommunikation og dialog i kommunen
3. Drøftelse af fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne
4. Orientering om fremdrift i "Knabstrup Sætter Kurs"
5. Evt.
6. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden 23. april 2019

Godkendelse af dagsorden 23. april 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsordenen for mødet d. 23. april 2019 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 23-04-2019

Godkendt.

2. Drøftelse af Projektudvalgets 3. spor - Kommunikation og dialog i kommunen

Drøftelse af Projektudvalgets 3. spor - Kommunikation og dialog i kommunen

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Drøftelse


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget drøfter hvilket fokus deres arbejde med kommunikation og dialog i kommunen skal have

Beskrivelse af sagen

På mødet præsenteres, som ønsket, yderligere oplæg om, hvordan modtagerorienteret kommunikation kan afprøves og en afdækning af hvilke apps målrettet kommunikation i lokalområder, der allerede er på markedet.

Baggrund

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne besluttede 5. april 2018 at arbejde i tre overordnede spor: Særlige indsatser, Tilskud til projekter i lokalområder og kommunikation og dialog i kommunen. Denne drøftelse er første anslag til at definerer hvad sporet om kommunikation og dialog skal indebære.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen kendte konsekvenser


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning og arbejdsgang i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne – 5. april 2018


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 23-04-2019

Udvalget fortsætter drøftelsen om hvilken retning de ønsker at gå på deres møde d. 21. maj.

3. Drøftelse af fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne

Drøftelse af fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at;

 1. Udvalget drøfter profilen for den kommende fælles-skaber med procesfokus

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13.03.2019 Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes anbefaling om at afsætte midler til en fælles-skaber med fokus på procesbistand. På mødet drøfter udvalget hvilken profil, der er bedst egnet til at imødekomme det behov lokalområderne har.

Baggrunden for en fælles-skaber med særligt procesfokus

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne er efter dialog med lokalområderne i 2018 blevet opmærksom på et behov og et ønske om procesbistand til eksempelvis større udviklingsprojekter, udviklingsplaner eller en generel styrkelse af fællesskabet og samarbejdet i de enkelte lokalområder. Et behov der ligger ud over de ressourcer de eksisterende fælles-skabere kan eller er tiltænkt at imødekomme. For at skabe en sammenhængende struktur omkring samarbejdet med lokalområderne, er det besluttet, at dette behov for procesbistand imødekommes ved at udvide gruppen af fælles-skabere med et årsværk til fælles-skaberne, der primært fokuserer på procesbistand til udvalgte lokalområder i årene 2019-2021.

Hvorfor en fælles-skaber – og hvilken faglig profil er ønskelig?

Den dedikerede procesbistand kan understøttes på flere forskellige måder. Men da Fælles-skaberne i forvejen er bindeled, vejviser og katalysator, når borgerne vil noget med kommunen, er det naturligt at forankre vedkommende i den struktur og erfaring, der er i forvejen. Derudover er det naturligt, at vedkommendes profil og kompetencer matcher de ønsker og behov, som lokalområderne har for understøttelse. Her skelnes overondet set mellem to typer af profiler, der hver især egner sig til at afhjælpe forskellige typer af behov:

 

Projektlederen:

En projektleder har ansvaret, rollen og opgaven med at planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål. Vedkommende:

 • har fagspecifik viden
 • har ansvaret for at målet nås
 • har fokus på målet
 • samler kun folk med relevans for målet

 

Proceskonsulenten:

En proceskonsulent har ansvaret for at gøre det lettere for en gruppe mennesker at udrette det, den ønsker. Vedkommende:

 • har viden om og erfaring med processer
 • skal hjælpe gruppen med at målet nås – men det er gruppens ansvar
 • har fokus på lokalt ejerskab og kapacitetsopbygning
 • samler og motiverer lokalområdet som helhed

 

På baggrund af udvalgets kendskab til lokalområdernes forskellige udfordringer drøfter udvalget hvilken faglig profil, de ønsker for den kommende fælles-skaber ressource.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om midler til fælles-skaber med procesfokus – Kommunalbestyrelsen 13.04.2019


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 23-04-2019

Der udarbejdes et udkast til et stillingsopslag til en proceskonsulentstilling hos Fælles-skaberne. Opslaget præsenteres på Projektudvalgets møde d. 21. maj.

4. Orientering om fremdrift i "Knabstrup Sætter Kurs"

Orientering om fremdrift i "Knabstrup Sætter Kurs"

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Drøftelse


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter fremdriften i samarbejdet mellem Knabstrup og kommunen

Beskrivelse af sagen

Samarbejdet mellem borgerne og kommunen i Knabstrup er i fuld gang. Udvalget orienteres om fremdrift og drøfter de politiske beslutninger som samarbejdet muligvis vil afstedkomme.

Baggrund for ”Særlig indsats i Knabstrup”

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og Fritid besluttede i september 2018, at samarbejde om en særlig indsats i Knabstrup.

På nuværende tidspunkt er der nedsat en styregruppe og der er inviteret til opstartsworkshop d. 27. januar i Knabstrup, der skal resultere i arbejdsgrupper. Allerede nu ved vi, at børnehus, skole og hal vil indgå i udviklingsarbejdet. Kommunalbestyrelsen har på deres møde d. 21.112018besluttet at prioriterer anlægsmidler til nye børnehuse og skoler – hvor af Knabstrup børnehus og skole er indbefattet.

Samarbejdet strækker sig frem til august-september 2019 og indebærer fx fællesmøder, gruppearbejde og læringsforløb.

Man kan løbende følge med i samarbejdet på www.holbaek.dk/Knabstrup


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 23-04-2019

Punkt drøftet

5. Evt.

Evt.
6. Underskriftsark

Underskriftsark